Големина на текста:
І. SWOT анализът - метод за стратегическо планиране
В съвременни условия развитието на пазарните отношения на фирмите, както на
тези които вече са заели определена пазарна ниша, така и на тези които тепърва
навлизат, стават все по-сложни. Тези отношения са свързани със засилената
конкуренция; изобилието от стоки и услуги с аналогичен тип; рекламното насищане;
нарастващите потребности на потребителите към всички качествени параметри,
включително ергономичност, естетичност и други аспекти. Свързани са, също така и с
постоянните изменения на конюнктурата и капацитета на пазара, с иновациите, със
стремежа да се завоюват все по-големи пазарни дялове.
За успешно развитие на предприятието трябва ясно да бъде определена
маркетингова стратегия и тактика, а да се постигне това е необходима точна представа
за непосредственото обкръжение и за вътрешния капацитет на фирмата. За тази цел, на
първия етап, е необходимо да се извърши проучване на конкуренти, доставчици и
потребители. Освен това се изисква анализ на текущото състояние и възможностите на
самото предприятие – технически, технологични, финансови, суровини и други
ресурси. Третата стъпка е прилагането на SWOT анализ.Това е най-простият и
достъпен метод за интегриране на различните аспекти на вътрешната и външната среда
и е в състояние наистина да помогне при избора на оптимална маркетингова стратегия.
SWOT анализът е един от най-разпространените видове анализ в стратегическото
управление днес. Той ни позволява да се идентифицират и структурират силните и
слабите страни на предприятието, както и потенциалните възможности и заплахи. Това
се постига чрез сравняване на вътрешните силни и слаби страни с възможностите,
които им дава пазарът. Въз основа на качеството на съответствие, се прави
заключението, в каква посока организацията трябва да развива бизнеса си и в крайна
сметка да определи разпределението на ресурси за сегмента.
Следва да се отбележи, че SWOT анализът е един от възможните подходи към
формиране на стратегията. Най-пълна картина ще се получи, ако в съчетание със SWOT
анализът се прилагат и други методи за стратегическо планиране.
SWOT анализът е полезно средство за „сканиране". Той осигурява полезна
информация за съставяне на проекти и предложение за финансиране или за
разработване на стратегически план на организацията. След установяването на
вижданията, ценностите и действащата философия на дадена организация вътрешното
и външното „сканиране" създават рамка за ясно оценяване на силните страни,
слабостите, възможностите и заплахите. Вътрешното „сканиране" осигурява
информация за финансовото състояние, материалната база и оборудването, човешките,
ресурси, информационната база и управлението, оценени от гледна точка на силните и
слабите им страни. Външното „сканиране" има за цел да установи влиянието на
външната среда върху организацията - например на политическите и социално-
икономическите условия. Синтезът на тези два вида изследване представлява SWOT
анализ.
ІІ. Теоретичен аспект на SWOT анализ
SWOT – това е абревиатура от английските думи:
Strengths - силни
Weaknesses - слаби
Opportunities - възможности
Threats - заплахи.
Силните страни: това е характеристика на вътрешната среда на предприятието,
която благоприятно го отличава от конкурентите.
Слабите страни: това е характеристика на вътрешна среда на предприятието,
която по отношение на конкурентите изглежда слаба (неразвита), и която
предприятието е в състояние да подобри.
Възможностите: това е характеристика на външната среда на предприятието,
(т.е. пазара), която дава на участниците на този пазар, възможност за разширяване на
дейността им.
Заплахите: това е характеристика на външната среда, която понижава
привлекателността на пазара за всички участници.
На основание на последователното разглеждане на тези факти, се приемат
решения, чрез които се коригират целите и стратегията на предприятието
(корпоративни, продуктови, ресурсни, функционални, управленски и др.), определяйки
ключовите моменти в организационната дейност. Процедурата за провеждане на SWOT
анализ в общ вид се свежда до запълване на матрица, в която се записват и след това
сравняват силните и слабите страни на предприятието, както и възможностите и
заплахите на пазара. Тази матрица предоставя на ръководителите на предприятията
структурирана информация.
Трябва да се отбележи, че външният анализ, по-точно оценката на пазарната
конюнктура, трябва да обхваща такива сфери като: икономика, политика, технология,
международно положение и социално-културни влияния. Това се постига в
съответствие с модела GETS, които третира натиска на четирите групи външни
фактори.
Government - правителство
Economy - икономика
Technology - технология
Society – общество
Вътрешният анализ може и трябва да включва: оценка на уникалността на
ресурсите и технологиите, основните компоненти на мениджмънта, и преди всичко
самия продукт и качествата му.
Целта на SWOT анализа е да формулира основните направления в развитието на
предприятието чрез систематизация на информацията за силните и слабите страни, а
също и за потенциалните възможности и заплахи.
Задачите са:
1. идентификация на силни и слаби страни в сравнение с конкурентите;
2. идентификация на възможностите и заплахите на външната среда;
3. свързване на силните и слабите страни с възможностите и заплахите;
4. формулиране на основните направления в развитието на предприятието.
SWOT анализ в най-обща форма се съставя с помощта на следващата таблица:
OT
SW
O (opportunities)
възможности
T (threats)
заплахи
S (strong)
силни страни
SO ST
W (weakness)
слаби страни
WOWT
SO – как фирмите използват силните си страни, за усвояване на възможностите на
околната среда
ST – как фирмите използват силните страни на страни да преодолеят, отстранят и
намалят външните негативни прояви
WO – как възможностите за производството могат да помогнат за преодоляване
на вътрешните проблеми
WT – как, чрез опита и вътрешни резерви, да се изгладят слабите страни и да
парират адекватно външен удар
Силните страни могат да бъдат – това в което е успяло предприятието или някаква
особеност, предоставяща му допълнителни възможности; натрупан опит; достъп до
уникални ресурси, наличие на модерни технологии и съвременно оборудване; висока
квалификация на персонала; високо качество на предлагания продукт; популярност на
търговската марка и др.
Слабите страни са: липса на нещо важно за успешното функциониране на
предприятието или на нещо, което не достига в сравнение с другите предприятия и
поради това го поставя в неизгодно положение. Като слаба страна може да се отнесе и
тесният асортимент, лоша репутация на предприятието на пазара, недостатъчно
финансиране, ниско ниво на гаранционна поддръжка, остаряло оборудване,
неквалифициран персонал и др.
ІV. Примерни критерии
СИЛНИ СТРАНИ
1. Предимства на продукта/услугата
2. Конкурентни предимства
3. Уникално ценово предложение
4. Ресурси, активи, персонал
5. Опит, иновации, информация
6. Финансови резерви, вероятна
възвръщаемост
7. Цена стойност, качество
8. Географско местоположение
9. Акредитация, квалификация, сертификати
10. Управление
11. Производствен капацитет
12. Оборудване
13. Философия и ценности на фирмата
СЛАБОСТИ
1. Недостатъци на продукта/услугата
2. Липса на конкурентни предимства
3. Репутация, присъствие и достъп на
пазара
4. Финанси
5. Уязвими страни на фирмата
6. Изпълнение на крайни срокове, и работа
под натиск на крайни срокове
7. Пропуски в качеството
8. Материална база
9. Управленско покритие, приемственост
на управленските решения
ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Развитие на пазара, бранша
2. Уязвими страни на конкуренцията
3. Тенденции в сектора
4. Развитите на технологиите и иновациите
5. Глобално влияние върху бизнеса
6. Нови пазари
7. Целеви пазарни ниши
8. Географски, внос, износ
9. Нови уникални ценови и продуктови
предложения
10. Развитие на бизнеса и продукцията
11. Партньорства
12. Влияние от модни тенденции, сезони,
климатични условия
ЗАПЛАХИ
1. Политически ефекти
2. Законодателни ефекти
3. Ефекти от околната среда
4. Развитие на ИТ сектора
5. Намерения, цели на конкуренцията
6. Пазарно търсене
7. Нови технологии, услуги, идеи
8. Важни контакти и партньорства
9. Препятствия
10. Неопределими слабости
11. Загуба на ключови служители
12. Липса на персонал
13. Климатични промени

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 окт 2020 в 10:16 потребител
08 окт 2020 в 11:11 ученичка на 26 години от Варна - СОУ "Свети Климент Охридски", випуск 2013
06 окт 2020 в 16:53 в момента не учи на 28 години, випуск 2017
06 окт 2020 в 13:32 потребител
16 юни 2020 в 20:31 студент на 35 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
25 май 2020 в 20:04 студент на 26 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков", факулетет - Техника, технология и управление в транспорта, специалност - Инженерна логистика и строителна техника, випуск 2018
20 апр 2018 в 15:34 студент на 30 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2016
12 мар 2018 в 19:06 студент на 31 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Счетоводство и одит, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Бизнес план за създаване на фризьорски салон

18 апр 2008
·
2,902
·
11
·
1,014
·
2,478
·
9

Бизнес план за създаване на фризьорски салон І. Представяне Основната идея на настоящия проект е създаване на фризьорски салон. Фирмата е стартираща, като създаването й е с цел експлоатация на активи и предоставяне на възможност за бизнес...
 

Създаване на фризьорски салон


Продуктът е създаването и успешното функциониране на нов тип фризьорски салон. Тук трябва да отбележим , че става дума не само за намиране и усвояване на даден терен /помещение/, а и за подбор на персонал, цялостна рекламна стратегия, намиране...
 

Бизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството - SWOT анализ


Бизнес план на фирма, занимаваща се с предлагане на услуги в областта на фризьорството. Стратегическа ориентация на бизнеса - SWOT анализ, мисия, цели, стратегия...
 

Бизнес план - Магазин за дрехи „Мама, татко и аз”


Този бизнес план е съставен като проект за създаване на магазин за дрехи в подлеза на пазар „Иван Вазов” Фирма ЕТ „Реми – шанс” ще наеме магазин в подлеза.Изборът на мястото не е продиктувано от липса на магазин за дрехи.
 

Бизнесплан

30 сеп 2008
·
341
·
11
·
1,290
·
498

Бизнесплан на несъществуваща фирма или за стартираща фирма за дървообработка.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
31
1
23.05.2015
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Swot анализът - метод за стратегическо планиране

Материал № 642910, от 17 мар 2011
Свален: 93 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,166
Брой символи: 14,218

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Swot анализът - метод за стратегическо планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала