Големина на текста:
1тема Фискални модели
С понятието фискален модел обозначаваме „Присъствието” на
държавния бюджет в националната икономика. Различните
видове фиск. модели произтичат от разликите в ролята,
начините на формиране и изпълняваните функции на
държавен бюджет в икономиката на определена държава.
Фискалният модел се характеризира:
1.На първо място с различната степен на данъчно
преразпределение посредством държ. бюджет в
националното стопанство.
2.Фиксалните модели се определят от вътрешната
структура на държ.бюджет, т.е. съотношението м/у
приходите от косвени и преки данъци в държ.
Бюджет, наричано “данъчна система”.
3.Структорите свързани с осъществяването на
социалното осигуряване.
Континентален – характеризиращ се с по значително
преразпределение посредством държ. бюджет, с по- висок дял
на косвените данъци и по- голяма роля на социално
осигурителните вноски.
Англосаксонският модел ограничава намесата на държавата в
стопанския живот на обществото, държ. бюджет е по-слабо
разпределен като процент от БВП и преобладават преките
данаци.
Фискални преразпределителни модели са :засилено социален
фиск. модел,социален фискален преразпределителен модел,
социално либерален фискален модел, либерален модел,
ултралиберален модел.
Скандинавските страни имат засилено социален фиксален
препазпределителен модел / над 45% от БВП /.
Франция, Норвегия, Австрия, Италия, Люксембург разпределят
м/у 40 и 45% от БВП и попадат в групата на социалния модел.
Ултралибералният модел е с най- нисък процент / по- малък от
30% /
България преразпределя 34% и се нарежда в групата на
либерален данъчно преразпределен модел.
ТЕМА 2 Данъчни системиДанъчната система е втората
основна характеристика която позволява да се класифицират
страните в света в съответни групи според фискалните им
модели. Те биват:
1.Подоходна данъчна с-ма-в приходите на държавния
бюджет преобладават приходите от преки данъци.
2.Потребителска данъчна с-ма-приходите от косвени
данъци преобладават в приходите на държавния
бюджет.
3.Хибридна – приходите от косвени и преки данъци са
приблизително равни.
Изчислява се коефициент който се получава като разделим
приходите от косвени данъци на приходите от преки данъци.
1,Ако коефициента е около 1 в страната е налице хибридна
данъчна с-ма
2,Ако коефициента е над 1,25 имаме потребителска данъчна с-
ма
3,Ако е под 0,75 в държавата е налице подоходен тип данъчна
с-ма
Примери за подоходен тип данъчна система са САЩ /0,42/,
Австралия/0,54/ и Нова Зеландия /0,46/.За ЕС като цяло е
характерно хибридната данъчна система но има изключения
като Гърция/1,56/ и Португалия /1,5/ където е налице
потребителска данъчна система. При тях системата за
събиране на данъците е неефективна и косвените данъци
надхвърлят преките като относителен дял в приходите на
държавния бюджет.България е изключение от ЕС със своята “
екстремно потребителска ” данъчна с-ма.През 2009 г.
Българския коефициент за съотношението между приходите от
косвени и приходите от преки данъци е 2,81 , а през миналата
година е бил 2,72.Необходими са постепенни корекции в
посока засилване значението на подоходното облагане у нас
както и в посока на евентуално снижаване и диференциране
на ДДС.
ТЕМА 3 Осигурителни фискални структури.
Осигурителните вноски са важна част от приходите на
държавния бюджет. Осигурителните вноски са с по-голям дял
в БВП на континенталните страни, отколкото на тези от англо-
саксонския тип. Най-голям дял в % на социално
осигурителните вноски в БВП имат страните Франция /15,3/,
Швеция /14,5/, Германия /13,3/, Белгия и Австрия /12,8/, а най-
малък Дания .
Българския показател възлиза на 10,4 % и в съпоставка на
този % в Европа той изглежда скромен и все по-разминаващ се
със средноевропейския . Данните говорят, че като обективна
потребност, при запазване на възприетата до сега у нас “
германско-френски” тип осигурителна система, размерът и
обемът на осигурителните плащания неминуемо би трябвало
да не се намалява, а да расте, особено с оглед демографската
ситуация у нас.
Тема 4 Бретан – Уудска система и нейните структури
През юли 1944г. В курортното градче бретан Уудс с провежда
конференция по проблемите на следвоенно устройство на
световните международни парично финансови отношения на
която участват 730 представители от 44 страни. На тази
конференция се разглеждат два основни плана:
1.Британски план – Джон Кейнс предвижда пълен отказ на
монетарното злато и осъществяване на клирингови
разплащания между страните, посредством разчетна единица
наречена банкор.Планът му е отхвърлен.
2. американски план предложен от Хенри Уайт – Планът му
има две страни:
- Американска доминация в запада и света
- втората, че за повече от две десетилетия се осигурява
стабилна база за функционирането на международните
капиталови и търговски потоци.
На 27.12.1945г. влиза в сила Бретън Уудското
съглашение.Основни негови постулати са:
- Щатският долар става осн разплащателна валута в света –
обратимост на долара в злато по официална цена от 35$ за
тройна унция
- Установяване на свободна конвертируемост
- Фиксирани курсове между националните валути на
страните(+, - 1 %)
- Създават се световни финансови институции МВФ и световна
банка (международна банка за възстановяване и
развитие)МБВР. Със седалище Вашингтон.
Това са 4-те стълба на Бретан Уудската система.
До края на 60-те години страните участнички в Брета Уудското
съглашение постепенно установяват частична
конвертируемост на своите валути. Централните Европейски
банки все по-4есто поставят въпроса за обмяна на своите
натрупани доларови запаси в злато.Макар официалната цена
на златото да е повишена от 35 на 38 долара, а по-късно и на
42долара за тройна унция процесът на обрат във
функционирането на Б У система е еднопосо4ен и е към
намаляване на златния резерв на САЩ от 21828 тона стига до
9800 тона към 1970г
През 1971 г Ричард Никсън (президент на САЩ) отменя
официалната цена на златото цената му по това време била
достигнала 200$ за тройна унция на свободния пазар.
През 1976г. В Кингстън (Ямайка) решението на САЩ е
потвърдено на сесия ма МВФ , която същевременно са
легализирани т.нар. „плаващи курсове” на влутите.Тази година
се с4ита за година на демонетизация на златото с което се
слага край на трихилядолетната доминация на златото.
От конференцията в б У до наше време непокътнати са
достигнали само 2 от стълбовете й:
Конвертируемостта на валутите и световните финансови
институции МВФ и МБВФ
Кризата през 2008 г постави въпрос за реформа на МВФ и На
световната банка с оглед поемането от тях на по-строги
регулативни и надзорни функции на световните финансови
пазари
Тема 5 Световни финансови институции
Световни институции във фин.икономи4еската област са
международни организации, чиято основна задача е
регулиране на финансовите потоци в света.
1.Международния валутен фонд (МВФ)започва работа от
01.03.47г. Първоначално 4ленуват 29 страни, а в момента те
са 186.към 31.08 2005капиталът на МВФ възлиза на 312
милиарда $ вклю4ително 3217 тона злато и е набран
посредством вноски от у4астващите страни определени
посредством техни БВП. По този начин се формират квоти,
който служат:
- За разпределение гласовете на държавите в управлението
на МВФ. Всяка страна разполага с 250 гласа + 1 глас за
специални Права на тираж СПТ (валутата на МВФ ) от
вноската си. МВФ се управлява според капитала от развитите
страни, като доминиращи са страните от Г 7, който заедно
имат 45% от гласовете в МВФ. България членува в т.нар
„Холандска група”,която разполага с 4.84%
- За определяна на кредитните условия за всяка отделна
страна – 25% от квотата е т. нар.”резервна позиция” в СПТ,
която 4аст при нужда може да получи обратно под формата на
продажба срещу националната си валута 200% от квотата е
мах. кредитен таван който може да се ползва, но страната
трябва да отговаря на ред условия:
„кредитор на последна инстанция – отпуска кредити, когато
всички останали кредитори отказват включително и
едногодишни кредити в подкрепа на платежния баланс
Работата на МВФ наложи практиката на тригодишни
„стабилизационни споразумения” неразривно свързани от
държавите бенефициенти на съответните програми за
реформи съгласувани с МВФ
- Налагане на неолиберални принципи и подходи на т.нар.
Вашингтонски консенсус
- Налагане на твърди бюджетни ограничения, либерализация
на външния търговски режим, отмяна на контрола върху
цените, постигане на конвертируемост на националната
валута, контрол върху заплатите и т.н.
В по-ново време фондът съсредоточи вниманието си върху
макрорамката- икономически растеж, бюджетен дефицит,
безработица, инфлация, равнище на заплати и пр. Без да
навлиза в конкретност на преструктурирането на националното
стопанства.
Валутата на МВФ е специални права на тираж – изкуствено
създадени пари въведени от фонда през 1970г. и курса му се
определя посредством „кошница” курсът и на 22.06.09г е 1 $ =
0.64 СПТ
2.Световна банка е втората по глобално значение
международна публична фин. Институция след МВФ.
Главната декларирана цел на Световната банка е борба с
бедността и повишаване на жизнения стандарт в развиващите
се страни.
Групата на световната банка обединява:МБВР ( международна
банка за възстановяване и развитие),Международна
асоциация за развитие,Международна финансова
корпорация,Агенция за многостранно гарантиране на
инвестициите,Мавдународен център за уреждане на
инвестиционни спорове
3.Банка за международни разплащания – БМР
Тя е най – старата международна публична финансова
институция и се намира в град Базел.
А) банката за международни разплащания е място за
консултации между централните банкери- тя координира и
посредничи в сътрудничеството между централните банки с
цел поддържане на финансова и парична стабилност. Тя е
пословична със своята дискретност и спазване на висок етичен
стандарт
Б) БМР е световен банков аналитичен и изследователски
център – там са разработени системите за управление на
риска, известни като Базел I и Базел II
В) БМР е посредник при търговията със злато между
централните банки
България е дългогодишен участник в БМР, членувайки в нея от
30-те години на миналия век. В БМР са депозирани 8 тона от
златния резерв няма страната ни.
4. Европейска централна банка ЕЦБ
В ЕЦБ влизат централните банки на 15-те страни от
Евросъюза, възприели еврото.
Европейската система на централните банки обединява ЕЦБ
на всички национални централни банки на страните членки на
ЕС независимо дали са приели еврото или не.Седалището на
ЕЦБ е Франкфурт на Майн в Германия, а капиталът й възлиза
на 6 милиарда евро, резервите й включват 720 тона злато.
Основна задача на ЕСЦБ (европейска система на централните
банки), на евросистемата и съответно на ЕЦБ е „поддържането
на ценова стабилност в страните- членки”, високо ниво на
заетост и стабилен неинфлационен разтеж. ЕЦБ единствена
има право да оторизира други банки от евтосистемата да
емитират евробанкнот.
Други задачи на евросистемата на ЕЦБ са: дефиниране и
провеждане на парична политика в зоната на еврото,
осъществяване на международни разплащания, поддържане и
монежиране на златно валутните резерви на Евросистемата,
осигуряване безпроблемно функциониране на разплащанията
в Еврозоната.
5.Европейски инвестиционни банки ЕИБ
Задачите на ЕИБ са да кредитира при благоприятни условия
регионалното развитие в ЕС, изграждането на проекти от
взаимен интерес
Собственици на ЕИБ са 27-те страни-членки на Евросъюза и
капиталът й възлиза на 170 милиарда евро
Мисията на Групата на ЕИБ ( в нея влизат ЕИБ и
Евр.инвест.фонд) е: подпомагане на икономическото и
социално сближаване , реализиране на „Инициатива за
иновации 2010”, подкрепа на инициативите за сътрудничество
между страните- членки, защита на околната среда и
използването на възобновяеми енергии, подкрепа на средните
предприятия, развитие на човешкия капитал с акцент върху
неговото здраве.
6.Европейска банка за възстановяване и развитие ЕБВР
Тя е създадена през 1991 със цел подпомагане на страните от
централна и източна Европа, а по-късно и тези от централна
Азия при прехода им към демокрация и възприемането на
пазарния механизъм в икономиките им.
Инвестициите на ЕБВР следва да подпомагат структурни и
секторни реформи в съответната страна, да насърчават
конкуренцията, приватизацията и предприемачеството да
развиват инфраструктурата в полза на частния
сектор.Кредитирането от ЕБВР е свързано с местно
конфинансиране, то мобилизира местният капитал и
съдейства за привличане на чуждестранни инвестиции.
7. организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОИСР
Тя е със седалище Париж и е център на развития свят
Публикува статистическа и аналитична информация.
Разработва концепция за глобалната икономика, за
естествената финансова система за опазване на околната
среда по поръчение на страните-членки. Понастоящем ОИСР
има 30 държави-членки.
8.Световна търговска организация СТОС създадена 1995г ,
седалище Женева.В нея членуват 153 държави. В момента
СТО развива три направления договорености:
GATT – търговия със стоки; GATS-обмен на услуги;TRIPS –
интелектуална собственост.
Важна функция на СТО е арбирирането на спорове.
Тема 6 Валутен курс
Валутният курс се явява и цената на една валута изразена в
друга. Най общо валутните курсове биват:
- Текущи – те се формират на валутните пазари под
въздействието на търсенето и предлагането
- Паритетни – пти тях се отчита покупателната сила на
съответните валути.Те са „изкуствени курсове”, предназначени
за аналитични и статистически цели.В науката е
разпространен възгледът, че вал. Курсове в края на краищата
се колебаят около равновесните пунктове на паритетите си.
В основата на формирането на текущия вал. Курс стои
пазарното пресрещане на входящите и изходящи потоци от
чужда валута за една икономика.
Входящия поток се осигурява от износителите, от
чуждестранните туристи посещаващи страната от преводите
от задграничната емиграция, от чуждестр. Инвеститори и др.
Изходящия поток- формира се от вносителите, от туристите,
заминаващи в чужбина от разходите за издръжка на учащи и
др.
По начина им на функциониране текущите валутни курсове
биват три вида:
1.фиксиран – определяне на твърдо съотношение към някоя
чуждестранна парична единица
2. свързани – при тях стойността на валутите на съответните
страни могат да се колебаят една към друга около някакъв
„централен” или „паритетен” курс в предварително оповестени
граници. Познато е още като „плаване в коридор”
3. свободно плаващи курсове – формиращи се свободно от
търсенето и предлагането на съответната валута нарича се
още „мръсно плаване” или плаване регулирано в широки
граници посредством намеса на централните банки.
Мултиплицираното от Централната банка снижаване на
валутния курс на националната валута при „плаващите
курсове” се явява инструмент за стимулиране на експорта и
обратното умишлено манипулирано повишаване на курса
увеличава стимулите за инвестиране в чужбина.Различаваме
два основни метода за въздействие върху валутния курс от
страна на централната банка.:А) Пряка интервенция на ЦБ на
валутните пазари, изразяваща се в продажба на една валута и
покупка на друга от страна на ЦБ.Б) манипулира се основния
лихвен % . увеличението или намалението на осн. лихв %
въздейства върху прилива на капитали в страната или
предизвиква отлив на капитали, което се отразява върху
търсенето/ предлагането на националната валута. Високите
лихви привличат капитал в страната, а ниските стимулират
изтичането му.Когато единица чуждестранна валута се
оценява в съответното количество национална валута имаме
обратна, косвена или континентална котировка на
националната валута, а когато цената на единица национална
валута се определя в съответното количество чужда валута
имаме пряка, права или англосаксонски тип.При сделка за
покупко-продажба различаваме два вида валутен курс :”курс
купува” и „курс продава”като разликата между тях се нарича
„спред”.Според това дали съответната сделка ще бъде
изпълнена към момента на сключването или пък изпълнението
предстой говорим за курс „спод” курс „форуърд”.Хеджиране на
валутния курс е операция, при която търговци купуват опция за
придобиване или продажба на съответната сума валута в
бъдеще по предварително договорен курс от/ на дадена банка
срещу заплащане на такса. Хеджирането е застраховка от
нежелани изменения на валутния курс, чрез нея
икономическите агенти си осигуряват предвидими условия и
ефективност в някакво бъдеще време.
7. Златно валутни резерви
Златно валутните резервипредставляват активите, запасите,
„натрупванията”, „провизиите” в злато и валута, с които
разполагат централната банка и правителството на дадена
държава, като правило се съхраняват и управляват от
централната банка.
Златно валутните резерви са предназначени:
за изплащане на дългови задължения
за уравновесяване на възникнали дефицити в
платежния и баланс
за интервениране на валутния пазар, с цел
поддържането на курса на националната валута на
избрано равнище
Основен компонент на златно валутните резерви на
централните банки в света на съвременния етап, съставляващ
кръгло 7/8 от тях са резервите във валута.
Златните резерви на България понастоящем възлизат най 39,8
тона така съставляват 6% от международните златно валутни
резерви на страната.
Структурата на валутните резерви по валути в света изглежда
така:
Американските долари съставляват 63,8%
Еврото 19,7%
Йената 4,8%
Британският паунд 4,4%
Швейцарският франк 0,4%
„другите валути” 6,8%
Основен научно практически проблем, свързан със златно
валутните резерви е този за техния аптимален размер.
Най-известен е показателят за съотношението между златно
валутните резерви и вноса. Счита се, че минималната
стабилност е гарантирана, ако валутните резерви покриват
25% от годишния внос.
Друг важен показател е изискването краткосрочният дълг на
една страна да е приблизително равен на международните и
валутни резерви.
„Правилото на Гуидоти” предполага прибавяне на
краткосрочните задължения на съответната държава на сума,
равна на възможното повишаване (влошаване) на дефицити
по текущата сметка на платежния баланс, всичкото което,
сума, сумарум, съпоставено с размера на международнитпе
валутни резерви, дава значително по-добра представа за
финансовата стабилност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 ное 2015 в 18:02 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2016
22 яну 2015 в 18:40 студент на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2015
11 окт 2014 в 17:17 ученичка на 28 години от София - 031 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2011
03 юни 2013 в 16:58 родител на 37 години
07 фев 2013 в 12:50 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2013
18 ное 2012 в 00:08 студентка на 30 години
 
Домашни по темата на материала
Международни икономически организации-ГАТТ И СТО
добавена от reni.kirilova.3 04.11.2016
2
8
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Теми по международни финанси

Материал № 637967, от 11 мар 2011
Свален: 25 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 5,323
Брой символи: 33,828

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по международни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала