Големина на текста:
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
Процесът на изграждане на сгради и съоръжения се състои в изпълнение в определена
технологична последователност на голямо количество строително – монтажни работи, които се
разделят на общостроителни и специални. Довършителните работи имат за цел да предпазят
сградите от атмосферни или други вредни влияния, да се създадат по-благоприятни
експлоатационни условия и да се решат определени художествени задачи.
Довършителните работи са : мазачески, бояджийски, облицовъчни, изолационни, тапетни
и гипсови, изпълнения на различни видове подови настилки, остъкляване и вътрешно
обзавеждане.
Бояджийски работи.
Бояджийските работи включват комплекс от процеси и операции, чието изпълнение има
за цел да придаде на строителните канструкции съответен естетичен вид, да отстрани дребни
дефекти (пори, пукнатини, грапавост и др.), а също и да придаде спациални свойства: атмосфе-
роустойчиваст, водо – и въздухонепроницаемост, огнеустойчивост, звуконепроницаемост и др.
Чрез боядисването се удовлетворяват и определени санитарни – хигиенни изисквания.
Понятие за бояджийски състави. Класификация на бояджийските материали и състави.
Боядисването се извършва с бояджийски състави, които при нанасяне на тънък слой върху
изделията образуват на повърхността защитен или декоративен слой. След втвърдяването му
се получава бояджийско покритие, притежаващо достатъчна адхезия с боядисаната повърхност.
Свързващите вещества са необходими за прилепването на частиците на оцветяващото
вещество и пълнителя помежду им и с боядисваната повърхност. Те се използват в течен вид и
след изсъхването се втърдяват, като образуват тънък слой. При водоразтворимите (постни) бои
се употребяват минерални свързващи вещества, органични и синтетични лепила; при блажните
– безири, смоли, лакове; при водоемулсионните – синтетични и маслени емулсии.
Оцветяващите вещества представляват природни и синтетични сухи вещества,
неразтворими във вода и органичен разтворител, но които отлично се смесват с тях, като
образуват суспензии или пасти.
Пълнителите са неразтворими минерални вещества, които се добавят към бояджийските
състави с цел икономия на оцветител, а също и постигане на повишена якост, огнеустойчивост,
сцепление на бояджийското покритие с основата, подобряване покривността на бояджийските
състави и др. Те често влизат в състава на шпакловките и грундовете. Като пълнители се
използват каолин, талк, барит, ситно смлени пясък, слюда, азбест, портландцимент и други
слабо оцветени минерални съединения.
Пълнителите са неразтворими минерални вещества, които се добавят към бояджийските
състави с цел икономия на оцветител, а също постигане на повишена якост, огнеустойчивост,
сцепление на бояджийското покритие с основа, подобряване покривността на бояджийския
състав , дълговечност на покритието и др. Те често влизат в състава на шпакловките и
грундовете. Като пълнители се използват каолин, талк, барит, ситно смлени пясък, слюда,
азбест, портландцимент и други слабо оцветени минерални съединения.
Разтворителите са органични лаково – бояджийски полуфабрикати. Те служат за
разтваряне на филмооразуващи вещества или разреждане на гъсти бояджийски състави до
необходимата работна консистенция, както и за измиване на инструменти след работа с блажни
бои. Най – употребявани разтворители са : спирт, керосин, ацетон, толуол, ксилол и
др.специални разтворители.
Боите преставляват суспензии на оцветители или тяхна смес с пълнители в масла,
безири, емулсии, минерални и други свързващи вещества, образуващи след изсъхване
непрозрачно бояджийско покритие. За разлика от емайлите съдържат повече пълнител, имат по-
слаб блясък след изсъхване и им отстъпват по декоративност.
Лаковете са разтвор на филмообразуващи вещества в органични разтворители или във
вода, образуващи след изсъхването твърд, еднороден прозрачен филм. Обикновено се нанасят
върху слой боя или емайл за придаване на по-декоративен вид на покритието.
Емайлът се приготвя на база лак и представлява суспензия на оцветител или негова смес
с пълнител в лак, образуваща след изсъхване непрозрачен твърд филм и фактурна повърхност.
Грундовете също са суспензии на оцветители или смес на оцветители с пълнители в
свързващи вещества, образуващи след изсъхване непрозрачен еднороден слой с добра адхезия
към основата и горните покривни слоеве. Самото им название показва, че те се нанасят
непосредствено на боядисваната повърхност, създавайки грунд (основа, фундамент) на лаково-
бояджийското покритие. С тях се запълват порите и неравностите, осигурява се сцепление на
основата с цялото покритие и защита на металите от корозия.
Шпакловъчните състави представляват пастообразна смес, състояща се от оцветители,
пълнители и свързващи вещества и предназначена за запълване на неравности и вдлъбнатини
и изравняване на боядисваната повърхност.
Пластификаторите се въвеждат във филмообразуващите вещества с цел да се придаде
необходимата еластичност на лаково – бояджийското покритие. Безирът представлява
филмообразуваща течност, получена от преработка на растителни масла или мастни алкидни
смоли с добавка на сикатив за ускоряване на съхненето.
Сикативите са течности или прахове, които добавени към маслените или безирните бои,
ускоряват изсъхването им.
Смивките се използват за премахване на стари блажни втвърдени бояджийски покрития.
В практиката често се употребява терминът „постни бои”, които всъщност са бояджийски
състави на основа минерални свързващи вещества (вар, хума, и др.) и на лепилна основа
(туткал, казеин, декстрин и др.). Водоемулсионните (полимерни) бои, които са на база водни
дисперсии на синтетични смоли, са също водоразтворими бояджийски състави. Те могат да се
разреждат и отмиват с вода приди изсъхването им както постните бои, но не бива да се
причисляват към постните бои. Произвеждат се в различни разновидности в зависимост от
изходната смола : поливинилацетатни, латексни, акрилатни и др.
Бояджийските състави на лепилна основа (туткал, казеин, КМЦ лепило и др.) и
водоемулсионните (полимерни) бои по гъстота и по начин на нанасяне върху повърхностите са
подобни на блажните.
Блажните бои са по-гъсти от постните и се делят на маслени и безирни бои, емайли и
лакове. Те не се разреждат и отмиват с вода. С блажни бои се боядисват главно метални и
дървени повърхности, а също така цели или части от стени на жилищни ш жбществени сгади.
Бояджийско покритие.
Всички технологични операции при бояджийските работи могат да се обединят в три
групи : подготовка, обработка и боядисване.
Целта на подготовката е да се отстранят дефектите на основата, да се създадат условия
за висока адхезия на многослойното бояджийско покритие или да му се придадат антикорозион-
ни свойства. При обработката се придава гладкост на повърхността и се създават условия за
получаване на еднороден платен покриващ слой.
С боядисването се придава на повърхността еднородна цветна фактура, покриваща
долулежащите слоеве.
Машини, механизирани инструменти и инвентарни средства.
При изпълнение на бояджийски работи по вътрешни стени, тавани и външни фасадни
повърхности се използват разнообразни спомагателни приспособления : стълби, сглобяемо –
разглобяеми работни маси и платформи, самоподемни платформи, люлки и др., които
осигуряват безопасността на работниците.
Изпълнението на бояджийските работи изисква голямо количество разнообразни
висококачествени материали( грундове, пасти, шпакловъчни състави, бои и др.), много от които
не се доставят в готов вид за употреба. За приготвяне и смесване на бояджийските състави се
използват машини, наречени бъркачки.
Механизираното почистване и изравняване на повърхностите може да се извърши и с
помощта на метални четки, абразивни дискове или ролки и други сменяеми работни накрайници,
прикрепени към шпиндела на различни електрически машини (пробивни машини, ръчни фрези и
др.)
Механизираното грундиране се извършва със същите машини, с които се нанася
бояджийският състав : ръчни бояджийски помпи, електробояджийски помпи, шпакловъчни
агрегати с разпръскваща дюза и с пистолет – разпръсквач.
Нанесеният слой на състава веднага се заглажда, като се отнема излишният слой. Това
може да се извърши със специални шпакли. Следите от шпаклата се заличава с шлифоване с
машини.
Машини и инструменти за нанасявне на бояджийски състави.
Бояджийският състав може да се нанася по повърхността по два принципно различни
начина :с помощта на четка или валяк, или чрез напръскване.
При значителен обем работа е целесъобразно използването на електрически бояджийски
помпи.
За нанасяне на средно и силно вискозни бояджийски състави, каквито са блажните и
лаковите бои, латексните и боите на лепилна основа(туткалени, казеинове и др.) се използват
пневматични бояджийски пистолети – разпръсквачи. В практиката се използват разнообразни
бояджийски агрегати за пневматично разпръскване на бояджийските състави. Те са удобни за
преместване, тъй като обикновено компресорът и напорният казан са монтирани на едноосна
количка.
Подготовка и обработка на повърхностите за боядисване с водоразтворими
бояджийски състави.
Подготвителните операции се определят от вида на боядисваната повърхност и
състоянието й.
Прясната основа от бетон или мазилка поради влажността си и алкалнастта си е
подходяща за боядисване само с варови и циментни бояджийски състави. При употреба на
други видове бои се появяват напуквания, петна и шупли.
Подготовката на новоизмазаните повърхности се състои в сухо шлифоване с помощта на
пердашка или дървено трупче.
Боядисването на старите стени и реставрационните работи имат своя специфика. При
значително наслояване на стари бои, както и при силно замърсена повърхност, задължително се
сваля старата боя.
Разширяването на пукнатини и дупки е наложително, за да може по-добре да се
обработят в последствие. Необходимо е шпакловъчния състав да проникне поне на 2 мм
навътре в пукнатината, за да се получи добро покритие и здраво свързване на повърхността.
Почистването от прах винаги е задължително.Прахта пречи на здравото свързване на основата
с полаганата шпакловка или бояджийски състав.
Грундиране на повърхности.
При нанасянето на шпакловъчни и бояджийски състави върху негрундирана повърхност
се появяват петна и други дефекти. Грундирането осигурява насищане на основата и предотвра-
тяване на бързото всмукване на свързващото вещество. Грундирането трябва да се извърши
след разширяването на пукнатините и дупките и тяхното почистване. По този начин се
осигурява здраво сцепление на запълващия състав с повъхността. Замазаните и шпакловани
места трябва отново да се грундират преди нанасянето на бояджийското покритие.
Частично замазване и шпакловане.
От правилно подбраните състави и качеството на изпълнение до голяма степен зависи
качеството на самото бояджийско покритие.
Боядисване с варови бояджийски състави.
Варовото боядисване се извършва по каменни, тухлени или бетонни стени, по мазилки
(вътре в помещенията и по фасадите на сградите). Като правило с варови бои се боядисват
помещения с влажен режим на експлоатация (кухни, бани, мазета), тавани,складове, временни
сгради и др. При добро изпълнине имат трайност 3 – 4 години. Варта има предимството, че
действа едновременно като бял оцветител, свързващо вещество и дезинфекциращо средство.
Варовите бои се нанасят неколкократно на тънки пластове, за да не се получи напукване.
Първия пласт се нанася ( за препоръчване с четка) след съответна обработка на основата и
намокряне с четка и пръскачка. След двукратно боядисване се пристъпва към окончателно
боядисване с оцветени бои. При боядисване на стари стени предварително се почиства старата
боя и основата се измива с вода. При боядисването на фасади с варови бои се извъшват също
съответни подготвителни работи – почистване, изкърпване и др. Фасадата се боядисва от горе
надолу. По-гъсти състави се нанасят с четка или пистолет – разпръсквач.
Боядисване със силикатни баяджийски състави
Силикатното боядисване се прилага за външни и вътрешни бетонни, тухлени, каменни,
азбестоциментни повърхности, по мазилки , по стъкло, алуминий и поцинкована стомана.
Недостатъчно здрави бояджийски покрития се получават върху дърво, гипс и глина. Подходящи
са за боядисване на помещения, подложени на химично и механично въздействие и резки
промени в температурата. След грундирането се прави двукратно боядисване. Фасадните
повърхности се боядисват задължитилно 2 пъти. Първият слой бояджийски състав се нанася 24
часа след грундирането, а вторият 10 - 12 часа по - късно. Не се препоръчва боядисване върху
огрети от слънцето плоскости, в дъжд и при отрицателни температури. Бояджийският състав
трябва да се нанася на равни слоеве без стичане, като добре се втрива в павърхността.
Силикатните бои колкото повече изсъхват, толкова повече се втвърдяват и стават по –
водоустойчиви. При излишък на стъкло веднага се появяват тъмни петна, които трябва да се
избършат с парцал, намокрен във вода, и да се направи повторно боядисване. За целта
съставът се разрежда с течно стъкло с по – малка плътност. Фасадите се боядисват от двама
работници с помоща на люлки.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Довършителни работи в строителството

При нанасянето на шпакловъчни и бояджийски състави върху не грундирана повърхност се появяват петна и други дефекти. Грундирането осигурява насищане на основата и предотвратяване на бързото всмукване на свързващото вещество...
Изпратен от:
Ivan
на 2011-03-08
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
261 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта – замазки и настилки
добавена от zhivkodinev4233 23.03.2020
0
20
Подобни материали
 

Довършителни работи

12 дек 2007
·
606
·
8
·
3,227
·
366

Съдържа довършителни работи, шпакловки, грундиране, боядисване и т.н.
 

Подови конструкции с гредоред

05 апр 2011
·
169
·
11
·
2,686
·
707

Гредоредът е една от най-старите подови конструкции. Доскоро беше все още масово прилаган, но през последните десетилетия напълно бе изместен от масивните подови конструкции...
 

Анализ на построяване на строителни конструкции

22 дек 2008
·
166
·
15
·
1,510
·
189

Под анализ на построяване на строителни конструкции ще се разбира проследяване на начина, по който те са образувани чрез последователно прибавяне на определен брой основни кинематични елементи. ...
 

Ръководство за строителството

27 яну 2009
·
1,449
·
61
·
12,418
·
2,043
·
1

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 

Строителство

15 юни 2009
·
111
·
4
·
599
·
105

Разделяме подовите настилки на пет вида, като отбелязваме, че в това разделяне има условност и че то се отнася повече до съществуващите настилки, които подлежат на ремонт...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Довършителни работи в строителството

Материал № 635770, от 08 мар 2011
Свален: 261 пъти
Прегледан: 421 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 3,037
Брой символи: 19,491

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Довършителни работи в строителството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
256

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала