Големина на текста:
Теория на предприемачеството
Еволюция на понятията предприемачество и предприемач - В римското право предприемачеството се
разглежда като занятие, работа или някаква търговска дейност. След това в средните векове се използва от
лица, които се занимават с външна търговия. За първи път понятието предприемачество се появява през
1723г. В него предприемачът е човек, който носи отговорност за дадено производство или строителство.
Същност на предприемачеството - Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към
печалба, основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновативна предприемаческа идея.
Предприемачеството изисква:
*мотив – печалба, свобода и др.
*инициатива – търсене и откриване на шансове
*лични качества – енергия, упоритост и др.
*минимум собствени средства
*пресметнат риск
*специфични знания и умения
Тези изисквания се отнасят в целия предприемачески процес или жизнен цикъл на предприятието.
Понятие за предприемач - Предприемачът е човек, който изразходва време, сили и средства за създаване на
нещо ново, което притежава стойност, носи целия финансов, психологически и социален риск и получава
награда във вид на пари и удоволетворение от постигнатите институцуонална и икономическа среда за
създаване и развитие на конкурентноспособни МСП. Малките, средните и микро предприятията в БГ
законодателство се регулират от закона за МСП. Като средното предприятие , броя на работниците в него е до
250 раотника, в малкото до 50 работника, в малкото до 10 работника.
*годишният оборот на средното предприятие до 50 мил. Евро
*на малкото до 10 мил. Евро
*на микрото до 2 мил. Евро МСП в БГ се развиват в условията на микроикономическа стабилност,
удолетвореност, конкурентноспособност и участие в единният вътрешен пазар.
1.Същност на предприемаческия Предприемачески процес
процес.
Предприемаческият процес обхваща усилията на предприемачите за реализиране на дадена бизнес идея въз
основа на информация, относно открити и налични възможности, ресурси, умения и ограничения за постигане
на поставените цели.
2.Фази на предприемаческия процес.
Предприемаческият процес може да се раздели на няколко логически свързани фази.
I фаза – Търсене и откриване на предприемаческата идея.
II фаза – Финансиране (Преценка за реална необходимост от
Средства).
III фаза – Изграждане и управление на предприятието.
IV фаза – Развитие и растеж.
3.Фактори, оказващи влияние върху предприемаческия процес.
Факторите, оказващи влияние върху предприемаческия процес от една страна са с персонална, социална и
организационна характеристика, а от друга са елементи на външната среда.
*Персоналните характеристки играят различна роля на отделните етапи на предприемаческия процес.
*Социалните характеристики са традиционни (нагласа в семейството, определено поведение и др).
*Организационни характеристики като наличност на екип от специалисти, които имат сходно мислене и
ценности и оказват влиянние върху семейството, ограничаване на почивките и др. Личностния риск е с най-
висока цена за успешния бизнес
Теория за мотивацията
1.Същност на теорията за мотивацията.
Теориите се разделят на две основни групи.
I група – Съдържателна теория
1) Теория на Хенри Мурей за демонстриране на потребностите. Според него развитието на потребностите и
разнообразието им мотивира поведението на човека за определено време. Според Мурей всяка потребност има
две основни характеристики – напревление и сила.
2) Теория на Ейбрахам Маслоу за йерархията на потребностите. Маслоу забелязва, че сътрудниците могат да
бъдат мотивирани не само с пари. Пирамидата на потребностите на Маслоу е както следва: От основите към
върха.
*Основни потребности – храна, течности, сън, облекло, жилище.
*Потребност от сигурност – психологическа мотивация.
*Потребност от социален контакт – приемане, приятелство, грижи, любов и др.
*Потребност от признание, статут, власт.
*Развитие на личността – самостоятелност, лична отговорност, удоволетворяваща дейност.
3) Теория на Клейтън Олдърфър – Той развива теорията на Маслоу и групира потребностите в 3 основни
групи.
- Нужди от съществуване.
- Нужди от обвързване – социален характер на личността.
- Нужди от растеж.
4) Двуфакторна теория за мотивацията – Според Херц Бърг разбирането, че има фактори, които трайно
мотивират хората се свързват с потребностите за самоутвърждаването. Определя десет фактора, които
локализират определени потребности.
*Постижение
*Признание
*Самата работа
*Отговорност
*Издигане в кариерата
*Политиката на компанията
*Ръководството
*Заплатата
*Междуличностните отношения
*Работните условия
5) Теория „X” / “Y” /“ Z”.
Според “X” природните дадености на хората ги карат да се отклоняват от работата и те трябва да бъдат
принуждавани да работят, да бъдат управлявани със силови методи със силата на властта и принудата.
(Дъглас Макгрегър)
Теория “Y” изхожда от обратната призумпция за човека. Той се смята за интелигентен по природа,
предприемчив, инициативвен, енергичен.
Теория “Z” е създадена от Уилям Оучи – японец, живееш в Щатите. Според неговата теория трудът придобива
самостоятелна морална ценност, работникът не издига работната заплата в култ, а трудът се разглежда като
дълг и жизнена мисия.
II Теории за мотивационния процес.
1) Теория за справедливостта – Стейси Адамс. Според него хората преценяват равенството между своя принос
и възнаграждение спрямо приноса и възнаграждението на другите, работещи
Предприемачески риск
1. Финансов риск.
В своята дейност предприемачът се изправя пред три вида риск, като той се страхува на първо място от
финансовите последствия при един евентуален провал. Загубата на финансови средства се приема като
критичен фактор за бъдещия предприемач. В някои случаи финансовия риск е по-голям от действителния на
пръв поглед. Съществуват и редица възможности и начини за намаляване на риска. Застраховането повишава
сигурността на бизнеса. Въпреки това предприемачите трябва да са готови да поемат собствен риск в своя
бизнес.
Специалистите съветват да не се инвестират повече от 27% от личните спестявания на фирмата и да се
търсят начини и методи за допълнително финансиране.
2. Професионален риск.
Той се свързва с това, че излизайки от професионалната сфера за определен период и връщайки се след
това в нея се съпровожда с изключителни трудности, както за действащите работници, така и за завърналия се,
защото той е загубил част от своята квалификация и личностни качества и умения. Това, което отказват да
направят собствените компании се прави от конкурентите. Така те се сдобиват с работна сила, която е
мотивирана да работи при тях.
2.Личностен риск.
Личностния риск означава намаляване на социалните контакти, времето отделено за дома ирастежа и
развитието на предприятието.
*Външна среда – Тя оказва въздействие върху предприемаческия процес в различни направления от нейните
характеристики, които се повтарят, макар и с различна роля и съдържание.
4.Субекти на предприемаческата дейност
*Предприемач – Основен субект.Той проявява инициатива и търси да реализира нови възможности за
производство.
*Потребител – Играе ролята на индикатор за предприемача.
*Държава – Тя има водеща роля при определяне на условията на предприемаческата среда.
*Работници и служители – Те са реализаторите на предприемаческата идея.
*Бизнес партньори – Това са отделните играчи на пазара.
*Конкуренти – Те са невидимата ръка на пазара
КРИТЕРИИ ЗА МАЛКО И СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ (МСП)
1 Икономическа роля на дребният бизнес. МСП изпълняват следнате важни функции за икономиката на
страната:
*предоставят ускуги, които олесняват развитието на бизнеса
*източник са на иновационни методи защото са гъвкави, динамични, лесно реагират на промените на търсенето
и предлагането
*може да изпълняватролята на „инкубатор” за големи предприятия
*в тях се подготвят се подготвят управленски кадри и предприемачи за развитие на частния сектор и
инвестициите.
2 Критерии за МСП
*дидифиниция на европеиският съюз за МСП, според нея първият критерии е за численоста на персонала:
**микро предприятие < 10 работника
**малко предприятие 10-50 работника
**средно предприятие до 240 работника
*според годишният оборот:
**микро предприятие <2мил. Евро
**малко предприятие <10 мил. Евро
**средно предприятие <50мил. евро
*според общото балансово чило:
**микро предприятие до 2мил. Ево
**малко предприятие до 10 мил. Евро
**средни предприятие до 43 мил. Евро
Закона за МСП орежда обществените отношения свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване на
създаването и развитието на МСП. Този закон има за цел да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна и
предоставя права за ползване на интелектуална или имуществена собственост
-франкчаизоползвател-това е страната получаваща правата и плаща франкчайзинк цена, обект в зделката е франкшизъм.
ПРАВНИ ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИА НА БИЗНЕСА
1 Нормативна уредба – Правните форми на бизнеса в БГ се регулират в турговското право, като основни ТЗ
(търговски закон) , и закона за търговският регистър (ЗТР).
Търговец по смисъла на ТЗ е всяко физическо или юридическо лице което извършва по занятие зделки,
посочени в чл. 1 ал.1 на ТЗ
(Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или
юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) търговско представителство и посредничество;
5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) застрахователни сделки;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) банкови и валутни сделки;
8. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) менителници, записи на заповед и чекове;
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) складови сделки;
10. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) лицензионни сделки;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) стоков контрол;
12. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) сделки с интелектуална собственост;
13. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, намиране на капитал
*системното новаторство изисква предварителен анализ на седемте условности , които са пречка за бизнеса:
нещо неочаквано, несъответсвие между реалност и в деиствителност, изменение в производството, изменение
в състава и структората на населението, изменение във възпроизводството, ново знание =>
естествено/социално.
* Предприемачески стратегии: работи здраво,много бързо,вкус към риска, бъдете различни.
* В условията на пазарна икономика основи на дайноста се извършва чрез планиране като най-характерен е
бизнес
ОСНОВНИ ОСНОВНИ ВИДОВЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ
1 Лидерски роли и стилове .
*стил от гръцки означава пръчица.
*под лидерски стил се разбира определен подход или начин чрез който
се осъществява упраавлениято на дадено пред приятие, на група от хо-
ра или проект.
*Според Курт Левит имаследната класификация на лидерските стилове:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприемачество

Разработени теми по предприемачество за студенти...
Изпратен от:
Треперина Георгиева
на 2011-02-21
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
257 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Бизнес клъстер по Предприемачество и бизнес идеи.
добавена от anastacia2 21.11.2012
0
42
партньорства в предприемаческите мрежи
добавена от traio90 23.04.2012
1
18
Подобни материали
 

Предприемачество

25 окт 2011
·
425
·
10
·
4,391
·
653
·
3

Пищов по предприемачество за студенти втори курс в Земеделски колеж град Пловдив...
 

Предприемачество - лекции

26 окт 2011
·
311
·
10
·
2,522

Производството е стопанска дейност насочена към създаването на стоки и услуги. Стоката е продукция, излязла на пазара. Целта е не всяко производство да произвежда стоки и услуги и накрая да има печалба...
 

Вътрешно предприемачество

23 яну 2012
·
165
·
10
·
211
·
287

Предприемачеството е особен вид икономическа дейност, насочена към печалба, основана на самостоятелна инициатива, отговорност и иновационна предприемаческа идея...
 

Фигурата на предприемача

10 авг 2020
·
45
·
14
·
524
·
55
·
4

Основни типове предприемачи. Българският предприемач – роля, характеристики, поведение. Осигуряване на планирана приемственост в семейния бизнес...
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
Тест по Предприемачество и малък бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за студенти от 3-ти курс в Икономически Университет - Варна, Предприемачество.
(Труден)
24
25
1
7 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 624037, от 21 фев 2011
Свален: 257 пъти
Прегледан: 400 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,011
Брой символи: 6,685

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала