Големина на текста:
Тема 49
Методи на регионален анализ и регионални статистически
сравнения
Методи за регионален анализ.
Това са сбор от правила за анализ на даден обект, с цел да се получи нова информация за
бъдещето му развитие.
Причина за необходимост от анализ:
1.Ограничените териториални ресурси, потребностите наратват по-бърззо от ресурсите
2. Вземане на оптимални обосновани решения.
Методите търсят отговор на два осноовни въпроси:
->Какво е сегашното състояние на територията
->В какво направление се движи териториалната система.
Видове методи:
->Общонаучни: Традиционни методи за анализ по важни от тях са:
- аналитичен процес – обособяване на особеностите на обекта
- синтетично изследване – разглежда многообразието в тяхното единство.
- индуктивен метод – включва наблюдение и логически действия за установяване,
подреждане, оценка на фактите.
- дедуктивен метод – прави се строго описание на обекта чрез аксиоми, постулати и
правила.
- групировка, систематизация, анкетиране и експеримент.
->Икономически-математически метод:
- математически анализ – само ако обекта подлежи на числено описание. Позволява
правенето на числови сравнения.Служи за вземане на оптимални решения. Чрез него се определят
отрасли и дейности, преместване на неефективните фирми и отрасли от един регион в друг,
регулиране на икономическото развитие. Рационално използване на водните ресурси.
- линейно програмиране – по-добро използване на ресурсите усъвършенстване на
управлението на социалните и стопански процеси.
- симплекс метод – универсален и точен метод за намиране на оптимално решение в
различни аспекти.
- транспортна задача – важна част от линейното програмиране. Намира оптимален план
за превози.
- нелинейно програмиране – построяване на модел при който се търси максимума и
минимума на функция. Използват се за регионални общи и частни стратегии.
- динамично програмиране има широко приложение защото отчита и фактора
време.Намира приложение при разпределяне на ресурсите по отчети за година.
->Икономико-статически методи – използват се показатели групирани по един или друг
признак. При изследване на икономическите, социалните, екологичните проблеми намират
приложение всички статистически методи. Използват се много таблични и графични методи за
изображение на анализа.
->Интуитивно-логически метод :
- метод на мозъчна атака – работи се със специално подбрани специалисти. Изказаните
идеи на един участник се доразвиват от другите участници. Основна цел е извличането на нови идея
от групи хора и се генерира по-голямо разнообразие от подходи и решения.
- пряка мозъчна атака – нито една идея не трябва да се пренебрегва и обявена за грешна
- групово съгласие – постигане на съгласие на група специалисти за даден проблем
- оперативно творчество – вариантите за решаване на проблема се знаят изцяло от
ръководителя. Целта е да се намери или да се провери правилността на взетото решение.
- метод Делфи – при него група специалисти независимо един от друг писмено дават
становище по въпроса и намират решение на проблема. Не е нъжно да има визуален контакт и като се
избягва доминиращото влияние на някой членове. Много трудоемко за изпълнение и за обработка на
данните.
- анализ на многофакторното взаимодействие – резултати са количествени спомага за
предвиждане на бъдещото развие на сектора, отрасъла и т.н Но е на база количествени резултати и за
тяхното достигане е нужна по сложна обработка на данните.Използва се за подготовка на сценарий за
действие и поведение към определен проблем.
- дърво на смисловите връзки и морфологичен анализ Два от най-известните
нормативни методи за прогнозиране. Определяне на бъдещите потребности и цели и след което, се
търсят определени нъжни и необходими технологии, мерки и предпоставки.
- дървото на смисловите връзки е аналитичен метод, който разделя широките теми на
подтеми и ги представя във формата на дървовидна диаграма.
- морфологичен анализ – отнася се до формата на даден обект включва групова
разпределение на опции за да се общ поглед върху възможните решения.
- Бънчмаркетинг – определя актуалното състояние на даден процес. Въз основа на
национален и международен опит и се сравнява с регионалните.
То се постига с приложението на математически и статистически методи. Получава се
регионален модел, който представлява мисловна конструкция, изразена с математични символи и
системи от формули. Обект на моделиране е териториалната единица с протичащите в нея иконом и
социални процеси. Мястото и ролята на регионалното моделиране непрекъснато се повишават,
защото всяка териториална единица се характеризира със сложност, разнообразие и бързина в
изменението на иконом, социални и еколог процеси. Чрез моделирането се постигат:
-експериментиране и имитиране на много варианти, описание на сложни процеси, висока степен и
сложност.
Процеса на моделиране се дели в 3 насоки: анализ на структурата, на динамиката, на
връзките. Математическите и статистическите модели се класифицират по следния начин:
- според ориентацията- структурни и функционални
- според х-ра- детерминирани и стохастични
- според вида на use модел- линейни и нелинейни
- балансови, оптимизационни
Прилагането на метода на моделирането при оптимизирането на териториалното
разположение на производствените сили се отличава с някои особености – използване на минимални
транспортни разходи, въвеждането на редица условности с цел да се отрази модела на обективната
действителност. Чрез него се цели разкриването на трайни закономерности и причинно - следствени
връзки да се изучи натрупания опит и да се направят изводи за бъдещето. По принцип колкото по-
точен use метод за прогнозиране, толкова повече и по-подробна информация е необходима. За
изчисляване на параметрите на трендови модели за нуждите на прогнозирането е необходимата
информация за изучаваното явление през целия базов период. При регионалното прогнозиране трябва
умело да се съчетаят пасивният и активният елемент. От гледна точка на предметната насоченост на
регионалния анализ трябва да обхваща: икономическа оценка на ресурсния потенциал на
териториалната общност, регионален анализ на населението, трудовите ресурси, регионален анализ
за състоянието и перспективите в развитието на производството, регионален анализ на социалните
дейности, регионален анализ на териториално устройствените и на градоустройствените структури.
Особеностите на рег. анализ зависят от ранга на с-мата, за която се отнася, и от прекия ползвател на
резултатите. Подходящо е като завършваща фаза на регионалния анализ да се ползва SWOT- анализ,
представящ и обобщаващ текстова форма силни страни, слаби и др.
Форсайт технология
Представлява своеобразен регламент за организация на приложението на познати
количествени и интуитивно- логически методи за постигане целите на регионалното прогнозиране.
Процедурата за осъществяване на технологията варира от 6 месеца до 3 години, като не се изключва
възможността да се превърне в перманентен процес. Резултатите от регионалния форсайт
представлява аргументирана визия в дългосрочна перспектива. Основни елементи са: формиране на
визия за бъдещето, работа в мрежа, действие. Удобствата на технологията са: улесняване работата в
мрежата, съществува общност от интереси, взаимосвързаност на прогнозираните интереси.
Конкретните методи, които могат да бъдат използвани в обхвата на технологията са доста
разнообразни. Тук се включват: количествени методи използващи статистически данни-
екстраполиране на тенденции, симулационно моделиране, методи за прогнозиране- мозъчна атака,
семинари и раб срещи, метод “Делфи”, методи за дефиниране на приоритетите- swot- анализ,
морфологичен анализ и др.
Това е технология за организация на приложението на познати количествени и интуитивно
логични методи за постигане на целите на Регионалното прогнозиране. Процедурата за изпълняване е
между половин година и 3 години. Участниците могат да се освен заинтересованите членове на
организацията при по мащабни проекти и регионални управляващи, университети, представители на
частния бизнес и др.Финансирането се поема от организатора, но може да има източници на средства
и от държавата и от частния сектор.Резултатите са регламентирана визия в дългосрочен период.
Основни елементи:
- формиране на визия за бъдещето
- широкомащабно обсъждане на визията
- работа в мрежа
- действие - реализация на становища
- географска близост улеснява работата в мрежа, има общност на интереси,
взаимносвързаност на прогнозираните процеси, единни органи за управление.
Форсайт технологията представя готови упралвленски решения:
- да създаде информационна база
- да създаде мрежа за обмен на идеи
- да изгради форсайт култура на мислене
Тя засяга особено (опорните точки на регионалното развитие):
- местната администрация
- бизнес структурата
- инфраструктурата и науката
- социалния капитал
Методи който се използват:
1. Количествени методи – симулационно прогнозиране, аналичитни прогнози
2. Методи за прогнозиране основани на експерти оценки – мозъчна атака, метод делфи,
семинари

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи на регионален анализ и регионални статистически сравнения

Математически анализ – само ако обекта подлежи на числено описание. Позволява правенето на числови сравнения. Служи за вземане на оптимални решения. Чрез него се определят отрасли и дейности, преместване на неефективните фирми и отрасли...
Изпратен от:
Christina Stankova
на 2011-03-14
Добавен в:
Теми
по Регионално развитие
Статистика:
42 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
курсова работа по регионална икономика на тема: проблеми на трудовата заетост в община или област ( по избор) ..
добавена от xman91 13.05.2012
1
70
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Методи на регионален анализ и регионални статистически сравнения

Материал № 640585, от 14 мар 2011
Свален: 42 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,594
Брой символи: 10,726

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи на регионален анализ и регионални статис ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала