Големина на текста:
Субконтракторство
В днешният индустриялизиран свят субконтракторството печели популярност като метод за
производство на организацията, насочен към повишаване на конкурентоспособността на
предприятието. За преодоляване на нарастващата международна конкуренция и за да се възползват
от засилената международна търговия и появата на нови пазари, големите производители стават
клиенти за все повече и повече дейности на подизпълнители.Тези подизпълнители представляват
модерни и гъвкави производствени организации, което им позволява да произвеждат по-нови и по-
евтини продукти с по-високо качество.
Българските МСП,участват в международни субконтракторни мрежи главно заради икономически
цели. Те са предпочитани партньори на европейски и световни производители, тъй като услугите ,
които предлагат са на атрактивни цени. Но има и някои Български МСП, така наречените
"специализирани" подизпълнители, които използват технология, от която фирмата-клиент има
нужда. Тези предприятия имат значителна власт при преговори и договаряне с възложителите.
1. Същност
Субконтракторството, основно казано е, когато една компания възложител (клиент) упълномощава
друга фирма да произвежда някои детайли за конкретен продукт или да извършва определена
дейност на базата на официален договор. Целта е да си сътрудничат с цел постигане на
синергичен ефект и за двете предприятия. Подизпълнителите работят под техническото
ръководство на изпълнителя, който продава крайния продукт с търговската си марка. В много
случаи това сътрудничество има стратегически характер за двете страни.
Подизпълнител е предприятие, което отговаря за част от производствените процеси на даден
краен продукт в съответствие с изискванията на изпълнителя и под негово ръководство. Като най-
често срещаният пример в международната бизнес практика е когато подизпълнителят е
специализирано МСП.
Без съмнение, подизпълнители е най-често използваният термин при анализиране
взаимоотношения между малките и големите фирми. Той се използва толкова често, че много хора
биха преценили, че е единствената връзка на малки фирми с тяхната околна среда - че те
съществуват, с единствената цел да служат на други, обикновено по-големи компании.
Въпреки, че това не е така, е вярно, че изпълнителите най-често са големите компании, които
разполагат с финансови средства,имат гарантирани пазари и считат за изгодно да не работят в
малки пазарни ниши. Следователно, те делегират някои неспецифични за тях дейности на по-
малките предприятия, които чрез изпълнение на поръчките не само осигуряват своето
съществуване, но също така може да постигнат растеж. Понякога големите компании не
притежават ноу-хау, което е необходимо за производството на определен детайл и така те го
възлагат на високотехнологичните малки фирми-подизпълнители.
Субконтракторството не е нова концепция. Това е често срещана практика в корабостроителната
индустрия от 17 век. Въпреки това, тя е била разглеждана на дълго и на широко като обект на
научни изследвания, само за последните 30-40 години. Водещи изследователи на подизпълнители
отношения между предприятията са японски, италиански и американски учени. Никои от тези
изследователи не поставят въпроса за значението на подизпълнителите за световната и
европейска продукция. В конференции на ЕС са били извършени и непрекъснато са били
разисквани теми, които целят определяне на основните тенденции и насоки за бъдещото развитие
на отношенията на подизпълнителите на европейските компании. Европейската комисия
разработва практически ръководства за успешно участие на предприятията в мрежи за
подизпълнение.
Значението на подизпълнителите може да се докаже, ако се счита като вид на разделение на труда
между предприятията, което повишава производителността и носи много ползи за страните по
спора. Чрез участието си в субконтракторна верига, малката фирма осигурява пазара си и има
възможност за придобиване на технологично ноу-хау от изпълнителя, както и възможността за
възползване от съветите на неговите ръководители и специалисти. Голямата компания може да се
съсредоточи върху своята дейност и да подобрява продуктите си непрекъснато - нещо, което не би
било възможно, ако трябва сама да прави всички производствени операции и дейности. На тази
основа може да се прокара следното заключение: съвременните компании все повече са насочени
към тази форма на сътрудничество. В зависимост от това, световните тенденции показват, че
субконтракторството печели популярност от факта, че днешните големи компании са по-отворени,
отколкото са били в миналото. Водещи учени говорят за субконтракторска индустрия, която след
възникването и развитието на процеса на интеграция на вътрешните пазари, сега вече като
резултат от това субконтракторството е широко използвано и в международен аспект. Чрез
рационализиране на производството и дистрибуцията се постига значителна икономия от мащаба.
Структурата и развитието на тази индустрия е една от основните движещи сили на бизнеса и
предприемаческата интернационализация.
2. Международни субконтракторни мрежи
Субконтракторните мрежи са ключови елементи на така наречената мрежова икономика. Много
автори посочват, че мрежовата форма е характерна предимно за пазарите, които се открояват с
сложни и бързо променящи се технологии, непрекъснато засилващата се конкуренция и
глобализацията на стопанската дейност (а такива са повечето от днешните пазари). В този контекст
традиционните организационни структури и отделните предприятия не могат да се справят с всички
тези неща и поради тази причина мрежата като по-висша форма на организационния дизайн се
проявява в своите различни измерения.
Новата, световна икономика е мрежовата икономика, тъй като производителността се генерира
чрез конкуренцията и участва в глобалната мрежа на взаимодействието между бизнес мрежи.
Световната икономика има две основни характеристики. На първо място, бърз растеж на
световната търговия и интернационализация на производството и услугите като през 90-те години
тези характеристики се свързват основно с резултата от дейността на мултинационалните
корпорации (MNCs). От друга страна, освен MNCs, има много мрежи на МСП като форма на
сътрудничество и увеличаване по този начин на тяхната конкурентоспособност в глобалната
система на производство. Най-често тези мрежи обслужват MNCs и големи предприятия и техните
подизпълнители.
В MNCs развитие на организационната способност за управление на бизнес единиците в много
страни е поставено под внимание,заради националните различия. Те се установени и мащабни
подизпълнителни мрежи. Такъв е примерът на големите производители на автомобили. Те са
установили, предимствата на тези общи сътрудничества с по-малки предприятия. Те купуват
компоненти, продукти и услуги от много предприятия, но в същото време, те продават продуктите
на тези фирми. По този начин се образуват огромни мрежи. Те включват голям брой независими
бизнеси - производители на автомобили, доставчици и подизпълнители.
Предприятията, които се включват в такъв вид мрежи, имат възможност да обменят информация с
други фирми в мрежата, както и с партньорите на своите партньори. По този начин те укрепват
своите икономически, политически и социални позиции. С други думи, субконтракторството
включва мултикултурните аспекти, когато това е направено в международната бизнес среда. Такова
субконтракторство ускорява глобализацията на бизнеса, но, от друга страна, тя е за преодоляване
на новите предизвикателства и бариери. Мрежите на МСП могат да бъдат международни без
помощта на големите фирми-изпълнители. Това е възможно чрез взаимни споразумения, чиято
реализация преминава националните граници. Такъв вид сътрудничества са установени поради
факта, че малките и средни предприятия не разполагат с ресурси като на големи компании и с цел
да бъдат по-малко зависими от външната среда и социалното и икономическо състояние на
техните региони. Поради тази причина тяхната работа в рамките на международна мрежа, може да
бъде от решаващо значение като алтернатива за самостоятелна дейност.
3. Ползи и заплахи за МСП, работещи като (международни)
подизпълнители
Ролята и значението на МСП за развитието на регионалната, националната и световната
икономика е безспорно. Те са основните инструменти за решаване на съществени икономически и
социални проблеми. Въпреки това, те не могат да развият своя потенциал, без присъствието на
големите предприятия (които могат да се различават по мащаб и значение от такива с регионално
значение, чрез фирми, които определят структурата на националната икономика, за мощни
мултинационални корпорации). Често те са основните клиенти на малките и средни предприятия.
МСП допълват ролята на големите предприятия, като те решават няколко задачи, които могат да се
обобщят по следния начин: да направят икономиката по-динамична, да допринесат за
регионалното развитие, да създават иновации, интернационализиране на бизнеса. В страните от
Централна и Източна Европа, включително България, МСП имат значителен принос за създаването
на нова, предприемачески ориентирана бизнес култура.
Групата на малките и средни предприятия е твърде разнородна и се характеризира с различни
бизнес модели. Не е дискускутирано в специализираната литература, че основните алтернативни
бизнес модели прилагани от малките и средни предприятия са всъщност тези на малките
производители и подизпълнители. Първият модел се прилага от компании с ниско производство
произвеждащи специализирани продукти, предназначени за специфична пазарна ниша.
Обикновено, в тези предприятия се създават и прилагат технологични и продуктови иновации.
МСП, които не могат или не искат да бъдат независими малки производители, избират модела на
субконтракторския бизнес.
3.1 Ползи
Защо малките и средни предприятия стават подизпълнители? Кои са стимулите и мотивите, за да
бъдат анонимни производители? Какви са предимствата? Как субконтракторните отношения са
свързани със стратегията за растеж на МСП (ако има такива)?
Чрез работата им като подизпълнители малките и средни предприятия:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Субконтракторство

В днешният индустриализиран свят субконтракторството печели популярност като метод за производство на организацията, насочен към повишаване на конкурентоспособността на предприятието...
Изпратен от:
mario90
на 2011-03-04
Добавен в:
Доклади
по Предприемачество
Статистика:
118 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 8 клас
Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Катя Николова преподавател
(Лесен)
24
5
1
5 мин
30.07.2020
Тест по предприемачество в публичния сектор
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по предприемачество в публичния сектор. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
94
1
08.05.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Субконтракторство

Материал № 632514, от 04 мар 2011
Свален: 118 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 2,311
Брой символи: 15,595

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Субконтракторство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
114

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала