Големина на текста:
Дейвид Рикардо
Дейвид Рикардо живее в повратен момент от развитието на Западна
Европа.На Британските острови и на континента протичат социално-
икономически процеси и събития от световноисторическо значение.Това
са преди всичко индустриалния преврат в Англия и буржоазната
революция във Франция.
В англйиската общественост под влияние на тази революция и началото
на индустриалния икономически прогрес все повече се издигат гласове за
довеждане на свободното пазарно развитие и буржоазната демокрация в
страната докрай.Дейвид Рикардо е един от тези представители на
либералните кръгове,станал изразител на движението за пълна свобода на
бизнеса и пазарната демокрация,против политическата олигархия и
икономическите привилегии на лендлордовете.
Рикардо е роден през 1772г. В Лондон и е третото от седемнайсетте деца
на Ейбрахам Рикардо-крупен лондонски брокер.Предците на Дейвид са
испански евреи,които,подгонени от репресиите в католическа Испания,се
преселват в Холандия.Бащата на Дейвид е един от извстните тогава
“дванадесет еврейски брокери”,допуснати в Лондон.
Дейвид Рикардо следва бизнеса на баща си.като малък учи в обикновено
училище,а след това на 12 години,заминава за Амстердам,където в
кантората на чичо си изучава тънкостите на търговския занаят.По-
късно,след завръщането си в Англия,учи още малко,но на 14-годишна
възраст приключва със системното си образование и започва да помага в
борсовите дела на баща си.Успешните дела на Дейвид,въпреки младостта
му,бързо го правят известен на борсата и деловите кръгове в Лондон.
Започвайки само с 800 лири,благодарение на опита,късмета и
изключителния си усет към печалбата,той преуспява в борсовата спекула
и натрупва голямо богатство.Едва на 25 години Рикардо е вече един от
най-известните лондонски милионери.
Дейвид Рикардо е привърженик на интересите на бизнескласата,на
промишлената боржуазия,извършваща промишлената революция и
решително се противопоставя,макар сам да става земевладелец,срещу
интересите на поземлената рентиерска класа.
В изследванията си той търси вътрешните обективни закономерности на
икономическите явления и процеси.За тази цели използва метода на
логическата абстракция.В основата на теорията си постава редица
изходни принципни положения и на тяхна основа търси и развива по-
сложните и по-конкретни форми на проявление на тези принципи и
закономерности.Така в основата на своята концепция Рикардо полага
закона за трудовата стойност.Т.е. че стойността на стоката се определя от
работното време.Оттук изследва доколко всички икономически категории
и явления съответстват или противоречат на този основен принцип.
1
1.Теория за трудовата стойност
Класическата значимост на Рикардо като учен икономист се
определя от сериозните му усилия в монистичната му аргументация и
утвърждаване на трудовата теория за стойността.Монистичната си
позиция за стойността Рикардо развива,опирайки се на теорията на
Смит.Той възприема от него възгледа,че стоките притежават
потребителна стойност и разменна стойност и прави задълбочен анализ на
тяхното от ношение към мярката на стойността.Рикардо стига до
иазвода,че полезността на стоките,макар и необходима,не може да служи
за мярка на тяхната разменна стойност.Той казва:”Полезността на благата
бзеспорно представлява основа на стойността,но степеннта на полезност
не може да бъде мярка на стойността.Стока,произведена с голяма
трудност,винаги струва повече,отколкото стока,произвдена с по-голяма
лекота.даже ако всички хора считат,че последната е по-полезна от
първата.Стоката трябва да бъде полезна,за да има стойност,но трудността
на нейното производство е правилната мярка на стойността й.Поради тази
причина желязото е по-малко ценно от златото,макар и по-полезно.”
От същата позиция Рикардо подхожда към основната идея на теорията за
“субективна оценка”,която всъщност е нюанс на идеите на Ж.-Б.Сей.При
нея вместо обективните полезни свойства на предметите за определител
на стойността се предлага субективната оценка на потребителя съобразно
чувството за удовлетвореност или неудовлетвореност,свъразно с
полезността на потребяваните предмети.
В теорията си за разменната стойност Рикардо фактически отхвърля и
тези възгледи,които я определят с категорията рядкост.Стойността на
такива предмети като уникални статои,картини,монети,редки вина и др.
Зависи от тяхната пазарна рядкост.Трудът не мойе да регулира тяхната
стойност,защото никакво количество труд не може да увеличи
производството и предлагането им на пазара.
Смит развива тезата,че правилото според което размяната на стоките ства
в зависимост от вложения в тях труд,е валидно само за”примитивното
състояние на обществото”,т.е. за простото стоково производство.За
условията на съвременното капиталистическо стопанство,когато вече има
разделение на собствеността съответно върху капитал,земята и труда
принципът на трудовата стойност в размяната не действа.
Според Рикардо трудовият принцип за образуване на стойността не може
да се изменя с развитието на обществото.За него определянето на
стойността от изразходвания труд е абсолютен и всеобщ закон,който е
напълно приложим и към съвременното състояние на
обществото.Стойността според него не може да се определя,както счита
Смит,от ”куповаемия” труд,защото в процеса на покупко-продажбата или
в размяната стойността на стоката не се създава.В нея само става
съотнасяне на въплътените в стоките количества труд,т.е. на вече
създадени стойности.
Стойността на стоките не може да се определя от сумата на трите основни
дохода в обществото.”Тяхната стойност не зависи от нормата на
2
печалбата,нито от нормата на работната заплата,нито от рентата,а от
цялото количество труд,необходимо за производтството и доставката им
на пазара.”Реализацията на доходите става на базата именно на вече
създадена от труда стойност на продукта на този труд.За това доходите са
производни части от създадената стойност,а не независими стойностно
образуващи фактори.
Под влияние на индустриалния преврат,довел до значително натрупване
на капитал в производството,Рикардо за пръв път ясно формолира
възгледа,че разменната стойност на стоките”се влияе не само от
непосредствено приложения труд,но и от труда вложен в
оръдията,инструментите и сградите,с които се подпомага този труд.”С
други думи величината на стойността се влияе от стойността на
средствата за производство.
Идеята,че капиталът,вложен в тези средства,не създава стойността,а само
влияе на нейната величина,остава обаче не развита.Рикардо не съумява да
разреши докрай проблема за пренасянето на стойността.
Дейвид Рикардо извежда едно от основните противоречия на трудовата
теория,което по-късно К.Маркс се опитва да разреши,като обявява,че
естествената цена е”преобразувана пазарна форма на стойността”
вследствие нейното разпределение между капиталистите,в резултат на
тяхната конкурентна борба за по-доходно влагане на капитала.
Трудностите в прилагането на трудовата теория съпътстват Рикардо
постоянно и са свързани преди всичко с проблемите на разпределението
на стойността.
2.Теория на разпределението на доходите
Продуктът на труда според Рикардо се дели между трите класи на
обществото-земевладелци,капиталисти и работници,съответно на
рента,печалба и работна заплата.Той е убеден,че това разпределение
съществено се различава в отделните периоди на общественото
развитие.Ето защо,”да определи законите,които регулират това
разпределение”,е главната задача,която си постава Дейвид Рикардо.
Верен на своя метод,той изследва количествените закономерности по
отношение на величината,взаимната зависимост и динамиката на трите
дохода-заплата,печалба и рента.
Работната заплата Рикардо разбира като доход или заплащан
труд,който е част от стойността на продукта,създаван в
производството.Заплатата за труд се разглежда като негова
цена,защото трудът на работника за Рикардо е стока,която като всяка
друга има своя ‘естествена цена”,т.е. стойност и пазарна цена.
Естествената цена на труда,под която Рикардо разбира стойността на
работната заплата се определя от стойността на необходимите средства за
живот.За това величината на естествената цена на труда или
“действителната работна заплата” зависи от работното време,необходимо
за производството на необходимите за съществуването на работника и
неговото семейство средства за живот.Оттук и изводът,че “с повишаване
цената на храната и предметите от първа необходимост естествената цена
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 фев 2021 в 15:40 ученик на 18 години от София - 18 СОУ "Уилям Гладстон", випуск 2022
28 май 2020 в 00:13 студент на 21 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Маркетинг, МИО, випуск 2020
30 яну 2019 в 20:28 учител на 44 години
08 юни 2017 в 10:50 студентка на 40 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - икономика, специалност - Маркетинг, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Икономически теории (пищов)


Пищов на тема икономически теории. "В началото на 19век Германия не съществува като държава. Десетки кралства по-скоро воюват помежду си вместо да си сътрудничат."
 

Съкратени теми по икономически теории

25 юни 2008
·
947
·
5
·
1,465
·
609
·
2
·

Съкратени теми за изпита по икономически теории - 17 на брой.
 

Критичен поглед върху “Немирството на парите” в интерпретацията на Милтън Фридман

17 мар 2008
·
262
·
9
·
1,765
·
35

Същност на монетаризма, паричните средства и паричната маса
 

Икономически теории

20 мар 2008
·
1,786
·
32
·
8,950
·
1

Определено се смята, че концепцията на меркантилизма, представлява епохата на търг. капитализъм. В края на 15 и началото на 16в. Меркантилизмът се оформя в западно европейските страни в два периода...
 

Адам Смит - "Разделението на труда-предпоставка за по-висока производителност"

15 яну 2009
·
147
·
3
·
447

Коментар на главата "Разделението на труда" от "Богатството на народите" на Адам Смит.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
338
1
08.11.2012
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Дейвид Рикардо

Материал № 62010, от 13 дек 2007
Свален: 285 пъти
Прегледан: 131 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Биография
Брой страници: 6
Брой думи: 1,342
Брой символи: 11,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейвид Рикардо"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения