Големина на текста:
1.1.Понятието „социология”,възникване на науката и особености в
нейното развитие.
Понятието социология е полулатинско и полугръцко.Съставено е от
латинската дума „социос”,която означава сдружение,съединение,съвмес-
тен живот на хора в обществото,и грацката дума „логос”,която означава
учение,наука.Суемантичното значение на това латино-гръцко словосъчета-
ние означава учение (наука) за обществото,за човешките сдружения,за съв-
местния живот на хората.Освен посоченото,понятието социология се из-
ползва и за определяне на съвкупността от науки,които изучават специфи-
чен аспект от функционирането и развитието на обществото,т.е. като съби-
рателно понятие,в което се включват всички социологически науки и соци-
ологически феномени-система от знания,изследователска и приложна дей-
ност,институции.
За първи път понятието социология е употребено от френския философ-по-
зитивист Огюст Конт в неговото шесттонно произедение „Курс по пози-
тивна философия”.Разбира се в случая същественото не е самото понятие,
а съдържанието,което се влага в него.А това съдържание е научно изучава-
не на явленията в обществения живот за разлика от абстрактните философ-
ски разсъждения.Изобщо понятието сицоилогия е реакцията срещу умо-
зрителните конструкции на традиционната фолософия.
Огюст Конт е роден във Франция.Върху неговото развитие голямо влияние
оказват събитията предизвикани от френската революция,а също така и
идеите на Сен-Симон,чийто секретар и съавтор е бил.Благодарение на това
разработва рационален поход за изучаване на обществото,основан на наб-
люденията и експериментите.Конт поставя началото на позитивна социал-
на теория,която да разполага с общозначими доказателства подобно на ес-
тествените науки.Поради това,той оприличава социологиятя с физиката ка-
то я нарича „социална физика”.
Основа на Контовата социология са две главни концепции.Първата-за со-
циалната статика,т.е. за взаимоотношенията между социалните институ-
ции.Втората,концепцията за социалната динамика,т.е. за самите социални
промени.Социологията с помоща на научни методи изучава социалната
статика и динамика,за да подпомага процеса на реформите и да усъвър-
шенства социалната структура.Принципът на Конт е:”да се познава,за да се
предвижда,да се предвижда,за да се влияе”.
Конт йерархизира основните науки по следния начин:математика,астроно-
Мия,физика,химия,биология,социология.Според него социологията се ос-
новава на биолигията,защото частите на обществения организъм хармо-
нично са свързани една с друга подобно на органите в жижия организъм.
Но тази най-обща прилика не отменя съществената разлика,произтичаща
от взаимодействието на хората и на поколенията,от социалния инстинкт
и от социалната връзка в основата на която стои материалната необходи-
мост.
Конт се занимава и с проблема за степените на историческото развитие
на науката.Според него съществува основен закон на това развитие,кой-
то се изразява в следните три степени:
-първа-теологична(фикции без доказателства)
-втора-метафизичвска(абстракции приемащи се за реалност)
-трета-позитивна(точна оценка на реалността)
От класифицирането на науките е ясно,че Конт разглежда социологията
като единствена наука за обществото,отъждествява я с обществознанието
като цяло.Или той не прави разлика между предмет и обект.За него общес-
твото едновремвнно е и обект,и предмет на науката социология.
Към родоначалниците на социологията се причисляват и английският учен
Херберт Спенсър.Той също е противник на метафизиката и привърженик
на позитивизма.Разглежда обществото като социален организъм,който ево-
люира закономерно в резултат на взаимодействие между съставните му
части.Според него социологията е призвана да реши проблема за начина на
органозация на хората в обществото.
Пръв,който прокарва разлика между обекта и предмета на социлогията е
френският социолог Емил Дюркем.Тои е продължител на позитивната кон-
товска традиция и разработва най-общите условия за превръщането на со-
циологията в самостоятелна наука.Според него предмет на социологията е
особена социална реалност,която не е изучавана дотогава нито от една от
съществуващите науки.Основата на тази реалност са социалните факти.Те
притежават специфични характеристики.Техен главен признак е обектив-
ното,независимо от хората съществуване и способността им да влияят вър-
ху тяхното поведение.
Дюркем разделя социалните факти на две основни групи:Първата нарича
Морфологични.Те изразяват материалния субстат на обществото,т.е. плът-
ност на населението,интензивност на общуването между хората,характер
селищата,налиие на съобщителни средства и т.н.Втората нарича духобни.
Тук преди бсичко се включват колективното съзнание в различните му
форми-религия,морал,право.Следователно за Дюркем социологията е нау-
ка,която изучава една от разновидностите на социалната реалност,а не са-
мата социална реалност като цяло.Същевременно той счита,че социологи-
ческия метод е приложим от всички обществени науки.
Още със самото възникване,в социологията се оформят различни направ-
ления и школи.Това се дължи на обстоятелството,че сред нейните привър-
женици започват спорове по въпросите за социалната цел,за структурата
на
социалния базис,за предмета на науката,за факторите на общественото раз-
витие и т.н.Само критерият основен фактор за общественото развитие по-
ражда няколко направления:
-психологическо
-географско
-икономическо
-технократично
-биологическо
Социолозите Емил Дюркем,Макс Вебер са противници на абсюлютизация-
та на един или друг фактор като ги разглеждат във взаимодействие.Съще-
временно се разграничават върху вижданията си за предмета и задачите на
социологията.
Според Дюркем социологията трябва да изучава колективните чувства,ко-
лективното съзнание.Според Парето тя трябва да изучава социалната сис-
тема като цяло,която се стреми да остане в равновесие.Вебер вижда пред-
мета и в изучаване на подбудитеб за човешките действия.
През първата половина на 20 век голямо развитие в американската социо-
логия претърпява емперичното направление.По средата на века се появя-
ва структурно-функционалното направлвние начело с Т.Парсънз.По-късно
възникват социологическите теории за конфликтите-Ралф Дарендорф,за
технологическия детерминизъм,за постиндустриалното общество-в съот-
ветствие с различните схващания,понятието социология е придобивало
различно съдържание.
Развитието на науката социология се характеризира с цикличност,т.е. с
Периоди на възход и упадък.Причините затова са:
-през времето на Огюст Конт до наши дни социологията не винаги е ус-
пявала да защити правото си на самостоятрлно съществуване.Поради то-
ва е имало периоди,когато социологическото знание е било включвано в
състава на други науки за обществото и преди всичко във философията.
През тези тези периоди неиното развитие силно се е задържало.защото са
се обединявали философска с частнонаучна теория.
-дълго време не са били оценени възможностите на социологията в усъвър-
шенстването на социалното управление.Едва когато се появява конструк-
тивното направление,когато освен диагностика се разработват социални
проекти за усъвършенстване на съществуващите социални конструкции,
престижния статус на социологията нараства.Нещо повече провеждането
на социологически изследвания започва да се преценява кати индикатор за
научност в управлението.
-в бившите социалистически страни важно значение за цикличното разви-
тие на социологията имат две други твърде специфични причини:
1).Първата,се изразява в това,че създателите на марксизма не са употребя-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 фев 2021 в 09:58 учител
22 фев 2021 в 22:49 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2016
16 дек 2020 в 18:47 в момента не учи на 28 години, випуск 2012
16 дек 2020 в 12:01 студент на 20 години от София
05 ное 2020 в 18:21 учител на 54 години от Сливен - 62. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", випуск 2020
26 окт 2020 в 20:46 студент на 31 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2023
25 окт 2020 в 18:58 ученик на 19 години от Плевен - ГПЧЕ-Плевен, випуск 2020
08 юли 2020 в 14:15 ученик на 24 години от Перник - ПГИ "Карл Маркс", випуск 2018
29 юни 2020 в 17:20 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Социология, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
същността на играта като механизъм за усвояване на елементи от обществото
добавена от sladur4etata666 11.11.2012
0
23
Подобни материали
 

Предмет на науката социология

02 юли 2007
·
1,089
·
1
·
155
·
113
·

Предмет на науката социология. Изходни предпоставки за определение на предмета. Дискусия по проблема за предмета на социологията - европейски учени, амарикански учени - Смалсът, Шилз...
 

Предмет на социологията

12 юни 2010
·
73
·
2
·
550
·
130

Изходни предпоставки за дефиниране на Смелсъп и Шилз на предмет на социологията. При възникването на една от първите задачи, които всяка наука трябва да реши това е да формулира ясно своя предмет, за да докаже своята обществена значимост...
 

Предмет на социологията

27 окт 2010
·
72
·
4
·
716
·
157

Социологията е наука за обществото като цялостна система – изучава човешките личности, общности и институции, тяхното функциониране, взаимодействия и динамика...
 

Социологията като наука

02 май 2006
·
3,614
·
2
·
379
·
231
·
1

Като самостоятелна наука соиологията се оформя окончателно през 30-те години на 19в. За първи път терминът “социология” е употребен през 1839г. От Огюст Конт в издадената от него книга “Курс по позитивна философия”.
 

Възникване и развитие на социологията

15 апр 2007
·
1,033
·
18
·
4,169
·
228
·
1

Като наука, социологията изучава най-общите закони на обществото като цялостна система и на отделните негови структури, функционирането и развитието му, както и взаимоотношенията между отделните елементи на групите в обществото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Предмет на социологията

Материал № 626978, от 24 фев 2011
Свален: 214 пъти
Прегледан: 368 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 41
Брой думи: 14,630
Брой символи: 94,752

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет на социологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала