Големина на текста:
Райони за целенасочена подкрепа
С приемане на Закона за регионалното развитие/ЗРР/ през 2008 г. се създаде
нормативната основа и правната възможност за ефективно планиране, изпълнение,
наблюдение и оценка на мерките и дейностите, насочени към подпомагане на местното и
регионалното развитие, които са съобразени със специфичните нужди на територията и
местните общности. Районите за целенасочено подкрепа/РЦП/ обхващат една или група
общини в административно-териториалните граници на съответните области и в зависимост
от конкретни социално-икономически показатели, определени със ЗРР, изпитват сериозни
затруднения за постигане на устойчиво развитие, конкурентноспособност и просперитет.
Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗРР, министерския съвет одобрява мерките и средствата за
реализация на дейностите в РЦР по области в рамките на приетия държавен бюджет за
съответната година. В периода до 2008 г. законодателството за регионалното развитие също
предвиждаше планиране на средства за така наречените „райони за целенасочена подкрепа”
и обхватът им бе определен в регионалните планове за развитие за 2007 – 2013 г., но не е
прилаган финансов инструмент за тяхната подкрепа.
В таблицата по-долу са посочени общините от област Разград самостоятелно и по
групи като райони за целенасочена подкрепа по категории и определеният с държавния
бюджет за 2010 г. общ размер на целевите средства за подкрепа на общините от областта.
Общини
от област Разград
Категория
Годишна финансова
рамка общо за областта
в лв.
Разград
308 749,9
Кубрат ІV
Исперих, Завет,
Лозница, Цар Калоян ІІІ
Самуил ІІ
Разпределение на средствата по области в обхвата на Северния централен район за
2010 г. е както следва:
Области от СЦР
с административни
центрове
Годишна
финансова рамка
в лв.
Обща годишна
финансова рамка за СЦР
в лв.
В.Търново 547 279,9
1 819 482
Габрово 231 897,4
Разград 308 749,9
Русе433 923,8
Силистра297 631,0
За общините от област Разград са определени 16,97 % от общия размер на средствата
за СЦР през 2010 г., като най-много са за В. Търновска област – 30,08 % и най-малко за
Габровска област – 12,75 %.
Категориите на общините са определени по съответните критерии, посочени в закона,
с разработения от МРРБ проект на Програма за реализация на дейностите в районите за
целенасочена подкрепа 2010 – 2013 г., като най-високата е VІІІ-ма(с несъответствие по
един критерий), а най ниската - І-ва(с несъответствие по осемте критерии). След
окончателното приемане на Програмата, следва да се изгради институционалната й
управление, което предвижда:
На Централно ниво МРРБ, чрез създадено в администрацията на министерството
Централно звено за управление (ЦЗУ) на програмата. Основните функции обхващат:
подготовка на споразумения за делегиране на правомощия на областните управители и
областните администрации,определяне на финансова рамка по области, сключване на
договори за финансиране на проекти на общините, методическа помощ и обучение на
служители, стратегическо наблюдение, контрол и оценка, провеждане на информационни
кампании.
На Регионално ниво - Областни управители чрез създадени в областните
администрации Регионални звена за управление (РЗУ) на програмата.Основните функции
обхващат: обявяване на мерките за финансиране на проекти на общините, набиране и
обработване на проектни предложения, назначаване на оценителни комисии и оценка на
предложенията, оперативно наблюдение и контрол на финансираните проекти, осигуряване
на информация и публичност.
На Местно ниво - Кметове и общински администрации чрез създадени звена за
управление на проекти (ЗУП).Основните функции обхващат: разработване и
кандидатстване с проектни предложения, управление и изпълнение на финансираните
проекти, сключване на договори с подизпълнители, вътрешен контрол. Институционалната
организация, функциите и отговорностите, линиите на докладване и комуникация, както и
механизмът на финансиране, контрол и отчетност на средствата, включително необходимите
формати на документи и правила за документооборота, следва да бъдат подробно
дефинирани и разписани в Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа 2010-2013 г. и допълнително Ръководство за оперативно управление на
програмата, одобрено със заповед на министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Правата, задълженията и начините на взаимодействие и координация
между институциите на различните нива на управление и прилагане на Програмата се
уреждат на основата на споразумения и договори, включващи и финансовите
взаимоотношения, като се спазват изискванията на Ръководството за оперативно
управление на програмата.
Програмата дава ясна стратегическа рамка и практически приложим механизъм за
разработване, финансиране и изпълнение на конкретни проекти за устойчиво интегрирано
местно развитие на общините,попадащи в тези райони. По този начин ще бъдат създадени и
предпоставки за намаляване на вътрешно-регионалните различия, диспропорциите и
структурните дефицити в районите от нива 2 и 3.
Като инструмент за подпомагане програмата осигурява възможности на общините в
районите за целенасочена подкрепа за разработване и изпълнение на малки проекти
(предимно от типа „меки” мерки), имащи ключово значение, а също и демонстрационен и
пилотен характер за постигане на устойчиво интегрирано развитие. Реализацията на тези
проекти ще даде допълнителна възможност на общините да предприемат действия и да
участват проактивно в политики на ЕС и на национално ниво, за които те самите не биха си
позволили да отделят средства от бюджета си. В много случаи проектите ще компенсират
недостига или липсата на целево финансиране за малките общини по оперативните програми
за България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2007-2013 г., тъй като
интервенциите по тези програми са съсредоточени за решаване на европейски политики в
областта на регионалното и местното развитие, околната среда, пазара на труда,
информационното общество, икономиката на знанието и иновациите ще бъдат поставени по
близо до хората там, където те живеят и работят. Местните общности и партньори ще бъдат
по-добре информирани, подготвени и мобилизирани да посрещат и да се адаптират към
глобални и регионални предизвикателства в тези области, като програмата косвено ще
спомогне за преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза в
общините, особено в изоставащите и срещащите значителни трудности в своето развитие
общини. Държавната политика за регионално развитие в контекста на членството на
България в ЕС също ще може да се реализира по-успешно с разбирането и подкрепата на
местните общности и партньори и укрепването на административния капацитет на областно
и общинско ниво. Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ
програмата ще осигури ресурси за идентифициране, извършване на неголеми по мащаб
предварителни проучвания и съпътстващи дейности, необходими за разработване и
2
ефективна реализация на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС или от други
международни източници.
Разработването на Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа за периода 2010-2013 г. е основано на набирането и обработката на статистическа
информация съгласно критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена
подкрепа, залегнали в ЗРР, като и на експертен анализ на социално-икономическото
състояние по групи общини, попадащи в обхвата на тези райони. Стратегията на Програмата
е насочена към подобряване ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие в
съответствие с принципите и целите на законодателството за регионалното развитие.
Програмата цели и изграждане на капацитет на централно, регионално/областно и общинско
ниво за управление на мерки и средства за развитие на районите за целенасочена подкрепа,
обединени в реално действащ финансов инструмент.
Звената за управление на централно и регионално ниво ще се изградят след приемане
на Програмата за реализация на дейностите в районите за целенасочена подкрепа 2010 –
2013 г. и вероятно ще започнат да функционират в началото на 2011 г. По тези причини
общините, въпреки обявената финансова рамка за 2010 г. не можаха да кандидатстват с
проекти за финансиране от държавния бюджет. Въпреки това, общинските администрации и
най-вече звената за подготовка и управление на проекти следва да се запознаят подробно с
Програмата и при определяне на годишната финансова рамка за 2011 г. с приемането на
държавния бюджет за същата година, да създадат своя готовност за кандидатстване с
проекти за финансиране по Програмата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Райони за целенасочена подкрепа

Като инструмент за подпомагане програмата осигурява възможности на общините в районите за целенасочена подкрепа за разработване и изпълнение на малки проекти (предимно от типа „меки” мерки), имащи ключово значение...
Изпратен от:
dekstar_mail_bg
на 2011-03-18
Добавен в:
Теми
по Регионално развитие
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Райони за целенасочена подкрепа

Материал № 643589, от 18 мар 2011
Свален: 10 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,074
Брой символи: 7,134

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Райони за целенасочена подкрепа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала