Големина на текста:
1 Въведение
Фирма - това е стопанско промишлено или търговско предприятие с права на ЮЛ ( ЮЛ
притежава правоспособност и дееспособност ).
Разузнаване – това е търсене и откриване на поверителни сведения за намеренията на
враг на конкурентен съперник.
През миналият век фирменото разузнаване влиза в актуалната икономика. В началото на
ХІХ научната организация на управлението, обединява универсалните принципи на
ефективност и увеличаването на производствените отношения.
В началото на 30-те г. се преминава към управление на човешките отношения като се
включват нови клонове, това е направлението на Бихейвиористите.
През 40-те г. се развиват производствените операции – за първи път се управляват
компютрите т.е. количествените модели.
От 50-те г. започва периода на стратегическото планиране, диверсификацията, синергията
( съвместно действие на системи ), преструктоализацията, системен анализ, това е
периода на целевото управление.
Японският модел на управление – характерната черта е обезпечаване на качеството и
контрола на инвентаризацията.
През 90-те г. се появява познавателният мениджмънт – акцентира се върху придобиване и
увеличаване на знанията, управляване на информационните и разузнавателни сведения
като се наблюдава бързо развитие на информационните технологии.
Транснационалната компания поставя началото на разузнаването през ХІХ в.
В края на ХХ в. Развитите икономики навлизат в ерата на интелектуалния мениджмънт.
Този хронологически ред навежда на мисълта, че частното разузнаване ( корпоративно,
фирмено ) е задължителен елемент от управлението на предприятието.
В следващ етап се развива глобалния мениджмънт т.е. битката за световните пазари, която
става икономическа.
Предпоставки за глобалният мениджмънт:
Международният тероризъм – оказва влияние върху икономиката;
Развитите икономики отделят от 1,5 до 2 % от оборота си за разузнаване и тенденцията е
те непрекъснато да се увеличават.
Увеличаване на рисковете - има няколко посоки:
Икономически рискове
На национално ниво – България няма икономическа доктрина, която да следва.
На областно ниво :
-политически рискове – на национално и регионално ниво;
-природни рискове;
-социален живот и култура – тук влизат и транснационалните компании;
В края на ХХ в. и началото на ХХІв. , особенна значимост придобива понятието сигурност,
поради новото геополитическо преразпределение. Системата за национална сигурност е
голяма, сложна, човешко- машинна система, в която технологично се използва, събира,
обработва, съхранява информация. В тази система информационните технологии са
средството, което засилва човешкия фактор.
Системата за национална сигурност е създадена през 1997 г. , а Народното събрание
създава концепцията.
Политиката за сигурност и отбрана в информационното пространство е система от знания
за принципите и способите за рационално използване на ресурсите на страната, за защита
на интересите на личността, за създаване на благоприятни условия за духовно развитие на
нацията, за разцвет на националната култура.
Сигурността е динамично състояние, в което за отделната личност, общество, държава не
съществува пряка агресия – политическа, икономическа, диктат и друга сфера на принуда.
Вътрешен тероризъм.
Промяна на конституционният ред – общество, което има регулирана икономика преминава
в пазарна икономика. Непрекъснато нараства необходимостта от защита.
През 1951 г. излиза закон за частната охранителна дейност.
Глобализацията води до съответните промени в макроикономиката, до появата на нови
конкурентни отношения, изменения в юридическата база и онаследените икономически
проблеми, които създават несигурност за бизнес сектора и неговата макроикономическа
единица.
Фирмена сигурност – това е система от организационни, административно- правни,
производствени, икономически и междуличностни отношения, създадени в дадена фирма,
и които осигуряват в него осъществяване на поставените от нейното ръководство задачи.
Тема 2 Кратък исторически преглед
1. Начало на разузнавателната дейност.
То е заложено генетически в човека да оцелява в природата още от най- дълбока древност.
През 1649г. за първи път в разузнавателните структури се включва професор по
математика.
По- важни имена Щибер ( 1855 г.), Рудолф Албер.
Техническото разузнаване започва още в древността, по- времето на стенобойните
машини. Началото е поставено от Ченгис хан.
Шпионаж – е престъпна дейност, която се изразява в разузнаване и събиране на сведения,
които са държавна тайна, за да бъдат предадени на друга държава.
В древността всички завоеватели, каквито и да са предприемали походи, първата им
задача е била да разузнават ( ниво на военно дело, хазната ).
През развитието на Римската империя – производството на коприната, стоманата стават
от особенно значение за разузнаването, както и добиването на китайският порцелан.
Производството на стомана- немските земи са допринесли за развитието на стоманата.
Били изпратени от Англия разузнавачи, които трябва да разберат начина за добиване на
стомана ( научно разузнаване с поставено начало ).
Човечеството не е успяло да разгадае някои от тайните – например, как са се правели
отровите използвани в древността, гръцкият огън и т.н.т.
Намеса на държавата в икономиката и технологичното разузнаване. С тази намеса
промишленият шпионаж започва умишлено да се поощрява. През 1791 г. във Франция е
издаден декрет, който постановява, че информацията касаеща икономическият шпионаш
се заплаща. В края на ХVІІІ в. в Манчестър се създава асоциация за борба за защита на
патентите.
През 1870 г. Луи Пастьор успява да се снабди с рецептата за производството на немска
бира и я патентова, а Германия му открадва патента.
Едисон - във фирмата “ Дженерал Електрик ” за първи път привлича и използва учени за
разузнавателна дейност.
В края на ХІХ в. Япония преминава във феодална държава и преминава през няколко
етапа:
- модела на идеалното копие;
- изпращане на студенти в Западна Европа и Америка;
- преминаване по метода на специализантите;
“ Качествен продукт на ниска цена ” е условието, с което Японците пробиха на пазара.
Алфред Крунд за първи път използва контраразузнавателната дейност, основната задача е
дезинформацията. Назначават се психолози във фирмите, които работят с персонала и по-
този начин разкриват предателите.
Производството на атомната бомба също е било разкрито чрез шпиони.
2. Съвременни тенденции
В България също има отдел за научно разузнаване. След Студената война и в условията
на разширяване на пазарната икономика в света държавите постепенно разбират, че
сигурността на частните предприятия стават част от националната сигурност на държавата.
2
Започва да се говори и работи за бизнес разузнаване, фирмено разузнаване, конкурентно
разузнаване, икономически шпионаш.
През април 1992 г. ЦРУ има за задача да работи с 40 % от своя капацитет за развитието на
Световната икономика.
След 1995 г. Американските разузнавателни структори смятат, че мястото на
идеологическият противник се заема от икономически агресивни конкуренти.
През 2002 г. от САЩ са депортирани 120 израелски студенти обвинени в шпионаш.
През 2003 г. Бил Клинтън подпомага икономически “ Дженерал Мотор ” с цел
противопоставяне на икономическата инвазия ( държавен протекционизъм към частни
фирми ).
Джон Маклофин – приоритетното развитие на разузнаването е прогнозното осведомяване
на американското общество за напредъка на ключовите държави в света.
3. За Руското и Европейското аналитично направление – това е:
?тероризъм;
?наркотрафика;
?неразпространяване на оръжие за масово разпространение;
?неорганизирана престъпност;
През 1999 г. в Тексас се провежда дискусия на тема “ Разузнаването на САЩ и края на
Студената война ”. Извода, е че разузнаването се нуждае от ясно дефиниране на
новите приоритети и разширяване на дейността си.
През 2002 г. САЩ увеличава бюджета им и поставя следните задачи:
?засилване дейността на националната агенция по сигурност;
?преодоляване на недостанъците в разузнаването с помоща на човешкия фактор
( привличане на специалисти от академичните среди ). Интелектуалните качества на
разузнаването трябва да се издигнат чуствително. Трябва да работят хора, които са се
доказали;
?преодоляване на дисбаланса между придобиването на разузнавателна
информациая;
?предифениране на програмите и приоритетите на развитие на разузнавателната
общност;
Тема 3 Основи на частната разузнавателна дейност
Предпоставки за появата – това е преминаването на икономиката от информационно –
технологично към интелектуално. Основната роля при вземането на решения е
достижението на ума и иновациите, а не на технологичното ниво. Започва да се развива
мениджмънтът, основан на знания, получени от анализа на придобитата информация.
Бизнеса е предприемачески с помоща на фирменото и корпоративното.
Сделките се сключват при висока конкуренция в условията на глобална икономическа
криза и заради това конкуренцията ще бъде още по- висока. Ако приемем, че фирмената
дейност е основна, то фирменото разузнаване е нейн компонент. Това се доказва на
различните видове пазари.
Деловите разговори – когато двама контрагенти водят преговори веднага проличава кой
има повече информация.
Сключване на сделки при финансови и технологични операции – до каква степен нашите
конкуренти са готови да променят технологичното си производство ( имаме ли поставени
лица в търга и от кого, с какви парични ресурси разполагаме ). В обществените поръчки се
прилагат 10 показатели.
В съвременната икономика освен цялата налична информация от специализирани
източници се преминава към следния подход:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 апр 2020 в 15:33 ученичка на 22 години от София - 084 ОУ "Васил Левски", випуск 2017
28 апр 2020 в 10:23 в момента не учи
25 апр 2020 в 11:27 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Национална и регионална сигурност, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
тест върху бизнес интелигентност
добавена от aneliazdravkos 24.05.2013
0
10
тест върху Business Intelligence
добавена от aneliazdravkos 22.05.2013
0
16
Сигурност и защита на АИС и мрежи, обработващи класифицирана информация.
добавена от didi.12 07.06.2012
0
14
бизнес анлизът в малките и средитефирми
добавена от danibobo68 27.10.2017
2
7
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Фирмено разузнаване

Материал № 626764, от 23 фев 2011
Свален: 209 пъти
Прегледан: 315 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Тема
Брой страници: 22
Брой думи: 7,715
Брой символи: 51,067

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирмено разузнаване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала