Големина на текста:
I. З амърсяваненаатмосферата..Видове
. ХоратасъссвоятадейностоказватвлияниевърхуклиматаПсичкотованалагаколкото
- , е възможнопобързо да се решатми кои въпросисвързанис естественитеи
антропогенните ( причинениотчовека) . , изменениянаклимата Притовакогато се
, интересувамеотформиранетонаклиматаатмосфератанеможедасетретиракато
, затворенасистемаатрябвадасераз , глеждакаточастотеднаобщасистеманаречена
климатичнасистема. Пълнатаклима тичнасистемасесъстоиотпетзвена: атмосфера
( ),въздушнатаобвивканаЗемята хидросфера ( ),океанитеиморетата - литос фера
(),сушата криосфера ( ) леденатаи снежнатапокривкаи биосфера ( растителнитеи
животинскитеорганизмииостатъ ).цитеоттях
1. Видовезамърсявания
Подзамърсяване наатмосферата серазбираприсъствието въввъздуханаразлични
, , ( ), газовепаричастицитвърдиилитечнивещества включителноирадиоактивни които
, неблагоприятновлияятна живитеорганизми влошават условиятаим наживот или
. нанасятматериалнищетиЖивотътнаЗемятавинагисесъпровождасъсзамърсяванена
, , атмосфератакоетоесвързаносразличниизпарениявул , каничнадейностдегазацияот
() .дълбочиннистопилкимагмаиразтвори
1.1. Газовозамърсяване
. Необятниятвиднаатмосфератасъздававпечатлениенанеизчерпаемост За
, съжалениетова не етакаособено ако оценяваме неизчерпаемостта на атмосферата
. , откъм нейнатакачественастрана С развитиетона промишлеността енергетикатаи
19- транспортаощевначалотонативекзапочвадасенарушавагазовоторавновесиев
. атмосфератаИзмененията протичатпредимно в направление на увеличаване
0концентрациятанаС
2
. и намаляваненакислорода Антропогенното замърсяванена
(, , атмосфератаесвързаносизгарянетонаразличнивидовегорива твърдитечниприро-
), . ден газс дейносттана металургичниилихимическифирми Емисиитенавредни
. веществаватмосферниявъздухсеконтролиратпокатегорииизточнициВсекиоттези
източнициза , :мърсявасъссъответнивеществааименно
? ТЕЦ
? битовогорене
? горивнипроцесивиндустрията
? негоривнипроизводственипроцеси
? добивипреработканаизкопаемигорива
? използваненаразтворители
? пътентранспорт
? другтранспорт
? третиранеидепонираненаотпадъци
? селскостопанство
? природниизточници
Врезултатназамърсяваненаатмосфератаможедавъзникне "парников "ефект, в
0чиетосъздаванедаучастватС
2
. , 0иводнипари Необходимоедасепомни чеС
2
играе
. , голяма роляприопределяне наатмосферата наЗемятаТакаако отатмосфератана
0ЗемятасеотстраниС
2
, тотемпературата навъздухащесепонижис 21° , Саакосе
, удвои то температ урата щесе . повишисС Врезултатсамонаестественибиологични
, 70 . 0процесигодишноватмосфератапостъпват млнтС
2
. , Процесътнарушаващбаланса
0наС
2
- . евсе поголямото количество на изразходваното гориво Влияние оказва
, ,дейносттаначовека врезултатоткоятонамаляванесамосъдържаниетонакислород
. ноиколичествотонаозонаУвеличавасеежегодноколичествотонасвързанкислородв
, . атмосферата коетоезасметканаотделящитесевнеяазотниокиси Окиситенаазота
6% . (N0) -съставляват околоот основните замърсители на въздуха Азотен окис
, безцветенотровенгазкойтолесновстъпвавреакцияскислородаиособенобързос
, . озонаприкоетосеобразуваазотендвуокисАзотниятокиссеобразуваприпроцеса
, .гореневпромишленитепещиприизгаряненагоривотовтранспортнитесредстваидр
(N0^ , Азотниядвуокис еотровенгаз койтокатозамърсителнавъздухаприповишени
, концентрациипричиняваразличнизаболяванияпричовекапридруженисвъзпалениена
.венцитеивътрешникръвоизливи
СерендвуокисS0
2
- образувасе приизгарянена въглищаили нефтсвисоко
. съдържание насяраПредизвиквазначителнонамаляваненаселскостопанската
, . продукция раздразваслизестататъканиеосновнапричиназанамаляваненавидимостта
" "Парниковиятефект можедадоведедосериознодисбаланс .наклиматанаЗемята
, Можедасепредполагачеглобалнотозатоплянещедоведедотопененаледоветеи
пови . , шениенаокеанскотониво Приусловие ченесеспреизполз ванетонаприроден
40 , .газвенергетикатавблизкитегодиниглобалнощесепромениклиматанаЗемята
1.2. Аерозолнизамърсявания
0,1 . Прахообразнитепримесиотчастицисдиаметър мкмсенаричатаерозолиВсъстава
, , - , нааерозолитевлизатазотсулфатиразличнихимичниелементиРЬZ, g, , , s.пН СиМп А
, Взначителни количествасесъдържатпепели прахсразличенминерален
. .съставЗапрашеносттанавъздухаесвързанасувеличаванетонааерозолитевнего
-Нормалната концентрация нааерозолите вчистия въздух сеотличава споголяма
. , 6стабилност Обемътна аерозолите постъпващигодишнов атмосфератавъзлизана
..млнт Основнитеизточнициназамърсяваненавъздухасаерозоли сагазообразните
.отпадъциотпромишленитепредприятияиизгорелитегазовеоттранспортнитесредства
1.3. Радиоактивнозамърсяване
Явявасеследствиеизползванетоотчовеканасъответнитеизкуственирадиоактивни
. вещества Източницинарадиоактивнозамърсяванесаексперименталнитевзривовепри
, изпитването наатомнииводороднибомбиразлични производствасвързанис
, ,подготвянетонаатомниоръжияатомни реакторииатомнитеелектростанции
.предприятияизползващирадиоактивнивеществаидр
3 - 9 , -Встратосфератарадиоактивнитевеществасезадържатгодинивтропосферата
.няколкомесецаисевръщатназемятасвалежите
1.4. Механичнозамърсяване
200 - ,Ставаствърдиотпадъцисголеминанад милимикрона различнивидовечастици
, .носениотвъздушнитеченияотделяниоттранспортнисредстваипромишленадейност
2. Източнициназамърсяваненаатмосферата
, Споредтяхнатаприрода източницитена замърсяваненаатмосфератаможедасе
:разделятнадвеосновнигрупи
2.1. .Естествениизточнициназамърсяваненаатмосферата
Естествениизточнициназамърсяваненаатмосфератасаобикновенокатастрофални
, , ,природни процеси иявления като земетресенияизригване навулканипрашнибури
. слънчевиизригванияидрВследствиенатяхнатадейностватмосфератапопадат
, , .значителниколичествакосмиченпрахметеоритивулканичнапепелидр
, ,Пригниененаорганичнивеществасеполучавазамърсяванесъссероводородамоняк
- . априферментациясметанидрНаредсосновнитесъставкиатмосферниятвъздух
- , постоянносъдържаи другивеществаотприроденпроизходпрахта отделянапри
, , ерозията на почвата прахта от растителен произход димъти газовете отделяни при
, , горскитепожариразличнипродуктиотрастителен животинскиимикробиологичен
.произходидр
, - , ,Растителнитеаерозолисъдържащиразличнирастителничастицивласинкитичинки
, - . , ,прашецидругивсепочестосасъдържатвъввъздухаСпоритенаплесенипапрати
1600 .мъховеидругирастителнивидовесесрещатвъввъздуханависочинадом
-Максималнатаконцентрациянатозивидзамърсителиепрезлетнитемесециюли
. . августОсвентоватемогатдасеразнасятнаголемиразстоянияРастителнитеаерозоли
във въздуха саедни отосновните причини заалергични заболяванияна дихателните
, .пътищачиятоинтензивностнараствавсякагодина
2.2. Антропогенниизточнициназамърсяваненаатмосферата
? .Производствонаенергия
, : , , ,Типичнизамърсителиобразуващи сепри процеситена горенесапрахкокссажди
. ,серниокисиидр Силноразвитатаповърхностнасаждитеабсорбираиотнасясъссебеси
.полученитепригоренесерниокисиивъглеводороди
,Врезултатнанепълнотогоренесеобразуватредицаполицикличнивъглеводороди
() . - някоиоткоитобензпиренътиматканцерогеннисвойства Найголямоеколичеството
, . набензпиренвсажди получениотизгарянетонавъглищаВъввъглищатасесъдържат
, многомалкиколичестваестественирадионуклидикоитоследизгаряненагоривото
. предизвикватрадиоактивнозамърсяваненаатмосфератаВзависимостотефективността
1 10% насистематазафилтрираненадимнитегазовеватмосфератасеизхвърлятотдо от
, 200 . . пепелтакоятовглобаленмащабпредставляваоколо млнтгодишноНамаляванена
отпадъцитеприизгарянеможедасепостигнечрезподмянанатечнитеитвърдитегорива
сприроденгаз
? .Транспорт
. Транспортътеединотсериознитезамърсителинаатмосферниявъздух Практически
- ,всичкивидоветранспортсаизточнициназамърсяваненаатмосферата автомобилния
, , . - железопътнияморскияречнияивъздушниятранспорт Но найсилно замърсява
. атмосферата автомобилния транспорт Вмомента по пътищата на нашатапланета се
400 . . движатоколо млн моторнипревознисредства Всичкитеизхвърлятватмосферата
- 200 . ,голямбройзамърсителиоколо различнисъединенияТовасапредивсичкоолово
, , , , , , прахсаждивъглероденокисазотниисерниокисивъглеродендвуокисбензолтулуол
. . , идр Паритенанеизгорелиябензинсъщосатоксични Проучваниятапоказват че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Антропогенно замърсяване на атмосферата

Хората със своята дейност оказват влияние върху климата. Всичко това налага колкото е възможно по- бързо да се решат ми кои въпроси, свързани с естествените и антропогенните (причинени от човека) изменения на климата...
Изпратен от:
nenova.r
на 2011-02-22
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
293 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
въздействие на атмосферните замърсители върху животните
добавена от nurie_1996 02.05.2016
0
13
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
6 мин
09.08.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Антропогенно замърсяване на атмосферата

Материал № 624958, от 22 фев 2011
Свален: 293 пъти
Прегледан: 555 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 14
Брой думи: 5,007
Брой символи: 32,901

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Антропогенно замърсяване на атмосферата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала