Големина на текста:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА
ПЕДАГОГИКАТА
МЕТОДОЛОГИЯТА
-от гр.methodos I logos-„наука”.Най-общо се разглежда като наука за метода на на учното
изследване и обяснение,като учение за научния метод.Методологията обаче е не само
учение за метода на научното познание,а и за преобразуване на света.
-съвкупност от теории за научен анализ,съвкупност съставена от:теоритичните
положения,научните теории,принципи и закони,който са използвани съзнателно и
целенасочено за нуждите на изследователската работа.
При изследователската работа ,с оглед потребностите на педагогиката,могат да се
разграничат три нива на методологическото познание:
-философско-методологическо
-система на частнонаучното познание,отразяваща развитието и основаваща се на цялото
човекознание
-обща педагогическа теория
Философската методология
Основи в древността са положени от Сократ,Аристотел и Платон.Получава най-осезаемо
развитие при философията на новото време от Фр.Бейкън и Р.Декарт.По-късно се развива
от Хегел,който пръв цялостно очертава спецификата на философския метод.Всички
основни философско-методологически положения,до които той стига имат
фундаментално значение за частнонаучното познание
СИСТЕМА НА ЧАСТНОНАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ-отразяваща развитието и основаваща
се на цялото човекознание
Методология на педагогиката
-учение за структурата и функциите на педагогическото знание,в т.ч. и за педагогическата
проблематика
-изходни,ключови,фундаментални,философски,общонаучни и педагогически
положения(теории,концепции),имащи методологически смисъл
-учение за педагогическото познание(методология в тесния смиъл на думата)
Функции на методологията
1.Нормативна-чрез методологичското познание се осигурява правилна постановка а
въпроса;създават се норми на научната дейност-стандарти;формира се идеална картина на
научната рационалност и на науката въобще
2.Моделираща-необходимо е изграждането на модели за съставките научната
теория,структурата й,научният език,научното развитие
3.Дескриптивна(систематизираща)-проявява се в изучаването на тенденциите и формите
на развитие на познанието-категории методи
4.Евристична(проективно-конструктивна)-изразява се в създаването на нови научни
средства на основата на специално изследване на задачите,поставени от практиката пред
науката
5.Социокултурна-методологията трябва де е преводач между науката и другите сфери на
живота.Задачата и е да изгради образ на науката,с който тя функционира в рамките на
отношенията си с другите сфери на живота.
Философски учения и школи
ПОЗИТИВИЗЪМ-НЕПОЗИТИВИЗЪМ
Позитивизмът възниква пре 20-30-те години на 19 век.Непозитивизмът е съвременен етап
от развитието на позитивизма,възниква в началото на 20век.
Основни положения на тази философска наука са:
-смисълът отнаучна гледна точка имат само логичвските формули и онези съждения за
света,които се поддават на верификация т.е. на проверка чрез пряко,непосредствено и
емпирично сравняване със сетивния опит на идивида чрез експеримент или наблюдение.
Научните резултати трябва да са възпроизводими(повторими)
Науката трябва да се основава на формални теоритични конструкции,като тяхната
емипирична верификация трябва да има статус на научен закон.
Този закон трябва да показва нобходимост от вида „ако А... , то Б!’
Научният закон трябва да е с непрекъснато нарастващ обхват от интеграция в системата
от знания и истини.
ПОСТПОЗИТИВИЗЪМ
Развива се като критика за салбостите на непозитивизма.
Най-ярък представител на постпозитивизма е Карл Попър,който е създател на
критическия рационализъм.Основен постулат:
-Преинцип на фалшификацията(опровержението)-той се издига като контратеза на
верификацията и гласи,че е достатъчен само един контрапример,за да се отхвърли
валидността на дадено общо положение.Прогресът на науката се изразява в търсене на
фалшификатори,в замяна на една хипотеза(теория)с друга.
Постпозитивизмът извежда на преден план критическия подход по този начин-
симулирането на научното развитие.Той намира приложение в много научни области,но
основно в хуманитарните науки.
ПРАГМАТИЗЪМ
Прагматизмът е създаден в САЩ през 19 век от Ч.С.Пирс и е доразвит в класическите му
варианти от психологистки позиции от У.Джймс и от философско-педагогически позиции
от Джон Дюи.Идига с ев култ „здравият разум”истината се определя от полезността,от
изгодата.Научните идеи,понятия,методи са съвкупност от практически принципи и
полезни действия.Науката е умение да се раешават проблеми,целта й е не теоритичното
знание,а обслужване ан индивидуалните и груповите интереси към момента.Ценността на
познанието се състои именно в решаването на проблемите,стоящи пред човека.Знанието
трябва да е полезно,защото знаието,което не влиза в реалното приложение в живота бързо
се изтрива от паметта.Индивидуалният опит на ученика е предимно утилитарен и спомага
за създаване на един практицизъм,без много абстракции и теоретизиране.Възприятелят се
опитва да разбере какви са интересите и потребностите на ученика и се опитва да
отговори на тях чрез различни промени т.е. да провокира мислене.Уникална
”педагогическа атмосфера”,учениците.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА
Философска школа с познавателен и универсално-антропологичен характер.Представлява
интерес във връзка с по-дълбокото осъзнаване на съшността възпитателните феномени
като:наличието на определени интуитивни моменти:-като човешка субективност.но и
специфична духовна културно-историческа реалност
-като преодоляване на отчуждението между хората и възраждане на вечните и хуманни
човешки ценности
НЕОТОМИЗЪМ
Официална философия на католицизма и модификация на религиозните възгледи на
средновековния теолог Тома Аквински.Тя предствлява интерес и внимание най-вече с
изследването и решавнането на проблема за мястото и ролята на религията за
възпитанието в актуално значим план.
ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЪТ
Възниква в Германия през 20-те години на 20 век.Представителите му
са:Ж.П.Сартър,А.Камю,К.Ясперс,Бердяев и др.Философското течение,свързанос
екзистенцията,като „екзистенция”-буквално означава съществуване.Конкретно се разбира
постоянното безпокойство на човека,проект за собственото му съществуване и поради
това фундаментална свобода,която не познава никаква изначална
предопределеност,вклучително божествената.Субективният свят е на
познание,ценности,решения и действия,свят на нашето освободено,търсещо цел
поведение.Обективният свят-света извъна нас е изолиран,контролиран и враждебен за
всеки от нас.Само чрез хората съществуването продължава съшността.Те правят сами себе
си такива ,каквито са.Всеки е напулно свободен,що се отнася до неговата природа и
съдба.Акцентува се на субективността и индивидуалността в развитието и.
Възпитателният екзистенциалист предупреждава децата не приемат чужди отговори и
ценности,а да търсят собствени.Учат се,че сами трябва датърсят изборите си,а да не им се
казва какво да изберат.Възпитателният екзистенциалист заинтригува учениците с въпроси
за описание на живота.Чрез тях и отговорите на ученикът приема своята свобода и
отговорността за тази свобода.Истински отговори са тези,които идват отвътре,собствените
отговори.Възпитателният екзистенциалист е отрицателно настроен към формите на
образование подредени в система и технологиите на обучение.Той желае...
ФРОЙДИЗМЪТ
Теория на Зигмунд Фройд за психоанализата.Психоанализата не е само
психотерапевтичен и клинически метод,но и философско учение за човекасоциална
философия,съществена част от западната култура.Психоанализата е и културна теория,тя
е възглед на изкуството,религията,морала и образованието.Психоанализа(от гр. Psyche-
душа и analysis-решениеІе психологическа доктрина,насочена към изучаването на скритти
връзки и основания на душевния живот.Главна е идеята,че паталогичните представи,в
частност сексуални,се изтласква от сферата на безсъзнателното и под всякакви маски
прониква в съзнанието.За теорията и практиката на възпитанието фройдизмът,както и
неофройдизмът са много ценни като методологическа основа за изясняването на
индивидуалното у човека в неговите подсъзнателни и съзнателни прояви и измерения,за
възпитанието на младия човек в хуманистичен дух,за пробуждане и развитие на
художествено-естетическите му заложби и ...
КОНСТРУКТИВИЗМЪТ
Конструктивимът като философска доктрина изхожда от разбирането,че знанието е
следствие от процес на умствени действия или съждения.Свързан е с философията на
реализма и се приема,че има външна обективна действителност,на която отражение е
знанието.Умствените структури се развиват,за да отразят организацията на
света.Терминът конструктивизъм приема идеята,че детето конструира собствени
знания;по-конкретно-и същевременно по-конкретно-би.
Възпитаниците конструират свой собствени знания на базата на опита си и на
взаймодействието си със заобикалящата ги среда.Водещи принципи:
-ученето е търсене или конструиране на значения
-процесът на учене се фокусира върху основополагащи понятия в мрежообразната им
свързаност,а не върху изолирани факти
-детето е активно действаш субект-активен участник.”деятел” в процеса на
учене.Учещтият не пасивен,безразличен „реципиет” на постигнатото вън и независимо от
него.Конструктивизмът в образованието е „учене чрез участие”.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НОРМИ,ПРИНЦИПИ:
Съвременната наука се основава на редица нормативни приложения,които определят
позицията на изследователя в хода на диагностичния процес.Най-важните нормативни
изисквания се срещат в повечето методологически школи и имат почти задължителен
характер.Те са:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 ное 2020 в 20:49 ученичка на 30 години от Кърджали - СОУ "Петко Рачов Славейков", випуск 2015
07 ное 2020 в 12:46 в момента не учи на 47 години от София
11 юни 2020 в 10:56 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - НУПЧЕ, випуск 2023
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Методологически основи на педагогиката

Материал № 637797, от 11 мар 2011
Свален: 110 пъти
Прегледан: 251 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,334
Брой символи: 9,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методологически основи на педагогиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала