Големина на текста:
ГЛАВА ПЪРВА. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРАТОРСКОТО
ИЗКУСТВО И РЕТОРИКАТА ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ
Основни цели
запознаване с историята на реториката и ораторското изкуство;
запознаване с образци на ораторското изкуство;
разкриване на връзката между ораторската практика и развитието на
реториката като наука.
Въпросът за ораторското изкуство е стар почти колкото света. С появата на
речевата комуникация се появяват и първите опити да се използва живото слово
за въздействие върху човешкото съзнание и поведение. Според Б. Поршнев
именно сугестията (внушението) и контрасугестията (опитите да се отхвърли
внушението) са механизмите, повлияли върху речевото развитие на
човечеството. Движещите сили в развитието на втората сигнална система "са
редуващи се реципрочни усилия да се въздейства върху поведението на другия
и да се противостои на това въздействие."
1
Най-старите сведения за запазени речи или откъси от тях идват от старите
източни империи Китай и Индия, а също от времето на Древен Египет и
Шумерското царство
2
. Историческите сведения дават основание да се счита, че
са били познати и използвани военните речи и някои други видове от
политическото красноречие. Обсъждани са и теоретически въпроси на
ораторското изкуство, най-вече във философските школи и училища.
Да умееш да привлечеш вниманието на слушателя, да го убедиш в правотата на
своите доводи, да го накараш да действа, както ти искаш, е нещо, което
разкрива силата на оратора. И това е било известно от дълбока древност.
Според В. Руменчев: "Човечеството познава, ползва и цени ораторството дълго
преди специално да го осъзнае, да го възприеме като нещо отделно и
специфично, и наименува като дейност, да го изучава и създава теория върху
него, да обучава на тънкостите му."
3
1.1. Ораторското изкуство и реториката в Древна Гърция
Възникване и развитие на ораторското изкуство и реториката в Древна Гърция.
Софистите - първи учители на младежта по мъдрост и красноречие. "Реторика"
на Аристотел - първият запазен учебник. Сократовата беседа - синтез на
педагогика и реторика и универсална технология на обучението. Велики
оратори на Древна Гърция.
Истински разцвет ораторското изкуство и науката за него - реториката бележат в
периода след VI век пр.н.е. в Древна Гърция.
Родено от изискванията на живота, то още от своето начало започва да играе
важна роля в обществения живот при решаването на държавни и частни
въпроси. За древния грък и неговия светоглед не са толкова важни фактите,
колкото тяхната интерпретация, мотивите за различни деяния, последиците от
тях. Интересната особеност на цялата древногръцка култура да се основава на
живото слово и да му отдава предпочитанията си пред писаното предпоставя до
голяма степен създаването на благоприятни условия да развитието на
ораторската практика и теорията за нея.
Обществено-политическата ситуация, която ражда разцвета на ораторското
изкуство, се свързва със законите на Солон от V век пр.н.е., с които всеки
държавен мъж, т.е. свободен гражданин се задължава да отстоява публично
изказванията си, да е способен да убеждава в правотата си. По този начин си
стимулира развитието на политическото и съдебното красноречие. За да се
постигне успех в тях обаче е необходима предварителна подготовка, която дават
реторическите школи и учителите, преподаващи в тях.
Може да се приеме, че има три източника на ораторското изкуство -
демокрацията, съдопроизводството и образованието. Според К. Василев:
"Политическото красноречие възниква като неделима част от самата масова
култура на древната атинска демократическа държава. То е вътрешна социална
потребност на нейната обществена организация, на механизмите и средствата за
поддържане на политическата активност на хората и за управление на
републиката."
4
Като резултат от новото законодателство на сцената на обществения живот се
появят три групи оратори: политически оратори, логографи и синегори.
Логографите са така наречените "продавачи на красноречие". Тъй като не всеки
свободен гражданин е можел да конструира речта си, се появила
необходимостта от специално подготвени хора, съчиняващи речи за други лица,
които трябва да се защитят или да обвинят другиго в съда.
Другата фигура са синегорите. Те били близки, приятели или роднини на
призоваваните в съда, които произнасяли речи в техен интерес.
Най-сериозно влияние върху обществения живот обаче оказвали политическите
оратори, които определяли държавната политика и решавали съдбините на
полиса чрез своето слово в народното събрание.
Постепенно ораторското изкуство придобило реална сила. През V век пр.н. е.
задачата на оратора била да разясни нещо, да подбуди към определено мислене,
решение или действие, да достави удоволствие на слушателя. Гръцките оратори
владеели правилата и формите на устната реч, законите на логиката, правилата
за истинност на съжденията и доказателствата.
Още от самото си създаване древногръцката реторика започнала да
разграничава три вида красноречие:
политическо или съвещателно;
съдебно;
епидейктическо, наричано още тържествено или похвално.
Реториката започнала да се изучава като учебен предмет в училище (колкото и
условна да е употребата на двата термина от съвременна гледна точка). През V-
IV век пр.н.е. се появили и първите учители по мъдрост и красноречие. Това
били софистите. Първоначално те играели положителна роля, защото подлагали
всичко на съмнение, търсели и построявали доказателства за всяка теза или
антитеза. Те първи изказали догадката, че говорът и мисълта се подчиняват на
определени правила. Старите софисти от този период се отличавали с
критицизъм и находчивост. Умело развили изкуството на спора. Забележително
издигнали културата и рационалното мислене - в частност формално-
логическата култура. Изкуството на думите те считали за наука за въздействието
върху хората.
Един от най-известните софисти е Протагор от Абдера, който придавал
първостепенно значение на думите. В ораторското изкуство смятал за
необходимо изучаването на езика и разработването на въпросите на
граматиката. Отнасял реториката към "гражданските изкуства", с чиято помощ
"се правят хората по-добри".
Друг прочут софист е Горгий от Леонтин на остров Сицилия. Той е автор на
специален учебник по реторика, който за съжаление е изгубен. Горгий придавал
голямо значение на езика като важно средство за въздействие - сочел
всепокоряващата му сила и способността му да прониква в човешката душа.
Софистите подготвили един голям оратор Исократ, който по-късно създал
първото висше училище по реторика през IV век пр.н.е. Той поставил
реториката в центъра на образователната система и отделил огромно внимание
на стила на речите. При него са получили своята подготовка много от великите
умове на древността.
Като цяло софистите претендирали, че, владеейки словото, те притежават
правото да учат младите на красноречие и мъдрост. Постепенно обаче те
започнали да преминават на реакционни позиции дотолкова, доколкото
започнали да злоупотребяват с уменията си - разчитали на виртуозността на
словото, на видимостта, а не на истинността на доказателствата. Основни в
техните речи станали играта с понятията на базата на тяхната многозначност,
въвеждането на слушателя в заблуждение, представянето на своята теза като
единствено вярна и възможна.
Това естествено породило реакция - най-напред в лицето на Сократ, който
рязко се противопоставил на софистичната реторика. Той остро отхвърлил
необходимостта от защита на истината. Определил реториката на софистите като
сръчност, опитност, "угодничество" в представянето на нещо, за да се достави
удоволствие на слушателя. В изследванията и трудовете по история на
реториката неговото име най-често се свързва с три основни приноса:
отричането на софистите, беседата и използването на иронията.
"Какво всъщност представлява Сократовата беседа? Това е една добре
обмислена образователна технология. Чрез серия от логически свързани

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 фев 2022 в 22:56 в момента не учи на 24 години
 
Подобни материали
 

Бизнес комуникации и връзки с обществеността


Същност и предизвикателства – понятието връзки с обществеността е превод на англо-езичния термин PUBLIK RELATION – PR...
 

Комуникации – определение, видове. Връзки с обществеността – определение, видове, функции


Комуникацията трябва да бъде разбирана като мощно средство за връзките ни с обществеността. Тя е един от градивните елементи и двигател в равитието на обществото, но не трябва да се омаловажава и обратната зависимост помежду им.
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

PR-комуникациите като част от бизнескомуникациите – същност и значение


PR (ВОБ = Връзки с обществеността) е една от новите и най-новите теории и практики в света и особено у нас – България. Съкращението PR придоби универсален характер и смисъл през последните 15-20 години...
 

Обществено мнение и връзки с обществеността


Общественото мнение е социален и политически термин, обозначаващ съвкупното вярване или мнение на обществото по даден въпрос...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по Фирмена култура за упражнение
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 5 курс
Предназначен е за магистри в Стопанския факултет на ТУ-София. Съдържа 13 въпроса, всеки един от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
8
1
1 мин
16.08.2018
Бизнес комуникации и PR
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Примерен тест от учебника по "Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
25
9
1
1 мин
08.08.2019
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Реторика

Материал № 63335, от 14 дек 2007
Свален: 672 пъти
Прегледан: 279 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 6,400
Брой символи: 39,115

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реторика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 905 156

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения