Големина на текста:
Актуални проблеми на системата ГРАОН (Гражданска регистрация и
административно обслужване на населението)
Изпит: тест, отворени въпроси; 20 март
sssm@abv.bg
http://georgi.unixsol.org/programs/egn .php
http://www.grao.bg/index.html
Трите основни закона са Закон за гражданската регистрация, ЗМСМА, Закон за защита
на личните данни.
Исторически преглед
Във всяка държава има създадени правила за регистрация на населението. Такава
регистрация е имало още, когато са възникнали организираните общества – тогава е
било необходимо да се знае колко хора има на дадена територия, заради данъците;
много важно е било да се знае и колко са родените мъже, защото успеха на водените
войни е зависел главно от това, коя ще е страната с по-голяма армия. Първоначалната
регистрация се е правела в религиозните центрове, тъй като при всяка религия има
ритуал при раждането, умирането и брака. Постепенно с развитието на обществата
държавата иззема тези функции от религиозните центрове и гражданската
администрация започва да се занимава с регистрацията на събитията раждане, смърт,
брак, които имат отношение към населението.
Турската империя е имала много добре развита система за следене на населението. Но
по българските земи източниците на информация за ражданията, умиранията и
браковете са били църквите. В момента, в който се възстановява Българската държава
(още с конституцията приета през април 1879 год.) се регламентира поданството на
гражданите – български граждани са тези, които са родени в България и не са приели
друго гражданство, а също и тези родени другаде от български поданици. Урежда се и
сключването на брак – изисквало се е съгласието на родителите, лицата сключващи
брак не трябва да имат родствена връзка по между си, лицата не трябва да са свързани в
брачен съюз с друго лице, “момъкът или момата да не страдат от лудост или
епилепсия”, бракосъчетанието се е извършвало задължително пред двама свидетели.
Причините за разтрогване на брака са: прелюбодеянието, пиянство на единия от
съпрузите, невъзможността на единия от съпрузите да изпълнява съпружеските си
задължения. Документа, който удостоверява сключването на брак между две лица е
венчално свидетелство.
1893 год. – Закон за забележване на ражданията, женитбите и умиранията. Този закон
дава началото на всички бъдещи НА, касаещи ГС на лицата. Регламентира съставянето
на регистри за гражданската регистрация, чието фактическо въвеждане става с
Правилник за регистриране ражданията, женитбите и умиранията. Регистърът се е
състояло от актовете по ГС – акт за раждане, акт за смърт и венчално свидетелство. За
първи път се въвежда документална форма за доказване на случило се събитие по ГС.
Преди това всичко се е доказвало чрез свидетели и писмен документ – регистрацията в
църквата.
1890 год. – Закон за припознаване на незаконно родените деца, за узаконяването им и
за осиновяването им. Този закон действа до 1950 год.
1907 год. – приема се Закон за лицата, който съдържа основните положения в
актосъставянето (акт за раждане, за смърт, за сключване на брак). Законът влиза в сила
праз 1909 год. и е в сила до 1949 год. Актовете по ГС вече се съставят в общината,
където се е случило събитието, от длъжностното лице по ГС – кметът на общината,
който има право да делигира права на някой от сътрудниците си. Актовете се изготвят
пред двама свидетели, които трябва да са от мъжки пол, да са навършили 21 години и
да живеят на територията на общината. Актовете са съдържали общината, годината,
деня и часа на съставянето им, длъжностното лице, лицата свидетели и документите
предоставени от страните.
Регистрите по ГС са публични и задължение на прокурора при окръжния съд трябва да
наблюдава правилното водене и състоянието на регистрите.
Още с въвеждането на тези норми се възлагат тез функции и на дипломатическите и
консулски служби на царството.
1920 год. – Закон за регистрите на населението в общината. От 1921 год. се въвеждат
нови регистри за населението след преброяването на населението от 1920 год. Този
закон е валиден до 1935 год. Към този закон има Правилник за водене на регистър в
градските и селски общини. В този правилник много ясно е обяснено как се издават
трите акта. По тогавашните разпоредби раждането и женитбата се заявяват в 7-двенен
срок, а смъртта се обявява веднага – без смъртен акт лицето не може да бъде погребано.
1929 год. – нов правилник за водене на регистрите, който доразвива положенията в
стария правилник. Действа до 1950 год. Преди да бъдат узаконени регистрите те трябва
да бъдат заверени от миров съдия. Има изискване за двойни оригинали, вписват се
актовете както за живородените, така и за мъртвородените деца. Женитбата се обявява
от длъжностното лице по ГС, урежда реквизитите на акта за женитба, с какви имена да
са представени съпрузите и т.н.
1935 год. – Правилник за водене на регистрите. За първи път се дава определение на
постоянно местожителство. При преместване от едно населено место в друго се подава
заявление. По този начин се наблюдава движението на населението. Регламентира се
коригирането на грешките, как се регистрират нещата за събития, които са се случили
преди въвеждането на регистрите и т.н. Въвежда се картата за самоличност, която
служи за доказване на самоличността на лицата пред различните учреждения.
1940 год. – излиза нов закон, който отменя закона от 1890 год. за извънбрачните деца и
осиновяването. Въвежда пълното осиновяване. Може да осиновява едно или две лица,
но само ако са съпрузи. Осиновения приема семейното име на осиновителя и
придобива качеството на негов законен наследник. Осиновяването може да бъде
отменено по взаимно съгласие. Повторно осиновяване между същите лица не се
допуска. Подробно се регламентира припознаването – или в акта за раждане, или с акт
преди или след раждането заверен от нотариус, или със завещание.
1943 год. – Закон за защита на нацията. Основните неща, които урежда не са свързани с
гражданската регистрация, но много неща от него водят до промени в тази регистрация.
Този закон е основание за промяна на имената на лица от еврейски произход. Новите
имена се вписват в регистрите, старите регистрации се заличават служебно.
1944 год. – отменят се дискриминационните мерки предприети по отношение на
еврейското малцинство в България.
1945 год. – Закон за брака. Постановява, че само гражданския брак поражда права и
задължения, които законите свързват с брака. Дава възможност жената да избира след
брака дали да запази своето име, дали ще приеме името на съпруга си, или да го
прибави към своята досегашна фамилия.
1946 год. – излиза закон, който задължава българските граждани да заменят
кръщелните си свидетелства с друг документи за гражданско състояние (ГС).
Кръщелното свидетелство се заменя с акт за раждане.
1949 год. – Закон за лицата и семейството. Отменя законите за лицата, за брака, за
извънбрачните лица и т.н. На базата на този закон излиза Правилник за водене на
регистрите за ГС, който отменя действащите до сега правилници. В сила е от 1950 год.
до 1979 год. Регламентира се вписването на ръка с черно мастило във формулярите за
ГС. Поправяне и допълване в регистъра за ГС става само след решение на съда.
1953 год. – Правилник за имената на българските граждани. Обяснява се какво е
бащино и какво е фамилно име, какво може да се използва за фамилно име. За първи
път се дава възможност мъжът да приеме фамилното име на жената. Дава се
възможност на сключилите брак преди действието на този правилник да направят
промени във фамилните си имена. Този правилник не допуска две собствени имена – на
лицата с две имена се дава възможност да изберат едно от двете имена, с което да бъдат
записано в регистрите. Този правилник дава възможност на български граждани от
друга етническа група да променят своите собствени, бащини и фамилни имена. На
родителите от други етнически групи се дава възможност да регистрират своите деца
като български граждани с писмена молба, без да се налага минаване през съда.
1968 год. – Семеен кодекс – действа до 1985 год. Урежда формирането на имената на
съпрузите след развод, дават се дефиниции за пълно, непълно и заварено осиновяване.
Всеки родител може да припознае своето дете с писмено заявление или с декларация с
нотариално заверен подпис до управителя на заведението, в което се е родило детето.
1975 год. – Наредба за ГС. Отново се засяга въпроса за имената на българските
граждани, за гражданите с по две имена и т.н. Уточнява се промяната на име при
сключване на брак (няма особени изменения от старите положения).
1990 год.- Закон за имената на българските граждани. Няма особени различия между
това, което регламентира този закон, и това, което е регламентирано с предходните НА.
Регламентират се съставянето на името, осиновяването, припознаването, промяната на
името при сключване на брак и развод и т.н.
1999 год. – Закон за гражданската регистрация. Изменян е и е допълван многократно
– последното му изменение и допълнение е от април 2010 год. Урежда обществените
отношения свързани с условията и реда за гражданска регистрация (ГР) на ФЛ –
български и чужди граждани – на територията на РБългария.
ГР се нарича вписването на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за ГС и
вписването на лицата в регистрите на населението. ГР включва съвкупност от данни за
ФЛ, които данни ги отличават от другите лица в обществото и в семейството, като
например, име, гражданство, семейно положение, постоянен адрес, настоящ адрес,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Система ГРАОН

Трите основни закона са Закон за гражданската регистрация, ЗМСМА, Закон за защита на личните данни...
Изпратен от:
Силвена
на 2011-02-21
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
7
1
11 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
114
1
4 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Система ГРАОН

Материал № 624810, от 21 фев 2011
Свален: 39 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 5,814
Брой символи: 34,136

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система ГРАОН"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала