Големина на текста:
Mалцинства
Малцинство или малцинствена група е социологическа група, която не представлява политически
доминиращо множество на глас в рамките на населението в дадено общество. И в същото време
социологическото малцинство не е задължително да бъде числено малцинство (напр. Африка,
апартейд), но това може да е всяка група, която е подставена и непривилегирована спрямо
доминиращата група по отношение на социален статус, образование, трудова ангажираност, здраве и
политическа власт. Често се използва в социологията терминът малцинствена група, тъй като под
малцинство най-често се разбира етническо малцинство, докато малцинствените групи могат да
бъдат различни от етническите - например хората с недъзи, религиозни малцинства, по сексуална
ориентация
1.Личностни различия
Различията между хората се толкова, колкото е броят на човешкото население на земята. Всеки един
от нас е уникален и неповторим. Всички сме различно развити и дори и при еднояйчните близнаци
съществуват видими разлики. Изграждаме собствена индивидуалност личностни черти. Ако опитаме
да надникнем в мислите на всеки един човек ще открием невероятно многообразие. В този дух
говорим за междуличностни различия.
Тези различия могат да създадат сблъсъци и бариери в общуването, като могат да ни накарат да се
затворим в себе си и да се изолираме в собственият ни ограничен свят. Възможно е също да ни
тласнат към сблъсък с различните други и в следствие да ги отхвърлим или унищожим. В наши дни
това е проява на примитивност и неадекватност. Толерантното поведение изисква познаването на
различията и уважаване на свободата на хората да бъдат себе си. Толерантност, означава уважение
на другия, на начина му на мислене, политическите, религиозните, на личностните му позиции.
Колкото и да сме различни, винаги има начин да намерим връзка със света на другия.
Членовете на човешкият род си приличат не само в биологичен план. За тях са типични общи
поведенчески реакции. Структурата на мозъка на всеки представител на нашият вид предразполага
развитието и функционирането на сложни психични процеси, развитието на мисленето, реч.
Независимо от коя точка на планетата сме, знаем как да разчетем усмивката или намръщването на
някого. Още от деца, навсякъде проявяваме социално поведение и търсим общуване със
себеподобните си, притежаващи близко по нашите виждания и поведение. Без значение на раса и
култура изпитваме любовно привличане и търсим любовен партньор. По целият свят индивидите от
човешкият вид създават групи и правила, йерархични организации, основаващи се на статус,
присъждат почести и признания. Взети заедно, повечето универсални поведения определят
човешката ни природа. Едно от фундаменталните и определящи характеристики на човешкото
поведение е за учене и адаптиране към средата. Всъщност от тук започват най-големите
индивидуални различия, които трябва да се разграничават от расовите половите и културните
различия. Те влияят върху начина, по който възприемаме света и се отнасяме към другите.
Проявявайки толерантност, ние сме способни да разберем тези различия и да се научим да ги
приемаме. Най- яркият пример за това, че до преди 50 години невъзможното Америка за първи път
посочи за свой държавен глава представител на малцинство, нещо повече, млад чернокож политик.
В наши дни комуникациите и бързият достъп до информация, позволява изучаването на другите
народности, раси или просто различни характери. Имаме шанс да разберем защо те са такива и в
следствие да проявим толерантност и разбираме към тях. Оттук нататък всички други значими
ценности се изграждат, чрез комуникациите, т. е. чрез активен обмен между различните социални
партньори, принадлежащи на многоцветното човечество.
2. Видове малцинствени групи
Расови и етнически малцинства
Всяко по-голямо (а дори и по-малките) общества има малцинство по признак етническа и расова
принадлежност. Това може да са чужденци (гостуващи), емигранти, номадски общества и т.н. На
някои места и в някои исторически периоди етнически малцинства са били иначе преимуществено
представените като брой жители в дадена страна - апартейд.
Полови и сексуални малцинства
Разбирането за ЛГБТ* групите като малцинствени групи датира на Запад от 19век, а у нас от
началото на 21век. Също така, макар в някои общества жените по брой да са равна или с малко
предимство мнозинствена група, характеристиките им на третиране като субординирана група, кара
някои изследователи да ги определят като малцинствена група.
Религиозни малцинства
Религиозните малцинства са групи, които имат вяра различна от тази на мнозинството. Това може да
е независимо от етническата им принадлежност.
Езикови малцинства
Езиковите малцинства са малцинства, които имат свой език и съответно култура, различни от тези на
мнозинството. Пример - испаноговорещите в Америка.
Малцинства на хора с увреждания
Под малцинства на хора с увреждания могат да се смятат както тези с трайни физически увреждания,
така и например хора с аутизъм и друго различие в психологическото функциониране.
* ЛГБТ общността са термини, които определят различните гей, на лесбийките, бисексуалните и на
трансджендър субкултури, като в самите субкултури има отделни идентифируеми подобщности:
например при трансджендър това са подобщностите транджендър и драг (драг куйн), при лесбийките
това са подпобщностите на дайк-лесбийките или още бъч-лесбийските (използвано и на български по
аналогия с англ. dyke и butch), женствените лесбийки (англ. femme), бисексуалните жени и т.н. Под
общност вслучая се разбират самите субкултури, като съдържащи различни идентифицируеми
културни различия, а не както се смята често на български в смисъла на "групи".
3. Възникване на малцинствата
3. Възникване на малцинствата
Малцинствата – етнически,езикови,религиозни-възникват в Европа в началото на 20век,когато се
Малцинствата – етнически,езикови,религиозни-възникват в Европа в началото на 20век,когато се
разпадат три империи и се създават множество нови национални държави.Те са резултат от
разпадат три империи и се създават множество нови национални държави.Те са резултат от
необходимостта участващите по един или друг начин в Първата световна война държави да
необходимостта участващите по един или друг начин в Първата световна война държави да
установят или да утвърдят своите национални граници.Това общоевропейско прокарване на граници
установят или да утвърдят своите национални граници.Това общоевропейско прокарване на граници
създава за първи път в световната история проблема ‘малцинство’ като проблем на
създава за първи път в световната история проблема ‘малцинство’ като проблем на
междудържавните отношения
междудържавните отношения
Държавите-победителки търсят механизми за овладяване на проблема,за да се стабилизира мира в
Държавите-победителки търсят механизми за овладяване на проблема,за да се стабилизира мира в
Европа.
Европа.
Такива са историческите условия за възникването на малцинствата,както в други европейски
Такива са историческите условия за възникването на малцинствата,както в други европейски
държави така и в България.Този начин на възникване на проблема в голяма степен определя
държави така и в България.Този начин на възникване на проблема в голяма степен определя
представата за малцинство;възможността да се ‘забравя’ наличието на така възникналите
представата за малцинство;възможността да се ‘забравя’ наличието на така възникналите
‘малцинства’;политическото заиграване със заплахата ‘малцинство’,както и съществуването на страх
‘малцинства’;политическото заиграване със заплахата ‘малцинство’,както и съществуването на страх
от някои малцинства.
от някои малцинства.
Малцинство и територия:
Малцинствата се разглеждат като възникващи от промяната на границите на националните държави,
а защитата на техните права е създадена отвън политическата необходимост на нашата териория,
която пак е наша , са се оказали различни от нас групи, които не са пожелали да си отидат и сега
отвън ни налагат да зачитаме тяхното раличие. Те се мислят като свързани с територията
малцниства, при това с гранична територия т.е. зачитането на правата им като различни съхранява
свързаността им с другите отвъд границата.
4. Права на малцинствата
В съвременният свят темата за малцинствата и техните права е особено широко дискутирана. В
много случаи тази тема е обект на редица спекулации и изкуствено насаждане на напрежение. Доста
голяма част от хората, които използват думата малцинство, дори не знаят какво всъщност означава
тя. По определение малцинство или малцинствена група е социологическа група, която не
представлява политически доминиращо множество от цялото население в дадено общество.
Социологическото малцинство не е задължително числено малцинство. То може да е всяка група,
която е непривилигирована спрямо доминиращата група по отношение на социален статус,
образование, трудова ангажираност, здраве и политическа власт. В социалната икономика терминът
"малцинство" се отнася до социално подчинена етническа група (в смисъла на език, националност,
религия и/или култура). Други малцинствени групи включват хората с физически недостатъци, както
и групи, формирани по други признаци - финансово състояние, възраст, сексуална ориентация.
Терминът "малцинство" често се среща в дискусии върху гражданските права, популярни в днешно
време. Членовете на малцинствените групи често са обект на диференцирано отношение в
обществото. Това разграничение, известно като дискриминация, може да се дължи само и единствено
на факта, че индивида принадлежи към дадена малцинствена група, а не въз основа на неговите
индивидуални качества. Дискриминацията може да се прояви и скрито поради наличието на
социални структури, които не са равно достъпни за всички.
При последното преброяване през 2001г. преобладаващата етническа група в България е тази
на източно-православните християни – близо 83 %. На второ място, но много по-малобройна по
численост се нарежда етническата група на населението с мюсюлманско вероизповедание – около 12
%. На трето място през 2001 г. по численост са лицата, принадлежащи към католицизма. Към
момента на преброяването за католици са се обявили 43 811 души, или 0.6%. Броят на лицата,
принадлежащи към армено-грегорианското вероизповедание се намира в зависимост от броя на
лицата, самоопределили се като арменци. В началото на новия век към това вероизповедание се
отнасят 6 500 лица, 6 350, от които са арменци. В България съществуват и съвсем малки общности от
лица, принадлежащи към други вероизповедания - дановисти, будисти, кришна, лютерани и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Малцинства, личностни различия

Малцинство или малцинствена група е социологическа група, която не представлява политически доминиращо множество на глас в рамките на населението в дадено общество. И в същото време социологическото малцинство...
Изпратен от:
Полина
на 2011-03-16
Добавен в:
Уроци
по Свят и личност
Статистика:
86 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Права на човека. Защита правата на човека

08 мар 2009
·
344
·
4
·
576
·
720

Човешките права са основата за мирно съвместно съществуване във всички области на живота...
 

Права на човека & ЕС

23 яну 2009
·
171
·
3
·
1,678
·
377

Кратък списък с правата на човека според Хартата. Кратко описание на 5-те основни институции в ЕС.
 

Европейски съд по правата на човека

17 дек 2007
·
765
·
4
·
723
·
415
·
1
·
1

За да се осигури спазването на задълженията, поети от Високодоговарящите страни съгласно Конвенцията и протоколите към нея, се създава Европейски съд по правата на човека. Той е постоянно действуващ.
 

Дискриминация

19 яну 2012
·
144
·
5
·
2,122
·
279

Дискриминация на основата на раса, цвят или принадлежност към етнос (расова дискриминация) е почти винаги нарушаване на човешките права. В текста на международната конвенция за елиминиране на всички форми на расова...
 

Етнически малцинства в България

19 сеп 2011
·
294
·
22
·
1,052
·
499
·
1

Презентацията е за малцинствата в България в частност за ромите...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Свят и личност
Свят и личност, 12 клас
изходен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Тестът обхваща материала по свят и личност и е предназначен за изходяща диагностика на учениците. Въпросите са от затворен тип - има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
3 мин
07.08.2020
Природа и общество
междинен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Междинен тест след завършване на раздела "Природа и общество"
(Труден)
9
314
1
26.10.2011
» виж всички онлайн тестове по свят и личност

Малцинства, личностни различия

Материал № 642221, от 16 мар 2011
Свален: 86 пъти
Прегледан: 215 пъти
Предмет: Свят и личност, Философия
Тип: Урок
Брой страници: 5
Брой думи: 1,854
Брой символи: 11,810

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Малцинства, личностни различия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала