Големина на текста:
Т
Т
ЕМА
ЕМА
1
1
.
.
И
И
НФОРМАЦИЯТА
НФОРМАЦИЯТА
КАТО
КАТО
РЕСУРС
РЕСУРС
В тази тема
Тази тема изследва нарасналата роля на информацията за мениджмънта и
респ. за една от неговите функции- контролинга. Дадена е обща представа за
икономическите аспекти при оценката на информацията и за особеностите на
информацията като стока. Обсъждат се и актуални проблеми на управлението на
информационните ресурси в процеса на изграждането на информационна система.
Последните две точки на темата представят два много актуални проблема –
особености на информационното общество и същност на концепцията за преход от
информационно към общество, базирано на знания. Вниманието е насочено към
европейските инициативи в тази област и към направеното досега в България.
Цел
В края на темата ще можете да:
?Правите разлика между информация и данни
?Разберете ролята на информацията в мениджмънта на фирмата и
влиянието й върху процеса на вземане на решения
?Правилна да се ориентирате в основните харктеристики на информацията,
които определят значението й за управлението
?Разберете защо информацията е ресурс с първостепенно значение за
бизнеса
?Разсъждавате върху специфичните особености на информацията като стока
и тяхното значение за мениджмънта
?Ориентирате в същността и съдържанието на различните групи
информационни потребности в бизнесорганизацията
?Запознаете с основните характеристики на информационното общество
?Изясните защо панастоящем знанията добиват първостепенна роля в
бизнеса и живота на хората, какви са по-значимите инициативи на Европа и на
България в тази област
1. Информация, данни и знания
Преди да се разбере основната идея на бизнес ИС, тяхната връзка и
зависимост от информационните технологии, ще разгледаме кратко някои понятия
като информация, данни, знания и решения.
За нуждите на различните изследвания информацията се разглежда под
различен ъгъл. В зависимост от целите на работата тя се третира като стока,
продукт на информационния процес, общо благо, услуга, елемент на
инфраструктурата, творчески фактор и т.н.
В специалната литература няма точно и общоприето определение и този
термин се използва за обозначаване на много широк кръг от дейности в областта
на бизнеса, света на идеите, науката, изкуството и др. Сфери на човешката
дейност. Не са ясно определени отношенията между термините “данни”,
“информация” и “знание”, но се прави разлика между тях.
Под “данни” се разбират първичните данни, които се използват за
обработка. Данните служат за представяне на информацията. Те се третират като
суровина, необработени факти, които, регистрирани по различен начин
(документи, екрани, магнитни и други носители), се предават към системата за
обработка.
В бизнеса се използват много и различни данни в качеството на записи
върху документ или машинен носите на факти, събития или процес, напр. запис за
отработените дни в месеца, запис за трудовия стаж, запис за продажбата на
дадена стока и т.н. те обаче не са информация, докато не преминат някакво
обработка и резултатите от обработката не се използват за определена цел –
подпомагане вземането на решение.
Има много определения за термина информация. Най-общо като
информация се разбират сведения за лица, предмети, факти, събития, явления и
процеси, независимо от формата на представяне (документи, машинни носители).
Много разпространено е определението на Н. Винер, според което “информацията
е мярка за подредеността. Тя не е нито материя, нито енергия”. В него се визират
две важни особености на информацията:
?Информацията е мярка за подредеността
?Информацията намалява степента на неопределеност, непълнота в
знанията за лица, предмети, събития, процеси и др.
?Информацията има нематериална природа
Информацията е продуктът, който се получава в резултат на обработката на
данните, или данни, обработвани с определена цел. Това е семантичното
съдържание на данните, основата за подготвяне и вземане на управленски
решения, т.е. информацията трябва притежава определен смисъл, което изисква
интерпретирането на този термин да се свързва с хората, за които е потребна
информацията. Зависимостта между данните и информацията схематично е
показана на фиг. 1.1.
Фиг. 1.1. Данни, информация и вземане на решения
В сферата на бизнеса данните се подлагат на различни видове обработка,
преди да се получи необходимата за мениджмънта информация. В процеса на
обработката на данните се разграничават няколко типови операции, които се
подчиняват на определени правила и могат да изпълняват от компютър:
?събиране на данни
?обработка и извършване на изчисления
?сортиране на данни
?обединяване на данни
?класифициране на данни
Данни
ОбработкаИнформация
Решения
Знания
Це
л
10
?избор на данни на данни
?предаване на данни
Както информацията, така и знанията са производни от данните и могат да
се определят и представят чрез тях. В този смисъл най-общо информацията е
знание за отражаемия обект. Неправилно би било информацията да се
отърждествява със знанията, но трябва да се държи сметка за това, че знанията се
получават чрез информацията. Разглеждана като нещо, което в различна форма
(устна, писмена, електронна) се предава от един човек на друг, информацията е
еквивалентна на съобщавани знания. Информацията заема съществено място в
живота на човека и затова наред с въздуха, водата и огъня се разглежда като
четвъртия жизненоважен компонент в еволюцията на човешката цивилизация. За
да се използват, данните трябва да се интерпретират, нужно е да се отдели от тях
информацията за фактите, да се направят от тези факти необходимите изводи.
В този смисъл е правилно информацията да се схваща като обработени
данни, които в удобен вид се предоставят на потребителите. Но обработката на
данните се извършва върху символи, а не върху знания. По правило
информацията може да се приема като изходен момент за някакъв познавателен
процес в определена област.
Както стана ясно данните се обработват и получената информация служи
за определена цел – вземане на решение от мениджърите. Моделът на вземане
на решения принципно може да се опише в последователност, която включва
няколко етапа (вж. фиг. 1.2.)
11

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 сеп 2021 в 16:34 в момента не учи на 29 години от София
 
 

Информацията като ресурс

Материал № 643557, от 18 мар 2011
Свален: 80 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Изпитване на материали, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 30
Брой думи: 8,411
Брой символи: 56,782

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Информацията като ресурс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала