Големина на текста:
Теория и практика на груповото обучение
Тенденцията,която е провокирана от развитието на Европейския
континент е отварянето на културите.В Европа се наблюдава вековна
традиция по отношение на единството на културни ценности.Създава се
необходимост от промяна на традициите в нови принципи за организация
на училищните практики.Това от своя страна стимулира създаване на нови
образователни проекти,които надхвърлят националните граници.На хората
днес има е нужна компетентност,мобилност и гъвкавост.
Днес дидактиката се опитва да мотивира преодоляването на
изолираността в самото училище,в класа ,между учениците,в работата на
учителя.Аргументите за това са :
- Човекът е същество отворено към други живи същества и
природата.Без взаимодействие със заобикалящия го свят ,неговото
съществуване би било невъзможно.Чрез останалия свят ,човек преоткрива
себе си;
- Човек придобива опит,в контакт с други хора,в сферата на
науката,религията,труда.По този начин регулира своето мислене и
разширява своите потребности;
- В своето развитие ,човек винаги избира между определеността и
плурализма.Научава се да променя гледната си точка и да разбира другите.
Обучението не е само феномен на културата ,то е и предмет за
промяна на образователния статус на индивида.Състоянието му на
незнание и не-можене се променя в състояние на знаене и можене.За да
познае новото ,индивидът трябва да познава старото .Затова противопо-
ложностите „отворено-затворено” в сферата на обучението се допълват.Те
създават двата полюса на организацията на обучението – груповото и
фронталното.
В съпоставка на груповото и фронталното обучение ,се открояват
силните страни и на двата вида организация.В практиката груповото
обучение допълва това,което липсва в традиционното фронтално
обучение.Чрез него се разширяват педагогическите рамки за свободната
инициатива, за саморегулиране на учениците в ученето.С по-висока степен
на самоизява на учениците и ориентиране на обучението към интересите
им ,се повишава обучаемостта на всяко дете.
Като форма на организация ,груповото обучение представя
вътрешното диференциране на обучението.Разграничаването най-често се
извършва по преценка на учителя за трудността на задачата,в зависимост
от стила на учене на учениците,личните качества,умения и
интереси.Груповото обучение има своите традиции.Учебното съдържание
е разделено на малки части и учениците получават информация дали са
успели или са допуснали грешки.Така те могат да коригират учебното си
поведение самостоятелно.
Ученето се индивидуализира в най-висока степен - всеки ученик учи със
свое темпо и се опитва да постигне по-висока степен в своето
развитие.Учениците прекалено силно се ангажират с мисълта за
собственото си постижение.Това от своя страна поражда недостатъци в
груповото обучение ,защото намаляват социалните контакти на
учениците,а това оказва влияние върху личностното им развитие.
Гъвкавото диференциране на учениците според постиженията им по
различни учебни предмети в еднородни или смесени групи е един от
видовете вътрешно диференциране,приложимо в училищата.Целта на
групирането е широк кръг ученици да усвоят знания,определени като
задължителен минимум.
Работата по двойки или групи има за цел да стимулира общите
действия на учениците.Контактът между тях е директен.Усъвършенстване
на груповото обучение се открива в концепциите за социалното учене на
малки групи.Ученика има възможност да избира от предложените му
дейности,задачи ,средства и социални форми на обучение.Социалното
учене излиза на преден план.Учениците получават подкрепа за по-високи
постижения и се научават да създават контакти с други ученици.
Исторически значим пример за групово обучение е т.нар. Йена-план на
P.Peterben.Този план е опит за разграничаване на работата ,не само в един
клас,а в училището като цяло.Йена-плана засяга промяната в цялата учебна
среда.
В теоретичен план се определят три основни фактора за
структуриране на груповото обучение :
- процесуалните умения на учениците – те помагат за разбиране на
научни факти и закономерности,за развитие на логическо
мислене.Там,където се набляга на тези умения,учениците имат по-високи
постижения ;
- учебна среда - мотивацията на учениците и техните нагласи към
ученето,учебния предмет,учителя ,класа ;
- самоуважението на учениците – то се изразява в собственото
индивидуално възприемане.
Най-важен фактор с диагностично значение за протичането на
ученето в групата е комуникацията,както между самите ученици,така и
между учителя и учениците.В групите работещи самостоятелно,учениците
създават структури,заместващи ръководната роля на учителите.Създават
се няколко групи – групи,които се ръководят от учениците авторитарно ;
приятелски ориентирани групи ; социо-емоционално ръководени
групи,които имат най-добри резултати от работата си.Но появата на
учител променя груповата комуникация.Тя се разпада и променя посоката
си – ученикът-лидер насочва вниманието към поставената задача.Обменът
на информация за учебното съдържание,споделянето на собствената
гледна точка,предложенията за работата на групата визуализират
вътрешната динамика на групата.Експериментите и наблюденията за
превръщането на групата в едно цяло има голямо значение за дидактиката.
Груповото обучение има възпитателни и дидактически
цели.Възпитава социално мислене и действие – поощрява,хвали ; търси
съгласието ; определя нормите на поведение ;подкрепя изоставащите ;
следва груповите решения и други.Дидактическите цели – да следваме
целта си непрекъснато ; да поемаме инициатива ; да търсим информация ;
да обобщава мисли и други.
Подготовката за групово обучение е свързана с конкретизиране на
замисъла на учителя.Планирането и провеждането на групово обучение
отнема повече време и сили.За да набележи основните стъпки и времето за
работа ,да подхожда индивидуализирано към всеки ученик,учителят трябва
да предвиди дейности с различен характер.
Друга важна предпоставка е методическата компетентност на
учениците – ще се справят ли самостоятелно с поставените им
задачи.Неуверените трябва да бъдат мотивирани,да се насочат от къде да
започнат,от къде ще им бъде най-лесно.Методическите образци за
провеждане на груповото обучение са насочени към подобряване и
задълбочаване на комуникацията :
- Провеждане на контролиран диалог – как разбираме другите и как да
представим себе си ,за да бъдем разбрани ;
- Провеждане на дискусия – учениците трябва да разберат ,че
включването в чужд разговор не е лесно ;
- Мозъчна атака – записват се идеите на няколко човека – еднакви и
различни и след това заедно се подреждат и преценяват ;
- Проиграване на решение – то е ориентирано към процеса на вземане на
решение.Първоначално не се дава много информация ;
- Кратък реферат на ученик – представят се важните за групата моменти
от обсъждания проблем.Обобщават се гледните точки на участниците.
Процедурите на преподаване на груповото обучени са ориентирани
към разширяване индивидуалните умения на учениците за организация на
работата.Учениците преодоляват желанието да се състезават един с друг и
започват да осъзнават взаимопомощта и сътрудничеството.
Индивидуалният успех не противоречи на успеха на групата като
цяло.Добрият групов климат благоприятства самоизразяването на
чувствата и разбирането на другите.
Съществуват и правила за работа в група,които учителите предлагат
на учениците като външно зададена норма.Добре работещите групи имат :
- позитивна взаимна зависимост между членовете на групата – оценяване
важността на всеки член от групата ;
- взаимодействието на учениците очи в очи – да се стимулират преките
контакти между учениците ;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 яну 2021 в 12:05 студент на 42 години от София - НБУ, факулетет - магистърски факлутет, специалност - Финанси, випуск 2014
09 дек 2020 в 09:44 студент на 38 години от Добрич - Шуменски унивеститет "Епископ Константин Преславски " Колеж-Добрич, факулетет - Колеж Добрич, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2018
08 ное 2020 в 13:47 студентка на 32 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - ПУНУП, випуск 2019
08 ное 2020 в 12:15 ученик на 17 години от Генерал Тошево - СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2022
24 юни 2020 в 19:01 студент на 31 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2013
03 апр 2020 в 11:21 потребител
 
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 

Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторска педагогика


Докладът разглежда трудовете на Рудолф Щайнер - един от основоположниците на реформаторсаката педагогика и най-важните отличителни черти на тази педагогика...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
 

Реформаторски дидактически идеи за организация на обучението


Реформаторската педагогика включва най-разнообразни школи, учения и направления. Могат да се обособят три периода в реформаторската педагогика...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория и практика на груповото обучение

Материал № 634555, от 07 мар 2011
Свален: 46 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,330
Брой символи: 8,355

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория и практика на груповото обучение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала