Големина на текста:
Въпрос 1: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И
БОЕПРИПАСИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОРЪЖИЕТО И
БОЕПРИПАСИТЕ.
Първото условие за безопасна работа с оръжие е ДОБРОТО МУ ПОЗНАВАНЕ.
Безопасно е само изправното оръжие.
Винаги към всяко оръжие се подхожда като към заредено и с освободен предпазител.
Никога и под никакъв предлог не се насочва оръжие към човек, независимо от
абсолютната увереност, че то е празно. Това се допуска само при намерение и право той да бъде
прострелян или респектиран.
Никога не се насочва непроверено оръжие и не се прицелва към нещо, което нямате
намерение да стреляте.
Оръжието се проверява за наличието на патрон в патронника на цевта при следната
последователност:
- показалецът е извън пусковата скоба и е поставен по нейното протежение;
- отделя се пълнителят;
- при освободен предпазител се отваря затворният блок и задължително се оглежда
патронникът на цевта за наличието в него на патрон;
- оръжието се насочва в безопасна посока и се прави контролно спускане.
Показалецът се поставя върху спусъка непосредствено преди изстрел. Във всички
други случаи той трябва да е поставен по протежение на спусковата скоба.
Абсолютно недопустимо е въртенето на оръжие около пъхнатия в спусковата скоба
показалец.
Недопустимо е гледането отпред в цевта на оръжие със затворен затвор, като същото не
е проверено за наличие на боеприпаси.
При зареждане на всяко оръжие цевта трябва да е насочена или към земята под ъгъл
45
0
или към небето, а на територията на стрелбище към мишените. Показалецът трябва да е
извън пусковата скоба.
За стрелба с всяко оръжие се използват само мунициите, за които то е предназначено.
Използват се само стандартни фабрични патрони.
При стрелба с две ръце с пистолет, палецът на нестрелящата ръка не трябва да е зад
затвора на оръжието, а да е поставен върху палеца на стрелящата ръка, за да не бъде контузен.
Недопустимо е да се предава заредено оръжие от едно лице на друго, БЕЗ
ПОСТАВЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ.
На територията на СТРЕЛБИЩЕ , служители, които не познават мерките за
безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси, не се допускат до стрелба.
Стрелба се провежда само в присъствие на преподавател или друго длъжностно лице.
Препоръчително е използването на антифони за защита на слуховия апарат. Оръжието се
изважда само на определените за това места. Оръжието се насочва единствено от огневата
линия към мишените (целта), като се забранява насочването му встрани и назад. Стрелбата
се провежда след команда “Огън” до команда “Прекрати стрелбата”. Всички стрелящи са
длъжни да прекратят да стрелят и да изпразнят оръжията си. Оръжието се изпразва в следната
последователност:
- отделя се пълнителят, а при револверите се спуска барабанът и се изваждат гилзите;
- проверява се за наличието на патрон в патронника на цевта на оръжието;
- прави се контролно спускане, като оръжието е насочено към мишените;
- оръжието се поставя на предпазител и се полага според установения ред на плота.
Ако се наложи кратка почивка по време на стрелба, задължително показалецът се
изважда от спусковата скоба, а ръката с оръжието се насочва по ъгъл 45
0
спрямо тялото. Никога
оръжието не се насочва към краката на стрелящия или към пода на стрелбището, пред другите
стрелящи.
Мишените се проверяват и гилзите се събират само след като всички стрелящи са
прекратили стрелбата и са проверили и положили оръжието си.
При засечка, която стрелящият не може сам да отстрани, държи оръжието си насочено
към мишените с изваден показалец от спусъка и с вдигната свободната ръка за сигнал за помощ.
1
Служителите на МВР носят отговорност за правилното СЪХРАНЯВАНЕТО И
ПОДДЪРЖАНЕТО в изправност на зачисленото им оръжие.
1. СЪХРАНЯВАНЕ НА ОРЪЖИЕТО :
Пистолетът се носи в кобур по тялото без патрон в цевта и с освободен предпазител.
Кобурът трябва да осигурява: свободен достъп до оръжието, бързо изваждане, скрито
носене и случайно изпадане. Оръжието трябва да стои стабилно, но не съвсем стегнато.
Ако оръжието не е в кобура, на работното място на служителите в сградите на МВР, то
се съхранява в заключващ се метален шкаф (каса), задължително с поставен предпазител.
В дома си служителите трябва да съхраняват оръжието по начин, недопускащ
използването му от трети лица посредством различни заключващи устройства по самото
оръжие или чрез сваляне на ударника или друга част от оръжието.
Оръжието задължително се съхранява отделно от боеприпасите.
Недопустимо е оставяне на оръжие без надзор в автомобили или на други места, до
които имат достъп трети лица.
Особено внимание да се обръща за съхранението на оръжието, като се избягва
достъп до него на непълнолетни, малолетни или лица с психически отклонения.
При кражба или загубване на личното оръжие незабавно се докладва на прекия
началник.
2. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОРЪЖИЕТО
Оръжието трябва да се проверява редовно дали е в изправност. Тази проверка се
извършва периодично, при почистване, преди или след стрелба, както и преди участие в акция.
Действието на механизмите се проверява в сглобено състояние. В процеса на разглобяването се
проверяват и оглеждат отделните части и механизми.
При разглобяване на оръжието частите се подреждат по реда на тяхното отделяне.
Патроните се изваждат от пълнителя. Частите на оръжието се почистват от прах, влага,
смазка, нагар и др. Частите се преглеждат за драскотини, побитости, пукнатини, повреди,
откъртвания и други неизправности. Внимание се обръща и на канала на цевта за ръжда,
износване, омедняване, раздуване и др. проверява се отворът на патронника, дулната част на
цевта, мушката и прорезите на мереца за побитости. Цевта се почиства посредством
протривател от по-мек от цевта материал, към който се поставят различни накрайници мека и
метална четка и др. Особено внимание да се обръща за наличието на нагар и неговото
отстраняване от чашката на затвора. Ударникът се изважда, почиства се леглото и пружината
му, проверява се работата на спускателния механизъм. Пълнителите се проверяват за силата на
пружините им – поемане и освобождаване на патроните. Чистят се без да се разглобяват и се
намазват с оръжейно масло. Патроните се проверяват за окисляване, побитости и пукнатини.
При констатирани дефекти тези боеприпаси не се използват за стрелба. Ръждата се
отстранява посредством с вълнен парцал, напоен с масло.
Преди сглобяване на оръжието всички части се намазват с тънък слой смазка. Ако
предстои оръжието да бъде използвано, цевта и други механизми, указани в съответната
система, не се смазват. След сглобяване на оръжието се проверява свободното движение на
затвора.
При констатиране на неизправности по оръжието се търси помощта на оръжеен
майстор.
Въпрос 2: ВИДОВЕ И СИСТЕМИ ЛЕКИ СТРЕЛКОВИ ОРЪЖИЯ
1. КЛАСИФИКАЦИИ : Лекото стрелково оръжие конструктивно е предназначено да се
използва само от един човек. Класификациите на ЛСО е според:
1.1. Според предназначението си:
а) БОЙНО – пистолети; револвери; карабини; пушки; картечни пистолети; щурмуви
пушки (автомати); многозарядни гладкоцевни пушки; гранатомети.
б) ЛОВНО – гладкоцевни пушки; нарезни пушки и карабини; комбинирани пушки.
в) СПОРТНО – голямокалибрени пушки (до 8 mm); пистолети и револвери (до 9,65
mm); малокалибрени пистолети и пушки (до 5,6 mm); въздушни пушки и пушки използващи
въглероден двуокис; пушки и пистолети (до 4,5 mm).
2
г) ГАЗОВО – пистолети; револвери; картечни пистолети. Всички те са предназначени за
изстрелване на химически вещества и подаване на звукови сигнали, шумови ефекти.
д) СИГНАЛНО пистолети (едноцевни и многоцевни гладкоцевни; стартови пистолети
за звукови сигнали) и револвери (стартови за звукови сигнали).
е) СПЕЦИАЛНО за борба с масови безредици; за извършване на терористична
дейност; за борба с тероризма; за въоръжаване на специални полицейски подразделения. Това
са различни устройства за изстрелване на гумени куршуми и сачми, газови гранати и др., както
и оръжия с много малки габарити, пригодени за скрито пренасяне до обекта; оръжия,
камуфлирани в различни предмети; оръжия за изстрелване на спринцовки, упойв. вещест. и др.
1.2. Според калибъра на цевта:
а) МАЛОКАЛИБРЕНО – с калибър на цевта до 5,6 mm;
б) СРЕДНОКАЛИБРЕНО – над 5,6 mm, най-често с калибър между 6,35 mm и 9 mm;
в) ГОЛЯМОКАЛИБРЕНО – над 9 mm, най-често калибър достигащ до 12,7 mm;
1.3. Според дължината на цевта:
а) КЪСОЦЕВНО – дължина на цевта между 50 и 200 mm;
б) СРЕДНОЦЕВНО – дължина на цевта от 200 до 300 mm;
в) ДЪЛГОЦЕВНО – дължина на цевта над 300 mm, но най-често между 450 и 850 mm.
1.4. Според начина на функциониране:
а) НЕАВТОМАТИЧНО – с ръчно зареждане (бойни, спортни и ловни пушки, карабини,
револвери, сигнални и спортни пистолети и др.);
б) ПОЛУАВТОМАТИЧНО – самозарядно (презареждането при всеки следващ изстрел
след първия се прави в резултат явленията при изстрела) – бойни и спортни пистолети,
карабини, ловни пушки и карабини и др.;
в) АВТОМАТИЧНО изстрелват последователно няколко куршума (откос),
използвайки само явленията при изстрел – картечни и щурмови пистолети и пушки (автомати).
ПИСТОЛЕТ – късоцевно, нарезно, многозарядно, полуавтоматично лично оръжие,
конструктивно предназначено за стрелба с една ръка.
2. МЕРНИ ПРИБОРИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Най широко използваните в ЛСО прицели са т. нар. открит тип. Състоят се от мерни
приспособления пластина с прорез (мерник, мерец) и мушка в края на цевта. Те са
монтирани на оръжието по такъв начин, че направляващатата линия на мерника и мушката е
под определен ъгъл спрямо оста на канала на цевта.
Линията, която свързва окото на стрелящия, прореза на мерника, върха на мушката и
мерната точка се нарича линия на меренето. Точката в целта или вън от нея, в която насочваме
линията на меренето се нарича мерна точка. Линията, която свързва прореза на мерника и
върха на мушката се нарича мерна линия. Прицелването, чрез мерника и мушката се извършва
през т. нар. равна мушка (стрелящият трябва ясно да вижда мушката централно по вертикала и
равно по хоризонтала в прореза на мерника).
Корекция на мерните прибори се извършва посредством: на мушката (чрез отвиване и
завиване) и на мерника (посредством корекционен микрометричен винт), при чието отвиване и
завиване се повдига и сваля мерника.
Лазерни прицели (мерници). Съставени са от следните елементи:
-лазер с алуминиев корпус;
-в корпуса му е поместен източник на енергия (батерия);
-контакторен бутон.
Въпрос 3: ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В МВР – ВИДОВЕ И
СИСТЕМИ
1. КЛАСИФИКАЦИЯ: (Както при въпрос № 2 по видовете)
1.1. Пистолети и револвери
7,62 mm пистолет ТТ (извън въоръжение от системата на МВР)
7,65 mm пистолет АП
9 mm пистолет “МАКАРОВ”
9 mm автоматичен пистолет “СТЕЧКИН”
5,45 mm пистолет ПСМ
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 май 2019 в 01:09 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
15 май 2019 в 20:25 учител
08 май 2019 в 11:16 студент
03 май 2019 в 11:24 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Философия, випуск 2019
06 мар 2019 в 14:16 родител на 42 години
21 фев 2019 в 22:16 студент на 34 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
30 яну 2019 в 00:43 потребител
 
Подобни материали
 

Автомат "Калашник"


Автомат "Калашник" - всичко за легендарния автомат
 

Револвери и Бизон


Описание на револвери и картечен пистолет Бизон - руско производство.
 

Интуитивна стрелба


Интуитивна стрелба в полицейската и военна подготовка означава започване и водене на огън с бързо изваждане на оръжието на късо разстояние (от 1 до 9 м) без премерване в целта...
 

Операция за задържане на въоръжени извършители на престъпления в превозно средство


Сблъсъците между органите на полицията и извършителите на престъпления се реализират в дадена среда,която може да се определи с висока степен на риск.
 

Провеждане на тактически действия на полицейски наряд на контролно-пропусквателен пункт


Инструкцията за патрулно-постовата дейност на националната полиция определя контролно-пропусквателния пункт като наряд за осгуряване на...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
619
1
13.10.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Мерки за безопасност при работа с огнестрелно оръжие

Материал № 628014, от 25 фев 2011
Свален: 214 пъти
Прегледан: 456 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Тема
Брой страници: 12
Брой думи: 4,569
Брой символи: 26,676

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мерки за безопасност при работа с огнестрелно о ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
123 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения