Големина на текста:
Тема № 1
Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове
търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица.
Търговското право е отрасъл на действащото обективно право, който регулира
обществените отношение по повод размяната на блага с цел реализация на печалба.
Нормите на ТП регулират отношенията на сто.обхват. Това са онези обществени
връзки, в които хората и ЮЛ влизат за да реализират доходи във вид на занаят. Под
понятието търговия в стоп. аспект разбираме дейността на ФЛ и ЮЛ по осъществяване
на производствена, .....л или др. Дейност, с която се реализират печалби. Печалбата
представлява увеличение след реализацията на конкретна сделка имущество на правни
субект след заплащане на задълженията към насрещната страна, фискалните и тези по
общественото осигуряване, митнически и други задължения. Под понятието търговия в
юридически аспект се разбира сключването на търговски сделки. Понятието търговец
има основно значение за ТП. Търговец е не само този, който купува стоки с цел да ги
продаде на други лица за да реализира печалба, а всяко ЮЛ и ФЛ, което отговаря на
изискванията установени от търговския закон. По тази причина търговци са и
търговските дружества, застрахователните дружества, банки и др. Търговците са
субекти на гражданското право – ФЛ и ЮЛ, като към тяхната гражданска
правоспособност и дееспособност се прибавя търговска правоспособност и
дееспособност.
Има 3 вида търговци по нашето търговско право:
- според характера на сключваните сделки. Това са търговци по чл.1 от ТЗ. Тези
търговци извършват някоя от следните сделки:
* покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или
обработен вид;
1) продажба на стоки от собствено производство;
2) покупка на стоки с цел да ги продаде;
3) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
4) търговско представителство и посредничество;
5) застрахователни сделки;
6) банкови и валутни сделки;
7) складови сделки;
8) лицензионни сделки;
9) стоков контрол
10) сделки с интелектуална собственост;
11) хотелиерски, туристически, рекламни, програмни
12) покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
13) менителница, чекове, запис на заповед;
14) лизинг;
Тези дейности и сделки се наричат абсолютни.
Според организационната им форма това са търговски дружества и кооперации с
изключение на ЖСК.
Според обема и устройството на извършената дейност. За търговец се смяна и всяко
лице образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се
водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл.1 от ТЗ.
Не се смята за търговци:
- ФЛ, занимаващи се със селскостопанска дейност;
- занаятчиите, лицата извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободно
професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие;
1
- лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от
тях жилища;
ЕТ – може да е регистрира всяко дееспособно ФЛ с местожителство в страната.
Не може да бъде ЕТ лице което:
- е в производството за обявяване в несъстоятелност;
- е не възстановен в правата си (несъстоятелен);
- е осъдено за банкрут;
ЕТ се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:
- име, местожителство, адрес и ЕГН;
- фирмата, под която ще се извършва дейността. Тя представлява името му в
стопанския живот. закона съдържа определени изисквания към съдържанието им. Тя
трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е
известен в обществото. Това е задължително съдържание на фирмата. Тя може да се
състои и от произволно избрана доставка, която се включва във факултативното
съдържание на фирмата.
- седалище и адрес на управление на дейността. Седалището е населеното място, където
се намира управлението на предприятието. Няма изискване то да съвпада см
местожителството на търговеца. Адресът на управление на дейността е улицата,
номерът в седалището, където функционира управлението.
- предмет на дейност представлява описание на онова, което той по занятие ще
извършва.
Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е
лишен от право да упражнява търговска дейност.
Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието
му. Прехвърлянето се извършва чрез сделка извършена писмено с нотариална заверка
на подпис. Наследниците на ЕТ могат да поемат предприятието и да запазят неговата
фирма, като се добавят и името на новия собственик. Прехвърлянето се вписва в
търговския регистър и обнародва в ДВ.
Тема № 2 и № 3
Търговско предприятие. Елементи на търговското предприятие. Търговско
представителство. Прокурист. Понятие, функции, назначаване на отзоваване.
1. Търговско предприятие – то е отделен самостоятелен обект. То е съвкупност от
права, задължения и фактически отношения.
а) права и задължения – могат да бъдат вещни права, право на собственост или
ограничени вещни права (на ползване, на строеж, сервитути) върху движими и
недвижими вещи;
б) облигационни права – произтичат от сключени договори. В неговия състав се
включват и административно-финансовите задължения (плащане на глоби, данъци,
такси и др.).
Права и задължения по сключени тр.договори;
Права и задължения , свързани с интелектуална собственост (марки, полезни модели,
изобретения др.).
в) фактически отношения – те се състоят от специфичната вътрешна организация на
производството и управлението, положението ма пазара, клиентелата, доверието, което
е създадено и купувачите, воденото счетоводство и др.
Предприятието като съвкупност от прав,а задължения и фактически отношения може
да бъде прехвърляно чрез сделка извършена писмено с нотариална заверка на подписа.
Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното
2
прехвърляне. При прехвърляне на предприятие ако няма друго споразумение с
кредиторите отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до
размера на получените права Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се
обърнат първо към отчуждителя на предприятието. Прехвърлянето на предприятието се
вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника.
Вписването се обнародва в ДВ.
2. Търговско представителство (ТП). Динамиката на стопанския живот е доказала
непригодността на гражданско-правния институт на представителството към нуждите н
търговията. Това е наложило да се регламентира чрез специални правила извършването
на правни действия от името и за сметка на търговеца. Най-често срещани видове
търговско представителство са:
- Прокурист (търговски управител);
- Търговски пълномощник;
- Търговски посредник;
Прокуриста (търговски управител) е лице, натоварено от търговеца да управлява
предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено не
повече от 1 лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването трябва да
бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в
търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. До момента на
вписването в регистъра представителна власт няма поради което казваме, че вписването
има правопораждащо значение. Той има право да извършва всички действия и сделки,
които са свързани с упражняване на търговско занятие, да представлява търговец,а да
упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да
отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца. Отношенията
между него и търговеца се уреждат с договор. Упълномощаването се прекратява с
оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър.
Търговски посредник е търговец, който по занятие посредничи за сключване на сделки.
Той е длъжен да води дневник, в който вписва ежедневно всички сключени договори. В
края на деня той е длъжен да датира и подпише станалите вписвания. Вписването на
договорите се извършва последователно по реда на сключването им. Той е длъжен по
искане на фактите да дава извлечения от дневника си. Той има право на
възнаграждение, което се дължи от едната или от двете страни съобразно уговорката
им. Докато прокуристът и търговския пълномощник не се нуждаят от търговско
качество за да бъдат облечени в представителна власт при посредника търговската
правосубектност е съществена характеристика. Той е търговец (ЕТ, ООД, АД и др.).
Като търговец той има за предмет на дейност посредничество при сключване на
търговски сделки. То се състои в извършване на правни действия насочени към
свързването на двама ................ съконтрагенти с цел сключване на определена сделка.
Търговски представител – той е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи
на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде
овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за неговата сметка.
Той е длъжен при извършване на сделките да полага грижата на добър търговец и да се
съобразява с интересите на търговеца. За всяка извършена сделка той трябва да
уведоми незабавно търговеца. Търговецът е длъжен да дава на търговския представител
необходимите сведения за сключване и изпълнение на договорите. Търговския
представител има право на възнаграждение за всички сделки извършени от него или с
негово сътрудничество през периода на действие на договора му с търговеца. Когато му
е предоставен определен район или кръг от клиенти той има право на възнаграждение и
за сделките които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от
същия район или от същата клиентела. Той има право на обезщетени за обичайните
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 дек 2019 в 14:37 студент на 40 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
10 юли 2018 в 04:08 студент на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2019
31 май 2018 в 15:43 потребител
 
Подобни материали
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
798
·
3
·
910
·
108
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Административно нарушение. Отговорни лица (пищови)

29 авг 2007
·
457
·
2
·
258
·
32
·
1

Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
 

Търговско право

18 дек 2007
·
501
·
3
·
1,380
·
192

1. Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правото – още Улпиан е...
 

Права и задължения на държавния служител

11 яну 2008
·
354
·
4
·
449
·
98

За разлика от обичайния ред на изброяваяне „права и задължения” поставянето на задълженията преди правата е съвсем умишлено.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
45
1
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Понятия за търговско право

Материал № 62673, от 13 дек 2007
Свален: 580 пъти
Прегледан: 248 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,316
Брой символи: 14,300

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятия за търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения