Големина на текста:
Пенсии
I. Пенсии свързани с трудовия стаж: 1. Пенсии за
осигурителен стаж и възраст – право на тази пенсия се
придобива при навършване на 60г. за жените и 63г за мъжете.
За мъжете осигурителния стаж е 37г. а за жените – 34г. От
31.12.2020г. възрастта започва да се увеличава с по 6 мес. за
жените и мъжете. До достигане на 63 год. възраст за жените и
66г. за мъжете. От 31.12.2011г. осигурителният стаж също се
увеличава с по 4 мес. годишно за жените и мъжете до
достигане на 37г. за жените и 40г. за мъжете. В случай, че
лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
те придобиват право на пенсия при навършване на 65г. за
мъжете и жените и не по-малко от15г. действителен
осиурителен стаж. От 31.12.2020г. възрастта се увеличава с по
6 мес. на година до достигане на 67г. за мъжете и жените.
Военнослужещите придобиват право на пенсия при
освобождаване от служба, независимо от възрастта и при
осигурителен стаж: - до 31.12.2011г. – 25г. общ осигурителен
стаж, от които 2/3 действително изслужени като
военослужещ; - след 31.12.2012г. общия осигурителен стаж се
увеличава с по 4 мес. на година до достигане на 28г. общ
осигурителен стаж, от които 2/3 са действително изслужени
като военнослужещи. Тези условия за пенсиониране важат и
за държавните служители по закона за МВР, закона по
изпълнения на наказанията и задържане под стража, закона за
пощенските услиги, охрана на съдебната власт, следователи,
служители на ДАНС и гражданска защита. Размера на
пенсията се изчислява, като доходът, от който се изчислява
пенсията, се умножи по сумата на осигурителния стаж
превърнат към IIIкат. труд по 1,1% за всяка год. осигурителен
стаж, а от 01.01.2017г. по 1,2%. Доходът, от който се
изчислява пенсията се определя като средномесечния
осигурителен доход за страната за предходните 12 мес. се
умножи по индивидуалния коеф. на лицето. Инд. коеф. на
лицето се изчислява от дохода на лицето върху, които
внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от
последните 15г. до 01.01.1997г. по избор на лицето, и от
дохода за целия период след това, до деня на пенсиониране.
Ежегодно се определя минимален размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст. 2. Пенсия за инвалидност –
два вида: А) Пенсия за инвалидност поради общо
заболяване – осигурените лица имат право на тази пенсия
когато са загубили частично или напълно работоспособността
си за продължителен период от време или завинаги. Определя
се на лица с 50% или повече намалена работоспособност.
Пенсията се дава от датата на инвалидизиране, а за слепите по
рождение или ослепелите преди постъпване на работа от
датата на подаване на заявление за пенсия. Пенсията се
отпуска за срока на инвалидизация независмо от годините, а
за навършилите пенсионна възраст пожизнено. Осигурените
придобиват право на тази пенсия ако имат осигурителен
стаж, придобит до датата на инвалидизирането, както следва:
- до 20 годишна възраст и за слепите по рождение или
ослепелите преди постъпване на работа независимо от
продължителността на стажа; - до 25г. възраст 1г. стаж; - до
30г. възраст 3г. стаж; - над 30г. възраст 5г. стаж. Инвалидите
по рождение и инвалидите с придобита инвалидност преди
постъпване на работа придобиват право на пенсия при
1г.осиг.стаж.Размера на пенсията се изчислява по познатия
начин, но когато към датата на инвалидизиране осигуреното
лице е на възраст по-ниска от пенсионната, разликата м/у
действителната му възраст ( но не по-рано от 16г. възраст) и
пенсионнат възраст се признават за осигурителен стаж.
Признатото време се умножава с коефициент в зависимост от
степента намалена работоспособност: за лица с намалена
работоспособност на 90% - 0,9; от 71% до 90% - 0,7; от 50%
до 71% - 0,5. Размерът на пенсията за инвалидност поради
общо заболяване неможе да бъде по-малък от: за лица с
намалена работоспособност над 90% - 115% отминималната
пенсия за осиг. стаж и възраст; от 70% до 90% - 105%; от
50% до 70% - не по-малко от 85%. Б) Пенсия за
инвалидност поради трудова злополука и професионална
болест осигурените лица с 50% или повече намалена
работоспособност поради труд. Злополука или проф. Болест
имат право на пенсия независимо от продължителността на
осигурителния стаж. Размерът на пенсията се определя като
средно месечния осигурителен доход за страната за
предходните 12 мес. се умножи по инд. коеф. на лицето и по
следните коефициенти: - за лица с намалена
работоспособност над 90% - 0,4; -от 70% до 90% - 0,35; -от
50% до 70% - 0,3. Размерът на пенсията неможе да бъде по-
малък от: за намалена работоспособност над 90% - 125% от
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст; - от 70%
до 90% - 115%; от 50% до 70% - е минималния размер на
пенсията за осиг. стаж и възраст.
II. Наследствени пенсии
Личните пенсии могат да преминават в наследствени с
изключение на пенсията за гражданска инвалидност,
персонлната, и пенсията за особенни заслуги. Наследствената
пенсия се определя като % от полагащата се лична пенсия на
починалото лице и зависи от броя на наследниците: при 1
наследник – 50% размер на пенсията; - при 2 – 75%; при 3 и
повече наследници - 100%, които се разделят по равно между
тях. Минималния размер на тази пенсия неможе да бъде по-
малко от 75% от минималната пенсия за осиг. стаж и възраст.
Право на наследствена пенсия имат децата, преживял
съпруг/а, или родители. Децата имат право на тази пенсия до
навършване на пълнолетие и след това ако продължат да учат,
за срока на обучение но не повече от 26г. възраст, както и над
тази възраст ако са инвалиди; Преживял съпруг/а има право
на наследствена пенсия ако неполучава лична пенсия за осиг.
стаж и възраст, и ако не е сключил друг брак. Ако е
пенсионер към нея има право на добавка от пенсията на
починали съпруг/а в размер на 20%; Родителите имат право
на наследствена пенсия ако са навършили пенсионна възраст,
а родителите на лицата почина ли на наборна военна служба
получават пенсия независимо от възрастта си.
III. Пенсии несвързани с трудова дейност
1. Пенсии за военна инвалидност – право на тази пенсия
имат лицата, които са загубили работоспособност поради
това, че са заболели или пострадали през времето или по
поводна на наборна военна служба или служба в държавния
резерв и запаса. Право имат и лица пострадали по оказване на
съдействие на въоражените сили. За пострадали се считат и
загиналите и безследно изчезналите. Размерът се определя в
процент от социалната пенсия за старост, както следва: - за
редници и сержанти: над 90% намалена работоспособност –
150% от пенсията за старост; от70% до 90% - 140%; от 50% до
70% - 115%; - Офицери: над 90% - 160%; от 70% до 90% -
150%; 50% до 70% - 120%. 2. Пенсия за гражданска
инвалидност – право имат лицата, които са загубили
работоспособността си, поради това, че са заболели или
пострадали при изпълнение на гражданския си дълг или
случайно от органите на властта при изпълнение на
служебните им задачи. Размера на пенсията за гражданска
инвалидност се определя от социалната пенсия за старост,
както следва: за лица намалена работоспособност над 90% -
150% от соц. пенсия за старост; от 70% до 90% - 140%; от50%
до 70% - 115%. 3.Пенсия за особенни заслуги – дава се за
особенни заслуги към държавата и нацията и се отпуска от
НС с предложение на МС. 4.Персонална пенсия – отпуска се
от МС по условия и ред определени от него. Отпускат се в
изключителни случаи на лица по отночение, на които не са на
лице изскванията на КСО. Пенсионерите с трайна намалена
работоспособност над 90% с постоянна нужда от чужда
помощ получават към определената им пенсия добавка в
размер на 75% от соц. пенсия за старост. При пенсиониране
за осигурителен стаж и възраст стажа се превръща като: 3г. от
1 категория труд = на 4г. от 2категория = на 5г. от 3
категория. За работниците инженерно-технически
специалисти, заети за работа под земята, състава на
реактивната авиация, екипажите на подводните съдове,
водоплаващият състав, парашутистите, витломоторната
авиация, групите за охрана към граничните участаци,
подводните кораби и участващи в операции и мисии извън
територията на страната, и участията в бойни действия във
военно време се зачита 3г. действителен стаж както за 5г.
(1кат.)
1
Обезщетения
I.Обезщетения при временна неработоспособност и
трудоустояване – Право на това обезщетение имат лицата с
минимум 6мес. осигурителен стаж, като са осигурени за този
риск. Това изискване неважи за лица ненавършили 18г.
Неважи и за получаване на обезщетение поради труд.
злополука и проф. болест. Дневното парично обезщетение за
временна нетрудоспособност поради общо заболяване е 80%,
а за труд. злополука и проф. болест е 90% от среднодневното
трудово възнаграждение или средно дневният осигурителен
доход за предходните 6 мес. Първите 3 дни от обезщетението
за временна неработоспособност и трудоустояване е за сметка
на работодателя и са 70% от ср.дневното трудово
възнаграждение. Когато временната неработоспособност
настъпи до 2 мес. след прекратяване на трудови
правоотношения, обезщетението се изплаща за временната
неработоспособност, но неповече от 75 дни.
1. Обезщетение поради карантина или отстраняване от
работата се изплаща за: 1. времето, за което осигуреният е
под карантина (през цялото време); 2. Времето на
отстраняване от работа, ако на трудоустоеният неможе да му
бъде намерена подходяща работа, но не повече от 90
календарни дни за една календарна година.
2. Обезщетение за санитарно- курортно лечение на
неработоспособни лица, изпратени от здравните органи
полага се парично обезщетение на целия престой,
включително до 3 дни за пътуване в размерите на общото
заболяване или труд. злополука и проф. болест.
3. Обезщетение за гледане на болен член от семейството
за членове от семейството се счита осигуреното лице и
неговите възходящи и низходящи по права линия роднини
плюс съпруг/а. Обезщетение се изплаща за: - гледане или
придружаване на медицински преглед, изследване или
лечение в страната или в чужбина на болен член от
семейството, което е над 18г. на всяко осигурено лице до
10дни в една календарна година; - гледане или придружаване,
изследване или лечение за медицински прегледи в страната
или в чужбина за дете до 60дни за 1г. общо за всички членове
на семейството (в този срок не се включват следващите три
обезщетения); - гледане на дете (до 18г.) под карантина
болно от заразна болест – до изтичане срока от карантината; -
гледане а болно дете до 3г. възраст настанено в заведение за
болнична помощ заедно с осигурения - изплаща се само за
времето когато осигурения е бил в болничното заведение; -
Гледане на здраво дете върнато от детско заведение поради
карантина – докато трае карантината.
За един и същи случай, за едно и също време, обезщетение
може да се изплаща само на един член от семейството. За
хронично болен от семйството се изплаща обезщетение само
при обостряне на заболяването.
4. Парично обезщетение при трудоустояване – при
трудоустояване при временно намалена работоспособност на
осиг. лице се изплаща ако на новата му работа се намали
трудовото му възнаграждение – размерът на дневното
обезщетение е разлика м/у среднодневното възнаграждение
преди намаляването му и след намаляването му. Периодът за
изплащане за изплащане на обезщетението е целият срок, но
не повече от 6 мес.
Случаи при които не се плаща обезшетение: 1.На лица,
които умишлено са навредили здравето си с цел да получат
отпуск или обезщетение до 15 дни; 2. Лица, които нарушават
режима предписан от здравните органи – само за дните на
нарушение; 3. Лица, които са станали нетрудоспособни
поради употреба на алкохол и упойващи вещества, без
лечебна цел или поради появи извършени под въздействието
натакива – срокът неможе да е повече от 20 дни; 4. Лицата са
останали неработоспособни поради хулигански прояви –
неповече от 15 дни; 5.Лицата са станали нетрудоспособни
поради неспазване на изискванията за трудова безопасност –
не повече от 3 дни.
II. Обезщетение за майчинство1.Обезщетения при
трудоустояване, поради бременност или кърмене, или
етап на лечение инвитро – обезщ-е се изплаща за
осигурената само ако на новата й работа се намали
възнаграждението. Дневното парично обезщ-ето е в размер на
разликата м/у полученото ср. дневно брутно възнаграждение
6-те мес. на трудоустояване и полученота ср. дневно брутно
трудово възн-е след трудоустояване. 2.Обезщ-е за
бременност и раждане - право имат осиг-те лица при
наличие на минимум 18мес. осиг-н стаж като осиг-ни за този
риск (в сила от 01.01.2011г.). Времето за получаване на това
обезщ-е е 410кал. дни, като започне 45 дни преди раждането.
Когато раждането стане преди 45 ден от термина, остатъка от
тези дни се получава след раждането. Когато детето е родено
мъртво, почине по врме на майчинството или е дадено за
осиновяване, или в заведение на пълн държавна издръжка,
майката има право на обезщ-е само до 42 ден след раждането.
Ако в този период трудоспособността й не е възстановена,
обезщ-ето може да бъде продължено по преценка на
здравните органи, но не по-дълго от 410-я ден. Когато детето
е дадено за осиновяване, почине, или е дадено в заведение за
деца на държавна издръжка след 42 ден обезщ-ето се
прекратява от следващия ден, като осиновителите ако са осиг-
и за този риск имат право да ползват обезщ-ето до
навършване на 1г. на детето. Осиг-ят стаж за общо заболяване
и майчинство – бащата има право на обезщ-е при раждане на
детето в р-р както обезщ-е за раждане и майчинство в за
15кал. дни. Дневното парично обезш-е е в размер на 90% от
ср. дневното брутно трудово възн-е или ср. дневния осиг-н
доход за предходните 18 мес. При смърт или тежко
заболяване на майката (осиновителя) обезщ-ето се изплаща на
лицето, което е поело грижите за детето. 3.Обезщ-е за
отглеждане на малко дете – Право на обезщ-е има при
минимум 12 мес. осиг-н стаж. Обезщ-ето започва и завършва
от 1г. до 2г. възраст на детето. Размерът на обезщ-ето се
определя ежегодно със закон за бюджета на ДОО към
момента е 240лв. Когато отпуска за отглеждане на малко дете
вместо майката (осин-ката) се ползва от бащата (осин-ля) или
лице, което е поело отглеждането се изплаща обезш-е в
посочения р-р. Паричното обезщ-е се спира при смърт на
детето, настаняването му в заведение на държ. издръжка или
при отглеждането му от лице включени в програми за
подкрепа на майчинството. Майката (осин-ката) има право на
обезщ-е за малко дете в р-р на 50% от полагащото се ако
неползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на
малко дете или лицето, което ползва този отпуск прекъсне
ползването му. Ако майката (осин-ката) е починала, лишена
от родителски права или правата се предоставени на бащата
(осин-ля) това обезщ-е се полага на бащата, ако и той е
починал или лишен на настойника.
III. Обезщ-е за безработица – Право на това обезщ-е имат
лицата осиг-ни за този риск с минимум 9 мес. осиг-н стаж
през последните 15 мес. Други условия за получаване на
обезщ-е за безработица са: 1.лицето да е регистрирано в
агенцията по труда; 2.да неизпълнява трудова дейност
подлежаща на задължително осиг-не; 3.да нямат отпусната
пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно
пенсиониране;
За придобиване право на обезщ-е се зачита и времето: 1.на
платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 3г.
възраст на детето; 2.времето за платените и неплатените
отпуски за временна неработоспособност, за бременност и
раждане; 3.времето на неплатения годишен отпуск до 30
работни дни; 4. времето зачетено за осиг-н стаж, зачетено в
др. законодателство, държава, с която България има спогодба.
Р-рът на обезщ-ето за безр-ца е 60% от ср. дневното брутно
трудово възнаграждение при ср. дневния осиг-н доход за
предходните 9мес. преди прекратяване на осигуровките.
Неможе да бъде по-малко от минимални и по-голям от
максималния ср. дневен р-р, които са: мин. 6лв максималния
се премахна от 01.01.2011г. Безработните лица придобили
право на обезщ-е за безр-ца преди да са изтекли 3г. от
предходно изпълняване на това право, получават минималния
р-р на това обезщ-е в срок от 4 мес.
Месечния р-р на обезщетението се получава като дневния р-р
се умножи по броя на работните дни от предходните 6 мес.
Лицата наети на работа на непълен работен ден по време на
получаване на обезщ-е за безр-ца и получаващи възн-е по-
малко от мин. работна заплата имат право на обезщ-е в р-р на
50% от полагащото му се. До 3г. осиг-н стаж – 4 мес.
изплащане на обезщ-ето за безр-ца; от3г. до 5г. – 6мес.; от5г.
до 10г. – 8мес.; от 10г. до 15г. – 9мес.; от 15г. до 20г. – 10мес.;
2
от 20г. до 25г. – 11мес и над 25г. – 12 мес. Прекратяване на
обезщ-ето за безр-ца: 1. при започване на трудова дейност,
подлежаща на задължително осгуряване; 2. прекратяване на
регистрцията в агенцията по труда; 3.при отпускане на пенсия
за осигурителен стаж или ранно пенсиониране; 4. при смърт.
Право на обезщ-е за дълготрайна безработица – Право на
това обезщ-е имат лицата, които са регистрирани в бюрото по
труда, и трябва да отговарят на следните изисквания: 1.след
получаване на обезщ-е за безр-ца са останали без работа
минимум 12 последователни месеца, редовно поддържали
регистрацията си и да не са -получавали обезщ-е за безр-ца
през тези 12мес.; 2.Да имат навършени 60г. и 6 мес. за мъжете
и 57г. и 6 мес. за жените; 3.Сборът от възрастта и
осигурителния стаж е до 60 мес., по-малък от изискуемия за
получаване на пенсия; 4. Нямат отпусната пенсия; 5.
Неизвършват трудова дейност, която подлежи на
задължително осиг-не. Срокът на това обезщ-е е не по-дълъг
от 30мес. и е еднократен. Обезщ-ето за дълготрайна безр-ца
се отпуска в минималния дневен размер, който е 6 лв.
Обхват на осиг-нето (рискове)
I.ДОО (държ. обществено осигуряване) – предоставя
обезщ-я, помощи и пенсии, при: 1.Временна
неработоспособност, поради общо заболяване, трудова
злополука – изплащат се обезщ-ия до 6 мес.; 2.временно
намалена работоспособност – човек може да работи, но не
при същите условия на труд; 3.инвалидност – увредена е
трайно работоспособността при трудова злополука или общо
заболяване –взема се пенсия; 4. майчинство – обезщ-ия до 410
ден за бременност и майчинство; 5.безработица – обезщ-ия от
бюрото по труда; 6.старост – пенсия за осиг-н стаж и възраст;
7.смърт.
II.Принципи на осиг-то: 1.задължителност и всеобщност;
2.солидарност на осиг-те лица; 3.равнопоставеност на осиг-те
лица; 4.соц. диалог при упр-ето на осиг-та с-ма; 5. фондова
организация на осиг-те средства.
IV.Осиг-н стаж – за осиг-н стаж се счита времето, през което
наетите са внасяли дължими осиг-ни вноски в/у вс. получени
възнагр-ия, а за самоосиг-щите се лица времето през което са
работили и са внасли дължимите вноски. За осиг-н стаж без
да се правят осиг-ни вноски се зачита и времето: 1.на
неплатен и платен отпуск за отглеждане на малко дете;
2.платените и неплатени отпуски за временна
неработоспособнот и за бременност и раждане; 3.
неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна
година; 4.времето през което лицето е получавало обезщ-е за
безработица. За осиг-н стаж се зачита и времето: 1.не са
работили поради незаконно недопусане или отстраняване от
работа, като за този период осиг-ните вноски са за сметка на
работ-ля в/у последното брутно трудово възнагр-е; 2.времето,
през което лицата са били без работа поради уволнение, което
е прието за незаконно от компетентните органи; 3.времето,
през което уволненият поради задържане от органите на
властта е останал без работа в резултат на това задържане, и
не е бил привлечен като обвиняем или е бил оправдан, или
наложеното наказание лишаване от свобода е прието за
неоснователно; 4.времето, през което трудоустоеното лице
неработи, тай като не му е предоставена подходяща работа
съобразно предсписанията на здравните органи, за този
период осиг-ните вноски са за сметка на работодателя. За
осигурителен стаж при пенсиониране, се зачита и
времето: 1.времето, през което родител (осиновител) или
съпруг/а са полагали грижи за инвалид с трайно намалена
работоспособност над 90% с постоянна нуйда от чужда
помощ, поради което не са били осиг-ни и не са получавали
пенсия; 2.времето на наборна и мирновременна военна
служба; 3.времето през което неработеща майка е гледала
дете до 3г. възраст.
III.Осигурени лица1.I-ва категория – задължително осиг-
ни лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност
поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука
и проф. болест или безработицаа (вс. рискове): -
работнициите и служителите наети на работа за повече от 5
работни дни (или 40часа) през един календарен месец,
независимо от х-ра на работата, начина на заплащане и
източника организиране; - държ. служители; - съдии,
прокурори, следователи и др. от съдебната с-ма; -
военнослужещи и държ. служители от с-мата на МВР,
национална сигурност и изпълнения на наказанията; членове
на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи
възнаграждение в кооперацията; - лица, които работят по
втори допълнителен трудов договор; лица на изборни
длъжности и духовни служители от регистрираните
вероизповедания и др.;2.Задължително осигуряване – лица
за инавалидност, старост и смърт, трудова злополука и
проф. болест – работници и служ. наети на работа при един
или повече работодатели за неповече от 5 работни дни
(40часа) през календарния месец;3.Задължително осиг-не –
поради инвалидност, общо заболяване, за старост и
смърт: - регистрираните, като упражняващи свободна
професия или занятчийска дейност; - ЕТ и собственици или
съдружници в търговски дружества; - регистрирани
земеделски производители и тютюнопрозводители и др.
4.Осигурители: – осиг-л е всяко ФЛ или ЮЛ, което е
задължено по закон да внася осиг-ни вноски за др. ФЛ; -
самоосигуряващо се е ФЛ, което длъжно да внася осиг-ни
вноски за своя сметка. Държ. също играе роля на осигурител
чрез трансферите във фонд „Пенсии”;5.Осиг-ни вноски и
осиг-н доход: - размерите на осиг-ните вноски се внасят във
фондове на ДОО, както следва: а) 16% за фонд Пенсии за
лицата родени преди 01.01.1960г., а за работниците I и II
категория труд 19%; б) 11% за фонд Пенсии за родените след
01.01.1960г. а за I и II кат. Труд 14%; в) 3,5% за фонд ОЗМ;
г)1% за фонд Безработица; д) от 0,4% до 1,1% за фонд
трудови злополуки и проф. болест. Доходът включва всички
възнаграждения вкл. начислените и неплатените.Ежегодно
със закон за бюджета на ДОО се определя: 1.макс. месечен
осиг-н доход (2000лв.); 2. мин. мес. р-р на осиг. доход на
самоосиг-щи се лица (420лв.); 3.мин. осиг-н доход по основни
икон. дейности и др. професии (240лв./420лв.).
Осигурителните вноски на работниците и служ-те се поделят
м/у работ-л и работник в съотношение 60% към 40% и е с
идеята постепенно тежестта на работ-ля да пада, а за
работника да се увеличава до достигане на съотношение 50%
на 50%. Вноските на самоосиг-щи се лица е за тяхна сметка.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 18:58 студент на 23 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - Бакалавър, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
04 мар 2021 в 15:01 студент на 36 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2020
14 ное 2020 в 01:00 студентка на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Стопанско управление, випуск 2018
13 ное 2020 в 10:24 студент на 40 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, випуск 2017
13 юни 2020 в 10:12 потребител
01 окт 2019 в 21:18 в момента не учи
07 май 2019 в 19:03 студент на 25 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Финанси, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·
525
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
535

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Здравното осигуряване в България


Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване

Материал № 635557, от 08 мар 2011
Свален: 81 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 3,288
Брой символи: 17,955

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала