Големина на текста:
Конспект
за изпита по дисциплината “Ландшафтознание”
за студентите от специалността “Ландшафтна архитектура”, ІІІкурс
1.Същност и съдържание на понятието “ландшафт”. Системният подход в изучаването на ландшафта.
2.Геоложката основа като ландшафтен компонент.
3.Роля и значение на геоморфологията за формиране на ландшафтите.
4.Климатът като ландшафтен компонент.
5.Почвената покривка като ландшафтен компонент.
6.Хидрологията като ландшафтен компонент.
7.Растителната покривка като ландшафтен компонент. Оценка на растителната компонента в Мизийската
горскорастителна област.
8.Оценка на растителната компонента в Тракийската горскорастителна област.
9.Оценка на растителната компонента в Южна крайгранична горскорастителна област.
10.Фауната като компонента на ландшафта.
11.Ландшафтно-екологическо планиране на териториите.
12.Ландшафтно-естетическа оценка на териториите.
13.Ландшафтна типология. Клас Равнинни ландшафти.
14.Ландшафтна типология. Клас Междупланински равнинни ландшафти.
15.Ландшафтна типология. Клас Планински ландшафти.
16.Принципи и методи на ландшафтното райониране. Регионално ландшафтно райониране – ландшафтна
схема на България.
17.Плацидна зона на Дунавската равнина. Подялба. Ландшафтна характеристика. - Обхват и степен
на деградация на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
18.Младонагъната Балканска зона. Подялба. Общ ландшафтен преглед.
19.Област на Предбалкана. Подялба. Ландшафтна характеристика.
20.Старопланинска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
21.Областа на Задбалканските котловини. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на
деградация на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
22.Средногорска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
23.Преходна Крайщенско-Тунджанска зона. Подялба. Общ ландшафтен преглед.
24.Крайщенска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
25.Област на Горнотракийската низина. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на
деградация на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
26.Тунджанска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
27.Старонагъната Осоговско-Родопска зона. Подялба. Общ ландшафтен преглед.
28.Осоговско-Беласишка област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на
деградация на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
29.Рило-Родопска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
30.Западно-Родопска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация
на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
31.Източно-Родопска област. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация
на ландшафтните компоненти. Рекултивация.
32.Черноморска зона. Подялба. Ландшафтна характеристика. Обхват и степен на деградация на
ландшафтните компоненти. Рекултивация.
1
№ 1 Същност и съдържание на понятието “ландшафт”.
Системен подход в изучаването на ландшафта
Същност и съдържание на ландшафта
1 част – Основни компоненти на ландшафта
2 част – Методи за ландшафтна оценка – за хармонизиране на околната среда:
метод за екологическа ландшафтна оценка
метод за ландшафтна естетическа оценка
3 част – Типологично ландшафтно разнообразие на България:
3 класа ?
13 типа ?
30 подтипа ? ландшафти
78 групи ?
над 7500 вида ?
4 част – Регионална ландшафтна структура на България
Ландшафт - Представлява географско понятие, тясно единство на взаимовръзки и взаимосъединености на отделни
ландшафтни компоненти на определена територия. Ландшафтните компоненти са:
релеф
геоложка основа
климат
води
почвена покривка
растителен свят
животински свят
дейността на човека
Тези взаимовръзки на компонентите са хомогенни, еднородни и на тази територия се проявяват спецификата на
процесите. Най-важния компонент е релефа следователно от него зависи почвеното разнообразие, разпространението на
растителността.
Компоненти /релеф, климат и тн./ + процеси /валежи, мин и мах температури, атм.налягане/ = ландшафт
Горски ландшафти:
o широколистни
o иглолистни
o смесени
Техногенни ландшафти
Антропогенни ландшафти
2 структури:
градоустройствени (паркоустроиство на селища)
извънградска регулация (проектиране, изграждане и поддържане)
Дейности на ЛА: паркоустрояване на селища в типични селищни места; проектиране, изграждане и поддържане на
ландшафта; устройство на ландшафта; рекултивация на разрушени ландшафти и тн.
Ландшафта чрез неговите компоненти играе основна структурообразуваща роля.
Как е възникнало Ландшафтознанието?
Основоположник е руския природогеограф Александър Берг
Запознава се с теорията на друг учен – Доброгарев
В Германия – Ернст Неф
Биоценоза – препокрива се с ландшафт и представлява биологични компоненти на природния ландшафт. Компонентите
биват 3 вида:
абиотични – геологична основа, релеф, почва, води. Константни, трайни и много трудно се променят.
биотични – растителен и животински свят
антропогенни – човешка дейност
2
Биотичните се делят на:
продуценти – автотрофни организми, самостоятелно хранещи се (висши растения) образуват горски, аграрни
ландшафти
консументи – потребители на органично вещество (животни)
редуценти – преобразуват органичните вещества (бактерии и гъби)
Взаимоотношенията между компонентите и ландшафта могат да имат:
пряк характер когато са взаимносвързани един с друг и променят някои компоненти
косвен характер, който се проявява в резултат на антропогенната дейност (замърсяване на водите, почвите)
ландшафт с нов облик
№2 Геоложката основа като ландшафтен компонент
Геоложката основа е твърде основен компонент тъй като върху нея са се развили всички природно- териториални
концесии. Тя се е появила първа върху земната повърхност. Земята е била покрита с водна повърхност, а под нея е имало
вулканична дейност ->нагъвателни процеси -> скална формация над водната повърхност -> и в следствие се е формирала
геоложката структура.
Геология - Геологията е наука за земята и формира специфичен самостоятелен ландшафт наречен първичен
/скален/ ландшафт.
Лесовъдство – основоположник Морозов
Петрография - Наука изучаваща геоложкия строеж. Наука за скалите. Земната кора е изградена от различни по
произход и състав скали, а те от своя страна са изградени от неорганични компоненти - минерали. Затова говорим за
минерален състав на геоложката основа.
Минералите са образувани в резултат на специфични физико-химични процеси протичащи в природата. От своя страна
минералите са изградени от различни химични елементи. Една част от скалите са изградени от един минерал и са по-
податливи. По-голямата част от минералите обаче са изградени от много различни минерали образуващи
консистенцията, структурата и формата на дадения комплексен минерал. Те имат различен екологичен и декоративен
ефект.
Повечето от скалообразуващите минерали формират кристалинна структура и тези кристали в различни
съчетания и количество определят вида на дадена скала.
В света са известни повече от 3000 минерала и техните разновидности. Между тях само 40 имат главно
скалообразуващо значение, а останалите имат второстепенно и от тях зависи скалното разнообразие.
Минералите са изградени от различни химични елементи. Общо при главните минерали химичните елементи са
около 100, но не взимат равностойно участие в състава минералите и скалите. В дълбочина 16м отвън-навътре на земната
повърхност са застъпени главно 10 химични елемента изграждащи скалната структура и влизащи в състава на магмата:
O
2
– 49,13%
Si – 26%
Al – 7,45%
Fe – 4,20%
Ca – 3,25%
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2020 в 12:19 студентка на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2013
22 юни 2020 в 16:05 ученичка на 37 години от Русе - МГ "Баба Тонка"
29 апр 2020 в 17:02 потребител на 26 години
16 апр 2020 в 18:15 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2019
17 фев 2020 в 13:55 студент на 43 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет екология и ландшафтна архитектура, специалност - Ландшафтна архитектура , випуск 2021
03 фев 2020 в 17:28 в момента не учи на 53 години
03 фев 2020 в 08:47 учител на 37 години от София
01 фев 2020 в 17:59 студент на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2021
17 яну 2020 в 14:09 в момента не учи на 35 години
06 яну 2020 в 21:14 родител на 49 години
 
Домашни по темата на материала
Как високата вълна влияе върху инфраструктурни елементи в градски условия
добавена от strastna_kiss 31.03.2015
0
3
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Лекции ландшафтознание

Материал № 619287, от 15 фев 2011
Свален: 345 пъти
Прегледан: 628 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 45
Брой думи: 20,589
Брой символи: 135,812

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции ландшафтознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала