Големина на текста:
1. Туристът - потребител на спортните услуги в тур. центрове
1.1. Турист - същност и основни характеристики
Множество са определенията за турист. Първото е дадено през 1937 г. в комитета по статистически експерти към Лигата на Нациите. Турист - това е
временен посетител на страни, туристически дестинации и курорти, независимо от неговото гражданство, националност, пол, език и религии,
пребиваващ в дадена местност не по-малко от 24 часа, но не повече от шест месеца.Туристът пътешества заради удоволствия или с познавателни,
лечебни, спортни, делови цели и се занимава с тази дейност в мястото на временно пребиваване, заплатени от него.
Туристът допринася за развитието на туристическата дестинация.. Подобрява се инфраструктурата на туристически център. Туристите съдействат за
обновяване, подобряване и модернизиране на спортната материално-техническата.Посещавайки конкретния туристически обект туристите влизат в
определени социални и културни отношения с местното население. По този начин се извършва обмен на информация.
1.2. Мотивационни аспекти в туризма
Туризмът отдавна е станал насъщна необходимост и неотменна част от живота на човека. Рано или късно той усеща потребност да се отправи в
пътешествие. Той се надява, че с промяната на мястото ще премахне нервното напрежение и умората, породени от извършваната ежедневна
работа.Туристическата мотивация може да бъде определена като подбуждане на човека, насоченост за удовлетворяване на спортно-развлекателните и
рекреационните потребности, в зависимост от неговите индивидуални физиологични, двигателни активности и психологични особености.В основата
на всяко туристическо пътуване се намира мотивацията.Мотивацията влияе върху избора на туристическото пътешествие,върху поведенческите
инициативи, върху избора на туристическа дестинация.
Туристическите мотиви са много важни съставни елементи в системата на туристическата дейност. Няма такъв продукт, който може да бъде
реализиран на пазара, ако той не е произведен в съответствие с потребителското търсене.Това дава възможност да се произведе и предложи на пазара
този туристически продукт в т.ч. и спортно-развлекателен продукт, който в голяма степен съответства на потребителските очаквания.
Днес бихме могли да добавим, че туристическата мотивация това е необходима база, на която е задължително да има ефективна система за
планиране, разработка и реализация на туристическия продукт в т.ч. и спортно-анимационния продукт.
Разбирането на туристическите мотиви позволява осигуряване на търсенето и предлагането, като резултат, повишаване на конкурентно-способността
на фирмата за сметка на удовлетворяването на потребностите на туриста в конкретния туристически продукт. Познаването и използването на
туристическите мотиви трябва да стане много важна стратегия в туристическите фирми и организации, ориентирани за определени пазарни
потребности.
1.3. Спортно - развлекателни аспекти на мотивацията през вакационната почивка Туристическата мотивация, това е необходимата база, на която
дължим да се строи ефективно, система на планиране, разработки и реализация на спортно-анимационния продукт.
Мотивите за предприемане на туристическо пътуване може да бъдат най-различни по характер. Те произтичат от желание за укрепване на здравето на
индивида, културни интереси,спортно-развлекателни желания и активна почивка, необходимост от разширяване на социалните контакти и т.н.
Спортно-развлекателните аспекти на ваканцията напоследък придобиват първостепенно значение. По време на отпуската си хората започнаха все
по-често да се замислят за своето здраве. Настъпилите промени в начина на труд и живот доведоха постепенно до ниска степен на физическо
натоварване, заседнал живот, силно урбанизирана среда, голямо психическо напрежение, стресови ситуации, неочаквани житейски обрати. Всичко
това изисква в туризма да се утвърди нов ваканционен стил, в който да доминират спортa и развлеченията. Днес в туристическите центрове все по-
голямо значение се отдава на различните форми на активната почивка. Тя представлява комплекс от спортни занимания, спортно-анимационни
мероприятия, упражняване на хоби-дейност, създаване на условия за общуване и др. Интернационалната среда в курортните центрове поставя задачата
да се познават изискванията, предпочитанията и мотивите на отделните национални групи туристи, главно с оглед на тяхното задоволяване. Можем да
разделим туристите на две основни категории: такива, които обичат спокойствието, и такива които търсят новото, необикновеното, приключението.
В научните изследвания и в туристическата практика широко място се отделя на въпроса за мотивацията на чуждестранните туристи в зависимост
от тяхната националност.
Изследванията показват, че спортно-развлекателния мотив е основен за: по-голямата част от германските туристи- 33,2 %, руснаците- 29,6 %,
британците- 28,9 % и народите от скандинавските страни- 26,5%.Влиянието на информацията от рекламни източници при формиране на мотивация все
още не е достатъчна. За туристите решили да посетят българските курорти е необходимо съвременна актуална реклама.
1.4.Туристът - потребител на спортно-развлекателния продукт
Туристът в туристическите центрове се явява основен потребител на туристическите услуги и стоки. Утвърждаването на спортно-
развлекателния продукт като част от глобалния туристически продукт в туристическия курорт налага разработването на маркетингова концепция, в
която мястото на потребителя заема централно място. Вземането на решение за покупка на спортно-развлекателния продукт зависи от наличната
спортна база за определения сезон. Потребителите на скъпите спортни удоволствия (ветроходство, голф, скуош и др.) са с много високи изисквания и
претенции. Плащайки за тях туристите желаят отлични
условия и приятни преживявания. Факторите влияещи на избора на спортно-развлекателен продукт в курортите според туристическата клиентела
са няколко - националност, платежоспособност, възраст, пол, и др. Познаването на възрастовата структура на потребителя на спортно-развлекателен
продукт е съществено важно условие за правилното и диференцирано негово предлагане. Според пола ,структурата на туристoпотока в морските
курорти показва, че относителните дялове на мъжете и жените почти се покриват, като квотата на жените съвсем слабо превишава тези на мъжете.
Структурата на туристопотока в планинските курорти според пола е по-различна. Тук мъжете преобладават. Те предпочитат спортни активности с
по-висок андреналин -ски алпийски дисциплини, бобслейд, сноуборд. Според структурата на своето тяло, потребителите на спортно-анимационен
продукт могат да се класифицират на неатлетични, средно атлетични и атлетични. Социалната принадлежност на почиващите също така оказва
влияние при избора на спортно-развлекателни услуги в туристическите центрове. Принадлежността към един или друг социален клас влияе на
туристическото поведение.
Редица специалисти считат, че освен заеманото положение на работното място, трябва да се отчитат и такива характеристики като доход,
образование и др.
Основните фактори определящи потребителското поведение на туристите са: мотивация, възприятие, усвояване, убеждения и отношения.
Според спортно-развлекателния индекс потребителите могат да оформят четири групи: а) група с висок индекс; б) група със среден индекс; в) група с нисък индекс и
г) група с много нисък индекс. Този индекс се определя въз основа на участието на потребителите в различните спортни развлечения предлагани в курортите.
2. Спортно-развлекателните услуги в туристическата индустрия
2.1. Същност и видове услуги в туристическата индустрия
В туризма като предмет на обмяна, на покупко-продажбите преобладават услугите, а не стоките. Туристическите услуги заемат преобладаващо
място в туристическия продукт. Те имат комплексен характер, но могат да се групират в две направления: - основни туристически услуги (хранене,
настаняване и транспорт) и допълнителни - (спортни, медицински, развлекателни, културни и други). Спортната фирма участва с голям дял в
сектора на туристическите услуги. Според нас всяка полза или изгода за нуждаещия се, която води до удовлетворяване на нуждата, без да се
придобива вещ се нарича услуга. Задоволяването на туристическите потребности изисква голямо разнообразие от услуги.
Чрез основните туристически услуги се задоволява вторични потребности, но с първостепенно значение за туристите. При съвременния туризъм
обаче техния относителен дял намалява за сметка на допълнителните услуги. Днес превъзходството в туристическия бизнес може да бъде успешно
постигнато само чрез разнообразни и качествени допълнителни услуги, които осмислят предприемането на туристическо пътуване, обогатяват и
разнообразяват времето за почивка.
2.2. Спортно-развлекателните услуги като част от туристическия продукт
В центъра на допълнителните услуги, предлагани в туристическите центрове на чуждестранни и български туристи са спортно - развлекателните
услуги.В световната туристическа практика е налице тенденция за увеличаване броя на предлаганите спортно-развлекателните услуги с
непрекъснато подобряване на качеството им.Един от елементите на спортно-развлекателните услуги в туристическите центрове са спортните
1
съоръжения. Те формират понятието "стандарт и наситеност със спортна инфраструктура". В момента тя в нашите курорти достига 80-88 % в
сравнение с елитните морски курорти на Испания, Франция, Англия, Италия, САЩ. Важно място в комплексното туристическо обслужване с цел
разнообразяване на предлаганите мероприятия в туристическите центрове заемат спортно-развлекателните услуги. Тези услуги нямат материален
израз, не са преносими и не могат да се складират или съхраняват. Потреблението им се осъществява на самото място на производство (в
туристичесите центрове), а не там, където постоянно живее туристът. Под спортно-развлекателни услуги в туризма трябва да се разбира
"Комплекс от материални, персонални и организационни условия, съприкосновението на които с даден индивид или група индивиди има за
резултат определен вид физическа и / или психическа активност, пораждаща положителни емоции, наслада и удоволствие".
Спортно-развлекателните услуги са свързани със свободното време на туристите. Ето защо при избора на курорт от туристите съществено
значение има възможността за упражняване на предпочитания вид спорт. Днес съвременният турист е все по-взискателен към възможностите
за оползотворяване на свободното време. Той търси непрекъснато преживявания и качество на живот.
2.3. Класификация на спортно-развлекателните услуги
Спортно - развлекателните услуги според нас могат да бъдат класифицирани по шест признака:: 1. Според характера на услугата; 2. Според
участието на консуматора в процеса; 3.Според количеството на участниците; 4.Според мястото на провеждане; 5.Според спортните дисциплини,
които обхващат.; б.Според вида активност на услугите.
– Според характера на услугите те могат да бъдат систематизирани в три групи -спортни услуги; спортно-развлекателни и спортно-
спомагателни услуги.Поставяме в първа група всички спортни игри, които се играят освен за удоволствие, но може да им се въведе и състезателен
елемент. Такива услуги са: тенис, скуош, бадминтон, плуване, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и др.Във втора група „спортно-
развлекателни услуги" са поставени всички услуги, които туристите закупуват само за удоволствие и развлечение: водни колела, велосипеди,
рикши, водни пързалки и др. В третата група „спортно-спомагателни услуги" могат да се поставят тези услуги, които съпътстват спортните и
развлекателните.
–По отношение на участието на индивида (консуматора) в продеса.
Спортно-развлекателните услуги се разделят на две подгрупи: а) услуги с директно участие на туриста. (уиндсърфинг, голф, плуване и др.), б) услуги
с фиктивно участие на туриста- наблюдение на спортно състезание, возене в хидробус или лодка за разходка и т.н.
–Според количество на участниците, спортните услуги формират три подгрупи: а)
индивидуални спортни услуги – (тенис, скуош и др )
б) колективни спортни услуги - спортни игри (волейбол, баскетболи др.)
в) масови спортни услуги - аеробика, каланетикаи др
–Според мястото на провеждане на спортно-развлекателните УСЛУГИ
а)във водата (плуване, уиндсърфинг,и др.)
б)на спортната площадка (в салон или на открито) - волейбол, баскетбол, и др.
в)на местността - пешеходен туризъм, ориентиране, лов, риболови др.
г)във въздуха - воден парашутизъм, делтапланер и др.
–Според различните спортни дисциплини.
а) индивидуални спортове - лека атлетика, стрелба с лък и др.;
б) спортни единоборства - бадминтон, тенис на маса, и др.;
в) колективни спортове - волейбол, баскетбол, и др.;
г) водно-технически спортове - водни ски, каране на джет, пауърсейлинг и др
Туристите по време на ваканционната си почивка са непрекъснато в движение. Те желаят да спортуват, участници са в пешеходните турове и
спортно-развлекателните мероприятия.
Днес огромно значение има познаването на отличителните свойства на отделните типове туристически личности. Всеки човек има определени
психологически качества, които се проявяват в обкръжаващата го среда. Основните психологически фактори, определящи потребителското
поведение на туристическата клиентела са: мотивация, възприятие, усвояване, убеждения и отношения.
Тези измерения могат да бъдат комбинирани в три модела:
а) познавам-чувствам-правя
б) познавам-правя-чувствам
в) чувствам-правя-познавам
Тези модели предполагат три начина за промяна на отношението: чрез промяна в убежденията, чувствата или поведението.
2.4. Спортно-развлекателните услуги като съставна част на продукта
Потребителите извличат ползи и получават удовлетворение от спортно-развлекателните услуги. Те се купуват и употребяват заради ползите, които
предлагат и нуждите, които задоволяват, а не заради самите тях. Спортният продукт в туристическите центрове е обикновено сбор от спортно-
развлекателни услуги. Той е преди всичко комбинация от спортни, спортно-развлекателни и спомагателни спортни услуги. Тези услуги са в
състояние на дозирано равновесие, което позволява на спортния продукт да придобие специфична привлекателност спрямо определена група
почиващи туристи. Спортно-развлекателните услуги могат да се явяват ката самостоятелни продукти в туристическия център. Спортният продукт
може да бъде комбинация от спортно-развлекателните услуги. Фирмата преценя своите възможности и предлага различни продукти.
Факторите, от които зависи тяхното съставяне са следните:
–възрастта на туристическия контингент в курорта–Спортната фирма може да представи на пазара спортно-развлекателен продукт за деца. В
зависимост от възрастта количеството на спортните и спортно-развлекателните услуги е различно.
–в зависимост пола на купувача на спортно-развлекателните услуги–Може да се предложи да се предложи та туристите спортен продукт само за
жени. В него са включени следните спортни услуги: аеробика, каланетика, стречинг и антициолит, джогинг, водна гимнастика и др.
–спортно-развлекателен продукт за семеен туризъм–Спортните услуги включени в този продукт са комбинация от спортни, спортно-развлекателни
и спортно-спомагателни услуги. Везните клонят към последните, защото участва цялото семейство.
–спортен продукт за спортисти–Този продукт е насочен към определен спорт. Той обикновено се предлага в комбинация със спомагателни
услуги.
–обучение на спортисти по вид спорт - "училище по вид спорт"–Спортната фирма може да предложи на туристите, но ако има възможности
"училища" по различни видове спорт.
–спортноазвлекателен продукт за здраве.–В този продукт са включени от трита вида услуги - спортни, спортно-развлекателни и спомагателни. Той е
предназначен за туристи над 50 години. В него се включват следните услуги: пешеходни турове, развлекателни игри, водна гимнастикаи др.
2.5. Качество на спортноазвлекателните услуги
Качеството на услугата е от първостепенна важност при оформянето на спортната услуга. Основните маркетингови решения за качеството на тези
услуги са:
–Качеството оказва влияние както върху обема на търсене на спортните услуги, така и върху туристите които ги търсят;
–Качеството на спортните услуги е определящо средство по отношение на другите конкуренти на туристическия пазар.
Стратегически качеството на спортната услуга имат две важни предпоставки за фирмата доставящи я:
–решенията трябва да се правят на основното равнище на качество, изисквано от
клиентите и вариантите в самия обхват на услугата;
–периодично да се вземат решения за управление на качеството.
Качеството на предлаганите спортно-развлекателни услуги в туристическите центрове зависи от качеството на спортния персонал и неговата
дейност по обслужване на туристите.
За равнище на качеството на спортната услуга могат да бъдат следните показатели:
–осигуряване изправност на спортните съоръжения;
2
–подържане на хигиена на местата за спортуване
–обслужване от персонал, който има необходимата квалификация
–осигурена безопасност при ползване на спортната услуга (съоръжение);
–медицинска осигуреност .
3.Спортно-развлекателният продукт в туризма
3.1.Същност и значение на спортно-развлекателния продукт
Туристическият продукт е понятие с комплексно съдържание. Аналогично с всеки друг продукт той притежава две основни качества -
задоволява определени човешки потребности и въплъщава жив и овеществен труд.Глобалният туристически продукт е преди всичко комбинация
от няколко самостоятелни продукта. Един от тях е спортно-развлекателния продукт. В курортите той придобива специфична привлекателност
спрямо определен туристически контингент, предлагайки получаването на специфична полза.
Спортно-развлекателният продукт е опростената версия на продуктовата политика на спортната фирма. За адаптирането му трябва да се предвиди
различното поведение спрямо различията, които демонстрират пазарните сегменти на международните пазари.
Спортно-развлекателния продукт трябва да отговаря на съвременните тенденции в спорта, на ресурсите с които разполага туристическия център и на
желанията на туристическата клиентела.
За доброто приемане на спортния продукт е от значение нивото на спортните кадри, услугите и програмите.
3.2. Модел на спортно - развлекателен продукт
Един търсен и желан от туристите спортно-развлекателен продукт трябва да бъде съобразен с природно-географските особености на туристическото място, спортно-
техническата база, кадрите, спортно-развлекателните услуги, средствата и др.
Спортно-развлекателните фирми трябва да осъществяват политика на
задоволяване потребностите на няколко сегмента, за които подготвя модифицирани спортни продукти. Той е свързан с много разходи по
разработване вариантите на продукта, цените на рекламните действия по избиране на каналите за реализация във всяка страна, или за всеки
сегмент поотделно.
3.3. Характеристика на спортно-развлекателння продукт
Всяка туристическа фирма подготвя спортно-, развлекателния продукт, който да отговаря на съвременните тенденции в спорта, на ресурсите и
предпочитанията на туристическата клиентела. Спортно-развлекателният продукт има седем характеристики:
Неосезаемост - клиентите (туристите) не могат да видят резултата преди покупката на спортно-развлекателния продукт;
Нееластичност-спортно-развлекателният продукт е нееластичен, тъй като не може да бъде адаптиран към промените в търсенето в краткосрочен и
дългосрочен план.
Хетерогенност - качеството на спортно-развлекателния продукт се колебае в широки граници.
Взаимодопълнимост- спортно-развлекателният продукт не е единична услуга. Производството на цялостния продукт и качеството на обслужване
зависят от взаимнодопълващи се компоненти;
Разнообразие - спортно-развлекателният продукт е разнообразен. Това дава възможност за замяна между различните му съставни
части(услуги);
Преходност и Несъхраняемост - не е възможно спортно-развлекателния продукт да бъде запазен и съхранен;
Неотделимост от източника - изпълнението но всяка спортно-развлекателна програма се изпълнява едновременно от двама - аниматор и потребител
(туриста).
3.
4. Планиране, „пакетиране" и продажба на спортно-туристическия продукт.
Етапи на "пакетиране"- Маркетингови проучвания;- Договаряне;- създаване на продукти;
-създаване на "пакети; -Финализиране на договорите;
Планиране на туристически продукт:
–Познаване на пазара клиенти(туристи), конкуренцията; спортно-туристически ресурси;
Оптимално отношение "качество цена: конкурентноспособност, асортимент на продукта, стратегия.
Продажба на главния продукт:–брои на продуктите; маркетинг; –рекламиране;
При съществуващата интензивна международна конкуренция, производителят трябва да създаде продуктите си в т.ч. и спортно-
развлекателния по начин, отговарящ на изискванията на потребителя. Той трябва добре да познава пазарите - източници на туристи и съотношението
качество / цена на продуктите, които планира да предлага.
Познаването на пазара се основава на информацията, събрана чрез маркетингови проучвания. То е свързано с три основни фактора:
клиентите–сегментиране по възраст, пол, професия, спортни предпочитания;
конкуренцията - избор на елементи ,които ще диференцират крайния продукт, от този на конкурентите.
Спортната фирма има за цел да предлага продукти, които по-пълно да отговарят на търсенето на потребителя (туриста), отколкото тези на
конкуренцията. За да постигне стратегическата си цел, тя трябва да има предвид три характерни особености:
конкурентноспособност - тя е основният елемент на управлението качество-цена.
асортимент на спортни продукти - разширяването на асортимента от спортни продукти има няколко предимства: предлагане на туриста по-голям
избор; подържа конкуренцията чрез контролиране; позволява необходимите корекции, продиктувани от промени във вкусовете и предлагането,
чрез постоянно разнообразяване на съдържанието и вида на спортните продукти;
стратегия - разширяването на асортимента не трябва да застрашава конкурентноспособността на цените и ефикасността на
управлението.Туроператорите или предлагат своите продукти директно на пазара или ги продават чрез туристически агенции. Брошурата е
основен маркетингов инструмент при продажбата на туристически пакети. Предимството й е, че предоставя материално доказателство за вид услуга,
която ще се консумира в бъдещето. Рекламните съобщения имат за цел да наблегнат на три основни неща: цената на продукта, съдържанието му и
качествения имидж на туроператора.
3.5. Методи за контрол на качеството на спортно-развлекателния продукт
Методите за контрол на качеството на спортно-развлекателния продукт в курортите могат да се разглеждат като правила за прилагане на
принципите и средствата за контрол. Използват се научнообосновани и експериментално потвърдени методи, чиято ефективност е доказана в
практиката. Тук спадат статистическия, експертният, техническият и социологическият метод.Статистическите методи се използват за анализ на
точността и стабилността на технологичните процеси. За да бъдат определени условията и факторите, които влият върху показателите за качеството
на предлаганите спортно-развлекателни услуги в курортите, се прибягва до статистическия анализ на технологичния процес.Експертен метод при
определяне качеството на спортно-развлекателния продукт в туристическите центрове се използва „Делфи”Съществуват няколко основни начини за
определяне качеството на спортно-развлекателните услуги чрез техническите методи - физични, биологични и др. Прилагането на социологически
метод в изследването на качеството се състои в събиране, обработване и анализ на мненията за показателите на качеството на спортния продукт,
потребителите (туристите), изпълнителите (спортните кадри).
4. Информационната система - основа на управлението в спортно - развлекателната фирма
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2020 в 17:12 студент на 57 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, випуск 2010
06 ное 2020 в 13:48 студентка на 32 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - спорт и сигурност, випуск 2014
06 сеп 2020 в 14:10 студентка на 42 години от Пловдив - АМТИИ, випуск 2002
26 юли 2020 в 08:16 родител от София
15 юни 2020 в 00:39 студент на 41 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация, специалност - ТАО, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Органиграма на конкретна туристическа фирма
добавена от gabriela_rs91 22.03.2014
0
14
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
33
1
01.09.2014
Международен мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от въпроси по предмета "Международен мениджмънт". Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(За отличници)
15
03.08.2020
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на спортно - развлекателната дейност - Пищови

Материал № 645912, от 20 мар 2011
Свален: 161 пъти
Прегледан: 358 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 16
Брой думи: 14,437
Брой символи: 94,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на спортно - развлекателната дейност ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала