Големина на текста:
Тема 1 : Същност и хар. на соц.
дейности
Тема 2: Същност и съдържание на
организацията на соц. Дейности
Тема 3:Обща характеристика на
управлението на СД
Тема 4: Основни форми на
управлението в СД
Понятието соц. дейност често се
използва във връзка със социална
политика.Соц. дейност е п-це на
целенасоченочено въздействие върху
рисковете,съпъстващи живота и труда
на човек за гарантиране на инд. им
благосъстояние .Осъщ. се на :инд.
,групово,общностно и на ниво
общество.Съдържанието на соц.
дейност се обуславя от връзката
между икономическата позиция
(собственост,доходи,спестявания) и
инд.сигурност на индивида.Държавата
изгражда обществени
организации,система от социални
дейности и така се намесва в сферата
на състоянието.Намесата е във
форми адекватни пазарните
процеци.Така се поддържа общ.
кохезия.Опр. соц. не бива да се
разбира само като държавна
.Качеството соц. могат да притежават
и общини,проф. и др. общности
,частни лица и стоп.
организации.Дадена дейност е
социална,тогава ,когато има равни
възможности за потр. от различните
индивиди ,независимо от
икономическия им статус.Сд на
Социални Дейности могат да бъдат :
държавни и недържавни сдружения
,кол. сдружения и частни лица. Соц.
дейности биват :-СД ,регулирани от
държавата;-СД,извършвани от
общините ;-СД на граждански
сдружения.Сд са мн . и разнообразни
.Свързани са с разделението на
труда,създ. на немат. блага,здравето
на човека,осиг. на безопасността
му.,защита на благосъстоянието
му.Сд са групирани в подсистеми
,които функционират като цяло за
пост. на обща цел.Системите от
дейности,чрез законодателството се
превр. в соц, институтции.Сд биват :
помагащи,съхраняващи,превантив
ни,гарантиращи.Могат да бъдат
насочени към цялото
население( използ. на свобод.
време,образожание,здравеопазване,д
оходи) или към отд. групи(дейности по
соц,подпомагане,заетост,безработица
,условия на труд) .
Съвременната държава регулира п-
сите в общ. като хармонилизира
интересите и се оротивопоставя на
маргинализацията.Тя не би могла да
упр. адекватно соц. риск без
съответните соц.дейности и орган.
структури.В соц.. сфера понятието
организация се използва с 3 значения :
1: организация се разбира като обект
или с-ма със своя вътр.
структура,опр. от предмета на
дейност.Това са разл. учреждения и
заведения за реал. на соц. права.Тя
включва опред. бр. хора,соц. вещи и
соц. предписания ,норми и правила
регламентиращи изпълнението на
функциите.М/у хората има
координация и субкоординация,съобр.
с конкр. с-ма от соц.
роли.2:Организацията се разбира като
структура,подреждането на нейните
елементи ,ред на протичане на даден
п-с.Структура на конкретна с-ма от соц.
дейности.3:Организацията се разбира
като дейност на соц. субекти за създ.
на необх. ред иза протичане на даден
п-с за функцията на даден обект ,като
дейност за постигане на подреденост
на системата и обекта на п-са.Говорим
за упр. структура и координиране на
дейностите на нейните
звена.Организация на Социалните
Дейности е :ред за осъщ. на СД,за
формиране и подреждане на СД в
системи и подсистеми,за форм. на на
с-ма от СД вна даденото
общество.Всяко нац. общество
изгражда с-ма от Сд,която отр.
неговите конкр. ососбености (неговото
иконом.,пол.,културно състояние) и е
плод на пол. решения.Форми на
зашита на индивидуалното
благосъстояние : -форми ,които
поддържат доходите :осиг. преки
трансфери,при прекъсване на връзката
с труда или при недостатъчни
доходи.;-социални услуги:публична
непазарна сфера със безплатен
ликвазипатен достъп до
здравеопазване,образование,персонал
ни соц. услуги.Тази сфера предлага
услуги не срещу признати права;
-форми,които поддържат достъпа
до пазарни позиции:Политика по
доходите,Данъчна политика,осиг. на
образование.Тези форми са насочени
към създ. на на условия за успешно
пазарно поведение и облекчаване и
гарантиране на достъпа до
благоприятни пазарни
позиции.Въпроси,които хар.
съдържанието на организацията на
СД:опр. на конкр. техн. форми,от които
да се реализират СД,намиране на
обхват и равнище ,адекватен на общ.
потребности и ресурси,териториална и
финансова достъпност на СД,опр.
връзките и взаим. м/у соц. дейности и
системи от СД за постигане на на
финансова и функц.
устойчивост,изграждане на
институции,Минимални социални
Управлението е :целенасочено
въздействие в/у дадена с-ма,с цел
привеждането й в желаното
състояние,зададено със съответни
параметри.Крайната цел на
управлението може да е
стабилизацията или изменение на с-
вата на системата.За да се осъщ.
управление е необх. да бъдат
изпълнение следните условия: 1) Да
има някой ,който да въздейства-
субект; 2)Да има нещо, на което да се
въздейства-обект; 3)Да има
предварително опр. цели;
4)Управлението се осъш. в конкретна
вътрешна и външна среда,които
непрекъснато се променят. ;5)
Развитието на с-мата изисква
непрекъсната промяна,а
ограничеността на ресурсите изисква
ефективното им
използване.Глобалната цел на
управлението е постигане на високо
качество на живот.То се отнася до
постигането на степен на
благополучие и лична
удовлетвореност.Основата на това
понятие е разбирането,че развитието
на едно проспериращо не може да
бъде доминирано само от постигането
на материални цели.В такова общ.
хората трябва освен материални блага
да имат и добри знания,добро
образование,пълноценен отдих,успехи
в личностното развитие,добър личен и
семеен живот.Процесите в соц. сфера
са мн. динамични.Наблиюдават се
промени в резултат от от
интернализацията на капитала и
глобализацията на пазарите.В
настоящия момент СД са
локализирани,където се пресичат
глобалните икономически
сили,европейските пол. интереси и
местните национални
нужди.Държавите споделят обща
траектория на ограничаване на соц.
права.Управлението на СД има не
леката задача да осигурява
ефективност и да гарантира
справедливост.Ефективността е
съотношение м/у ефектите и
разходите за тяхното
постигане.Справедливостта е
осигуряване на равни възможности за
достъп на всички до публични блага и
намаляване на различията в
потреблението им.В соц. сфера
фокуса е върху вземането на социално
ефекивни решения.осигуряването на
по-справедливо разпределение на
блага,става за сметка на загуби за соц.
ефективност.Двата критерия могат да
се примирят,ако загубите засягат
слабо -напр. високо доходни групи от
населението или някои по-добре
осигурени региони.Управление на
социалните дейности е :специфична
дейност за реализиране на целта за
повишаване на качеството на живота в
условията на динамична среда и пост.
на качествен контрол в/у соц.
Основни форми на упр. представляват
онези обективно необходими форми на
проявление на въздействието в/у
управляваната система.Това
са:планиране,организиране,мотивир
ане,контролиране.
1.Планиране :
формиране на целите и задачите на
управлението ,както и пътищата за
тяхното постигане.Включва 4
дейности:целеполагане,анализиране,п
рогнозиране,разработване на
план.а)Целеполагането
определянето на целите,определянето
на формите ,декомпозирането на
формите в задачи,задачите в опр.
процедури.При опр. на целите спазва
определена йерархия.На 1 място се
определя глобалната цел-тя се
конкретизира в социална политика.На
2 място се формират целите на всяка
с-ма от СД.На 3 място се детайлизират
целите на отделните равнища на
управление.
установяване на състава на
изследваната социална
дейност,спрямо форм. цели,форми и
задачи.Определяне на
факторите,които влияят.Оценка за соц.
п-си.Разкриване на причините за пол.
или отр. резултатиИзводи и насоки за
понатaтъшното развитие с цел
изработването на планове.
прогнозиране
съзнателно,обективно предсказване на
бъдещото развитие на
соц.дейностиХарактеризира се с
неопределеност и вероятностен
характер на п-сите.Използват се
методи като:експертна
оценка,моделиране,сравнителен
анализ.Функцията завършва с
разработване на конкретни
планове.Планът детайлизира
целите,той е рамката,която определя
задачите и ги разпределя.В
зависимост от периода плановете
могат да бъдат:
текущи.Стратегиите могат да се
разработват както за соц.системи,така
и за организации,които преодставят
СД.Разработват се в 2
разреза.Първият е обща стратегия на
цялата система.Вторият разрез
функционална стратегия-обхваща
функциите на с-мата или орг.
2.Организиране:
на структура на дадена с-ма от СД или
конкретна организация и съгласуване
на нейните структурни звена ,което
дава възможност заетите да работят
ефективно за пост. на целите/.При
осъщ. на функцията организиране
могат да се обособят 2 процеса:
създаване на управленска структура.
координиране на на дейността на отд.
звена на управленската
структура.Функцията организиране в
практичен план започва с
изграждането на управленска
структура.Изграждат се първо
структурите,отговорни за политика на
стандарти :
норми,нормативи,показатели,критерии
,в/у които се изгражда и функц.
организацията на СД в обществото и
от които зависи нейната
ефективност.Те са правни норми,които
регулират соц . отношения по повод
правото им на социална
защита.Мин.стандарти могат да бъдат
групирани в сфери на дейности-мин.
стандарти в сферата на
осигуряването;мин.стандарти в
доходите и др.
неравенства.Предмета на упр. на СД
обхваща :образование,избор на
професия,проф.
обучение,преквалификация,заетост и
условия на труд,соц.осиг,соц.
подпомагане,свободно
време,здравеопазване.Субекта на
управление са институциите,които го
реализират.
СД (Мин.съвет,Мин. на труда и
соц.политика)
за оперативното управление
(изпълнителни
агенции,общини,неправителствени
организации).
равнище на оперативното
управление:
ръководи,регионално-
координация,контрол,обобщава
о-конкр.реализиране на основните
функции.На 3 място се определя
вътрешната структура на трите
равнища.Изгражда се на принципа на
еднопосочност в действита на звената
при реализиране на целите.На 4 място
се разработва процес за координиране
действията на 3-те управ. равнища и
на структурните звена в
тях.3.Мотивиране-
модели,методи и средства,чрез които
се създ. стимули за ефективна и
творческа работа на заетите в соц.
сфера.При мотивирането се постига
обединяване на мотивите на заетите с
тези на системата.При тази дейност се
изучава мотивацията на заетите и
мотиваторите(фактори).
биват:-фактори ,свързани с инд.
характер на личността
способности,качества,интереси,желани
я,ангажираност.;
мотивационни фактори-
иконом. среда влияеша в/у заетите в
дадена соц. с-ма или
организация.Отнасят до състоянието и
разв. на трудовия пазар,равнище на
потребностите на заетите и
семействата им.;
мотивационни фактори-
възд. на работодателите и орган.
среда в/у заетите.Това са работни
заплати,условия на труд,възможност
за развитие и напредване в
кариерата.4.Контролиране-
постоянно регулиране на на функциите
на соц. с-ма в съот. с поставените
цели,функции и задачи.Контролната
дейност се изразява първо в
наблюдение и сравнение м/у приетите
цели,задачи и функции и тяхното
изпълнение.Коригиране на
допуснатите отклонения.Контрола
бива :предварителен,текущ и
заключителен.
и целят да се получените резултати да
са максимално близки до
заплануваните.При опр. на СД
контрола е насочен в 2 посоки:-
първата е към
управителите,ръководителите и
персонала за изпълнение на
функциите и задачите на дадената с-
ма от СД и спазване на норм .
уредба .-втората посока е към
бенефициентите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация на соц. дейности - първи теми

Понятието соц. дейност често се използва във връзка със социална политика.соц. дейност е п-це на целенасоченочено въздействие върху рисковете,съпъстващи живота...
Изпратен от:
Bilqna Nedqlkova
на 2011-02-21
Добавен в:
Пищови
по Социална политика
Статистика:
26 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална политика

14 дек 2007
·
824
·
8
·
1,137
·
142

Голяма трудност е да се намери подходящ критерии на същесвуващите схващания за социалната политика, при положение че работилите в тази област са отразили идеите на своето време, своите собствени гледни точки и, което не е никак маловажно-привързаността...
 

Предмет и метод на социалната политика

06 мар 2008
·
519
·
3
·
458
·
133
·
2

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: Макроикономическа концепция за държавната социалната политика Социална държава и социална политика Фискално регулиране на социалните процеси Социални програми...
 

Правата на човека и социалната политика

06 мар 2008
·
223
·
7
·
1,604

Приближаване на социалната политика до постановката за гарантиране правата на човека. Проблемът за правата на човека освен социален, има и силно изразени политически, икономически и културен характер...
 

Социална политика

03 дек 2008
·
732
·
48
·
11,933
·
306

Теми по дисциплината "Социална политика".
 

Социална интеграция на инвалидите

09 ное 2008
·
348
·
9
·
1,448
·
198
·
3

Като процес на интеграция се определя процесът на приобщаване на отделни индивиди или групи индивиди към обществото. За интеграция се говори, когато става въпрос за малцинствени групи, за лица с девиантно поведение, за лица с увреждания...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Организация на соц. дейности - първи теми

Материал № 624027, от 21 фев 2011
Свален: 26 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 2,136
Брой символи: 13,284

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация на соц. дейности - първи теми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала