Големина на текста:
Химикотехнологичен и металургичен
университет - София
Факултет по химично и системно инженерство
Катедра: Биотехнология
Реферат
Тема:
Методи за пречистване на нефтени
разливи. Видове и принципи на
приложението им.
Изготвил: Проверил:
Петя Емилова Радина гл.ас. Лалов
БТ 0436 ; 22гр.
Замърсяването на океана с нефт и нефтопродукти е един от сериозните
екологични проблеми. Макар резултатите от този процес да се оценяват все още като
малки, това е едно непрекъснато нарушение на водните екосистеми (ЕС), което
постепенно води до локални деградации на отделни области от Световния
океан.Количеството на изхвърляния нефт е от порядъка 3 – 6 млн. тона за година. Най-
голямата част от нефта попада в природните водоеми като отработени масла и
нефтопродукти чрез директно изхвърляне или чрез отпадънчи води (ОВ) от
промишлеността, от автомобилни и промишлени двигатели. Голям дял се пада на
транспорта. Танкерите, превозващи нефта, след разтоварване се пълнят с морска вода
за баласт, морската вода се използва и за измиване на танкерите преди зареждането им
с нефт. В течение на много години тази замърсена с нефт вода се излива в моретата.
Авариите с танкери и внезапното изхвърляне на нефт от сонди в открито море имат
относително малък дял от общото замърсяване, но последствията от тях са особено
тежки, тъй като е на лице изливане на големи количества за кратко време.
Съвременните супертанкери със средни размери превозват около 250 000 тона нефт.
Изучаването на биохимичното превръщане на нефтопродуктите със
идентифициране на получаваните продукти е позволило да се установи, че в резултат
на биохимично окисление във водата се получават вещества, които могат да се разделят
на четири групи – неутрални, кисели, основни и хидрофилни съединения.
Групата на неутралните съединения е най-голяма и включва остатъци от неокислени
въглеводороди, прости и сложни етери, алдехиди, кетони, алкохоли, линони,
анхидриди, лактони, мастни и ароматни халогенни съединения. В резултат на
биохимичното окисление на нефтените въглеводороди във водата практически
отсъстват въглеводороди с температура на кипене под 250 – 300 °С, т.е. бензиновите и
керосиновите фракции. Във водата остават висококипящи нефтопродукти в количество
10 – 25% от тяхното първоначално съдържание. В тези групи влизат и силно токсични
промеждутъчни продукти на биохимичното окисление на ароматни въглеводороди от
нефта – хинони. В групата на киселите съединения влизат силни органични киселини –
мравчена, оцетна, пропионова, маслена, млечна, янтърна, фумарова, пирогроздена,
оксалова, а също нафтенови и ред други киселини. В тази група влизат и слаби
киселини – феноли и етери на фенолни киселини. Тази група съдиржа много вещества с
повишено токсичност (нафтенови киселини), както и такива, от които се образуват
хинони (многоатомни феноли). В групата на основните съединения влизат различни
соли. Накрая, в последната група влизат различни хидрофилни съединения –
аминокиселини, сулфокиселини, полиалкохоли, захар и др.
Тежките, неразлагащи се и неутаяващи се нефтени остатъци остават на повърхността
на водата във вид на плаващи смолисти капчици.
Поведението на нефта във водата и неговото влияние върху водната флора и
фауна е пряко свързано, преди всичко с природата на индивидуалните химични
съединения, влизащи в неговия състав.
Попадналите във водата нефт и нефтопродукти непрекъснато менят своят
състав, в резултат на протичането на процеси на изпарение, разтваряне, образуване на
емулсии, усвояване от водни организми, биохимично превръщане, утаяване и т.н.
Нискокипящите фракции от нефта бързо се изпаряват. Разтворимите във вода ароматни
въглеводороди и нискомолекулни n-алкани също не се задържат в нефтеното петно.
Едновременно с това протичат и процеси на химично и фотохимично окисление, както
и деструкция на отделните компоненти. Тези процеси са пряко свързани с параметрите
на околната среда (ОС) – температура, наличие на кислород, метеорологични условия и
пр. Ключово място заемат микробиологичните (биохимичните) процеси, които
обхващат всички компоненти на нефта. Бактериалното въздействие се характеризира с
висока селективност и пълното разлагане на всички компоненти изисква въздействието
на бактерии от различни видове.
Въздействието на нефта и нефтопродуктите върху водната система може да се
изрази в различни направления, между които: - непосредствено отравяне на водните
организми с летален изход. Леталното отравяне е възможно в резултат на прякото
въздействие на веществата върху клетките и обмена между тях. Най-опасни в този
смисъл са разтворимите във вода ароматни въглеводороди; - нарушение на
физиологичната активноста на организмите чрез натрупване в тъканите на
нефтопродукти. Изследователи доказват наличие на ракови образования в мекотели,
обитаваще замърсени с нефт води; - пряко покриване и задушаване на организма –
растения, планктон, птици. Последните са особено уязвими: покривайки ги, нефтът
променя техните водо- и топлоизолационни свойства и те се оказват неспособни да
плуват и поддържат необходимата телесна температура.
Особено опасна е комбинацията от замърсяване с нефт и детергенти. Последните
силно променят омокряемостта на организмите от нефт и могат да предизвикват
полепване на нефт върху места, върху които самият нефт не полепва. Детергентите
позволяват на нефта да проникне дълбоко в пясъка и да погубва организми, които се
крият там на безопасно място. Някои компоненти на нефта влияят върху химическите
комуникационни процеси блокирайки рецепторите на организмите или подтискайки
естествените стимули. Нефтопродуктите влияят непосредствено върху естествената
водна среда на обитание, с което предизвикват и изменения във видовия състав на
водното съобщество.
Можем да отбележим, че макар и да има известна дискусия върху резултатие от
влиянието на нефтените замърсители върху живота на океана, единодушно е мнението
за негативните екологични последици. Те засега имат повече качествен, а не
количествен характер, но потвърждават необходимостта от още по-задълбочени
изследвания и най-вече от предприемане на сериозни решения по ограничаване
замърсяването на водите с нефт и нефтопродукти.
Освен от въглеводороди суровият нефт се състои още и от сяросъдържащи
органични съединения (съдържанието на сяра варира от 0,5 до около 5 мас.%), и от
минерални примеси (вода и метални соли), образуващи суспензия. Главен източник на
замърсяване при нефтопреработката е изгарянето на нефт или негови фракции с ниско
качество (т.е. с високо съдържание на сяра) с цел достигане и поддържане на високите
температури, необходими за извършване на разнообразни процеси на дестилация и
ректификация. Освен това в рафинериите се поддържат постоянно горящи факли като
осигуровка срещу газообразно изхвърляне на въглеводороди. Подобно явление се
наблюдава и при процесите на каталитичен крекинг и регенерация на катализатора.
Крекингът се извършва в реактори с псевдокипящ слой (за поддържане на частиците
катализатор в суспендирано състояние се използва газ, вдухван с висока скорост). При
това газът отнася твърдите частици с диаметър, по-малък от някаква критична
стойност. Такива частици винаги съществуват, понеже катализаторните частици се
използват многократно, износват се и издребняват. Фракциите които са предназначени
за горива, подлежат на специално пречистване от сероводород и меркаптани, тъй като
серните оксиди потенциално призлизащи от тези съединения, предизвикват корозия в
двигателите. Ако тези вещества се изпуснат в атмосферата, те я замърсяват. Поради
това се прилагат технологии за оползотворяване на сярата. Друг източник на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи за пречистване на нефтени разливи. Видове и принципи на приложението им

Замърсяването на океана с нефт и нефтопродукти е един от сериозните екологични проблеми. Количеството на изхвърляния нефт е от порядъка 3 – 6 млн. тона за година....
Изпратен от:
Петя Емилова Радина
на 2011-03-20
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
178 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,598
·
13
·
2,762
·
1,022
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Замърсяване с нефт и нефтопродукти

08 май 2007
·
1,298
·
5
·
954
·
761
·
16

Замърсяването на океана с нефт и нефтопродукти е един от сериозните екологични проблеми.
 

Нефт и опазване на околната среда

13 апр 2008
·
507
·
2
·
424
·
352
·
4

Нефт и опазване на околната среда. Пътят, който нефтът изминава от земните недра до потребителите, е дълъг и всяка стъпка от него е свързана със създаването на определен екологичен проблем. Следващите четива ще ви помогнат сами да определите кои са тези..
 

Последици от киселинните дъждове

24 яну 2009
·
64
·
2
·
337
·
296
·
1

Една малка част от последиците от киселинните дъждове...
 

Нефтени разливи

24 фев 2009
·
300
·
9
·
1,250
·
379

Крупнотонажните разливи на нефт и нефтопродукти при механичното или корозионно разрушение на нефтопроводи, при аварии на водния транспорт се явяват мощен източник на замърсяване на околната среда и водят до екологически катастрофи
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Методи за пречистване на нефтени разливи. Видове и принципи на приложението им

Материал № 645334, от 20 мар 2011
Свален: 178 пъти
Прегледан: 303 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,629
Брой символи: 16,517

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи за пречистване на нефтени разливи. Видов ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала