Големина на текста:
1Дискретни
канали.
Структура и
онс функции.
Модели на
дисктрения
канал.
Коефициент
на грешките
BER .
1Дисктрения
канал – предава се
дискретна инфо.
Най-широко
разпространен
дискретна инфо-
данни. Данни –
специфичен вид
инфо, която е
предназначена за
обработка от комп
техника или е
резултат от такава
техника.
Обикновенно се
представя в
двуичен код
(.00111100.)
данните се
обменят
(пренасят) в лок
мрежи, нет. Осн
елемент, в които
се предават данни
е дискретния
канал. 2
Структура и осн
функции – целта е
да представи инфо
в двуичен код
ASCII 2
8
=256
(таблица)
1)първичните
кодове са кодове
без излишество.
Данните са
предназначени за
комп. 2) втори
модул е
предназначен за
повишаване на
достоверността 3)
дискр мод се
използва, когато
преносната среда
е аналогова.
Когато преносната
среда е дискретна
се използва
линийно кодиране
4) пренос среда –
оптична – най-
качествен;
коаксиален кабел;
медни (UTP, STP).
Смущаващо
въздеиствие –
2Изкривявания
и грешки в
дискретните
канали.
Смущения в
дискретните
канали.
Смущаващите
грешки могат да се
разделят на 2 пласта
– изкривявания,
смущения. Тел
канал – канал с
ограничена
честотна лента
300Hz – 3400Hz ,
?F=3100Hz .
Фазови
изкривявания
(чертеж)
Коефициент на
предаване на канала
k(f) = a ( f ) + jb ( f )
реална имагинерна
Реална съставка –
затихване; всеки с-
л, който минава
през този канал
затихва. Важна е
главно за предаване
на аналогов с-л. |
Поставя се
амплитуден-
честотен спектър
(АЧК) – има зад да
компенсира
честотната
зависимост в канала
a(f) + a
k
(f) = const(f)
(4ертеж)
Имагинерната
компонента не е
опасна за предаване
на тел инфо, защото
не влошава
съществено
разбираемостта.
Обаче тази имаг
комп е мн опасна за
предаване на данни
(инфо), понеже
може да доведе до
грешки. При
предаване на
данните се получава
ехо, нарушават се
фазоввите
зависимости. Чрез
АЧК може да се
поправи (коригира).
ФЧХ има сложна
зависимост b(f) = kf
- b
max
sin2П(w-w
н
)/
(w
В
-w
н
) ? измерва
се в радиани
w
min
<w<w
max
.
групово
разшределение за
3Дискретни
модулации.
Базови,
многократни и
комбинирани
дискретни
модулации.
Модеми и
модемни
интерфейси.
1.Дискр мод – това са
вид мод, при които
модулиращия с-л има
дискретна форма (в
части и двуична форма)
(чертеж)
U
н
(t)=T
н
sin(2Пf+?).
2.Базови дискр мод –
въздейства се само един
от параметрите на
носещото название и в
зависимост от това има
ли 3
те
видове модулация:
амплитудна, фазова,
честотна.
АМ ЧМ ФМ
1 U
н1
f
1
?
1
0 U
н2
f
2
?
2
U
н1
?U
н2
f
1
?f
2
?
1
??
2
АМ има най-проста
реализация. Тя има най-
тесен спектър за
предаване на с-ла, но е
най-защитена от
смущения и
искривявания. Не е
шумоустойчива, за това
очакваме да има много
грешки; ФМ е най-
сложна за рализация. Тя
има най-широк спектър
за предаване на с-ла, но
е най-устойчива на
смущения и
искривявания. Тя е
шумоустойчива; ЧМ
заема място м/у АМ и
ФМ. В
инф
канално
Четирикратна мод
чам ччм чфм
00U
н1
f
1
?
1
01U
н2
f
2
?
2
10U
н3
f
3
?
3
11U
н4
f
4
?
4
дибити 01110111011100
U
н2
U
н4
U
н1
При многократната мод
съществено се отлличава
инф скорост по отношение
на скоростта на канала ||
?
1
?000 ?
2
?001 ?
3
?010
?
4
?011 ?
5
?100 ?
6
?101
?
7
?110 ?
8
?111 трибити
011101111011100
?
4
?
6
?
8
?
4
?
5
k? кратност на
модулацията ?? броя на
последователните символи
4Методи за
повишаване на
достоверността.
С-ми с обратна
връзка.
Шумозащитени
кодове. 1.Мерки за
повишаване на
достоверността –
шумоустойчив код, с-
ма с обратна връзка
(ARQ прецедура)
2.Шумоустойчиви
кодове k+r=n; n>k
K
изкл
[%]=(r/n).100 –
излишна инфо r?kc
(контролна сума) r има
2 режима: откриване
на
грешките;коригиране
на грешките – използва
се само, когато не
може да се използва
обратен канал +
комбинирам режим
(чертеж)
КБ – кодов блок
ДА=>НЕ ?
тиражиране на КБ
НЕ=>ДА ? отпадане
на КБ 1)мощно
кодиране 2)предава се
само отг ДА. 2.С-ми с
обратна връзка – при
тях най-често се
предава само един отг
и това е ДА. Отг НЕ не
се предава, а
предаващата част
констатира, че отг е
НЕ, като изчаква опр
време (time out) като
мине това време се
счита, че отг е НЕ.
Този метод е мн
ефективен и мн прост
за рализиране. За
предаване отг ДА и НЕ
трябва да има обратен
канал, този канал се
опр от няколка метода:
собствен канал; с
честотно разделяне; с
времево разделяне
(най-често използвам).
ARQ – съществува и са
описани в лит най-
различни процедури: с
очакване на отг (ДА) –
процедура за
организирана с-ма с
решаваща обратна
връзка. Недостатък
чака отг; с натрупване
на КБ – предаване на
инфо на суб блокове,
последователно се
предава. Печели се във
5Линийни
кодове в
дискретните
канали.
Линийни
кодове NRZ ,
AMI , HDB -
3, CM 7. Аналогов
канал –
ограничена
честотна лента
(чертеж)
Кодиране:
първично,
шумозащитено,
линийно. 1)
първично:
първоначално
представяне на
последователност
от 1 и 0
2)шумозащитено:
предназначено за
повишаване на
достоверността
(CRC) 3)линийно:
представянето на
с-лите в
подходяща
дискретна фирма
за пренос на
канала (КЛО –
крайно линийно
оборудване).|
Изисквания: осн и
второстепенни.
А:осн -
прозрачност,
еднозначност,
ефективност,
удобства за
синхронизацията.
а) прозрачност –
лин кодиране не
трябва да налага
ограничение в
структурата на вх
потребителска
инфо..011011010..
б) еднозначност –
съответствие на
резултата от
декодирането със
структурата, която
се кодира в)
ефективност – мин
количество
допълнителна
инфо за предаване
на с-мите г)
удобства за
синхронизация –
лин кодове трябва
да осъществяват
пренос на инфо
спомогаща за
синхронизацията
м/у насреща
възможни са
трансформации от
типа предадена
„1”, а се приема
„0” и обратното
?
тези
трансформации се
наричат грешки.
Вероятност за
грешка р –
диапазона на
величината зависи
от типа преносна
среда и от
интензивността на
действията на
външните
смущения. От 10
-3
до 10
-13
по-малки
р=10
-3
10
7
bit/s .
Оптичен кабел:
10
-9
- 10
-15
?
р –
най- стабилен по
отношение на
грешките.
Коаксиален каб:
10
-8
– 10
-10
. UTP,
STP: 10
-6
– 10
-10
.
Радио среда: 10
-3
10
-7
най-голям
коеф на грешки.
Инфрачервена
среда: 10
-5
-10
-9
p=lim BER
;
N
?
??
BER=N
гр
/N
?
N
?
>(10
2
?10
3
)/p
=10
12
bit
p ? 10
-9
Графичен модел
на грешките в
дискретен канал.
ИА –
измервателна
апература; ПД –
предаване; ПМ –
приемане
(тука 1,0 ?)
3. Явление
пакетиране на
грешките.
Грешките в
преносн среда не
се явяват
независими – тази
грешка като се
появи, то тя се
получава
случайно и не
предизвиква други
грешки. Тези
канали, които отг
на тези условия се
наричат канали с
независими
грешки (канали
без групиране на
грешките); канали
с групиране
време t
гр
(f)=db(f)/df
?t
гр
(f)= t
гр
(f) - t
гр
(f) =
1800Hz
(чертеж)
Нестабилност на
остатъчно
затихване: a(f)?
0,12?0,17 Nep;
мерки на
регулиране,
импулсни
смущения и
намаляване на
сигнала в тел.
Импулсни
смущения – колкото
е по-голяма
амплитудата,
толкова по-голяма е
опасността от
смущения. Крайеви
смущения: всеки
филтър сплесква
фронта; поява на
прекъсвания и
смущения;
паразитни
капацитети и
индуктивности в
канала и др. Това
явление не е мн
опасно. ?
кр
[%]=
(?t
кр
/?).100
(череж)
Метод за борба:
остраняват се
причините;
многократно
стробиране с
маторитарно
правило за вземане
на решения;
стробира се с
нечетни бройове
3,5,7; оптимални
филтри. Характерни
изкривявания –
раздробяване на
импулсите.?
раздр
[%]
=(?t
раздр
/?).100
(череж)
Причини за
раздробяване:
импуслни
смущения;
кратковременни
прекъсвания;
фазочестотни
изкривявания и др.
Как се води борба:
виждат се кои са
причините и се
остраняват;
многократно
стробиране;
поставяне на
филтър.
Смущенията могат
да бъдат най-
с едно мод значение к=2
?
?=log
2
к. Многомод дават
предимства за предаване на
инф скорост. При
комбинираната мод
едновременно се
въздействат на 2 от
параметрите АМ+ФМ
АМ+ЧМ
2АМ+2ФМ=4АФМ
(таблица)
3.Модем – у-вото, което
реализира дискр мод и
демод. Той се вкл м/у
терминалното у-во и
канала.
(чертеж)
Функции на модема –
съгласуване с канала и
терм у-во;
осъществяване на
самите операции мод и
демод; следене на
състоянието на канала.
Видове модеми в
зависимот от 6
признака: 1)по метод на
обмен: дуплексни,
симплексни,
полудуплексни; 2)по
синхронизация:
синхронни, асинхронни,
асинхронни-синхронни
(комбинирани); 3)по
контруктивно одормяне:
външни, вътрешни,
групово ползване; 4)по
тип на мод: базови,
многократни,
комбинирани мод; 5)по
интелигентност:
модемни (само мод и
демод), интелигентни
(допълнителни екстри);
6)по използван
протокол: м/ународни
стандартизирани
протоколи, фирмени,
поддръжат собствени
протоколи 4.Модемни
стандарти – по линия на
организацията ITU-T:
V.26 - 2400bit/s, пълен
дуплекс, който използва
фазова мод; V.27 -
1400bit/s, ФМ,
диференциално
дублиране, пълен
дуплекс, има 8 различни
мод, има и
интелигентни у-ва; V.29
- 9600bit/s, ФМ; V.34 -
28800bit/s, следа канала
и качеството му; V.90 -
53000bit/s, цифров
модем, мод е
комбинирана;
5.Модемни интерфейси
– най-често се използват
сериините интерфейси.
V.24 ? RS.232 – реален
времето на чакане.
Губене, ако 1 или 2
блок са поразени,
разваля всичко; с
адресово повторение
на сгрешените КБ –
инфо пак се предава на
суб блока. Предава се
само отг НЕ; с плъзгащ
се прозорец – по-
сложна за реализация,
но нейната
ефективност е по-
добра, предава се отг
ДА. | При с-мите с обр
връзка решението за
повторение се взема в
3-тата апартура. Рядко
се използват.
Задължително при
всички ARQ –
процедура е
шумоустойчивото
кодиране, изработва
контролна сума, която
позволява кодиране
или откриване на
грешките, като
изработва r на брой
символи по специален
алгоритъм. Видове
шумоустойчиви
кодове: кодове на
Хеминг, БЧХ,
рекуретни, Файер
(мобилните) и др.
Циклически кодове –
най-широко
разпространение
кодове; лесна
реализация;
достатъчно добра
ефективност;
алгебрическа
структура:
затвореност,
асоциативност,
наличие на единичен
елемт, обратен
елемент,
дистрибутивност,
комутативност.
(a,b,c) - асоциативна
група
-мултиплексирана гр
затвореност: a+b=c
~ a.b=c
асоциативност: (a+b)
+c=(a+c)+b ~
(a.b).c=(a.c).b
комутативност:
a+b=b+a ~ a.b=b.a
наличие на единичен
елемент: a+e=e+a=a
(e=0) ~ a.e=e.a=1 (e=1)
наличие на обратен
елемент: a+a=a+a=0
(a=a) ~ a.e=e.a=a (e=a)
-1
дистрибутивност:
a(b+c)=ab+ac ~ --
работещите техн
средства Б:
второстепенни -
откриване на
грешки; да дава
инфо за нивото на
с-ла (качество,
регулиране);
малък коеф за
размножаване на
грешките;
подходящ
енергиен спектър.
Скремблиране –
използва се, за да
се избегне дългата
последователност
само от 0 или 1;
объркване на
инфо.
Еднополярен
небалансиран
линийн код „1” ?
+3V , „0” ? 0V .
(чертеж)
Недостатък – при
дълги 0 или 1 няма
да има фронтове;
почти не се
използва този код;
не е добър и при
еднозначност, не е
шумозащитен.
NRZ код –
биполярен,
балансиран код
„1” ? +1,5V , „0”
? -1,5V .
(чертеж)
AMI код – три
нива (+, -, 0),
знаците на „1” се
редуват „1” ? +/- ,
„0” ? 0V .
(чертеж)
HDB-3 – най-
широко
използвания код, 3
нива (+, -, 0) „1”
? +/- , „0” ? 0V
(до 3
последователни
„0”) ? (при 4
нули се предават
служебни
комбинации –
BOOV , OOOV).
Кога е предадена
последната
комбинази; и коя е
последната
комбинация.
Правилата за
използването на
BOOV и OOOV:
(таблица)
Служебната
комбиназия
нарушава закона
(пакетиране) на
грешки. При 1 гр
– всяка грешка се
появява
независимо от
други грешки,
преди тях и не
предизвикват
грешки след себе
си. При 2 гр –
появяват се в
група от грешки,
която винаги
започва и
завършва с
грешка, вътре в
групата от грешки
може да има и
последователни
безгрешни
символи, броя на
които не трябва да
надвишава
критерия за пакета
образуване.
пд гр
0001110111000
пи гр
0101101111000
по гр
0100011000000
?
пакет от
грешки
предавателна,
приемна, поток
? - критерии за
пакетообразуване
?=3
Всички реални
канали са с
групирани
грешки. При
оптическите
канали грешките
са много близо до
независимите, т.е
мн рядко има
грешки. Канали с
независими
грешки: n –
дължина на
пакета; i –
количество на
грешките в пакета
Р – вероятност
P(0,n) = (1-p)
n
?np
Pгр(>=1,n) = 1-
P(0,n) =?Cn
i
p
i
(1-
p)
n-1
P(i,n) =Cn
i
p
i
(1-p)
n-
1
Група канали с
пакет на грешки.
Модели на:
Жилберт, Пуртов
Замрий, Фроулих
– Бенети,
Маркови модели
и др. П – З (с/у ф-
разнообразни:
собствени шумове в
комуникационните
апаратури – всяка
ел апаратура, щом
има ел елемент има
собствен шум. Този
шум е мн слаб и
има хар на белия
шум;
експлатационни
смущения – грешки
при регулировки,
настройки и др
грешки на
обслужващия
персонал.
Ергономически
условия, мерка,
контрол. Те са
опасни, ако са от
по-силен характер;
външни смущения –
индустриални
смущения
(електрожени), ел
мрежи; транспортни
смущения (трамвай,
тролей); битови
смущения (ел уреди
– печки,
хладилници);
смущения на елм
несъвместимост;
отразени смущения
– в следствие от
отражение на елм
вълни; атмосферни
смущения
(гръмотевична
дейност) екранно
отражение (скреж);
преднамерени
смущения – има цел
(умисъл) в тях. Хар
са за военните и
спец служби и др.
стандарт, който се
използва за връзка м/у
терминалното у-во и
модема; инф вериги,
постоянни вериги,
потенциални вериги,
резервни вериги.
(няма) . Определения:
1)множество
самокупността от КБ
образуват (n,k) код,
където “n” е броя на
дължината на код
комбинации, „к” –
броя инф елементи,
ако това множество
образува алгебрическа
група. 2)цикличния
код е групов (n,k) код,
който притежава
следното св-во за всяка
косова комбинация:
V?a
0
,a
1
,a
2
,a
3
…,a
n-1
и
V’? a
n-1
, a
0
,a
1
,a
2
,a
3
…,a
n-
2
Последния елемент
на V става първи на V’.
3)циклически (n,k) код
представлява
множество от кодови
комбинации
представени като
многочлени със
степени n-1 и по-
малка, които се делят
на някакъв многочлен
g(x) наречен пораждащ
многочлен, който има
степен n-k и се явавя
множество на бинона
x
n
+1.| При
декодирането се
използва проветочен
полином h(x)=x
n
+1
g(x)
Стандартизиране на
полиноми: CRC-12
(най-рядко използван)
g(x)=x
12
+x
11
+x
3
+x
2
+x+1
CRC-16 (най-често
използван)
g(x)=x
16
+x
12
+x
2
+1 CRC-
22
ITT
g(x)=x
16
+x
12
+x
5
+1
Полинома ни дава
схемата на кодовото у-
во- изместващ
регистър. Св-ва за
откриване на кодовете:
?? макс кратност на
откриваните грешки;
t? макс кратност на
корегираните грешки;
d
min
? мин кодово
отстояване | d
min
>=?+1
? режим откриване на
грешки; d
min
>=zt+1 ?
режим корегиране на
грешки; d
min
>=?+t+1 ?
комбинирам режим.
за редуване +, - на
„1”. Приемната
стр щом
регистрира това
нарушение
разбира, че това е
код за служебна
инфо и
възстановява 4
те
„0”. Кодове от по-
висок ред mB?nB
n>m – тези кодове
се използват за
високоскоростни
с-ми. CMI код „1”
? 00/11 „0” ?
01 . B3ZS –
съвпада с HDB-3
(3 послед „0”)
B8ZS – до 8
послед „0” и при
9
тата
се предава
служебна
комбинация. PST
– слективен
троичен код: има 3
нива (+, -, 0);
дълга
последователност
само от „0” и „1”
не може да се
получи.
режими
инфо+ -
00 -+ -+
01 0+ 0-
10 +0-0
11 +-+-
Абсолютно
двуфазен код
Манчестър:
В
инф
=В/2 „1” ? +,-
„0” ? -,+ ;
Диференциални
линийни кодове
„1” ? - +/+ - „0”
? - + ; Кодиране с
повече нива:
(череж)
В
инф
=3В
кан
; DSL –
използват се 2
положителни
значения отгоре и
2 положителни
отдолу В
инф
=2В
кан

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предаване на данни - пищов

Всички теми по предаване на данни. Удобно и лесно за учене...
Изпратен от:
haton
на 2011-03-23
Добавен в:
Пищови
по Комуникационна техника и технологии
Статистика:
67 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Мобилни комуникации


Мобилността - ключова характеристика на съвременното общество. Достъп до комуникационните услуги при класическата комуникация и в мобилните мрежи. Мобилност ...
 

Пищови по мобилни комуникации


Пищови за изпит по мобилни комуникации при доц. И. Илиев...
 

Wimax технология


Телекомуникационна технология, разработена да предоставя безжична свързаност на големи разстояния за различни устройства (от работни станции и портативни компютри до мобилни телефони)...
 

Глобална система за мобилни комуникации


През 1982г. се създава специализирана група за стандартизация на GSM с цел създаване на пан- Европейска система за мобилни комуникации на честота 900 MHz. След това идеята...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Комуникационна техника и технологии
Тест по глобални телекомуникации за 4-ти курс
изпитен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 въпроса само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, комуникационна техника и технологии.
(Труден)
10
18
1
2 мин
29.11.2013
Тест по широколентови, мобилни комуникации
изпитен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по дисциплината широколентови, мобилни комуникации, катедра "Комуникационна техника и технологии" в ТУ. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
32
18
1
4 мин
21.06.2013
» виж всички онлайн тестове по комуникационна техника и технологии

Предаване на данни - пищов

Материал № 647882, от 23 мар 2011
Свален: 67 пъти
Прегледан: 116 пъти
Предмет: Комуникационна техника и технологии, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 19
Брой думи: 6,688
Брой символи: 37,162

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предаване на данни - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала