Големина на текста:
Развитие на подходите към
качество
-Индстриализация –
разделение на труда,
преминаване към масово
производство
-Предовратяване на грешки –
тук за първи път започват да
се използват статистическите
методи. Намаляват разходите
за контрол
-Статистически методи
използват се за да се види
съотношението
качествени:некачествени
стоки
-Методи за осигуряване на
качеството – по големи
инвестиции в планирането.
Колкото по късно се намерят
грешките толкова по скъпо
-Тотален контрол на
качеството – за първи път от
Файгенбаум в планирането се
включват доставчици,
клиенти и др и описване на
тяхната връзка с качеството
-Управление на тотално
качество – това е анализ и и
отстраняване на слабите
места и подобряване на
процесите и това важи за
цялостната фирмена дейност
а не само за производството.
Тук вече човекът е факторът
който стой в центъра.
5признака за дефиниране
на качеството на Гарвин-
Възприемано – разпознавате
го когато го видите,
превъзходното качество мове
да се види да се докосне-
Основано на продукт –
превъзходни характеристики
на продукта – качеството се
определя от конструкцията
-Основано на потребител –
подходящо за използване от
гледна точка на потребителя.
Тук потребителя определя
качеството
-Основано на операции –
качеството е съответстващо с
определени спецификации
-Основано на стойност – най-
добрата стойност за дадените
за определената цел пари
4 етапа в еволюцията на
качеството според Дейл и
Купър
-Етап 1 – инспекция на
качеството – свързан е с
инспектиране на качеството
на продуктите в
производствения процес.
Готовата продукция или се
приема или се отхвърля
-Етап 2 – контрол на
качеството – въвеждат се
статистически методи
предприемат се корективни
действия, разработва се
наръчник на качеството
-Етап 3 – осигуряване на
качеството – развитието на
обратната връзка,
предотвратяване на
проблемите още преди да
възникнат. Създава се
цялостна система за
управление на качеството-
Етап 4 – управление чрез
тотално качество – зона 1
включва маркетингови
дейности, които отичитат
пригодността на определно
равнище на качество. Зона 2
вкл. дейности които отичитат
качеството на
производствения процес.
Зона 3 включва дейности в
областта на мениджмънта и
Зона4 целевите
потребителски
предпочитания
Шухарт – създава първата
контролна карта в Western
Electric. С това поставя
основата на статистическия
контрол на качеството.
Основната заслуга е, че той
премества фокуса от добър и
лош продукт към анализ на
крайния продукт и цялостния
технологичен процес. Той
развива идеята на Парето, че
в природата има системи от
случайни причини и някои от
тях могат да бъдат
елеминирани. Той за първи
път въвежда допустими
отклонения на параметрите
на продукта. Той разработва
цикъла PDSA (план
изпълнение обучение
коригиращи действия)
Деминг - той развива цикъла
PDCA (план изпълнение
проверка коригиращи
действия). Идеята е, че всяко
действие е процес. Според
него шумът се среща в 3 вида
Външен шум –
Вътрешен шум
Шум на отклоненията от
несъвършенството на
производството
Важно е повтарянето на
цикъла за подобрение, тъй
като при всяко повторение
нещата се анализират с по
голямо разбиране.
14 принципа на Деминг
Постоянство на целите
Възприемане на философия
за намаляването на
отклоненията
Прекратяване зависимостта
от инспектиране
Прекратяване на бонусите
само на парична основа
Постоянно подобряване
производството и
обслужването
Въвеждане на обучение по
време на работа
Въвеждане и приемане на
съвременни методи
Разрушаване бариерите
между служители и отдели
Прекратяване използването
на лозунги
Премахване на индивидуални
норми
Въвеждане на енергична
програма за образование
Джуран - принципът за
постоянно подобрение на
качеството е в основата на
трилогията на Джуран. Тя
използва триетап подход
Планиране на качеството –
определяне на потребителите
и техните потребности и
техния количествен аспект,
оптимизиране на продукта и
процеса,
Контрол на качеството – тук
трябва да се стаблизира
дефектността в допустимите
граници и ако има
преминаване на тези граници
да се анализират причините и
да бъдат премахнати.
Въвежда се AQL –
приемателно равнище на
дефектност
Подобряване на качеството –
според Джуран то се прави
след анализ на разходите за
качество и се осъществява
чрез проекти
10 стъпки на Джуран
Осъзнаване на
необходимостта от
подобряване
Поставяне на цели за
подобряване
Организиране за постигане
на целите
Осигуряване на обучение
Изпълнение на проекти
Докладване постигнатия
процес
Признание за постигнатото
Разпространение на
резултатите
Поддържане на резултата
Вграждане на подобрение във
фирмените системи
Кросби - въвежда термина за
качество – „съответствие със
спецификациите“. Според
него качеството мове да се
постигне само чрез
поддържане на определени
стандарти. Той предлага
SDCA (стандартизация
изпълнение проверка
дейност).
14 стъпки на Кросби
Дългосрочна ангажираност
на мениджмънта към
качеството
Формиране на екипи по
качество
Оценяване на разходите за
качество
Подобряване равнището на
осъзнаване на качеството от
всички служители
Предприемане на действия за
решаване на проблемите
Разработване на програма за
нула дефекти
Обучение на супервайзорите
Провеждане на Ден за нула
дефекти
Стимулиране на екипите да
създават свои собствени идеи
Стимулиране на служителите
да уведомяват мениджърите
за несъответствия при
изпълняване целите за
качество
Награждаване на
служителите
Поддържане на постоянна
комуникация
Повторение на всичко, за да
се покаже че качеството е
непрекъснат процес
Бенчмаркинг – процес на
непрекъснат мониторинг на
качеството и подобряване на
продуктите и услугите с цел
придобиване на съществено
конкурентно предимство.
Това е подобряване на
нашата фирма, чрез учене от
лидерите. Той е средство,
което да подпомогне
процесите във фирмата
Видове бенчмаркинг
Стратегически – използва се
когато фирмите искат да
подобрят цялостното си
представяне чрез изследване
на различни стратегии, които
да позволят постигане на
високо качество.
Конкурентен – прилага се
когато фирмите оценяват
своите позиции а
партньорите са от същия
сектор. Най-често се
осъществява чрез търговски
асоциации
Процесен – фокусът е върху
подобряване на специфични
процеси в производството.
Партньорите са с най-добра
практика, които извършват
подобна работа или
предоставят сходни услуги.
Функционален – фирмата
търси бенчмаркинг
партньори от различни сфери
или сектори, за да намери
начин за подобряване на
сходни функции или
дейности.
Вътрешен – търсят се
партньори в рамките на
същата организация. Основно
предимство е по-лесен
достъп до информация
Външен – това е търсене на
организации, които са най-
добрите в своя клас.
Осигурява възможност за
учене от най-добрите на
пазара, въпреки че не всеки
най-добър пример може да
бъде използван и осъществен
в нашата фирма. Този тип
бенчмаркинг може да отнеме
повече време и пари.
Междунарорен – случаите
когато партньори се търсят в
други държави, защото най-
добрите практики са
локализирани извън
собствената държава.
Напредъка в технологиите
позволяша лесен достъп до
информация.
Реинженеринг – процес
насочен към формулиране на
мисията, анализ на
решаващите фактори за
успех, проектиране на
организационно-
управленската структура и
репроектиране на основните
бизнес процеси на фирмата.
С него се постигат по добри
връзки с потребителя,
намалява се времето за
реализацията на продукта и
се повишава равнището на
ефективност и рентабилност.
С други думи това е процес
на преструктуриране с цел
повишаване ефективността
на фирмата.
Принципи на
реинженеринга
Висшето ръковоство поема
отговорността за прилагане
на реинженеринг
Определяне на процеса на по
реинженеринг като стратегия
Избор на процесите
подлежащи на реинженеринг
Разработване на виждане за
развитие на всеки избран
процес
Подробно изучаване на
процесите
Избор на най-добра
алтернатива
Внедряване
Управление на процесите на
реинженеринг
Решаващи фактори за успех
са информационните
технологии и връзките с
потребители и доставчици.
Същност на бизнес
процесите – бизнес процесът
е съвкупност от
взаимосвързани дейности за
организация, управление и
трансформиране на
вложените ресурси в
продукция. Основен е бизнес
процесът, които прави
фирмата
конкурентноспособна те са:
Продукт и процес на
проектиране
Научно изследовалтеска и
развойна дейност
Други дейности
Процеси на преработка
Материално техноческо
снабдяване
Логистика
Управление на материалните
запаси
Управление на
дистрибуторски канали
Управление веригите за
доставка
Съществуват 3 основни
цели на реинженеригна
на бизнес процесите
Подобряване на процеса
намаляване на разходите
Постигане на най-доброто по
клас конкурентоспособност
Граница на рентабилността
Проектиране на
реинженеринга –
Етап 1 – в рамките на този
етап се идентифицират
възможните проекти за
реинженеринг,
представляващи интерес за
фирмата,за които има и
ресурси за осъществяване.
Свързва се със събиране и
идентифициране на
информация за съвкупността
от реинженерингови проекти
Етап 2 събиране и
обощаване на информацията,
позволяваща да се оцени
обхвата и дълбочината на
въздействието, което биха
указали проектите
Етап 3 – в този етап се прави
избор на най-добрите,
подходящи и ефективни
проекти, върху които да се
концетрират усилията на
фирмата
Етап 4 – следи се
реализацията на проекта, чрез
последователен и комплексен
мониторинг.
Анализ на Парето
(Диаграми на Парето) -
Законът на Парето гласи, че
20% от причините определят
80% от резултатите.
Диаграмите на Парето са две:
Диаграма на Парето за
явления – служи за
идентифициране на най-
важните за решаване
проблеми и може да се
отнася до:
- себестойността на
продукцията (загуби от
дефектна продукция)
- качеството на продукцията
(дефекти, грешки, откази,
рекламации)
-безопасност на
работещите(аварии,
нараняшания)
-доставки (забавяне на
доставки)
Диаграмата на Парето за
причини позволява да се
открие кои са основните
причини за дадени явления с
цел да се вземат мерки по
отстраняването им
-работниците (смяна, възраст,
квалификация...)
-суровини (доставчик,
химически състав, партида...)
- машини и екипировка
(машини, еталони,
измервателни прибори...)
-метод на работа (технология,
последователност на
операции...)
Анализът на Парето спомага
да се откроят най-важните
проблеми и усилията да
бъдат концетрирани върху
решаването им. При анализа
на Парето трябва да се има
предвид:
Ако последното стълбче е
много високо, то в „други“ са
допуснати дефекти и
класификационните позиции
не са избрани добре
По вертикалата се нанасят
загубите и дефекти изразени
в пари
Промените трябва да
започнат за този вид дефекти,
чиито стълбче е най-високо
След извършване на
подобрения се изработват
правила за работа и
инструкции
Диаграмата на Ишикава -
тя изразява най-прегледно
взаимната връзка на главните
причини и подпричини чрез
причинно-следствена
диаграма наричана още
„рибена кост“. Построява се
като се спазва следната
последователност:
Определя се проблема
Дефинира се целта
Идентифицарат се причините
и подпричините
Построява се скелета със
записани причини и
подпричини
Предимствата тук са:
Процесът на построяване е
образователен
Насочва вниманието върху
проблемите и лошото
качество
Извършване на
излседванията на място
Показва до колко се познава
процеса от екипа
Контролна карта – е
доверителен интервал на
временния ред,
характеризиращ настъпилите
изменения в разглеждания
технологичен процес, а
„границите на регулиране“
нивата на значимост взети
със съответните
коефициенти.
Контролна карта по брой
дефекти – заради
разнообразието от дефекти,
които тези карти изразяват те
се делят на три групи
Критичен дефект – този
който води до опасни за
хората последствия
Значителен дефект – този
който може да доведе до
авария
Незначителен дефект – този
който не причинява нищо от
горе посочените и не е удар
по качеството на продукта.
Статистически
приемателен контрол (какво
на теория правите при
задачите с Ac Re). Той
решава следните проблеми
Да се отделят партидите с
ниско качество от тези с по-
високо
Да се намали риска за
вземане на неправилни
решения относно качеството
на получаваната партида
Да се ограничи до
целесъобразен минимум
проверяваното количество
стока и да се намалят
разходите за контрол
Да се въздейства върху
производителя, когато
качеството е непостоянно
Едностепенни приемателни
планове се ползват когато
разходите са проверяване са
незначителни и
многостепенни планове биха
били напразни разходи.
Многостепенните
приемателни планове се
характеризират с най-малкия
очакван брой на
проверяваните изделия за
даден план на контрол. Това
е в сила за партида с добро
качество.
Двустепенните се използват
когато едностепенни
примателни планове се
затрудняват поради обема на
извадката или голямото
количество на партидата.
Сертификация – дейността
по проверка у установяване
на съответствието на даден
продукт или услуга с
изискванията на конкретен
стандарт, тя изгражда
ефективна система за масово
информиране на
потребителите за реалното
качество на даден продукт. За
нейното осъществяване са
необходими следните
условия:
Общопризнати, ясни и точно
формулирани правила
Изпитателна база, в която се
провеждат изследвания дали
продуктите отговарят на
стандарта
Установени правила за тази
проверка
Класифициран персонал
Нормативни документи
Одит – системно и
независимо изследване за
определяне дали свързаните с
качеството дейности мерки са
ефективно осъществени и са
подходящи за постигане на
целите и дали резултатите от
тях съответстват на
планирането.
Етапи на одита –
Създаване на обстановка –
неформално въведение и
информиране на одитирания
относно процедурата
Потвърждаване на основните
положения – по отношение
на определянето на
организационната структура,
разпраделението на
орговорностите, статус на
документираната система,,
компетентност и обучение на
персонала
Устновяване на процеса –
определяне на процеса който
ще се одитира, включително
определяне на етапите на
процеса
Търсене на обективни
доказателства – събиране на
доказателства, които ще
докажат съответствия
Обратна проверка
Закриване
Цели на одита –
Да се определи
съответствието или
несъответствието на
елементите на системата по
качество спрямо определени
изисквания
Да се определи
ефективността на внедрената
система по качество
Да се отговори на
нормативните изисквания
Да се позволи вписването на
системата по качеството на
одитираната организация в
регистър
Качество на услугите –
според някои автори
услугите са неосезаеми и не
могат да бъдат докосвани или
транспортирани. Други
автори твърдят, че услугите
съдържат значителен елемент
на осезаемост.
Качество и надеждност на
продукта – получава се чрез
относителното качество на
продукта спрямо
конкурентните продукти, а
оценка на равнището на
дефектност се използва като
измерване на надеждността
на продукта. Това е делът на
продуктите от всички
произведени продукти, които
отговорят на стандартите.
Оценка на ползите на
продукта – това е цифровата
оценка на продукта от даден
потребител, разделена на
потребителската оценка на
най-добрия конкурентен
продукт. Това е измерителя
за полезността на фирмения и
конрекунтния продукт.
В сървремието авторите
дефинират качеството чрез
производствен или
маркетингов подход.
Производствения подход
разглежда качеството като
качество на изработката и
качество на съответствието.
Качеството на изработка е
съвкупност от свойства,
дизайн и други
характеристики, които
подобряват неговите
качества. Качеството по
спецификации се отнася до
това доколко предварително
заложените спецификации
отговорят на
действителността.
Привържениците на
маркетинговия подход
разглеждат качеството като
обективно – това е
качеството изпълнено
напълно от производствения
и техническия процес/ или
възприемано качество което
зависи от възприятията на
потребителите.
Разходи за оценка на
качеството – свързани са с
дейности по определяне на
степента на съответствие на
продуктите с изисквания на
стандартизационни
документи
Разходи за оценка и
контрол на готовата
продукция – те включват
разходи за верификация на
доставчици, приемателен
контрол, проверка на
опаковка и разходи по загуби
от продажби
Разходи за предотвратяване
включват всички дейности
за избягване на дефекти
повреди и други загуби в
производствения процес.
Разходи за отстраняване на
дефекти по време на
производствения процес –
включват рзходи по
дублиране на производствени
дейности, дефектна работа,
похабени материали,
загубено време и др.
Разходи за отстраняване на
дефекти извън
производствения процес –
включша дейности по
обслужване на реклмации,
гаранционно обслужване,
повторна инспекция и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2021 в 18:05 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Анализ на работата по качеството във фирма "х"

19 мар 2011
·
844
·
28
·
5,090
·
1,038
·
1

При възникване на каквито и да било въпроси на клиентите се предоставя възможност за свързване с мебелна къща ”Явор” на посочените в сайта телефони или чрез посещение директно в магазините на ”Явор” в страната...
 

Анализ на работата по качеството във фирма "Ана" - ООД

25 яну 2012
·
853
·
29
·
5,900
·
1,168

Анализ на фирмата, на разходите и загубите, управление на ресурсите...
 

Анализ на работата по качесвото и конкурентноспособността на туристическа агенция

20 апр 2011
·
794
·
31
·
7,634
·
932

Обектът на настоящия анализ е фирма, ангажирана в предлагането на туристически услуги. Предприятието е регистрирано в гр. София, но благодарение на фирмения си сайт осъществява дейности в цялата страна. “Stars Travel” има шест бюра за продажби в София...
 

ISO сертификация


Описани са основните етапи, необходими за осъществяването на сертификация по ISO...
 

Хранилище на масла

04 май 2009
·
225
·
7
·
410
·
1

В лабораторията се извършват непосредствени наблюдения,измерване и контролиране на пробите по строго определен график.Получените резултати се използват като препоръки и процедури за премахване на замърсения слой от почвата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
25.06.2012
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Пищови по управление

Материал № 638863, от 13 мар 2011
Свален: 192 пъти
Прегледан: 320 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 2,105
Брой символи: 13,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала