Големина на текста:
1.Същност на
фин.счет.анализ
Фин. счет. анализ може да се
определи като процес или
дейност на специалисти, при
който на базата на специални
познания се изследва и се
оценяват резултатитеот
дейността на търговските
дружества и предприятия в
условията на пазарна
икономика и обективно
действащи икономически
закони, намерили израз във
финасовия отчет, с цел
разкриване и измерване
влиянието на факторите в/у
постигнатите резул-тати,
очертаване на тен-денциите в
развитието и приемане на
оптимални управленски
решения.
1)фин.счет анализ е процес или
умствена дейност на
специалисти, боравещи с цяла
система от специални
икономически и счет. позна-ния
, съвременни методи и
технически средства за
изследване; 2) Целта на
фин.счет.анализ е да изследва
и оценява резултатите от
дейността на търговските
дружества по време и място.
3)Изпълнителските,
ръководните и контролните
финансови органи на
дружествата с фин.счет. анализ
не установяват само
резултатите , а разкриват
факторите и съизмерват
тяхното влияние и принос; 4) с
фин.счет.анализ финасовите и
другите органи си поставят и
нови по-високи прогностични
цени, а именно – да очертаят
тенденциите в бъдещото
прогресивно и възходящо
развитие на търговските
дружества.
По същество фин.счет
анализ се извършва най-
често в/у дейността на
дружествата , отразена в
годишния финансов отчет.
Може да се извършва и по
информация от текущото
счетоводно отчитане и др.
3.Изисквания на счетоводния
анализ-
- разбираемост- да е ясен,
достъпен и разбираем за
потребителите боравещи и
ползващи тази специфична счет.
инф. При вземането на
управленски решения. Самите
потребители могат да бъдат
както вътрешни, така и външни
субекти. Към вътрешните
спадат ръковод-ните,
контролните и изпълнителските
органи на търговското
дружество, към външвите се
отнасят оди-торите, органите на
властта, съда и прокуратурата,
креди-тори, инвести-тори и др.
-уместност – да дава въможност
на отделните субекти,
потребителите на тази
информация да оценя-ват
минали, настоящи и бъдещи
събития.
-надеждност и достовер-ност -
да не съдържа съществени
грешки.
-обективност и безпри-
страстност - осигурява се чрез
правилен подбор на фи-
нансово-счет информация
И спазване на необходимия
методологически подход при
нейната обработка .
-сравнимост - да дава
възможност за съпоставяне и
сравняване на счет. инф. на търг.
друж. от разл. години, както и с
инф. от др. таргов-ски друж. и
фирми. Целта е да се оценят
ефективността, финансовото
състояние и промените в него.
-независимост на отделните
счет. периоди и стойностна
връзка м/у начален и краен
баланс – данните на финасовия
отчет трябва задължително да
съвпаднат с данните в края на
предходния отчетен период.
-своевременност и систем-
ност – предполага
извършването на ФСА навреме
при това системно, с оглед
незабавното използване на
резутатите от него за нуждите
на управлението.
-социален- предполага
привличането на по-широк кръг
от специалисти със специални
познания за изследване на
резултатите от дейността на
дружеството.
- комплексност - комплексния
характер на анлиза позволява да
се разкриват резервите за
управление на капитала, за
увеличаване на приходите от
обичайната дейност, намаляване
на разходите от обичайната
дейност, ефективно използване
на дълготрайните и финасови
активи, материалните запаси,
финансовите средства.
4. Основни направления на
5.Информационна база на
финансово- счет. анализ
Извършването на счетоводния
анализ на предприятието се
основава най-вече на отчетната
икономическа информация –
счетоводна, икономическа и
оперативна. Решаващо значение
има счетоводната инф. Основен
носител на информация за
анализа и оценката на дейността
на предприятието е финансовия
отчет. Елементите, който той
включва са: - счетоводен баланс;
- отчет за приходите и
разходите; - отчет за паричния
поток; - отчет за собствения
капитал; - приложение.
Счетоводния баланс съдържа
информация за активите,
собствения капитал и пасивите
на предприятието към точно
определен момент. Въз основа
на данните от баланса може да
се извърши анализ на
финансовото състояние на
предприятието в различни
насоки – хоризонтален и
вертикален анализ на актива и
пасива на баланса; някои
показатели за рентабилност;
коефициенти на леквидност;
нетния оборотен капитал;
собствените дълготрайни
активи; постоянния капитал и
др.
6. Методи и способи на фин.
Счет. анализ
ФСА има за методологическа
основа диалектическия и
историческия материализъм,
който разглижда процесите и
явленията в тяхната взаимна
връзка и обусловеност, в
състояние на непрекъснато
динамично развитие и
изменение. Наред с този метод
ФСА се осъществява
посредством конкретни способи
на изследване, а именно:
1) Сравнение – чрез него се
съизмерват фактическите
резултати от отчетния период с
преходните периоди, с
постигнатото в други сродни
дружества от отрасъла , региона,
областта или в националин
мащаб;
2) Разлагане на постигнатите
резултати по време и място -
Чрез него се разкриват
конкретните постижения и
слабости в работата на
отделните търговски дружества
и фирми и в самите им
вътрешни структури;
3) Осредняване и разкриване на
съдържанието на средните
величини - Чрез него се
получава вярна информация за
едно строго определено средно
положение, като се изследват
поотделно елементите на
средната величини. Той се
използва когато количествените
характеристики на отделните
дейности и показатели имат
моментен характер , а за
нуждите на анализа са потребни
средните им размери.
4) Метод на верижното
заместване - той дава
7. Счетоводно
равновесие
Счетоводната отчетност
е подчинена на логиката
на равновесието. За да
работи едно
предприятие са му
нужни средства / активи
/ , а тези средства трябва
да са осигурени от
някъде / пасиви /. Ако
средствата на
предприятието са
осигурени от неговия
собственик, то
пасивното проявление на
капитала ще се
индефицира с понятието
собствен капитал :
Активи =собствен
капитал.
Ако част от средствата
имат свой източник
някакъв вид
кредитиране, тогава
възниква задължение на
предприятието към
кредитори, а размерът на
кредита се индефицира с
понятието привлечен
капитал:
Активи = Собствен
капитал + привлечен
капитал.
Активи = Задълж. Кам
собственика + Задълж.
към други лица.
Двете страни на
уравнението ще бъдат
винаги равни .
Равенството м/у
активите и пасивите е
всъщност равенство
м/у потребителните и
разменните стойности.
2.Задачи на фин.счет.анализ
В отделните търговски
дружества и фирми
счетоводния анализ спомага за
решаването на редица важни
задачи.
1)Основна задача на фин.
Счет. анализ и да даде точна,
вярна и комплексна оценка
за финансовото и
имущественото състояние на
търговското дружество или
фирма;
2) Друга задача е разкри-
ването на тенденциите и
закономерностите в
развитието на дейността на
фирмата. Внимателното
наблюдение и анализиране
позволява да се разработ-ват
прогнози и перспективни
планове за развитието на
дейността с правилна
ориентация и очертаване на
приори-тетите.
3) Следващата задача на ФСА
е свързана с разкриването и
коли-чественото изразяване
на влиянието на факторите,
довели до измененията и
постигането на положи-
телните или отрицател-ните
резултати;
4) Много важна задача на
ФСА е разкриването на
резервите за развитието на
дейността на дружеството и
постигане на високи
икономически и финан-сови
резултати при най-
икономично използване на
финансовите средства;
5) Друга мн. Важна задача на
ФСА е през призмата на
финансовата информация да
се опита да направи оценка
на обосноваността и
икономическата
целесъобразност на взетите
управленски решения
9. Отражение на
финансово-счет.анализ
І) Според източниците на
информация
- анализ на счет. инф. От
баланса;
- анализ на счет. инф. От отчета
по приходите и разходите;
- анализ на счет инф. От
приложенията към годишния
финансов отчет, отчета за
паричните потоци, отчета за
собствения капитал;
- анализ на инф. От текущото
счет отчитане;
- смесен анализ.
2) Според целите, които се
преследват
- анализ по показатели за
ликвидност;
- анализ по показатели за
рентабилност;
- анализ по показатели за
ефективност;
- анализ по показатели за
динамика;
- анализ по показатели за
сруктура и др.
3) Според видовете дейности
- анализ на оперативната
дейност;
- анализ на финансовата
дейност;
- анализ на инвестиционната
дейност;
Анализ на др. извънредни
операции, изникнали спонтанно
или по нормативен път.
4) Според обхвата
- вътрешен ;
- външен;
- репрезентативен- изсл. Се по
показатели произволно взети от
сродни дружества;
- цялостен;
- анализ в национален мащаб;
- регионален анализ на
извънредните приходи и
разходи на дружеството;
5) Според субектите
- анализ изършван от
счетоводители, гл. счет. ,
началници на финан. Дирекции
- анализ извърш. От
дипломиран експерт
счетоводител (одитор);
- анализ извършван от местни
или външни финансово-
ревизионни и контролни
органи;
- анализ извърш. От висше и
низше стоящи финансово-
ревизионни и контролни
органи;
6) Според съдържанието
- тематичен (частичен);
- комплексен;
7) според функционално-
управленското му значение
- оперативен;
- текущ;
- перспективен;
- теоретичен;
8) Според времето за
провеждане – предварителен;
- текущ; - последващ
11.Пасивно проявление на
възможност да се установи
влиянието на отделните фактори
в/у изменението на даден
резултативен показател. Целта е
да се определи насоката и
степента на влияние на всеки
фактор поотделно. Методът
може да се използва само в
случаите, когато връзката м/у
показателя и обуславящите го
фактори се изразява
математически чрез формула :
като сума, разлика,
произведение, частно и
комбинация от тях.
5) Метод за коригиране -
Чрез метода на коригиране се
постига съпоставимост м/у
сравняваните данни, като по
този начин се осигурява верен
резултат за интересуващия ни
показател.
6) Метод на разликите –
Този метод е модификация на
метода на верижното
заместване. Когато връзката на
показателя с факторите е във вид
на произведение, се спазва
следното правило за
установяване влиянието на
отделните фактори: алгебрична
разлика м/у фактическите и
критерийните данни за фактора ,
влиянието на който се
установява, се умножава с
фактическите данни на
факторите, които са преди него ,
и с базисните данни за
факторите, които са след него.;
7) Аналитична групировка -
При него се групират счет. данни
по определен признак.
Напр. групировката на
дълготрайни активи по степен на
ликвидност или групировката
на на нетни приходи от
продажби на продукция и стоки.
Чрез групировката се проучва
състава, структурата и
динамиката на обектите за
изследване.
8) Верижни замествания –
Използва се тогава, когато е
необходимо да се измери
влиянието на отделните
фактори, като един от факторите
се изследва като променлив и се
предполага, че останалите са
постоянни.
9) Балансов метод –
Чрез него се изследва и разкрива
взаимната обвързаност,
примерно м/у дружеството
майка и дъщерните,
асоциираните и смесените
предприятия.
В икономическата теория са
познати и редица други
икономически методи за
нуждите на ФСА. Такива са:
графичния метод, индексния
метод, индексно-факториалния
анализ, корелационно-
регресионния анализ, и методи
за прогнозиране.
13.Показатели за фин.счет
8. Балансът за
установяване на
счетоводното равновесие
Балансът съдържа важна
информация за състоянието
на предприятието, която се
установява като резултат от
съизмерване на стойностите
на структурните елементи
на актива и пасива.
1) уставновяване на нетните
активи - нетните активи на
предприятието са резултат
от разликата м/у активите и
краткосрочните
задължения: активи –
краткосрочни задълж. =
нетни активи;
Или;
Инвестирания капитал –
краткоср. Задълж. = нетни
активи;
2) установяване на
постоянния капитал - пасив
Постоянния капитал =
собствен к-л +
дългосрочни задължения;
3) установяване на
оборотния капитал –
Оборотен капитал =
краткотрайни А –
краткосрочни задължения
4) установяване на
собствения оборотен
капитал
Собствен оборотен
капитал = краткотрайне
активи – привлечен
капитал
И;
Собствен оборотен
капитал = краткотрайни
активи – дългосрочни
задължения +
краткосрочни
задължения.
стопанските операции в/у
размера и структурата на
капитала
В пхредприятието се
реализират много и
разнообразни стопански
операции и всички те са обект
на счетоводно отразяване. За да
бъдат по лесно отразяване е
необходимо да бъдат
систематизирани по различни
признаци.
Напр.:
1. На 1 март предр. „Х” – ЕООД
внася по банкова сметка
основен капитал 5000лв. и
регистрира своята дейност.
Счетоводното равновесие
изразено в баланс изгл. Така:
Актив пасив
Пари в банк. ОК –
5000лв.
Сметка – 5000лв.
А=П
2. На 1 март предприятието
купува производствена машина
за 3000лв. с парични средства
от банковата сметка. Резултат
от тази операция е
намаляването на количеството
пари в банковата сметка и
появяването на нов актив –
производствена машина:
Актив пасив
Пр.машина-3000 ОК –
5000лв
Пари в банк.-2000
5000
3. На 12 март са закупени
материали за производствена
дейност, които не са заплатени
на доставчика. Размерат на
задължението е 1000лв. В
резултат на тази операция се
увеличава размера на капитала,
с който работи предприятието:
Актив пасив
Пр.машини-3000 ОК- 5000
Материали-1000 доставч-
1000
Пари в банк.-2000 6000
6000
4. на 19 март с пари от
банковата сметка е изплатено
част от задължението към
доставчика в размер на 300лв.
тази стоп. Операция е свързана
с намаляване на капитала, с
който работи предприятието.
Намаляват се паричните
ресурси, до същия размер
намалява привлечения капитал.
Актив пасив
Пр.машини-3000 ОК- 5000
Материали-1000 доставч-700
Пари в банк.-1700 5700
5700
5. На 23 март предприятието се
издължава на доставчика с
кредитен ресурс от разкрита
кредитна линия в
обслужващата банка. В случая
е налице трансформация от
един пасив в др. пасив.
Изплатено е задълж. към
доставчика на м-ли , до същия
размер и възникнало задълж.
към кредитиращата банка
Актив пасив
Пр.машини-3000 ОК- 5000
Материали-1000 з.банки-700
Пари в банк.-1700 5700
10. Активно проявление на
капитала
Пасивно проявеният капитал се
индефицира с източниците за
придобиване на активите.
Субектът на собствеността им
определя категориите собствен
и привлечен капитал.
Собствения к-л има за
източници дяловите вноски на
собствениците и дейността на
предприятието. Той е
структуриран по следния начин:
-Основен к-л – Според ТЗ
осн.к-л формират АД, ООД, и
командитните друж. С акции.
Създава се от дяловите вноски
на съдружниците и
акционерите. ТЗ регламентира
изискуемия минимален размер
на ОК за различните видове
капиталови дружества.;
-Допълнителен к-л –формира
се чрез допълнителни вноски на
собствениците на дружеството
или с отчисления от печалбата;
-Резерви- имат за източник
отчисления от печалбата.
Създават се с цел овладяване на
евентуални рискове и покриване
на загуби;
-Финансов резултат- може да
бъде положителен или
отрицателен.
-Привлеченият к-л е
чужд.Основен негов източник
са банките, които предоставят
на предприятията различни
заеми с/у заплащане на лихва.
Привлечения к-л може да има за
източник и кредитори, когато
предприятието купува активи и
не се разплаща веднага при
получаването им, а в рамките на
определен срок .
В състава на пасивите се
отнасят и приходите за бъдещи
периоди. Това са приходи, с
които не са финансирани през
отчетния период никакви
разходи. Те не участват във
формирането на финансовия
резултат за текущия период.
Финансиранията също са
пасивно проявление на к-ла.
Техен източник в общия случай
са дарители, а целевият
характер на тези средства
задължава предприятието да ги
изразходва по определения от
финансиращият субект начин.
Имайки предвид степента на
ликвидност на активите,
логично е ДА да се финансират
от източници на постоянен
капитал, а КА – от на оборотен
к-л. Собствения к-л и
дългосроч. Заеми се
характеризират като източници
на постоянен к-л. Източниците
на оборотния к-л са
краткосрочните заеми и
задължения.
12. Организация на фин.счет.
анализ-обща х-ка
Икономическите показатели се
характеризират като количествен
и качествен елемент на
финансовото и имущественото
състояние на търговското
дружество. Показателите
могат да се изразят като
коефициенти или в проценти. На
базата на тях се правят оценки и
изводи за състоянието на
дружеството и формулират
предложения за вземане на
управленски решения.
Икономическите показатели
за ФСА имат за основа инфор-
мацията от баланса, отчета за
приходите и разходите.
В зависимост от вида на
информацията и съвременната
степен на важност, ще бъдат
изследвани и анализирани
следните характерни показа-
тели:
-за ликвидност;
-за финансова автономност и
задлъжнялост;
-за обращаемост на
материалните запаси;
-за вземания от клиенти;
-за рентабилност;
-за ефективност;
-за динамика;
-за структура.
Всеки един от тези показатели е
свързан с редица фактори –
причини, обусловили резултата
от неговото действие.
14.Показатели за ликвидност
Ликвидността като
икономическа категория
изразява способността на
дружеството да изплаща
текущите си задължения с
наличните краткотрайни активи.
Първо: високите стойности на
показателите сочат добра
способност за покритие на
неотложните задължения на
търговското дружество и
пренасочване на паричните
средства с цел незабавно
посрещане и използване на
възможностите за инвестиране
на средствата в печелившите
дейности. Добрата ликвидност и
предпоставка за обращаемостта
на капитала и своевраменно
осъшествяване на
възпроизводствения процес. От
др. страна прекалено големите
стойности на показателя не са
благоприятни и сочат лоша
възвращаемост.
Второ: от раздел Б
Краткотрайни активи на актива
на баланса следва да се изключи
група V Разходи на бъдещи
периоди и сумата остава
1 280 000лв.
Трето: текущите задължения са
равни на раздел В Краткосрочни
пасиви на пасива на баланса-
1 270 000лв., както и на
подлежащите суми за изплащане
по раздел Б Дългосрочни
пасиви, група I Дългосрочни
задължения – 500 000лв. или
общата сума на текущите
задължения – 1 770 000лв.
При това положение
показателите за ликвидност се
15.Показатели за финансова
автономност и
задлъжнялост
Показателите за финансова
автономност характеризират
финансовата независимост на
дружеството от кредитори и
способността му да посреща
дългосрочните си задължения.
Те се изчисляват също като
коефициенти.
1)Коефициент на финансова
автономност за текущата
година
Този показател е познат като
коефициент за покритие на
дълга. Той показва колко
единици собствен капитал
покриват единица привлечен.
Стандартното му значение
зависи от спецификата на
дейност и размерите на
лихвените проценти по
кредитите.
Собст.к-л = 2 660000 =
0,60единици
Пасиви 4 430 000
Спрямо 20Х1г. когато е бил
0.54, има нарастване с
0.06единици, което е
положително. Това е така,
защото собствения капитал на
друж. Е необходимо да бъде
минимум една трета от всички
задължения, за да се осигурява
нормално разплащане за дълъг
период от време , а в нашия
случай той е 1.5 пъти по-голям .
2)Коефициент за финансова
независимост
Той показва възможността на
дружеството да покрие
дългосрочните си задължения
към финансови предприятия, в
това число към банки , които са
го кредитирали за период от
време над една година. Приема
се ,че дългосроч.задълж. не
трябва да надхвърлят една втора
от собствения капитал, за да
гарантира необходимата
независимост. Или нормативът
оптимум е минимум
0.50единици.
Собс.к-л = 2 660 000 =
0.84единици
Пост.к-л 3 160 000
Което е с 0.34ед. повече от
минимума и е определено
положително.
3)Коефициент на обща
задлъжнялост
Показателят е познат и като
изходно капиталово
съотношение, реципрочно на
коефициента на финансова
автономност.
Пасиви = 4 430 000 =
1.67единиици
Собс.к-л 2 660 000
Спрямо 20Х1г. когато е бил
1.86ед. има незначително
намаление от 0.19единици.
Резултатите показват че
дружеството има сравнително
висока степен на обща
задлъжнялост.
Отделно от това могат да се
изчислят и др. коефициенти;
4)Коефициент на
задлъжнялост по отношение
на привлечения капитал
Дълг.П+Кр.П = 500000+1270000
=
Собст.к-л 2 660 000
=0.67единици
Спрямо 20Х1г когато е бил
0.86ед. коефициентът има
незначително намаление от
0.19ед., но си остава висок..
5)Коефициент на дългосрочна
задлъжнялост
Дълг.П = 500000 =
0.19единици
СК 2660000

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансово счетоводен анализ

Анализ може да се определи като процес или дейност на специалисти, при който на базата на специални познания се изследва и се оценяват резултатитеот дейността на търговските дружества и предприятия в условията на пазарна икономика и обективно...
Изпратен от:
Стойко
на 2011-03-04
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
52 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
8
1
7 мин
03.01.2020
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
16 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансово счетоводен анализ

Материал № 632906, от 04 мар 2011
Свален: 52 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 4,067
Брой символи: 25,887

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансово счетоводен анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала