Големина на текста:
Географски аспекти на глобалните
екологични проблеми и
проявлението им в България
Глобалните екологични проблеми като най-нови негативни явления, свързани с
окръжаващата среда, са обект на внимание и осъзнаване от все по-голяма част от учените и
обикновените хора. Това е така тъй като те са нещо, което може да бъде заплаха за бъдещото
съществуване на човека и неговата цивилизация - нещо, от което обществото не може да избяга, а
трябва да срещне лице в лице – в името на съществуването на бъдните поколения.
Нека се опитаме да дефинираме понятието екологичен проблем. Терминът произлиза от
гръцката дума «екос» - дом, и в днешния по-широк смисъл на думата «екология» може да се разбира
като проблем, свързан с нарушаване на естественото равновесие на връзките в системите от
природни комплекси в резултат на намесата на човешкото общество, при който в по-голяма или
по-малка степен е заплашено нормалното съществуване както на природните комплекси, така и
на човешката цивилизация. Т. е. това са всички човешки дейности и явленията, свързани с тях,
които, ако не се преустановят или ограничат, могат да изменят природната среда до степен, в която
тя вече не е способна да възстанови нормалното си състояние. В категорията влизат най-
разпространените форми на замърсяване на околната среда, изсичането на горите, неправилното
използване на селскостопанските земи, унищожаването на представители на флората и фауната и
др.
Екологичните проблеми започнаха да се проявяват активно сравнително скоро – предимно
през втората половина на нашия век. Възникването им има в основата си един фактор и това е
развитието на човешката цивилизация със своите два основни аспекта – еволюцията на
технологиите (качествен) и демографския взрив (количествен). Чрез настъпилото четирикратно
увеличение на броя на земното население в сравнение с този отпреди век, въздействието върху
природната среда стана твърде голямо, особено в гъстонаселените райони. С напредването на
техническия прогрес стандартът на живот в много райони се увеличи значително, а с това и
благосъстоянието на хората. В резултат на това нарастна разходът на материали и енергия на човек,
а оттам и средното натоварване на природните комплекси на глава от населението. Особено голям
принос в тази насока имат силноразвитите страни.
Условията за възникване на екологичните проблеми като негативни резултати от
човешката дейност са твърде различни в различните райони на Земята. Тяхната локализация зависи
от редица предпоставки, които могат да се отделят в две групи, а именно: природни и обществени.
Природните фактори касаят факта, че различните ландшафтни комплекси могат да
понасят различна по големина антропогенна намеса преди равновесието в тях да се наруши
невъзвратимо, т. е. да се получи деградация. Можем да говорим за съществуването на критична
степен в експлоатирането, до която съответният комплекс може да се приспособи към новите
условия, предизвикани от човека. Така различните видове природна среда проявяват по-голяма или
по-малка адаптивност към човешката дейност – например, природните комплекси на влажните
тропични гори понасят много по-тежко сечта и използването на земите за земеделски цели (в
рамките на 2 – 3 години настъпва изтощаване и деградиране на почвите) отколкото тези на
листопадните гори на умерените ширини при аналогични размери на антропогенната намеса.
Обществените фактори могат да бъдат демографски, технологически или политико-
икономически, като това разделение е твърде условно, особено при последните две категории, тъй
като всички предпоставки са взаимно свързани. От демографските фактори най-важни са броят и
гъстотата на населението на дадена територия. Гъстата заселеност на страна, регион или друга по
ранг таксономична единица предразполага към по-голямо модифициране и увреждане на средата (то
разбира се е в пряка връзка с нивото на технологично развитие, което се определя от състоянието на
икономиката). Значението на фактор имат и начинът на живот и традициите на етносите, населяващи
съответната територия – например за африканската област Сахел е типично номадското екстензивно
скотовъдство, което е една от причините за настъпващото там опустиняване поради мащабното
унищожаване на растителността. В света навлизат все повече нови технологии, които позволяват
усвояване на ресурси или производство на блага при значително по-слабо увреждане на природата.
В резултат на това в напредналите страни развитието на редица негативни процеси беше туширано
или в значителна степен ограничено. Липсата на съвременни средства за производство и техника е
причина за много голямо замърсяване в редица развиващи се държави, които същевременно имат
много ниска ефективност на производството и не могат да задоволяват своите потребности. Към
политико-икономическите фактори могат да се причислят създалата се през историята политическа
конюктура, която в една или друга степен е причина за съвременните големи различия в
икономическото развитие на отделните страни и региони, и влиянието на конкретни политически или
стопански интереси. Типични примери в това отношение са сделките, при които срещу пари (или част
от своите дългове) развиващи се страни се съгласяват да приемат и погребат на своя територия
токсични или радиоактивни отпадъци, а също и опитите на магнати от големите производства
(например на нефтопродукти) да осуетят въвеждането на нови, по безотпадни технологии, тъй като
последните биха изхвърлили от пазара техните изделия. В тази категория могат да се включат и
идеологическите фактори - при ситуациите, в които робуването на утопични кабинетни теории
налага вземането на неадекватни на логиката решения, свързани с използването на природните
ресурси и организацията на стопанството. Типичен пример в това отношение беше «изграждането на
комунизма», в периода до края на 80те години. Като резултат от него природната среда на много от
бившите «социалистически страни» сега е в окаяно състояние.
При лавинообразното нарастване на броя на населението на Земята и на количеството на
използваните природни ресурси, става все по-голямо антропогенизиране и «култивиране» на
природната среда, при което много от проблемите, известни доскоро като характерни за един или
друг регион, започват да засягат все по-големи площи, с което застрашават равновесието на цялата
планета. С това те се превръщат в глобални екологични проблеми.
Ландшафтите на Земята са изключително разнообразни, а човешкото въздействие върху
тях - твърде многостранно. Затова и механизмът, по който природата се изменя при постоянното
контактуване с цивилизацията, е безкрайно сложен. При него е много трудно да се правят точни
изчисления и да се извеждат конкретни количествени показатели. Малко вероятно е да могат да се
проследят всички взаимосвързани причини и следствия. Глобалните екологични проблеми са
«местата, където енергията на промените «избива» на повърхността» – т. е. те са конкретните
резултати от това което става – тези, които ние виждаме и които притежават някои измеряеми
характеристики. Няма да е неточно, ако ги приемем като съставни части на един единствен проблем
– нарушаване на естественото равноивесие на потоците на материя и енергия в природата. Тъй като
разглеждането на този проблем в неговата пълна цялостност е изключително трудно и дори
невъзможно на този етап, съвременната наука използва систематизации, при които подрежда и
генерализира нещата с цел тяхното по-голямо разбиране. Такъв опит ще бъде направен и в
настоящата разработка.
Проблемите, свързани с влошаване на качествата на природната среда могат да се
класифицират по различни начини. Според промяната в баланса на вещества те могат да бъдат:
свързани с преобладаващо добавяне на вещество – различните видове замърсяване, осоляването
на почвите или свързани преди всичко с отнемане на вещество – изсичане на гори, ерозия, понижено
ниво на грунтовите води и др. Според геокомпонента, който засягат биха могли да се отделят:
изменения в атмосферата; изменения в хидросферата; изменения в педосферата; изменения в
биосферата. Със сигурност могат да бъдат измислени още много подобни разграничения. В случая
обаче трябва да се избере тази класификация, която ще позволи най-разбираемо излагане на
проблема.
При глобалните екологични проблеми могат да се разграничат няколко сигурни момента.
Един от тях обхваща пътищата, по които човекът действа върху природната среда. Това са
конкретни дейности – замърсяване и т. н. Друг представя негативните явления, които се проявяват
като резултат – това всъщност са самите екологични проблеми. Трети изразява крайното следствие
от всички явления, което е едно и също – съкращаване на природните ресурси и превръщане на
средата в непригодна за обитаване, което е пряка заплаха за съществуването на човешкия род.
Основните и най-видими връзки между трите звена са в голяма степен изследвани и доказани от
науката. Например ясно е, че отделянето на хлорфлуорвъглероди в атмосферата предизвиква
намаляване на количеството на стратосферния озон. Може да се разграничат и отделни среди
(геокомпоненти), върху които се упражнява конкретно въздействие от човека и в които се проявяват
различните феномени, известни като глобални екологични проблеми – атмосфера, хидросфера,
педосфера, биосфера. Въз основа на натрупаните научни познания така определените основни
звена могат да се свържат в схема, която разкрива известните сега основни причинно-следствени
връзки (фиг. 1)
Трябва да се подчертае, че този модел показва главните връзки – т. е. видовете
интервенции, които са в най-голяма степен причина за съответните типове явления. Това не
изключва възможността последните да се влияят и от други фактори (в т. ч. някои от другите видове
дейности), за чийто принос науката все още знае малко или нищо (или не може да даде надеждна
оценка на настоящия етап).
Придържайки се към схемата от фиг.1 трябва да отбележим, че гореизброените групи
фактори се отнасят до географската диференциация на условията за възникване на екологични
проблеми – т. е. те касаят дейностите, които ги създават. След направената систематизация ясно се
Фиг. 1. Схема на основните причинно-следствени връзки в изявата на глобалните екологични
проблеми
очертава и втора голяма система фактори – фактори за разпространението и обхвата
(географската диференциация) на екологичните проблеми като резултат от тези дейности. Тук
отново можем да разгледаме две групи. Природните фактори са няколко. Динамичността на
средата, в която се извършва интервенцията, определя до каква степен ще се «глобализират»
резултатите от последната. Например, въздухът е твърде подвижна среда, поради което
замърсяването дори само от една точка може бързо да обхване цели региони. Замърсяването на
речната вода със същия обем вредни вещества от една точка ще се разпространи далеч по-
ограничено, тъй като тя е по-консервативна в това отношение - ще бъдат засегнати някои съседни
райони, но след това вредният ефект ще бъде силно намален от процесите на самоочистване на
реката. (във въздуха също действат такива процеси, но докато те свършат своята работа
замърсителите могат да изминат значително разстояние и да повлияят върху по-обширна
територия). Съществена роля играе и обусловената от астрономическите фактори характерна
атмосферна и водна циркулация на Земята (ветрове, морски течения и др.), чието значение е
огромно за транспортирането на различни замърсители, и придава на засегнатите площи подчертано
линейна форма. Така райони, отстоящи на еднакво разстояние от източник на вредни емисии могат
да имат коренно различни показатели на замърсяване. Обществените фактори визират
интензивността на човешката намеса в дадена точка (район) и по цялата планета. Нека отново
разгледаме примера с реката, в която попадат замърсители. Когато те са в малко количество,
процесите на самопречистване ограничават силно засегнатата област. Ако обаче концентрацията им
нарастне твърде много, те не могат да бъдат унищожени и в някои случаи се пренасят много
надалеч. Ескалирането на интензивността на човешката намеса в общопланетен смисъл трябва да
се разглежда не само като нарастване на въздействието от всяко място, но и като увеличаването на
броя и концентрацията на местата, от които става съответно въздействие. Влиянието на последния
фактор превръща много от доскорошните регионални проблеми в глобални. Пример в това
отношение е проблемът с битовите отпадъци, чието количество нарастна значително с големия ръст
на населението.
След систематизирането на различните звена и категории, свързани с предизвикването и
възникването на глобалните екологични проблеми, и след изясняването на факторите за
географското им разпространение, можем да преминем към разглеждането на отделните, актуални
сега негативни явления от общопланетно значение, заедно с антропогенните дейности, които стоят в
тяхната основа. Ще ги групираме въз основа на средата, в която се развиват.
Замърсяването на атмосферата в днешно време има размерите на глобална заплаха.
Главните «виновници» затова са промишлеността, и по специално енергетиката и металургията, и
транспортът. Въздушната обвивка има най-малка плътност и най-голяма подвижност в сравнение с
другите среди на замърсяване. Четири са особено актуалните глобални екологични проблеми,
свързани с нея.
Парниковият ефект и свързаното с него глобално затопляне са може би най-актуалният
и най-наболелият. Те се предизвикват от увеличаването в атмосферата на съдържанието на газове,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Глобалните екологични проблеми и проявлението им в България

Резюме на глобалните екологични проблеми в света, на механизмите на тяхното възникване и проявление, и в частност на проявата им в България...
Изпратен от:
estizp
на 2011-03-19
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
533 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
1,001
·
4
·
666
·
157

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
614
·
2
·
6
·
634
·
4
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
195
·
3
·
719
·
201

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 

Екологична криза

13 юли 2009
·
453
·
15
·
2,404
·
459

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда...
 

Видове природни бедствия

15 яну 2011
·
249
·
21
·
559
·
493
·
2
·

Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
6 мин
09.08.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Глобалните екологични проблеми и проявлението им в България

Материал № 644752, от 19 мар 2011
Свален: 533 пъти
Прегледан: 1,286 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 22
Брой думи: 12,708
Брой символи: 81,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобалните екологични проблеми и проявлението и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
252 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
49 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала