Големина на текста:
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
1. СЪЩНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ
Често туристическите ресурси се отъждествяват най-общо с условията и факторите,
обуславящи туристическото развитие и въздействащи върху туристическия процес.
Както беше посочено, те се явяват съществена част от реализационните фактори на
туризма. Наричани са още локализационни фактори, тъй като определят мястото, към
което се насочва туристическото търсене.
Понятието туристически ресурси е претърпяло значително развитие, като общите думи
в известните определения са атрактивност (привлекателност),мотиви или потребности
на туристите. Някои автори смятат, че туристическите ресурси не могат да съществуват
като такива без наличието на: 1) турист, който да ги използва; 2) определено място,
където да са разположени и да могат да бъдат ползвани; 3) характерен техен белег,
който да ги прави изключителниПоявата и развитието на всеки отрасъл се свързва с
действието на различни влияния и елементи на околната среда, които определят и
улесняват, или пречат на развитието му. Тези влияния се наричат условия, като онези
от тях, които са особено решаващи или особено активни, се определят като фактори. С
развитието на отрасъла неговите съставни елементи също започват да играят ролята на
фактори, спъващи или подпомагащи функционирането и по-нататъшното му развитие.
Туризмът е продукт на обществената и природна среда и затова е естествено да изпитва
влияния от различни условия и фактори, намиращи се в нея.
Условията и факторите за развитието на туризма могат да бъдат общи (с глобално
въздействие) и местни (с локално или регионално въздействие). Те могат също така да
бъдат външни, нямащи пряко отношение към туризма и вътрешни, принадлежащи към
самото туристическо развитие, обективни и субективни.
Важно свойство на туристическите ресурси е, че след използването им от туристите
техните полезни качества обикновено се запазват, не се губят или унищожават.
Обобщаващо определение за понятието туристически ресурси е следното: Това са
изходните обекти и явления, които привличат туристическия контингент
(туристопотоци) в дадена дестинация. Чрез ресурсите се извършва психофизично
възстановяване и разширяване на познанията на туристите -пряко или косвено,
посредством предложените на тяхна основа услуги. За изпълнението на тези функции
тези обекти и явления трябва да притежават качества за задоволяване на първичните
потребности на туристите.
В научната литература се срещат редица термини с близко значение до туристическите
ресурси - атракции, обекти, предпоставки и т.н. Определенията също се различават -
рекреационно-туристически, курортно-туристически, туристически, лечебно-
възстановителни, лечебно-туристически и др. Това не са самостоятелна категория
ресурси, а само допълнително поясняващи термини.
Усвояването на туристическите ресурси следва да отговаря на условията за използване
на ресурсите изобщо:
- техническа осъществимост;
- икономическа необходимост;
- социална потребност;
- достатъчна проученост.
Тези условия са различни в отделните случаи и до голяма степен определят обхвата и
степента на използване на различните видове ресурси.
Независимо от своето многообразие туристическите ресурси притежават някои общи
свойства и характеристики:
Атрактивност. Това свойство представлява до голяма степен оценка на ресурсите от
страна на туриста. За различните групи туристи степента на атрактивност е различна.
Интерес за организаторите на туристическото обслужване представляват тези
туристически ресурси, които привличат количествено значими и сравнително
постоянни туристопотоци.
Необходимост от оценка. Независимо от очевидната атрактивност на туристическите
ресурси, преди те да бъдат включени в туристическото обслужване е необходимо да
бъде извършена оценка на техните свойства. Подобна оценка има два основни субекта
— от една страна е необходимо те да бъдат оценени от гледна точка на потребителите
(туристите), а от друга - от гледна точка на организаторите на туризма. Първият вид
оценка е много по-тясна и ограничена, тъй като се определя от отношението и оценката
на отделна група туристи, с ограничени предпочитания за определени дейности и за
определено време в рамките на един сезон. Тя страда от редица недостатъци, но
основна нейна слабост е, че за субект на оценката се избира някакъв
средностатистически здрав човек на средна възраст, което не отговаря на огромното
разнообразие от индивиди в групата туристи. Вторият вид оценка е много по-важна,
тъй като организаторите на туризма следва да оценят ресурсите с оглед тяхното
целогодишно използване, за продължителен период от време (до 20—25 години) и за
всички възможни туристически дейности.
Оценката на ресурсите има няколко аспекта:
-медико-биологически (как ресурсите въздействат върху здравето и общото физическо
състояние на туристите);
- социално-психологически (как ресурсите въздействат върху психиката и познанията
на посетителите);
- технико-икономически (оценка на ресурсите от гледна точка на възможностите за
тяхното икономическо, техническо, устройствено и експлоатационно усвояване).
Оценката може да бъде извършвана както по отделни видове ресурси, така и
комплексно. Целесъобразно е едновременното използване на междинните и крайната
оценка с оглед по-пълноценното усвояване на туристическите ресурси.
Капацитет. Изразява се чрез количеството или броя на туристите, които могат да
ползват даден ресурс на определена площ за определено време. За някои видове
туристически ресурси има разработени нормативи на едновременно използване (напр.
необходимата площ плажна ивица на един турист с цел ненатоварване и опазване на
ресурса и ненамаляване удоволствието от преживяването на туриста е около 6-7 м
2),
с
помощта на които може да се определи пропускателната способност на ресурса за
един туристически сезон или година. От голямо значение е определянето на степен-та
на максимално допустимо натоварване на ресурсите. Сравняването нг тези показатели
дава възможност за определяне на туристическата усвое-ност на дадена територия и
нейните ресурсни запаси. Обемът на материал-но-техническата база на туризма,
свързана с използването на даден ресурс трябва обезателно да бъде съобразена с
неговия капацитет.
Динамичност. Туристическите ресурси се променят, както под въздействието на
външни фактори, нямащи отношение към туристическото развитие, така и на вътрешни
фактори, свързани с промени в организацията на туристическия процес. Те също така
се променят или по-точно, променя се тяхната оценка, под влияние на промяната в
представите и ценностите на посетителите и понякога, на местното население.
Пространствен консерватизъм. Както вече беше споменато, туристическите ресурси
обикновено са фиксирани в пространството (не могат да се придвижват) и затова е
необходимо туристът да се придвижи до тях, за да се осъществи тяхната психофизична
възстановителна функция. Изключение правят някои по-малки експонати, които могат
да се придвижват и концентрират в музеи, изложбени зали, сцени и др.
Тази особеност на туристическите ресурси играе голяма роля при место-установяването
на материално-техническата база на туризма - именно ресурсите са скелетът, около
който се формират туристическите дестинации и райони.
Многократност на използването. Туристическите ресурси, както беше посочено по-
горе, могат да бъдат използвани многократно без това да влоши техните качества и да
се отрази на възприятията и задоволеността на туристите. Естествено, това може да се
осъществи само ако не се допуснат действия, при които те да бъдат разрушени или
безвъзвратно променени. Именно това разбиране е залегнало в основата на
концепцията за така наречения ,,устойчив туризъм ". Световната туристическа
организация (СТО) определя устойчивото туристическо развитие като „развитие, което
посреща нуждите на сегашните туристи и приемащите региони, като запазва
възможностите за бъдещо развитие. То управлява всички ресурси по начин,
задоволяващ икономическите, социалните и естетическите нужди, и същевременно
поддържащ културната идентичност, основните екологични процеси, биологичното
разнообразие и всички жизненоважни системи" .
Необходимост от опазване. Туризмът е продукт на природната и обществената среда,
но в процеса на своето развитие оказва обратно въздействие върху нея. Влиянията на
туризма върху туристическите ресурси са разнопосочни. В някои случаи ефектът е
силно негативен и се достига до разрушаване на самите ресурси, които са били

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 фев 2020 в 15:14 ученик на 21 години от Пирдоп - СОУ "Саво Ценов Савов", випуск 2018
26 яну 2020 в 21:25 студент на 24 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Екотуризъм
Тест по екотуризъм и агробизнес на тема "Селски и екологичен туризъм"
изпитен тест по Екотуризъм за Студенти
Тест по селски и екологичен туризъм, предназначен за студенти от ВУ по Агробизнес и Развитие на регионите, филиал Русе. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
16
1
4 мин
16.07.2013
Тест по селски туризъм
изпитен тест по Екотуризъм за Студенти
Тестът е изпитен, даван е на студенти от специалността Аграрна икономика във ВУАРР - филиал Русе-Силистра. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
25
33
1
2 мин
11.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екотуризъм

Анализ на състоянието на СПА туризма и възможности за развитието му в България

Материал № 646109, от 21 мар 2011
Свален: 115 пъти
Прегледан: 180 пъти
Предмет: Екотуризъм
Тип: Анализ
Брой страници: 20
Брой думи: 6,934
Брой символи: 47,581

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на състоянието на СПА туризма и възможно ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала