Големина на текста:
№ 1 Земеделието основен отрасъл на националната икономика
1. Място и роля на земеделието в икономиката на страната
Производството на земеделска продукция е първата сфера на общественото производство. Това е
основния жизнено необходим отрасъл на националното стопанство. Производството на хранителни
продукти е първото и най – важно условие за съществуване на обществото. От освобождението на
България до днес земеделското производство заема изключително важно място в националната
икономика. До 1945 година земеделието е водещ отрасъл на националната икономика. В него през
довоенната 1939 година се създава 59 % от общественото производство и 65 % от националния
доход. До войната земеделското производство осигурява 87 % от износа. През 1990 година се
наблюдава тенденция към намаляване на относителния дял на брутната стойност , създадена в
отрасъла. Брутния принос намалява от 13,7 % на 10,9 % за 2004 година. Средните заплати
представляват 75 % от средните заплати в националното стопанство. Равнището на безработица в
селските райони през 2003 година е 20,7 %. При общините с развито земеделие има равнище на
безработицата до 45 %. През последните години българското правителство обяви земеделието за
приоритетен отрасъл. Държавата увеличи бюджетните разходи за земеделието през 2000 година.
Увеличи се също и “Държавен фонд земеделие” на 105 милиона лева. Субсидиите се увеличиха от 19
милиона лева през 2000 година на 45 милиона лева през 2004 година. В земеделието има създадени
684 хиляди стопанства като 20 милиона декара се обработват от 7110 фермери , а 6770 дребни
фермери обработват около 2 декара земя. Анализа на данните показва , че българското земеделие е
силно раздробено и всяка производствена единица разполага с нисък икономически потенциал.
Земеделската земя в България е 57 милиона и 30 хиляди декара , обработваемата е 32 милиона 632
хиляди декара. Българското земеделие заема 56 % от територията на страната. Биологичните и
почвените условия са подходящи за развитие на широка гама продукция. Природно – климатичните
условия позволяват да се произвежда високо качествена продукция в Европа. В България има
исторически формирани производствени райони (тютюн , зеленчуци , зърнени култури и други).
Селскостопанските почвени области се групират в седем групи :
- типичен чернозем – обхващат 48 % от обработваемата земя , подходящи са за отглеждане на
пшеница , царевица , лозя.
В България земите със средно качество са 17 % и с ниско 30 % .
Едно от най – големите достойнства на земеделието е това , че в 21 век има екологично чисти
райони. Те са атрактивни за туризма и се отглеждат екологични продукти.
За тази година земеделските стопани очакват от европейските фондове 145 милиона евро като
субсидии за селското стопанство.
Друго значение , което има земеделието за националното стопанство е външно - търговското
салдо. То през последните години е минус и възлиза на 3 милиарда и 356 милиона лева и се
увеличава. Външно – търговското салдо на земеделските стоки за 2003 и 2004 година е положително
и е в размер на 185 милиона долара.
През 2005 година в икономиката се заети 2 милиона и 980 хиляди души. В аграрния сектор
(селско , горско и рибно стопанство) са заети 750 хиляди души , което е 26 % от заетите в
икономиката като цяло. Преобладаващата част от работниците са заети в частни организации.
2. Особености на земеделското производство
Съществена особеност на земеделието е наблюдаване на преплитане на естествения с
икономическия процес на възпроизводство. Икономическия процес на възпроизводство не може
да започне без завършване на естествения. За производството на един грам пшеница са необходими
1
10 човекочаса , това е икономическия процес на възпроизводство , а естествения възпроизводствен
процес е от Октомври до Юли.
Другите особености на земеделското производство са следните :
1) като основно и незаменимо средство за производство се използва земята и тя има следните
особености :
- не е предмет на човешкия труд и няма стойност , но има цена ;
- тя е вечно и незаменимо средство за производство ;
От това , че земята е вечно и незаменимо средство за производство се създава рента. Която се
разделя на няколко вида , които са следните :
- Абсолютна рента – това е част от принадената стойност , която се образува от разликата
между стойността и производствената цена на земеделските продукти и се присвоява от
поземления собственик ;
В земеделието органичния състав на капитала е по – нисък от промишлеността . За разлика от
промишлеността в земеделието има по – висока норма на печалба. Частната собственост пречи за
свободното преминаване на капитали и не позволява земеделците да участват в общата норма на
печалбата.
Цените се определят на основата на най – неблагоприятните условия за производство и има разлики
между стойността на продукцията и производствената цена. Тя се присвоява от поземлените
собственици и се превръща в абсолютна рента. Също така в земеделието има и диференциална
рента.
- Диференциална рента – образува се от разликата регулиращата и индивидуалната
производствена цена на земеделските продукти и се присвоява от поземления собственик ;
Земята е количествено ограничена и поради това се стопанисват земи с различно качество. При
влагане на еднакъв капитал в различни качества земя продукцията има различна цена. Пазарната
цена е равна и се определя от производствените условия на най – лошите участъци земя. При това
ценообразуване капиталите инвестирани в лоши земи получават средна печалба , а тези в по – добри
освен средна и добавъчна печалба , която се присвоява от поземления собственик и се превръща в
диференциална рента. Тя е два вида , които са следните :
1) Диференциална рента първи род – свързана е с различията в плодородието на почвата и в
местоположението на поземлените участъци , има различни комбинации като например
голямата рента по плодородие да се съчетае с малка рента по местоположение или малка рента
по плодородие да се съчетае с голямата рента по местоположение ;
2) Диференциална рента втори род – свързана е с различната производителност на влаганите на
една и съща земя последователни капиталовложения ;
За диференциална рента втори род е характерно още , че при влагането на допълнителен капитал ,
съобразен с технологиите се получава допълнителен доход. Това създава възможност за получаване
на допълнителни доходи.
В земеделието се използват биологични средства за производство (растения и животни). Особено
е важна и земеделското производство да се съобразява с това. Тази особеност оказва влияние върху
характера на труда влаган в земеделието. Земеделските стопани в производството си трябва да
познават и да се съобразяват с вид , сорт и порода животни , които отглеждат.
Следващата особеност е , че има несъвпадение работния период с времето на производство.
Поради това се налага заетите в земеделието да съвместяват няколко професии , защото операциите
са кратки и през установено време получават доходи.
Друга особеност е , че има сезонност в земеделското производство. Тя се характеризира с това ,
че определени операции се извършват през определени сезони. Има идея сезонността да се премахне
, тъй като потребителите искат целогодишно да има плодове и зеленчуци. Тази сезонност с
2
глобализацията на икономиката се стесни , това стана и благодарение на постиженията на
земеделската наука.
Неравномерното постъпване на парични средства е друга особеност. То се характеризира с това,
че разходи се правят през целия процес , а приходи се получават веднъж годишно (това е характерно
за растиеновъдството). Тази особеност е важна и за това ръководителите на земеделски стопанства
трябва да организират производството си , за да осигурят свежи парични постъпления , с цел не
изпадане във фалит. Това се постига със съчетание на култури , които се реализират през различен
период. Най – слабо това е изразено при животновъдството. При него има ритмични постъпления на
парични средства и периода на реализация е дълъг.
Друга особеност на земеделското производство е пространствената разсредоточеност. Това
означава , че земеделското производство се осъществява на почти половината от територията на
България , което оказва влияние върху производството. Тази особеност означава , че работника и
машината се придвижват върху територията на земеделското производство , докато в индустрията
има определено работно място.
Зависимостта на земеделското производство от природните условия е друга особеност.
Природните условия оказват влияние върху произведената продукция и върху физическото
състояние на работниците в земеделието.
Друга особеност е това , че има фиксираност на капиталовложенията. Невъзможно е прехвърляне
на капиталовложения от един в друг вид , докато в промишлеността това е по – лесно.
3. Основни етапи в развитието на българското земеделие
Земеделското производство в историческото си развитие е преминало през няколко етапа.
Българското земеделие от освобождението от турско иго до втората световна война се характеризира
с частен характер до 80 % от населението е заето със земеделско производство. През този период се
създават земеделски кооперации.
След края на втората световна война под ръководството на комунистическата партия се прави
колективизация. Основна форма на организация на земеделието е ТКЗС. Комунистическата партия
не посмя да национализира земята , защото има фанатични привързаност на земеделците към земята.
След създаването на ТКЗС се запази икономическата реализация върху собствеността върху земята и
се заплати рента.
По – късно на втори етап около 60 – те години на миналия век се извърши обединяване на ТКЗС
в по – едро стопанство. През този период комунистическата партия ликвидира икономическата
реализация и земеделските стопани получиха трудов доход на базата на участие в производството.
Това се случва през периода до 70 – те години.
Наред с обединяването на ТКЗС има и ДЗС (държавни земеделски стопанства) и се създадоха и
МТС (машинно – тракторни стопанства).
През 70 – те години комунистическата партия разработи и приложи нова форма АПК (аграрен
промишлен комплекс). Броят на АПК у нас е бил 292 и обединявали МТС и обединени ТКЗС. В
резултат на това се образували големи производствени единици. Те отделяли ръководните от
производствените задачи и така се влошиха икономическите им показатели. Земеделието постепенно
, но сигурно изпадна в дълбока и всестранна криза и в резултат рухна социалистическата система.
През 1990 година в България започна провеждането и реализацията на мащабна аграрна
реформа , която се състои от :
1) разрушаване на организационно производствените форми и изграждане на нови
производствени структури ;
2) престъпва се към възстановяване на собствеността на земеделските земи ;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Земеделието- основен отрасъл на националната икономика

Производството на земеделска продукция е първата сфера на общественото производство. Това е основния жизнено необходим отрасъл на националното стопанство...
Изпратен от:
kokalian
на 2007-12-14
Добавен в:
Лекции
по Агробизнес
Статистика:
396 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
194
·
1
·
474
·
87

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
722
·
35
·
14,050
·
751

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
181
·
12
·
2,104
·
65

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Аграрна икономика

09 сеп 2008
·
303
·
9
·
1,656
·
164

Икономика и земеделска иконимика от преподаватели в Aграрен университет.
 

История на земеделието в България

31 окт 2009
·
168
·
7
·
1,042
·
148
·
1

В продължение на 700 години българските земи са хранили народите и племената, които са живели по тях, обработвали и събирали плодовете...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Земеделието- основен отрасъл на националната икономика

Материал № 63011, от 14 дек 2007
Свален: 396 пъти
Прегледан: 119 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,314
Брой символи: 8,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Земеделието- основен отрасъл на националната ик ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения