Големина на текста:
Тема 1.Теоретични постановки относно формирането на
социални умения. Етапи на помагащия процес
Социалната работа това е професионална дейност, насочена към
хармонизирането на личностните и обществените отношения чрез окозване на
помощ на отделни индивиди, групи хора и общности, които изпитват затруднения в
социалното си функциониране, чрез защита, поддръжка, корекции и рехабилитация, а
също и чрез изменение или реформиране на отделните елементи на социалната
система.
Точно това определение за социалната работа показва феноменът социална работа
развила се бурно през 40-50те години на ХХ век, когато много западни страни приемат
концепцията „държава на благосъстоянието”
1
, която поставя по нов начин въпроса за
отношението личност общество, а също така и за отговорността на обществото за
благополучието на неговите членове и създаването на условия за тяхната само реализация.
През този период социалната работа става една от най-разпространените професии със
социален профил.
Социалната работа е една от разновидностите на социалното действие: основните
усилия в целенасочените манипулации в професионалната социална работа са
ориентирани към създаването на условия, при които обекта на действие (клиента) ще
функционира социално върху принципите на самостоятелното задоволяване на нуждите
1 Социалната държава (на немски: Sozialstaat; в буквален превод държава на всеобщото благосъстояние или държава на всеобщото
благоденствие) е обществена система под формата на механизъм за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа
на социалната справедливост в интерес на всички граждани, така че, всеки един индивид освен да може да съществува, но и да има
достоен стандарт на живот. Механизмът на социалната държава спомага да се тушира негативния социален ефект от имуществените
различия, помагайки на хората, които са в нужда.Съдържание [скриване]
Понятието и концепцията за "социална държава" е използвано за първи път през 1850 г. от Лоренц фон Щайн. Той го включва към
функциите на държавата с цел "да поддържа пълно равенство в правата на различните социални прослойки и за всяко едно лице,
посредством властта". Държавата, според Щайн, е длъжна да съдейства за икономическия и социален прогрес на всеки свой гражданин,
защото в крайна сметка развитието на един е от полза на друг и при условията на разделение на труда, и в този смисъл се отнася до
социалната държава.
Изобретяването на концепцията на социалната държава е дело на пруския държавен социализъм през 19 век. Чрез него Бисмарк парира и
тушира претенциите на профсъюзите и радикалните социалисти и комунисти към управлението и властта. В крайна сметка
Бисмарковият социален проект се оказва успешен и Германия става първата държава в която се въвежда задължителното обществено
осигуряване, като се разработват и нормативни актове регламентиращи дружественото застраховане срещу злополука на работниците.
През 1871 г. новообразуваната Германска империя въвежда държавното обществено осигуряване срещу трудови злополуки, през 1880 г. -
общественото финансиране на здравеопазването, а през 1883 г. - и обезщетението за/при болест. Общественото осигуряване срещу
злополука се въвежда последователно и в други страни: в Австрия през 1887 г., във Франция - през 1898 г., в Норвегия - през 1894 г., в
Нова Зеландия - през 1900 г., в Швеция - през 1901 г., а за здравното осигуряване в Австрия през 1888 г., в Швеция - през 1891 г., и в
Норвегия - през 1909 г.
Между двете световни войни, и особено след Голямата депресия, в САЩ и Великобритания се започва обществено обсъждане за
въвеждането на задължително обществено осигуряване.
След края на Втората световна война в Европа настъпва "златния век" на общественото осигуряване. В света по това време господства
кейнсианството. По принцип се приема, че реализирането на идеята за социалната държава е в основата на просперитета на Западната
цивилизация през втората половина на 20 век. Следването на модела за социална държава включва като задължително условие
държавната намеса в бизнеса (посредством данъчната политика) и регулиране на пазарната икономика, и в частност дейността на
монополите.
Социалната държава в България [редактиране]
Съгласно волеизявлението на конституционния законодател изразено в преамбюла на Конституцията на България, е налице ясно
изразено желание за създаване на социална държава, но този принцип не е правно закрепен и доведен до край.
1
си, а също така и при провеждането на корекционна или рехабилитационна работа с лица с
асоциално или девиантно поведение.
Основна категория в социалната работа е понятието помощ. Социалната работа често
се разбира като съвкупност от конкретни практически действия за оказване на
икономическа, психологическа, информационно консултативна или друга помощ на болни,
слаби, социално незащитени или социално дезадаптирани хора имащи нужда от поддръжка
и защита отвън. Вследствие на това в ежедневието понятието „социална помощ” често
грешно се тълкува като всяка помощ основана на здравия смисъл или на добрите
намерения (благотворителност, меценатство, състоянието на душата, религиозните
убеждения и др.) но не всяка помощ може да се отъждествява със социалната работа. В
социалната работа помощта никога не се представя като самоцел, а като метод, средство за
постигането на определени цели. Тя притежава единствено спомагателен характер и преди
всичко е насочена към активизирането на защитния потенциал на индивида, групата или
общността.
Като професионална дейност социалната работа обхваща три големи сфери:
1.Социална терапия на индивидуално личностно и семейно ниво с цел социална
адаптация и рехабилитация на индивида и разрешаването на конфликтни ситуации в
обкръжаващата го среда;
2.Социална работа с група, но групите могат да се класифицират според: възраст
(детски, младежки или групи от възрастни и стари хора); пол (мъжки, женски), интересите
или сходство на проблемите (конфиденциални, обединения на самотните родители, на
самотните майки, на самотните бащи, групи на бившите алкохолици и наркомани и др.).
Често на социалните работници се налага да работят с групи, които имат асоциален или
дори криминален характер (детска или подрастваща престъпност, организирана
проституция, наркомания, младежки групировки с антисоциална насоченост и др.);
3.Социална работа в общността по местоживеене. Тя е ориентирана към
разширяването на социалните услуги, към укрепването на връзките в общността, към
създаването на благоприятен психологически климат в местата на компактно живеещи
хора, а също така при организирането на различни локални инициативи, групи за
взаимопомощ и др.
Специализираната социална работа се използва в сферата на труда и заетостта, в
здравеопазването и медико-рехабилитационните служби, в системата на образованието,
правовата защита, в пенитенциарните заведения във въоръжените сили.
Социалната работа се осъществява чрез дейността на социалните служби и
социалните учреждения наречени в индустриално развитите страни институти за социално
благосъстояние. Нейната основна задача се състои в това да провежда социалната политика
на държавата, да съдейства за нормалното функциониране на социалната среда и да
2
поддържа социалната стабилност в обществото посредством оптимизация на жизнената
дейност на човека. В посочените социални институти влизат държавните учреждения,
обществени и частни организации, които съставят цялостна система за социална защита,
социално обезпечаване и социално обслужване на населението; висшите и средните
учебни заведения подготвящи специалисти по съответните дисциплини;
научноизследователските учреждения занимаващи се с общи и частни въпроси от
социалното развитие. Както вече стана дума характера на практическата социална работа е
много противоречив. От една страна социалният работник е длъжен да направи всичко
възможно за оказването на помощ на човека в името на социалното развитите на неговата
личност, да бъде в ролята на защитник на неговите интереси и едновременно да действа
като се съобразява с интересите на обществото и държавата следвайки официалната
социална политика, която понякога е срещу интересите на самия човек. В тези случаи той е
принуден да се занимава с въпросите на социалния контрол и социалната принуда.
Както вече беше посочено главните роли на сцената на практическата социална
работа играят двата основни персонажа: клиент и социален работник. Необходимо е да
се уточнят тези понятия, защото те не винаги се използват еднозначно.
Понятието “клиент” от гледна точка на практическата социална работа е многомерно.
От гледна точка на системния подход това понятие означава, че личностния или социалния
проблем, трудностите свързани с между личностното общуване или сложната жизнена
ситуация към разрешаването, на която се стреми клиентът е необходимо да се разгледа от
участниците в процеса на социалната работа от различни гледни точки като резултат от
стечението на много обстоятелства, върху които оказват влияние както личностните така и
социалните фактори. Уникалността на социалната работа и нейните отличителни черти от
другите професии, които имат предназначението да се оказва помощ на хората се
заключават точно в това, че способстват постигането на промени във взаимодействията
между хората и обкръжаващия ги свят. Всеки клиент притежава определени личностни
уникални характерни само за отделния индивид черти, които трябва да бъдат открити и
задействани от социалния работник в процеса на работата. Независимо дали клиент на
социалния работник е отделна личност, група, семейство или по-голяма социална
структура на клиента са му присъщи особени потребности, собствена ценностна система,
собствени възможности, определено ниво на развитието, култура. И всичко това в
съчетание с физическите характеристики и натрупания опит правят уникална всяка
жизнена ситуация.
Клиентите не живеят във вакуум. Тяхното най-близко обкръжение също оказва върху
тях своето влияние. В непосредственото обкръжение могат да влизат семейството,
приятелите, учителите, работодателите, съседите и всички, които просто имат желанието
да окажат формална или неформална помощ. Доколкото обкръжаващите клиента хора по
един или друг начин дават своя принос за решаването на проблема на клиента или създават
нови проблеми социалния работник трябва да определи непосредствените участници от
близкото обкръжение, към които може да се обърне в хода на работата с клиента.
„Социалния работник” е един от субектите на практическата социална работа.
Специалист работещ с клиентите, който внася в процеса на изменение както своите
личностни характеристики така и своят професионален опит. Личностните характеристики
включват такива важни елементи като уникалния за всеки човек жизнен опит и
способностите да импровизира и да играе определени роли. Тук трябва да добавим
човешките качества на социалния работник, неговата система от духовни ценности, които
са уникални и оказват своето уникално влияние върху процеса на социалната промяна.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теоритични постановки относно формирането на социални умения. Етапи на помагащия процес

Социалната работа това е професионална дейност, насочена към хармонизирането на личностните и обществените отношения чрез окозване на помощ на отделни индивиди, групи хора и общности, които изпитват затруднения в социалното си функциониране, чрез защита,
Изпратен от:
Галина Димитрова
на 2011-02-24
Добавен в:
Лекции
по Социология
Статистика:
157 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
моля ако някой има материали да ми помогне :)
добавена от svetla.dimitrova.dimitrova 20.11.2017
0
12
Отношение към труда - фактори и показатели
добавена от e.vutova 17.05.2017
1
7
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Теоритични постановки относно формирането на социални умения. Етапи на помагащия процес

Материал № 627466, от 24 фев 2011
Свален: 157 пъти
Прегледан: 192 пъти
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 9,347
Брой символи: 55,806

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теоритични постановки относно формирането на со ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала