Големина на текста:
Цикълът „Епопея на забравените” – история и поетически мит
1)     Цикълът оди   е създаван от 1881 гдо 1884 гПри окончателното подреждане поетът 
поставя целия цикъл в стихосбирката „Гусла”. Одите излизат в самостоятелна книга 
Поеми” в 1983 г.
Формален повод за написването на цикъла – статията на Захари Стоянов „Имената на 
българските въстаницикоито сами са посягали на живота си”.
2)    Истинскивътрешен повод за раждането на „Епопеята   ” – будното обществено съзнание 
на поета и трагичният сблъсък между идейния и нравствения свят на две епохи:
­       Разочарование от следосвобожденската действителност (време на „дребни 
характери”, на „лилипути” и „низкопълзящи инстинкти”, на „тесни чела” и „широко разтворени 
джобове”). Това разочарование тласка Вазов към темите за родната история и родната природа.
­ Необходимост   от   възкресяване   и   утвърждаване   на   патриотичните   и 
демократичните национални идеали и ценности на Възраждането като нравствени норми 
(критериии в свободна България.
­ Защита на българското национално достойнство от клеветатаче българинът 
не заслужава свободата сиче тя му е подарена.
­ Епопеята” като естетическо (художественосредство за самопознание на 
нациятаза изграждане на нейното национално достойнство и самочувствие – българският народ 
да познава значимото дело на възрожденските дейцида познава собствените си слава и 
величиепостигнати в саможертвения героизъм на своите родолюбиви синове.
3)    Голямата тема за родното   получава нова интерпретация чрез темата за преломния 
исторически момент на духовно пробуждане и национално въздигане (Паисиевото дело
Априлското въстаниеОсвободителната война), подложило на изпитание духа на българина
пътуващ към постигане на собствената си национална идентичносткъм свободата си – 
превръщането на народа в нацияЗа Вазов е характерно двуделното отношение към 
историятародното се съизмерва с противопоставянето между безнравственото настояще (време 
на апатиязабраваегоизъмматериализъмкариеризъми възрожденското миналоосмислено 
като мерило за националните нравствени стойностиТова минало е идеализираносакрализирано
представено е чрез върховите си нравствени проявления в личности и събитияЗа близкото 
възрожденско минало се говори с възторг и преклонението се превръща в митв легенда
Целостта и сакралността на този мит се подкрепя и от неслучайния брой текстове – 12 (число на 
завършеносттацелосттапорядъкахармонията: 12 месеца, 12 зодиакални знака, 12 часа, 12 
богове на Олимп, 12 апостоли на Христос, 12 рицари около Кръглата маса и пр.).
4)    Жанрова специфика  налице е жанрово „смешение” между поема (лиро­епически жанр – 
сливане на епическа мащабностотразяваща конкретни лица и събитияс повишена лирическа 
оценъчност), ода (героите и събитията са значими и са представени възторженопатетичноза да 
се утвърдят и възславятда бъдат обект на гордост и преклонение и пример за следване), елегия 
(трагични   интонации свързани  с   историческия  крах   на  Априлското   въстание) Най­общо 
лирическите текстове се определят като оди.
5)    Заглавие:   звучи като оксиморонзащото епопеята като жанр представлява монументално 
по форма епическо произведение с общонародна ценностна проблематикаизвлечена от 
преломна историческа ситуацияВъв вазовски смисъл епопея – мащабното 
националноосвободително движение в близкото героично миналос върховите проявления на 
българския национален духда се превърне в образец за настоящетовъв фактор за национално 
1
самопознание и развитие;  забравените  – тълкува се не само като  забравенино и като 
непознатинедооценени от историята (поради дребнавите егоистични и меркантилни интереси в 
следосвобожденска България). Епопеята е епически текств който авторът спазва епическа 
дистанция – при Вазов е не толкова времева отдалеченост (Вазов създава одите само 4­5 години 
след събитиятакоито отразяваа Омир пише поемата – героическа епопея – „Илиада” 4­5 века 
след Троянската война), колкото разминаване между идеалите на Възраждането и липсата на 
идеали в настоящетоЗатова за близкото възрожденско минало се говори с възторг и 
преклонение и то се представя като нравствен критерий (образецмоделпримереталонза 
настоящето
6) Вазов създава легендапоетически мит за един век и един народнационален Пантеон 
на безсмъртиеточрез който проектира българското величие на фона на общочовешкотоЗатова 
високото българско време е представено чрез романтико­героично изображениетонът е 
тържественпатетиченполемиченреториченГероизацията и идеализацията на личностите и 
събитията  са   постигнати  чрез   библейски  и   исторически  уподобявания,   хиперболизация
възходяща градацияантитезностметафоричностбиблейска символикареторични възклицания 
и реторични въпросилирически отстъпления (отклонения).
7)    Опозиции в „Епопеята   мрак­светлина (основна опозиция), тъмно­ясноробство­свобода
срам­геройство,   позор­слава,   безчестие­чест,   падение­въздигане,   сън­проглеждане,   лъжа­
истинанизко­възвишеногреховно­святотрагично­оптимистичносмърт­безсмъртие.
8)    Композиция на цикъла   
Цикъл – своеобразна художествена цялост от няколко произведенияобединени от общ 
признакв случая 12 одисвързани  тематично с обща развойна нишка  – от Пайсий до 
Освободителната войнас обща идея – да се създаде поетически мит за възрожденската епоха 
чрез няколко върхови момента в личности и събитияда се проследи огромният скок в народното 
самосъзнание от Паисий до Априлското въстание и връх Шипкабързото духовно израстване на 
народа („И в няколко денатайно и полеканародът порасте на няколко века” – финал на одата 
Каблешков”, който финал е художествено обобщение на основната идея в цикъла). Целта е 
народът да се самопознае чрез възкресените от близкото минало трайни национални и 
общочовешки ценностида открие в тях стимули за високо народностно самочувствие и опори за 
трудния път на свободната българска държава към бъдещето. 
Цикълът представя раждането и осъществяването на националната идея   не    в хронологията   
на историческите събития (от Паисий до Шипка), а в логиката на живата народна паметчиято най­
активна провокация е споменът за Апостола на свободата – именно неговата личност в най­голяма 
степен изразява духа на Възражданетона самопожертователния героичен национален подем
Затова одата „Левски” е първа в цикъла и е програмна за целия цикъла композиционната 
рамка се затваря от одата „Опълченците на Шипка” – тя представя върховото постижение на 
националния духовен и революционен  подем на възрожденската  епохаотвоюваната от 
българите (а не подарена) – с героично народно самопожертвование –  отечествена свобода.
9)    Отношение към историческите факти  :
Предварителната информацияс която Вазов е разполагале била много оскъднатъй като 
историята на нашето националноосвободително движение тогава (когато Вазов пише одитевсе 
още не е била написана. „Епопеята” не следваа предхожда историческата оценка (съвременната 
историческа наука все по­често възразява на Вазовата трактовка на националноосвободителните 
борби). Художествените текстове (одитене се стремят да следват историческотоконкретно 
фактологичнотоа по­скоро да го надраснат със своите емоционални и нравствени внушенияВ 
Епопеята” са налице два основни градивни пласта:  събитийно­биографичен  и  оценъчно­
2
историченкато превес има вториятВазов търси   не   възкресяване    на фактитеа осмисляне на 
националните духовни и нравствени стойности.
Следователно първата капитална заслуга на „Епопеята” ече тя сама намира стойностите 
на подвизите и ги утвърждава в съзнанието на нациятакато установява моствръзка между 
настояще и минало чрез своето преклонение пред възрожденските образци на непостижимост
чрез оценъчната си позиция на техния висок нравствен подвиг.
10)    Отношението    личност­народ­история   (личността в ставането на историята):  
Героят (личностнароден колективе поместен в контурите на историятас ролята и влога 
си в неяБиографичните елементи на отделната личност са поднесени по­пестеливо и често са с 
подчертана условност (не претендират за фактологична точноста са плод на художествена 
измислица): например монолозите на Левски и на ПаисийБългарската възрожденска история е 
по особен начин „персонализирана” – подбрани са личностикоито са най­високо проявление на 
българския възрожденски дух и чийто подвиг е с историческа значимостнационална и 
общочовешкаОтделната личност е взета само в своите взаимоотношения с народакъм който е 
обърнато всяко слово и всяко дело на личността – връзката   личност­народ­история   е    дълбока и 
неразривнаГероизмът и саможертвата на отделната личност дават пример и обединяват народа
но общият героизъм на цялата нация превръща подвига в история (затова колективният народен 
подвиг на връх Шипка извоюва националната свобода и поставя началото на новата българска 
история). Вазов  утвърждава саможертвения подвиг за свободата като национална и 
общочовешка мяра за безсмъртие.
Личностите са изключителнис титаничен духс високо съзнание за отговорността си пред 
народа и историятаза значимостта на историческата си мисия в битието на нациятаИзлъчват 
нравствено обаяние и имат невероятен авторитет сред народа – влияят върху народното 
съзнание и осъществяват прелома в негоТе са двигателитворциобразци на националната и 
общочовешката историяводачилидери на народностния колективпровокират порива на народа 
към високия идеал и към героичната саможертва в революционната борбаПредставени са 
винаги в контекста на конкретен исторически момент (от Националното възраждане) – с ролята и 
влога си в него и във връзка с народа като негови върхови проявленияИзразена е идеятаче 
отделната личност е родена от нуждите на конкретния исторически момент и въплъщава „идеята” 
на този моментВ този смисъл героите имат обобщена характеристика (нямат физически облик
възрастличен животобраз им дават техните делаидеите имвръзката им с народа и 
историята): Пайсий е началото – будителятнасочил поглед едновременно към миналото и към 
бъдещетоБратя Миладинови – просветителиучителибудители от град Струга (Македония), 
автори на сборник с народни умотворенияСтефан Караджа  – заедно с хаджи Димитър е 
воевода на четаРаковски е идеологът на борбатаБенковски – aпостолът и водачътПанайот 
Волов – също апостол на Априлското въстаниеТодор Каблешков – известен революционер
написал „кървавото писмо”; Левски – гениален идеолог и стратегза първи път превърнал така 
ясно словото в делотой е цялостно въплъщение на националноосвободителната епохаКочо е 
редовият боецкойто е част от народасъщото значение имат и революционерите Братя Жекови
опълченците въплъщават народния колективсътворил подвига и историята.
Личностите са недостижими в своята нравственоствъв високите проявления на героичното 
си дело и себежертваЗадават най­високата мяра за човешкото в епохата на Възраждането
предизвикват възхищениегордостпреклонениеизграждат националното самочувствие на 
българинаЖитейският им път е свързан с героично себеотдаване на високия идеал – те са 
идеализиранисакрализиранимитологизирани в образа си на мъченици и героина светци за 
отстояване на новата вяра – свободатаУподобени са на библейски и исторически образци
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Епопея на забравените- история и поетически мит

Истински, вътрешен повод за раждането на „епопеята” – будното обществено съзнание на поета и трагичният сблъсък между идейния и нравствения свят на две епохи...
Изпратен от:
Стоян Тодоров
на 2011-02-20
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
76 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Защо са написали опълченците
добавена от mimizi 11.05.2020
0
1
Каква е съдбата на славейчето?
добавена от radostina.konova_fb 29.01.2017
0
6
моля за утре !!!! моля помогнете !!!!!
добавена от geri_55657 12.05.2016
0
8
Кой е създал нашите букви
добавена от tatiana.tabakova 10.09.2018
3
6
Кратко съчинение разсъждение по темата...Литература за 7 клас,моля ви помогнете ми!
добавена от daniii1912 31.01.2018
1
6
 
Онлайн тестове по Литература
Поезията на Елисавета Багряна
междинен тест по Литература за Ученици от 12 клас
Теста проверява знанията за творчеството на Елисавета Багряна. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
1
1 мин
17.08.2020
Н.В. Гогол - "Шинел"
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Тестът е върху произведението на Гогол "Шинел" и е за проверка на знанията на учениците. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
12
4
1
16.10.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Епопея на забравените- история и поетически мит

Материал № 623945, от 20 фев 2011
Свален: 76 пъти
Прегледан: 290 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 24
Брой думи: 11,692
Брой символи: 76,020

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Епопея на забравените- история и поетически мит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала