Големина на текста:
Тема 1
Същност и роля на лихвата: лихвата се дефинира като цена на пари или друг актив, дадени на
заем, или като възнаграждение за раздялата с ликвидност. Лихва се изисква когато:
А) давайки назаем кредиторът се отказва от сегашното потребление и за това отлагане той търси
възнаграждение, каквото се явява лихвата.
Б) кредиторът има възможност да вложи своите пари в реални или финансови активи, затова той
иска да получи поне същия доход, който би получил от алтернативното използване;
В) кредиторът иска лихва, която средно да покрива риска от невръщане на дълга;
Г) кредиторът ще иска лихва, която да компенсира действието на инфлацията през периода на
отдаване.
Измерване на лихвените проценти:
проста и сложна лихва – простата лихва се начислява само върху заетите парични средства. При
олихвяването не се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва през следващите периоди
(At=A0 (1+tr)) където At е сумата след години, A0 – главницата, r – лихва, t – времето в години.
Сложната лихва се нарича още капитализирана лихва. Изчислява се като към основната сума се
прибавя лихвата от предходния период и в следващия период се олихвява нарасналата сума
(At=A0 (1+r/n)n-t), където n е броя на периодите за година;
настоща и бъдеща стойност – парите носят пари, ако са в движение (тоест ако се вложат в
депозити, инвестират се в активи, облигации, акции). Парите, платими днес са по-ценни от парите,
платими утре. Бъдещата стойност на парите (FV) се намира като се умножи настоящата стойност
(PV) по степенувания на броя (n) на годините сложно лихвен фактор (1+r): FV=PV(1+r)n. Обратната
формула (тази за намиране на настоящата стойност е PV=FV(1/(1+r)n);
доходност до падежа: измерител на възвръщаемостта от инвестицията за времето от покупката до
падежа на. ДП=О/Ц.100%, където ДП е доходността до падежа, О е отстъпката в цената (О=Н-Ц),
Ц е покупната цена, Н е номинал. При лихвоносните съкровищни бонове, продавани с отстъпка от
номинала ДП=(О+Л)/Ц.100% Тя е тази дисконтова ставка, изразяваща настоящата стойност на
настоящите нетни парични потоци с нейната текуща пазарна цена
или P0=C1/(1+r)+C2/(1+r)2+…+Cn/(1+r)n;
текуща доходност е съотношението между годишния купонов процент и цената на облигацията –
текуща доходност=годишен купонов процент/цена на облигацията. Текущата доходност на
дълговите ценни книжа не измерва капиталовите приходи или разходи на ценната книга, както и
дохода за реинвестиране;
доходност на сконтова основа;
декурзивна и антиципативна лихва – в зависимост от това дали лихвата се плаща в началото на
периода или в края на периода. Декурзивната лихва се начислява в края на периода, а
антиципативната – в началото, като това променя и крайната сума.
Лихвен процент и възвръщаемост: възвръщаемостта е финансов показател за степента на
възвръщаемост на дадена инвестиция или способността и да генерира печалба. Обикновено се
изчислява като отношение между две величини – печалба/инвестици или нетна
печалба/инвестиции и други подобни отношения. Обикнжвино се изчислява годишна
възвръщаемост, освен ако не е посочено друго или не се разбира от контекста. Този показател
служи за сравняване на стапанта нарантабилност между отделните инвестиции. Това не е
единственият показател, който трябва да се взима впредвид, когато правим избор между две
инвестиции. Рискът, който е обратнопропорционален на възвръщаемостта, също е от особено
значение.
Номинален и реален лихвен процент: понятието лихвен процент има номинално и реално
съдържание. Номиналният лихвен процент показва, с колко ще се увеличат нашите пари, а
реалният - с колко ще се промени нашата покупателна способност. Или при следните означения:
R-номинален лихвен процент; r-реален лихвен процент; i- инфлация, r=R-i. В действителност
1+r=(1+R)/(1+i) или r=(R-i)/(1+i). Реалният лихвен процент се определя от четири фактора –
търсене, рпедлагане, правителствена политика и намеса на пазара и инфлация. Колкото по-висок е
реалният лихвен процент, толкова по-голямо е предлагането и обратното – колкото по-нисък е той,
толкова по-голямо е търсенето. Равновесната точка на реалния лихвен процент е тази, в кооято се
пресичат кривата на търсенето и кривата на предлагането. Правителството може да влияе на
местоположението на равновесната точка чрез монетарна и фискална политика
Рискова и срочна структура на лихвените проценти: връзката между лихвения процент по
облигации с еднакъв срок до падежа се нарича рискова структура. Разликата между лихвените
проценти на различните видове ценни книжа се дължи на фактори като най-важните от тях са
степента на риск и времето, което остава до падежа. Също така ликвидността и лихвения процент
се движат обратно пропорционално. Колкото по-високо ликвиден е един актив, толкова по-малка е
лихвата, която носи.
В рисковата структура на лихвените проценти се включват лихвеният риск, инфлационният риск,
рискът от неплатежоспособност. Колкото по-голям период остава до падежа, толкова по-голяма е
вероятността да се оправдаят рисковете.
Тема 2 Парични потоци и финансови посредници: Паричните потоци представляват
движението на парите в или от стопанска дейност и на база на това те се разделят на входящи и
изходящи. Под пари в случая се разбира паричен агрегат М1, в който се включват и банковите
депозити. Наличието на паричните потоци се обуславя от факта, че съществуват хора с излишни
за момента финансови средства, за които би било по-изгодно да ги отпуснат „под наем” срещу
съответното възнаграждение на хора, които изпитват недостиг на финансови средства.
Финансовите посредници стимулират икономическата активност в най-общ план. Според П. Дрейк
това става по три начина – увеличава спестяванията и оттук и финансираните с тях инвестиции,
които са в основата на икономическия растеж; подобрява разпределителните механизми при
движението на паричните средства в икономиката; привлича чуждестранни спестявания в дадена
страна. Финансовите посредници са междинно звено в движението на паричните потоци между
кредиторите и заемателите. Нужда от такова посредничество се появява, заради големите
транзакционни и информационни разходи. Както при всички посредници, така и финансовите са
специализирани в определен кръг от дейности. За използването на услугите на финансовите
посредници се заплаща и съответна такса. Съществуват три основни групи финансови посредници
– депозитни институции (банки), финансови институции, работещи на договорна база и други
финансови институции. Към първите се отнасят търговските банки и отвреме на време и някои
други видове банки, към втората – застрахователни компании, към третата – потребителски,
институции за кредитиране на продажби и търговски финансови компании. В наши дни се
забелязват някои тенденции като увеличаване на разходите за набиране на средства, които да се
използват за кредити и инвестиции. В същото време се забелязва и втора тенденция – за
консолидиране на фирмите, което намалява разходите за набиране на средства.
Инструменти на паричните пазариосновно паричните пазари работят със съкровищни
полици, негоцируеми депозитни сертификати, краткосрочни търговски ценни книжа, банкови
акцепти, репо-сделки.
Съкровищните полици са краткосрочни държавни ценни книжа, емитирани с определени номинали
и обикновено са с падеж след 3, 6, 12 месеца. Те се купуват на цени под номинала (със сконто). У
нас съкровищните полици се наричат най-често съкровищни бонове.
Негоцируемите депозитни сертификати са разновидност на банковите депозитни сертификати. Те
представляват документ за срочен депозит с определен срок, който може да бъде и по-дълъг от
една година. Обикновено имат фиксиран лихвен процент. Те се издават за значителни суми и
могат да се препродават на вторичния пазар.
Краткосрочни търговски ценни книжа – краткосрочни полици, издавани обикновено от първокласни
фирми, с типичен срок от 30 дни. Негоцируем инструмент, често с лихвен процент, по-нисък от
лихвения процент по банковите кредити. Повечето от тези ценни книжа се емитират на сконтова
база, но има и лихвоносни.
Банков акцепт – менителница, издадена срещу банка, поела ангажимента да я акцептира. Нарича
се също акцептен кредит. Това е краткосрочен кредитен ангажимент. Акцептът като цяло е
съгласие да се плати определена сума или да се поеме гаранцията за нейното плащане. Банков
акцепт се издава по пътя на международната търговия. С него се удостоверява задължението и
документирането му за плащане със специална полица, издадена от вносителя и предоставена на
износителя. След като вносителят (акцептантът) признае задължението си (т.е го акцептира)
износителя може да задържи полицата до настъпване на падежа или да я сконтира на паричния
пазар на някой друг. Банковите акцепти могат да се прехвърлят многократно и като настъпи датата
на падежа да се предоставят на акцептанта, за да погаси своето задължение (номиналната
стойност и лихва. Рискът при подобни операции е ограничен, тъй като сделките преминават през
търговски банки, емитиращи транзакциите. Банковите акцепти са относително евтин и удобен
начин за финансиране на международната търговия, но въпреки това лихвените проценти са леко
завишени.
Финансови (капиталови) пазари и инструменти: финансовите пазари могат да се групират по
различни критерии. Ако гледаме характера на инструмента – пазари на дълг и пазари на акции. Ако
важен е моментът на живота на финансовия инструмент, говорим за първични и вторични. Ако ги
определяме според инстиуционализирането – борсови и извънборсови, а ако признака, по който ги
делим е срока на операциите пазарите са парични и капиталови. В по-ново време възникват и
третични и четвъртични пазари – те са извънборсови, но на третичния се извършват операции от
типа ОТС (over the counter), а на четвъртичния се купуват и продават ценни книжа само между
институции и богати хора.
Инструментите на капиталовия пазар са акции, ипотеки, частни (корпоративни) облигации, ценни
книжа (облигации) на централното правителство и местните органи на властта, банков и
потребителски кредит, фючърсен договор, опционни договори.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 окт 2021 в 00:06 потребител на 27 години от София
 
Домашни по темата на материала
необходимо ми е по приложна математика за икономисти - имам курсова работа
добавена от jakimil 15.11.2012
0
31
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,618
·
1
·
1,184
·
393
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
962
·
2
·
437
·
209

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
 

Печалба в търговските дружества

05 яну 2007
·
940
·
3
·
433
·
47

Същност, значение, преобразуване, облагане и разпределение.
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,839
·
4
·
924
·
497
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Лихвен процент, проста и сложна лихва, сконтов процент и олихвяване

12 май 2007
·
1,465
·
16
·
738
·
598
·
5
·
1

Лицето Х иска да получи заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Лесен)
50
8
1
8 мин
03.01.2020
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
7 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лихва и лихвена политика. Финансови потоци и финансови посредници

Материал № 634964, от 07 мар 2011
Свален: 91 пъти
Прегледан: 163 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 2,156
Брой символи: 13,201

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лихва и лихвена политика. Финансови потоци и фи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала