Големина на текста:
Тема 1: Въведение в проблема. Инвалидността като соц. проблем
Проблемите за хората с увреждания имат широк медицински и соц. аспект и имат важни
последици за соц. – иконом. живот в страната и здравния статус на населението. През
последните 30-40 г.има активизиране от световната общественост за решаване на медико-
социални, битови, професионални , образователни и др.проблеми. През 1981-1992 г.беше
обявена декада посветена на проблемите на инвалидите. Тогава ООН проведе церемонии в
Канада с всички членки на ООН, където отчетоха резултатите на отделните страни. Девиз- За
пълно участие и равенство. Всяка страна трябва да провежда промени с оглед премахването на
архитектурните и транспортните бариери, разширяване на възможностите на увредените лица
за по- добра рехабилитация. България прие десетилетието на инвалида, но не утвърди
конкретен план за интеграция на тези лица в обществото. Броят на инвалидизираните лица
расте. Инвалидността поражда здравни, икономически и др.проблеми, касаещи не само
отделния индивид, а и обществото и държавата. Инвалидността поражда проблеми със
здравето. Държавата тр.да отделя повече средства за хората с увреждания. Колкото са повече
инвалидите, толкова държавата е в неизгодно положение. Създаване на редица нормативни
документи – има соц.закон, документи за оказване на здравна и соц.помощ.
Тема 2: Термини и понятия в областта на инвалидността, трудовата и
социална рехабилитация
Основно понятие е инвалидност, инвалидизация и хора с увреждания. Инвалидност от
лат.означ. слаб, немощен човек. Лица, които не могат да извършват определени дейности в своя
живот и се нуждаят от грижи. Основни качества – ограничаване на физ., духовните, семейните,
соц., трудовите възможности на инвалида. В Германия – използва се израза – хора, неспособни
на труд. Австрия, Швеция – частична и трайна нетрудоспособност. Определението на
световната здравна организация (СЗО) ни дава едно определение, което е създадено 1958 г., но
днес се наблюдават малки изменения- касае се за различна степен на увреждане на отделните
функционални системи на организма като цяло.
Понятието рехабилитация – най- напред означ.възстанов.на изгубени права. В съвременен
план рехаб.е сист.от дейности, имащи за цел възстанов.на статуса на инвалида, чрез комплексно
използване на всички държавни средства.
Крайна цел – възстановяване на способността, самоуважението, на собственото достойнство.
Етапи на рехабилитацията
1Етап – свързан главно със семейната, родова и общинска взаимопомощ; 2Етап – счита се
етапът на благотворителността. Още при Крум съществуват писмени доказателства, че има
закон да се подпомагат инвалидите. Система за постоянни грижи за инвлаидите. Обществото
поема тази задача.
Основни причини: 1 – семейството; 2 – положението на заболелия – създават се нови
документи и изисквания за подовряване живота на тези лица.Увреденото лице не е възможно да
се ориентира в законите, свързани с трудовата и соц.рехабилитация; 3 – Изменение в стуктурата
на заболяемостта и смъртността.
На преден план са сърдечно- съдовите заболявания, заболявания на нервната система,
психичните заболявания. Стресът също води до заболявания. СЗО дава следната дефиниция
рехабиялитацията е комплекс от меидко- социални мероприятия, насочени към предпазване от
заболявания, към възстановяване. Започват още от началото на патологичния процес,
продължават през цялото време на заболяването и имат за цел да възстановят физическите,
психическите и икономически възможности на болния,за да заеме той отговарящо на
здравословното му състояние място в обществото. Тази дефиниция очертава всички държавни
мероприятия.
Според д-р Иванов – рехабилитацията е комплекс от методи и мерки запълно излекуване и
възстановяване на инвалидите, за да могат при наличните трайни и остатъчни състояния да
постигнат най- пълна изява на семейна, битова, трудова и соц.пълноценност, поради което се
счита, че рахабилитацията има 6 елемента: медицинска, семейна, битова, трудово –
професионална, пряка- социална, психична.
Семейната рехабилитация – психична подготовка и психияна настройка на поднините и
близките за повторно приемане на инвалида в неговото семейство.
Битова рехабилитация - включва 3 елемента- подходящо жилище, при необходимост
патронажна система, настаняване в социални заведения.
Трудово- професионална – професионална подготовка на индивидите с огле на подходяща за
тяхното състояние общественополезна дейност.
Пряка- социална – има за цел да осигури снабдяване на инвалида с необходимите му средства,
приспособления с оглед да има той възможност за най пълна самостоятелност и физическа
независимост.
Психична – има за цел да активизира увреденото лицеза активно сътрудничство при
възстановителният процес.
Други термини и понятия
Работоспособност – Потенциал на свойства и качества, характеризиращи състоянието на
организма по отношение на неговата готовност за трудова дейност. Трудоспособност – израз на
социална активност на личността, на активността за полагане на труд.
Група инвалидност (процент на загубена трудоспособност) –Първична – ежегодно се явяват
за първи път(новите инвалиди), обща– у нас няма, поради липса на информация, след
преосвидетелстване – явяване през определен период от време,за да се види състоянието.
Регистрирана и скрита инвалидност.
Тема 3: Научни изследвания в областта на ТСР
За разлика от други медико – социални проблеми, изучаването на проблемите при хората с
увреждания е започнали по- късно. Липса на достатъчно голям научен интерес. Самата
инвалидност е обособена от множество фактори. У нас изследвания са извършени през 1980 и
1986 г. ,но има такива още след Освобождението. Проф. Иван Кацаров разглежда различните
теоретически и методологически проблеми на инвалидността като социален риск. През 1975 г.
по поръчка на министреството на здравеопазването беше разработена система за
нетрудоспособност на национално ниво.
Анализи на информация за лицата с увреждания. Наблздават се 1000 вида болести.
Възможност за проследяване по възрастови групи. Виждане на инвалидността в отрасловата
структура. Всеки отрасъл има условия, при които се наблюдават различните заболявания и
които се нуждаят от специфични мерки.
Изследванията през 1980 и 1986г. са репрезентативни и са проведени по една и съща методика.
Сравняване на измененията. Нужда от обучение, да има специални заведения, които да
провеждат рехабилитацията, нужда от преустройства, провеждане на мероприятия, свързани с
трудоустрояването. Направени са редица анализи. Провеждане на нови и усъсвършенстване на
съществуващи методи за рехабилитация. Многа важни са териториалните изследвания, трябва
да сепровеждат по единни методики. В зависимост от нуждите на страната, при някои от тях
инвлидността се изучава от застрахователното дело, от пенсионното осигуряване.
Инвалидността се изучава във врезка със здравното състояние на населението на страната. Във
връзка със загубената трудоспособност съществуват 3 системи: 1.Процент на определяне на
загубената трудоспособност – може да е от 50 до 100%; 2.Групова(разделяна на групи според
степента на увреждане); 3. Комбинирана – определя се % на загубената трудоспособност,
намалява се дохода на лицето и чрез мед.показания се определя групата на инвалидността.
Освен възрастта се изследва и структурата на инвалидността. Онези заболявания, които
причиняват инвалидността. Изследва се пола на лицата. Проблемите на рехабилитацията и
трудоустрояването.
Тема 4: Експертиза на трайната нетрудоспособност
Възложена е на здравните органи. За начините, по които се провежда лекарската експертиза има
спец.експертиза – наредба на мед.експертиза за работоспособността. Описана е и цялата
дейност на териториалните експертни лекарски комисии. Включва следните елементи:
Степен на намалена работоспособност в % спрямо здравия човек; потребността от чужда
помощ; определя срока на инвалидността и датата, на която изтича този срок; начална дата на
трайно намалената работоспособност; причинна връзка между увреждането(смъртта) и
трудовата злополука, условията на труд, при които лицето е работило; определяне
противопоказните условия на труд; трудоспособно ли е лицето за работното си място или е
необходимо трудоустрояване; характера на заболяването – професионален или общ; при деца до
16 г. комисията дава препоръки за по- нататъчна рехабилитация, начин на живот и обучение.
Клиничен преглед, лабораторни изследвания, медицинска документация.
Процентите на намалена трудоспособност се определят от комисията. % на работоспособността
можр да бъде променен от комисията, но само при обоснована мотировка. Когато имаме 90 и
повече % комисията определя нуждата от чужда помощ. При децата чуждата помощ се дава над
90 % намалена възможност за социална адаптация. За да се даде възможност да се сравнят % от
51 до 71 – 1 група; от 71 до 91 % - 2 група; 3 група- над 91 %.
Тема 5: Международни организации и ... им за рехабилитация и
социална интеграция
Значението на международните организации е огромно. Събират се средства за помощ на
хората с увреждания. Международна организация на труд – дава препоръки за трудовите
ресурси, изисквания за квалификация, адаптиране към променящите се условия, организация на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудова и социална рехабилитация

Лекции за студенти 2 курс, специалност "Социални дейности"...
Изпратен от:
Марияна Димитрова
на 2011-03-23
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
162 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
994
·
7
·
644
·
801

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Ролята на медикосоциалното познание и медикосоциалния подход в дейността на социалния работник

10 мар 2008
·
604
·
33
·
5,593
·
378
·
1
·
1

Социални дейности, социална работа, социалния работник - познания и методи на работа в социалната сфера.
 

Как разбирам професията социален работник

29 яну 2009
·
312
·
7
·
1,087
·
439

каква точно е професията социален работник и за какво е нужна тя...
 

Професията социален работник

15 апр 2008
·
885
·
12
·
1,946
·
548
·
2
·
1

Същност на професията, направления, цели на соц. работа и качества на соцл работник.
 

Социална политика

03 дек 2008
·
732
·
48
·
11,933
·
305

Теми по дисциплината "Социална политика".
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
3
28.05.2015
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
2 мин
17.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Трудова и социална рехабилитация

Материал № 648433, от 23 мар 2011
Свален: 162 пъти
Прегледан: 191 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 4,136
Брой символи: 26,020

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудова и социална рехабилитация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала