Големина на текста:
ВСУ „Черноризец Храбър”
January 1, 2011
КУРСОВА
РАБОТА
По
Право на Европейския съюз
на тема:
Съд, състав и производства на
Европейския съюз
От създаването си през 1952 г. Съдът на Европейския съюз има за задача
да осигурява „спазването на правото при тълкуването и прилагането" на
договорите.
Като част от тази задача Съдът на Европейския съюз:
упражнява контрол за законосъобразност на актовете на институциите на
Европейския съюз,
следи за спазването от държавите членки на задълженията им по
договорите, и
тълкува правото на Съюза по искане на националните съдилища.
В този смисъл той е съдебният орган на Европейския съюз и в
сътрудничество с юрисдикциите на държавите членки следи за еднаквото
прилагане и тълкуване на правото на Съюза.
Съдът на Европейския съюз, чието седалище е в Люксембург, се състои
от три юрисдикции: Съд, Общ съд (създаден през 1988 г.) и Съд на
публичната служба (създаден през 2004 г.). От създаването си досега
трите юрисдикции са постановили около 15 000 решения.
Тъй като всяка държава членка има собствен език и специфична правна
система, Съдът на Европейския съюз е многоезична институция.
Езиковият му режим няма аналог в никоя друга юрисдикция по света, тъй
като производството може да бъде на всеки от официалните езици на
1
Съюза. Всъщност поради необходимостта да използва езика на
производството в отношенията си със страните и да осигурява
разпространението на своята практика във всички държави членки
зачитането на пълно многоезичие е задължение на Съда.
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.
Европейският съюз придобива правосубектност и получава
компетентността, предоставена преди това на Европейската общност. Ето
защо общностното право става право на Съюза, което включва и всички
разпоредби, които вече са приети на основание на Договора за
Европейския съюз в редакцията му преди изменението с Договора от
Лисабон. По-нататък в настоящото изложение все пак се използва и
терминът „общностно право", когато става дума за практиката на Съда
преди влизането в сила на Договора от Лисабон.
Съдът е съставен от 27 съдии и 8 генерални
адвокати. Съдиите и генералните адвокати се
назначават по общо съгласие от правителствата
на държавите членки след консултация с комитет,
на който е възложено да дава становище относно
годността на кандидатите да упражняват
съответните функции. Мандатът им е от шест
години с възможност за подновяване. Избират се
измежду личности, чиято независимост е извън
съмнение и които отговарят на условията за
заемане на най-висши съдебни длъжности в
съответните им държави или са юристи с призната
компетентност.
Съдиите от Съда избират един от тях за председател за срок от три
години с възможност за преизбиране. Председателят ръководи работата
на Съда и председателства съдебните заседания и съвещанията на най-
големите съдебни състави.
Генералните адвокати подпомагат Съда. Те представят, при пълна
независимост и безпристрастност, правно становище, наречено
„заключение", по делата, които са им поверени.
Секретарят е генерален секретар на институцията и ръководи нейните
служби под ръководството на председателя на Съда.
Съдът може да заседава в пленум, в голям състав (тринадесет съдии)
или в състави от петима или трима съдии.
Съдът заседава в пленум в особени случаи, предвидени в Статута на
Съда (например в производството по освобождаване от длъжност на
Европейския омбудсман или на член на Европейската комисия, който не е
изпълнил задълженията си), както и когато Съдът прецени, че дадено
дело е от изключителна важност.
Големият състав заседава по молба на държава членка или институция,
която е страна по спора, както и по особено важни дела или дела с
2
ВСУ „Черноризец Храбър”
January 1, 2011
висока степен на сложност.
Другите дела се разглеждат от състави от петима или трима съдии.
Председателите на петчленните състави се избират за срок от три
години, а председателите на тричленните съдебни състави -за срок от
една година.
С оглед на възложената му задача на Съда са предоставени ясно
определени правомощия, които се упражняват в рамките на
производството по постановяване на преюдициално заключение, както и
по различни видове искове и жалби.
Видове производства
Производство по постановяване на преюдициално заключение
Съдът работи в сътрудничество с всички юрисдикции на държавите
членки, които са юрисдикциите, компетентни да прилагат правото на
Съюза. За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на
законодателството на Съюза, както и за да се избегне всяко
противоречиво тълкуване, националните съдилища могат, а понякога са
длъжни, да се обърнат към Съда за уточнение на въпрос по тълкуването
на правото на Съюза, например с цел да проверят дали националното им
законодателство е в съответствие с това право. Преюдициалното
запитване може също така да има за цел да се провери валидността на
даден акт на правото на Съюза.
Съдът отговаря не чрез обикновено становище, а чрез акт под формата
на решение или мотивирано определение. Националната юрисдикция, до
която те са адресирани, е длъжна да се съобрази с даденото тълкуване
при решаването на висящия пред нея спор. Решението на Съда е
задължително и за другите национални юрисдикции, пред които е
повдигнат идентичен въпрос.
Производството по постановяване на преюдициално заключение е и
средството, чрез което всеки европейски гражданин може да потърси
тълкуване на засягащите го правила на Съюза. Въпреки че запитването
може да бъде отправено само от национална юрисдикция, в
производството пред Съда могат да участват всички страни в
производството пред тази национална юрисдикция, както и държавите
членки и институциите на Съюза. По тази причина значителен брой от
водещите принципи на правото на Съюза са изведени от преюдициални
въпроси, някои от които са поставени от първоинстанционни национални
юрисдикции.
Иск за установяване на неизпълнение на задължения
Той дава възможност на Съда да упражнява контрол за спазване от
държавите членки на задълженията им по правото на Съюза. Сезирането
на Съда се предхожда от предварителна процедура, провеждана от
Комисията, която има за цел да предостави на държавата членка
възможност да даде отговор на отправените срещу нея твърдения за
нарушение. Ако тази процедура не доведе до прекратяване на
неизпълнението от страна на държавата членка, пред Съда може да бъде
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 апр 2020 в 12:09 учител на 32 години от Плевен - ПГЛВ, випуск 2020
05 апр 2020 в 22:09 ученик на 22 години от Търговище - Първо СОУ " Св. Седмочисленици ", випуск 2017
28 ное 2019 в 12:03 потребител
11 ное 2019 в 13:33 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Археология, випуск 2019
05 юни 2019 в 13:14 студент на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2014
12 май 2019 в 20:31 потребител
 
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Съд, състав и производства на Европейския съюз

Материал № 625870, от 22 фев 2011
Свален: 214 пъти
Прегледан: 273 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 47
Брой думи: 14,074
Брой символи: 82,963

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съд, състав и производства на Европейския съюз"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала