Големина на текста:
Тема 1. Научен статус на методика
на обучението-обект, предмет, цел,
задачи, връзка с другите науки
Методика на професионалното
обучение -Понятието методика ,
произлиза от гръцката дума
„методос” , което значи път, начин,
средство за постигане на дадена цел,
разглеждането й като наука за
методите на обучение е неправилно
и неточно.Методиката е
педагогическа наука, която е в
основата на професионалната
подготвеност на учителите и може
да бъде разглеждана като частна
дидактика и като част от по-общата
професионална педагогика.
Същност-Тя осмисля и осигурява
пътищата и средствата за
преустройство на конкретна научна
област в един или повече учебни
предмети.
Методиката преобразува
съответната наука, без да променя
смисъла, логиката, целостта на
съответната научна област.Тя
променя вътрешните единици като
обем, взаимна свързаност, акцент и
прибавяне на факти, закономерни
връзки, илюстрации от други
научни области, наложени от
практиката изисквания към
образователния процес.Водещата
съдържателна съставка, която е
ядрото на методиката, получава
точния адрес – типа аудитория като
възраст и подготвеност,
възможности и претенции.
(мотивирани ученици, заради
социални контакти,
неориентирани).Съобразявайки се с
тези дадености се строят смислови
конструкции, мотиви, подходи и
цялости, представящи единството на
процеса и търсещи най-добрите му
резултати.Ето защо методиката не
може да изпълни предназначението
си, ако не осмисли и не представи
конкретно-практическата категория
”учебен предмет “.Методика е
теоретико-приложна наука, занимава
се с проблемите на създаването на
отделен учебен предмет, при което
към съответната научна област,
осигуряваща учебното съдържание
се вграждат психоло-гията,
педагогиката и други науки.Тя се
включва в спектъра на
педагогическите науки , осигурява й
собствен предмет и я обособява като
самостоятелна наука.
Обект и предмет-Обект на
методиката е професионално–
практическото обучение като процес
и специфична педагогическа дейност
(по учебна, лабораторна и
производствена практика).Предмет
на методиката са:Закономерностите
на практическото обучение
(учебната, производствена и
лабораторна практика),
възможностите за тяхното развитие
и усъвършенстване. Задачи-
Определяне дървото на целите,
които трябва да се осъществят в
процеса на обучение.Определяне на
обема, съдържанието и логическата
структура на изучавания учебен
материал. Определяне на формите и
методите на обучение, съобразно
спецификата на учебното
съдържание .Предлага и осигурява
най-логичните и успешни пътища,
средства, подходи и системи на
съответния предмет за конкретната
аудитория.
Връзка на методиката с другите
науки-Методиката на обучение като
комплексна наука има тясна връзка с
психологията и преди всичко с
възрастовата и педагогическа
психология, трудовата.Те варират
според много конкретни
обстоятелства, свързани са пряко с
темата, но се регулират от
психологически фактори:
индивидуални и групови
своеобразия, отношение към
учебния предмет, възраст, умора,
което подчертава тясната връзка с
възрастовата и педагогическата
психология.С дидактиката като
теория на обучението, която
изследва закономерностите на
обучението като организационно-
функционално единство между
преподаване и учене, изследват един
и същ процес но го разглеждат в
различна степен на обобщеност.
С теорията на възпитанието, тъй
като в процеса на професионално-
практическата обучение се формират
и развиват не само определени и
необходими професионални
способности, но и личностни
качества, свойства и характеристики,
които са необходими за пълноценна
социална, професионална и жизнена
реализация.
Основни понятия
Трудова дейност – е преднамерено
използване, превръщане или
произвеждане от човека на
природните ресурси в ресурси,
необходими за човешкото
съществуване и продължаване на
живота в рода;
Професия – съвкупност от сходни
знания и умения, придобити в
резултат на обучение или трудов
опит и определящи способността за
реализация в определен вид трудова
дейност. “Именува”, обозначава
характера и съдържа-нието на
трудовата дейност на човека.
Ключови компетенции
универсална по своя характер и
приложимост компетенция.Съветът
на Европа определя 5 ключови
групи:
1.Политически и социални
способност да се поема отговорност,
участие при вземане на общо
решение, потушаване на конфликти
по ненансилствен начин, участие във
функциони-ране и развитие на
демократични институции.
2. Компетенции за живот в
многокултурно общество
разбиране различията между хората,
уважение към другите с различна
култура,език, религия.
3. Компетенции за устно и писмено
общуване – владеене на роден език,
езикова култура и чужди езици.
4. Компетенции за информационно
общество – познаване силни и слаби
страни и използване на
информационните технологии и
критично отношение към рекламите
и информацията в масмедиите.
5. Способност да се учи цял живот
– основа за непрекъсната
подготовка в професионален план, в
личния и обществен живот.
Основни понятия
Професионални компетенции са
качествата на личността, формирани
на основата на придо-бити знания и
умения, които способстват за
проявяване на инициатива, за работа
в екип, за качествено упражняване
на професия според държавните
образователни изисквания, за
придобиване на квалификация по
професия.
Професионална кариера е
движението на човека в професията,
последователност от заеманите
пофесионални роли и позиции –
изразява се не само във вертикален,
но и в “дълбочинен” растеж и
множествена кариера.
Професионалните компетентности
(способности) - определят групите
способности спрямо предмета на
труда в професията.
Квалификационна
характеристика – е надведомствен
документ, който установява общите
и специални изисквания към
структурата, равнище-то и обхвата
на знанията, уменията, навиците и
компетентностите, придобивани по
време на професионалната
подготовка; видовете дейност, които
ще извършват специалистите,
отраслите на икономиката и
длъжностите, на които ще могат да
работят.
Тема 2. Цели и целеполагане в
професионалното обучение-
елементи на целите;
образователни, възпитателни и
развиващи цели
Целта се разбира като
предполагаем, очакван,
предварително планиран краен
резултата от взаимосвързаната
педагогическа дейност на
преподавателя и учебната дейност на
обучаемите, разглеждан като реално
достъпен за определен период от
време, т.е. се разглежда като бъдещо
състояние на системата.
Дърво на целите
Глобалната цел: подготвя
гражданите за реализация в
икономиката и в другите сфери на
обществения живот, като създава
условия за придобиване на
професионална квалификация и за
нейното непрекъснато
усъвършенстване. Водач на МПС -
да придобие знания, умения за
безопасно управление на МПС и
поведение, с което не застрашава
живота и здравето на хората, да не
създава опасност за движението, да
не причинява имуществени вреди и
да опазва околната среда.
Елементи на целта
знания - теоретични за същността на
изучавания предмет и технологични
за изучавания производствен процес;
умениявъзможността ефективно
да се извършват дейности,
отговарящи на определени цели и
условия на дейността;
навици – автоматизирана,
устойчива, проста или комплексна
форма на действие и дейност;
познавателни способности
способността за сетивно или
рационално отражение на
обективната реалност по пътя на
анализа и синтеза, в основата -
мисловните способности и
развитието им
дейност различни целесъобразни
действия на човека, произтичащи от
определена ситуация и насочени към
друга определена ситуация,
подчинени на близки и по-далечни
цели;
нравствени качества – неразделна
част от професионализма е
отношението на специа-листа към
работата: ценностната ориентация на
хората в развитието на личността и в
частност, развитието на
професионалните ценностни
механизми.
ценностната ориентация е
способността на „рефлектиращо” и
исторически сформирано съзнание
да разпознава и оценява
обществената дейност и продуктите
на тази дейност.
Педагогически цели
В най-обща форма образователните
и възпитателни цели се залагат в
законите и в учебния
план.Конкретизират се и
операционализират в условията на
образователната система и се
реализират според реалните
възможности на всяко училище.
Качеството на образование и
обучение в училище се оценява чрез
степента на изпълнение на
конкретните цели.
Елементи на дидактическата цел
Образователни, отнасят се до
усвояване на знания, умения и
навици, специфични за учебния
предмет.
Възпитателни - свързани с
формиране на научен светоглед,
формиране на характера и
определени професионално значими
качества на личността.
Развиващи свързани с
организацията на дейността на
учителя и учениците, стимулират
развитието на различните сфери на
личността (интелектуална,
емоционална, волева).
Основни задачи в системата на
професионално образование и
обучение
-придобиване на професионална
квалификация;
-придобиване на правоспособност за
професии, които изисква такава,
включително и за регулирани
професии;
-непрекъснато усъвършенстване на
професионалната квалификация;
-формиране на мотивационна
система за реализация в
гражданското общество;
-формиране на обща култура на
основата на националните и
общочовешките ценности.
Определяне целите на Държавни
образователни изисквания за
професионална квалификация
За основната цел: съобразена със
заложените в ЗПОО и ЗНП цели на
професионалното обучение, а също
и със степента на професионална
квалификация;използват се не
повече от две три изречения; целта
да определя резултатите от
професионалното обучение.
Цели на обучението в базисната,
отрасловата и специфичната
подготовка
-целите на обучението трябва да
бъдат достижими, измерими и да
подлежат на оценяване;
-при формулиране на целите да се
направи връзка с трудовите
дейности и компетенциите от
профила на професията;
-да не се използват глаголи като “да
знае”, “да може”, “да разбира”, “да
оценява”, тъй като са много общи и
неизмерими;
-целите да не са прекалено детайлни
– подробно формулираните цели са
подходящи за учебната програма;
1
-постигнето на дадена цел не само
по конкретен предмет, но и с
личния пример на учителя, с
поведението и отношенията между
обучаваните и персонала в
обучаващата институция;
Цели в базисната подготовка
-компетенции за здравословно и
безопасно упражняване на
изучаваната професия и опазване на
околната среда;
-знания и умения за изработване и
попълване на отчети, доклади,
заявки, CV;
-икономически знания и умения;
-трудово-правни знания и умения;
-психологически знания и умения -
за работа в екип, комуникация с
колеги и клиенти;
-знания и умения за работа с
компютър;
-чужд език.
Задача
Задачата се разглежда като средство
за постигане на целите. Това е
дадена и изисквана съвкупност от
последователни действия, които ще
доведат до промяна на обектите.
1.Образователни задачи:
1.1.Система от теоретични и
практически знания по
професионално практическо
обучение;
1.2.Формиране на специфични
уменияи навици по практическо
обучение.
1.1.Основни положения в
технологичните науки;
-Специални понятия от отделни
науки, използвани в професионално
практическото обучение;
-Основни теории за обезпечеване на
производствени процеси;
-Научни закони с технологично
приложение;
-Методи за откриване на нови
закони, изясняват се теории и др.
1.2.Умения за прилагане
теоретични знания в
производство;
-Умения за избор на оптимални
технологични условия;
-Умения за планиране, контрол и
регулиране и управление на
различни процеси;
-Усъвършенстване на практическите
навици чрез трудова дейност;
-Умения и навици за правилна
организация на работното място,
техника на безопасност
Възпитателни задачи- Възпитаване
в трудова и технологична
дисциплина;Възпитаване в
творческа самостоятелност и
естетически вкус;Възпитаване на
наблюдателност, точност и
прецизност при решаване на
задачи;Формиране на отговорност,
толерантност, опазване на
собствеността;Интерес към
професията и мотивация за
професионално и кариерно развитие;
Развиващи задачи-Развитие на
логическо, технологично и
техническо мислене чрез решаване
на различни учебно-производствени
задачи;Развитие умения за анализ,
синтез, сравнение при различни
видове дейности;Развитие и
усъвършенстване на двигателни
функции.
Тема 3. Особености на
професионалното
обучение.Специфика и различия
на обучението по теория и
практика
Професионално образование-
Професионалното образование
осигурява усвояването на
общообразователния минимум и
придобиване на квалификация по
професия. Придобиването на
професионално образование се
удостоверява със:
1. диплома за завършено средно
образование;
2. свидетелство за професионална
квалификация, което се получава
след завършена професионална
подготовка;
3. свидетелство за правоспособност,
издавано за професии,
упражняването на които изисква
правоспособност.
Професионално обучение-
Професионалното обучение
осигурява придобиване на
квалификация по професия.
Завършено професионално обучение
се удостоверява със:
1. свидетелство за професионална
квалификация;
2. свидетелство за правоспособност,
издавано за професии,
упражняването на които изисква
правоспособност;
3. удостоверение за професионално
обучение.
Свидетелството и удостоверението
не дават право за продължаване на
образованието
Теоретично обучение.Задачи
Формира оптимална по обем и
качество значима система от
общообразователни,
общотехнически и специализирани
знания
Формира умения да се прилагат тези
знания в професионалната дейност
Формира креативност и иновативни
нагласи – в общ план и в
професионалната сфера
Разкрива перспективите за развитие
на професионално значимото знание
Изгражда основите на специфични
за професионалната кариера
конструкти на личността и нейната
психика
Структура -Общообразователен
цикъл;Професионално-технически
цикъл
Обща професионална подготовка
– учебни дисциплини, общи за
всички професии
Обща отраслова подготовка -
учебни дисциплини, които имат
значение само за определен отрасъл
Специализираща професионална
подготовка - учебни дисциплини,
предназначени за конкретна
професия.
Практическо обучение
Практическото обучение е
съществен компонент на
професионалното обучение.Чрез
него се формират професионални
(практически) умения и навици
върху основата на теоретични
знания.Практическото обучение е
единство на учене и труд
Провежда се в: учебни; учебно-
производствени ;производствени
условия
Учебна практика се планира като
плавен преход от учебни към
учебно-производствени условия и
дейности. Формиране и развитие на
конкретни професионални
практически умения с тренировъчен
характер за учениците и
демонстративен – за учителя.
Обхваща дневно от 2 до 6
астрономически часа с почивките и
представлява преход към
професионалния ритъм и среда.
Провежда се в учебни работилници,
тренажори и др.
Лабораторна практика
разновидност на учебната практика.
Има обучителен – формиращ и
тренировъчен характер. Формират се
общотрудови и елементарни УН.
Разполага се в рамките на учебните
часове.
Производствена практика
Задължителен компонент на
практическото професионално
обучение. Тя е обучение на
работното място, в производствени
условия под формата на практики и
стажове. Формират се
:професионални компетентности;
професионални качества и
характер;Усвояване и адаптиране
към манталитета на
Професията; Ефективно
професионално поведение
Същността на практическото
обучение се съдържа в неговите
задачи:
Затвърдяване на знанията чрез
активно повторение на учебния
материал, конкретизирането и
разширяването при решаване на
конкретни задачи
Развиване на способности за
самостоятелно използване на
знанията за изпълнение на
определени действия и за формиране
на нови знания и навици
Установяване на връзки между
теорията и практиката
Запознаване с методи и средства за
работа и практическото им
използване;Придобиване на
първоначални експериментални
умения и навици
Задачи на практическото обучение :
Запознаване със средства за
анализ и оценка на състоянието на
процеси, технологии и др.
/справочна литература и др.
информационни материали/
Формиране на навици за
самостоятелно решаване на
практически задачи
Усвояване на знания за връзките
между отделните учебни
дисциплини
Формиране на личностни качества,
необходими за осъществяване на
трудовата дейност и др.
СТРУКТУРА НА
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
В съдържателно отношение ПО се
разделя на:
- основи на професионалното
образование
Има за задача да се формира система
от ЗУН, способности, личностни
качества, необходими за
теоретичното и практическо
овладяване на производствените и
трудови процеси и за по-нататъшно
специализирано професионално
обучение. По много професии
реализацията на тези задачи е
възможна единствено в учебни или
производствени условия.
- специално професионално
обучение
Служи за адаптация на бъдещите
работници към условията на
производството и за
специализацията им към конкретно
работно място.
Акцентът е върху усъвършенстване
на УН, развиване на конкретни,
специфични умения и пренасянето
им при решаване на определени
производствени и трудови задачи.
За някои професии специалното
обучение се диференцира в
съответствие със спецификата на
конкретното предприятие.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Материалната база включва:
Помещения за теоретично и
практическо обучение
Техническо оборудване – действащи
машини, апаратура, съоръжения,
инсталации и др.
Техническо оборудване от учебен
характер – макети на машини,
различни нагледни средства (схеми,
предметна нагледност и др.).
Инструменти
Материали и суровини
Промишлени продукти и изделия
Работни места за учениците
Материалната база трябва да
отговаря на:Санитарните и
хигиенни изисквания; Изисквания за
безопасни условия на труд; Да бъде
съвременна и актуална ;
Техническото оборудване да е
изправно и ергономично;Да има
осигурени работни места за всеки
ученик
Места за практическо
професионално обучение-
Училищни лаборатории; Учебно-
производствени бази на
училищата;Такива бази на сродни
училища; Учебно-производствени
бази на предприятия и фирми;
Теренът на самите предприятия
Тема 4. Формиране на
професионално-технически
умения и навици-същност, видове,
етапи.
1. СЪЩНОСТ НА НАВИЦИТЕ
Особености на навичното действие
-Автоматизираност
-Намален съзнателен контрол
-Бързина
-Високо качество на изпълнението
-Висока координация на движенията
-Отпадане на излишните движения
-Намаляване на напрежението
-Висока работоспособност
-Двигателен контрол
-Устойчивост
-Формират се в процеса на
упражняване
Определение за навици- Затвърден,
относително стабилен начин за
изпълнение на действие (с предмет,
оръдие, инструмент) в резултат на
многократни повторения и (или)
упражнения; Автоматизирани
компоненти на човешкото
съзнателно действие
Упражнение-Целенасочено,
организирано по определен начин,
многократно изпълнение на
действието.
Видове навици – Сензорни;
Мисловни ;Двигателни ;Учебни;
Трудови; Технически; Спортни и др.
2. ЕТАПИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА
НАВИЦИ
1.Разбиране и усвояване на
правилото
2.Преодоляване на големите
първоначални трудности
3.Усъвършенстване на новия начин
на действане
4.Задържане на постигнатото и
приложение в практиката
5.Усъвършенстване
3. УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА
ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ
Фактори и условия
2
-Особеностите на самите навици
-Особености на организацията на
обучение
-Възрастовите и индивидуалните
особености на учащите се
-Заинтересоваността на учащите се,
отношението към учебния процес и
формирането на навиците
(мотивацията им)
-Наличие у тях на необходимите
знания
-Ефективността на инструктажа
преди започването и в процеса на
упражненията
-Своевременен контрол в процеса на
упражняване
-Подкрепянето (успехът,
одобрението) на усилията при
формиране на навиците
-Количеството, продължителността
и честотата на упражненията
-Температура
-Осветеност
-Поза на тялото
-Качество на пособията и
инструментите
-Качество на материала
-Емоционално състояние на учащия
се
-Черти на характера – самочувствие,
увереност и др.
-Умора
Изисквания към упражненията
-Да бъдат съзнателни и
целенасочени
-Висока степен на внимание
-Да се провеждат системно
-Продължителността да е
съобразена с етапа
-Разнообразяване на упражненията
-Постоянство при упражняването
-Възможност за обратна връзка
-Волеви усилия
4. СЪЩНОСТ НА УМЕНИЕТО
-Единици на човешкия
индивидуален опит
-Психо-поведенческа система за
овладяване на сложна, повтаряща се
ситуация от трудоподобен тип.
Развитото умение разделя изходната
сложна ситуация на
последователност от прости
ситуации, овладявани чрез навици и
къси мисловни вериги. Умението
поддържа висок стандарт на
качество и продуктивност на
изпълнението,както и на неговия
резултат.
-Начини за изпълнение на
действията, съответстващи на целта
и условията при които трябва да се
действа
-Готовност да се извършва
определено действие
-Възможност за успех в
изпълнението на задача или
начинание, зависима от съзряване,
способност и упражняване или
тренираност на субекта;
-Усвоен в резултат на повторение,
упражнение или по подражание
начин за самостоятелно ползване
на знания и понятия, умствени
процеси и физически действия за
решаване на практически и
теоретични задачи
Структура и етапи при формиране
на умението
Формиране на уменията
-Уменията са дейности, които са
усвоени в продължение на стотици
часове упражняване, за да се
стабилизират ефективността и
качеството.
-В процеса на формиране на
уменията се включват редица
психични функции – възприятие,
мислене, памет, учене, формиране на
двигателни навици, личностни
символи, волеви действия
Структура на умението
-Чувство за ситуация
предусещане, опасения, увереност,
сигурност, колебания, деловитост
-Метакогнитивни действия
(съзнателни компоненти) –
рефлективни действия. Подбуждат:
- аналитична и комбинаторна
активност
- формулират подцели
- инициират волеви усилия
-Прости и сложни навици от
перцептивно, паметово и двигателно
естество.
Видове умения
-Производствени умения
настройка на машини, съоръжения,
апарати и друга техника, както и
управлението им; работа с
инструменти
-Умения да се обработват данни
-Изпълнителски умения –
произвеждане на предмети,
изготвяне на модел, работа с
техническа и др.документация
-Физически и физическо-умствени
умения (според енергетичността)
-Умения за организиране на
работното място; за организация на
работата на екип; приспособимост
към променливостта на задачите и
ситуациите; за съвместна работа; за
ръководство и др. (според
организацията на труда)
Тема 5. Държавни документи за
професионалното обучение-
квалификационна
характеристика, учебен план,
учебна програма.Държавни
образователни изисквания и др.
Определение на съдържание-
Повечето европейски автори под
съдържание на обучението разбират
“съвкупността от знания, умения,
навици и нагласи, които обучаемите
усвояват в процеса на обучението”,
въпреки, че има различни подходи и
концепции
1. Професиоиграма
Професиоиграмата е
систематизирано, структурирано,
йерархизирано описание на
основните изисквания и
противопоказания за упражняване на
дадена професия в три основни дяла:
медико-физиологически,
психологически и социално-
икономически.
Съставянето на професиограмите
става като се отчитат някои
обстоятелства на съвременните
условия:
-разделението на психологическите,
социалните и медико-хигиенните
характеристики на професията е
условно - между дяловета на
професиограмата се разработват
свързващи сегменти, които да
отразяват развитието и промените в
характера на трудовата дейност.
-поради интензивното развитие на
професоналната среда, на появата на
специфични заетости е наложително
участието и на работодателите в
процеса на характеризиране на
професиите, на анализа на труда в
тях.
Професиограмите се използват като
база в:
-професионалното консултиране,
-професионалното ориентиране,
-професионалния подбор,
-професионалното обучение
Професиограмата е документ който
не само посочва характеристиките
на дадена професия, а я прави
съизмерима в общия професионален
контекст; отнесена не само към
професионалиста, но и към
работодателя; преценена в
перспектива като деформации, като
професионален растеж и като
механизми на регулиране на тези
процеси.
Структура и съдържание на
професиограмата
Съставянето на професиограмата се
подчинява на общи методологически
принципи.В някои от тях са
обособени три относително
самостоятелни, но тясно свързани
части:
А) Соцално-икономическа
характеристика на професията, която
включва:
-социална характеристика на
професията
-организация и заплащане на труда
-основни професионални функции
Б) Психологически изисквания на
професията.Съдържа:
-психологически противопоказания;
-влияние на професията върху
развитието на личността;
-изисквания към качествата на
личността;
-изисквания към емоционалната
сфера;
-изисквания към психомоториката;
-изисквания към интелектуалната
сфера;
-изисквания към психосензорната
сфера.
В) Медицински, физиологически и
хигиенни изисквания на професията
– съставена на основата на
конкретни физиологически и
хигиенни проучвания, извършвани в
различни институти у нас и в други
страни:
-предимство на пола;
-медицински противопоказания;
-физиологическа оценка;
-професионални заболянания;
-трудово-хигиенни условия
2. Квалификационна
характеристика
Квалификационната характеристика
изброява професионалните знания,
умения и навици, които трябва да
овладее обучавания по време на
подготовката му по дадена
професия.
Тя отразява характера на отделната
специалност и обобщава качествата
на кадрите, необходими за
професията, какво те трябва да
знаят, какви общи технически
познания да имат и какво да могат –
умения, навици и сръчности по
професията.
Квалификационната характеристика
е държавен документ, който
определя изискванията към
специалиста и е основа за единната
система за обучение по професията.
Изхождайки от изискванията на
квалификационната характеристика
се съставят учебните планове и
програми и се определя
необходимото време за обучение.
Квалификационната характеристика
дава насоки за формите и начините
за повишаване на квалификацията
Ядрото на квалификационната
характеристика са разделите:
Образователни и възпитателни цели
и задачи на професионалната
подготовка;
Обучение по общообразователните
учебни предмети;
Обучение по общотехническите и
специалните теоретични предмети и
по производственото обучение
3.Стандарт за обучение
Чрез стандарта се определят
държавните изисквания, които се
отнасят до организацията,
провеждането и контрола на
обучението и съдържанието на
изпита на обучаваните, желаещи да
придобият правоспособност за
дадена професия.
Посочени са права на лицата,
притежаващи правоспособност.
Изискванията към кандидатите за
придобиване на правоспособност.
Формулирани са целите, като са
посочени: глобалната и конкретните
цели на обучението
Дадена е обща характеристика и
съдържание на обучението
Посочени са организационно-
методически изисквания към
обучението
4. Учебен план
Учебният план е държавен
документ, определящ общата
насоченост и съдържанието на
професионалната подготовка на
специалистите.Съдържа цялостната
система от учебни предмети с
изучаването на които се постигат
целите на образованието и
възпитанието.Определен е и броя на
часовете по предмети и редът за
изучаване Променя се с настъпване
на промени в обществото,
икономиката, науката и културата.
Учебеният план има следните
раздели:
График на учебния процес – дадени
са сроковете на
обучение,провеждане на стажовете,
зрелостни и квалификационни
изпити и ваканциите.
Разпределение на предметите и
часовете – предвидени са
предметите, които трябва да се
изучават в курсовете, броя на
учебните седмици по срокове, броя
на часовете по всеки учебен предмет
за седмица и за година и общата
натовареност за седмица
Предметите са разпределени в
следните групи:
А - Задължителна
общообразователна подготовка;
Б - Задължителна професионална
подготовка
Б1 – Обща професионална
подготовка
Б2 – отраслова професионална
подготовка
Б3 – специфична професионална
подготовка
В – задължителноизбираема
подготовка
Г – свободноизбираема подготовка
Завършване и удостоверяване на
професионалното образование – дава
информация за правото за явяване на
държавни зрелостни изпити и изпити
за придобиване на степен за
професионална квалификация; за
документите за удостоверяване на
завършена образователна степен и
квалификация.
Обяснителни бележки – на какво
основание е разработен учебния
план, предназначението на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 май 2019 в 19:23 студент на 21 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицински сестри, випуск 2021
19 май 2019 в 12:27 ученичка на 22 години от София - 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение, випуск 2017
14 май 2019 в 20:31 студент на 19 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2019
08 май 2019 в 11:02 студентка на 41 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - С, випуск 2016
16 апр 2019 в 12:09 студент на 39 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2014
08 апр 2019 в 14:31 студентка на 28 години от Велико Търново - НВУ "Васил Левски", факулетет - Общовоискови, випуск 2013
07 апр 2019 в 12:07 студентка на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - НУП, випуск 2018
24 мар 2019 в 08:38 студентка на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
21 мар 2019 в 18:42 студент на 39 години от Благоевград - Колеж по туризъм, факулетет - Икономически факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
план беседа за ученици
добавена от stela1216 27.03.2012
0
33
Подобни материали
 

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение

18 май 2010
·
769
·
22
·
8,741
·
1,145
·
1

Методика на ЧЕО - предмет и задачи; Методи на обучението по чужд език; алтернативни методи; комуникативен подход; учебно съдържание; планиране на учебния процес;...
 

Методика на обучението

19 фев 2010
·
297
·
31
·
1,391
·
423

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
 

Методика на чуждоезиковото обучение

18 окт 2015
·
146
·
35
·
15,458
·
160
·
1

Методиката на ЧЕО представлява теоретична и приложна дисциплина и е едно от приложенията на лингвистиката, психолингвистиката, дидактиката...
 

Анализ на урок при хоспитиране на тема "Арменци"

25 мар 2016
·
34
·
5
·
609
·
61
·
2

Наблюдаван урок върху произведението "Арменци" на Яворов в Немската гимназия и анализ на урока и използваниете методически средства...
 

Портофолио по Методика на обучението по Психология


Методика на обучението по Психология: предмет, задачи и значение. Методика на обучение по психология е педагогическа дисциплина...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
76
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
97
1
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Пищови по методика на обучението

Материал № 630291, от 28 фев 2011
Свален: 754 пъти
Прегледан: 1,244 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 8,582
Брой символи: 59,910

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по методика на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала