Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
1
С Ъ Д Ъ Р Ж А НИЕ
УВОД Глава I
1.1,
Същност на мат:с-ти таc
1.2,Маркетинг и с:р стегна е екс п.гаьираке
1.3,
Информационно осиуряване? з. маркетинга
1.4,
Сигментиранг у пог-ици-.-ч^ране на пазари
1.5,
Стокова полиика
1.6,Информ-циончс гелитгасе
1.7,Ценова политикз
1.8,Пласменти ч гюл^ткки
1.9,
Серни°нс почит
7
-?;а
1.10.Рекламна политика
Глава' II
2.1. Източниим нз идеи за усх1еи;',:а иновация к генерирането
им за съядзвзне на нез продукт 2,2/ Организираь^- на иг.овгционннте процеси
2.3,Организация и упревле.-ие на р.-дикални пробив,;
2.4,Някои пробпеу.и на ергонкзиг :л;>.те язеледкания
Глава I I I
3.1. Проблеми ка прехода от трздипионните управленски струк тури към ма?.;-:ет'ин' г.в'1 ст;»у ступи на
управление
3.2. Същност и.особености на проектираните управленски
процедури по маркетингови функции.'
Организационна структура на маркетинговата дейност
във фирмата.
3.3 Маркетингова информационна система и организационна
структура.
Заключение Литературни източници.
2
У В О Д
Българската икономика е на прага на пазарните икономически отношения. Оказа се, че
на този етап на човешкото развитие, пазарът няма друга алтернатива. Готови ли са
българските фирми на тази качествена промяна. Отговорът е не! Промяната в
икономически отношения изисква коренна промяна в собствеността, в стила и методите
на управление на фирмите, промяна в самата философия на управление. Може ли да
стане това лесно и бързо - естествено, че не. Такава промяна изисква изграждането на
съвсем нови управленски структури, които от своя страна ще доведат до създаването на
нова категория специалисти, умеещи да работят, творят и ръководят в условията на
пазарната икономика. Практиката в развитите държави показва, че новата философия
на управление в условията не пазарната икономика се нарича маркетинг.
Основната задача на настоящата дипломна работа е:
- да се обобщят в сбита форма достатъчно теоретични познания в областта
на маркетинга, който е сравнително малко познат у нас;
- да се даде една по-различна картина на организацията и осъществяването
на иновационната дейност в ресторанта от гледна точка на маркетинговата ориентация;
- да се направи опит за разработване на примерни маркетинг
организационно-управленски схеми /МОУС/ и маркетингови информационни системи
/МИС/ на фирми, преминаващи от планово-административна към пазарна икономика.
Необходимостта от разработването на тази тема се корени преди всичко в
това, че българският стопански ръководител знае твърде малко за маркетинга и най-
често го отъждествява със система за увеличаване пласмента на ръководената от него
фирма.
Поради тази погрешно изградена структура т.н. маркетинг-специалисти се чувстват
откъснати от останалите функционални отдели, твърде често възникват конфликти
между маркетинг-специалисти и другите специалистите, пораждат се психологически
бариери, дори стена във взаимоотношенията сред специалисти и ръководители.
Естествено е, че тези проблеми не биха съществували, ако маркетинговото звено се
изведе от сегашната му същност на механичен придатък към съществуващата структура
на управление /най-често функционална с ориентация към производството/ и се внедри
по подобаващ начин в цялостната структура на управление. По този начин всеки
специалист от управлението ще се чувствува маркетингов специалист в дадената област
на маркетинг-микса: производството, планирането, иновацията, ценообразуването,
пласмента, сервиза, рекламата. Това е възможно да стане, когато успоредно с промяната
в структурата на управление при работата на специалистите се въведат маркетинговият
подход и маркетинговите методи, за които също става въпрос в настоящата
мениджърски проект.
Преминаването към маркетингови управленски структури по начало е сложен
процес и той не може да се осъществи моментално, с една заповед на управителя. Този
процес се характеризира с плавност и постепенност така, че мудните, бюрократизирани
досега структури да се трансформират в пазарно ориентирани, да станат мобилни и
експедитивни на базата на добре функционираща маркетингова информационна
система.
При изготвянето на мениджърския проект е използувана голяма част от издадената на
3
български език литература, както и руските преводи на извести специалисти по
маркетинг, предимно от САЩ. Използувани са различни специализирани материали,
поместени в последните години в едни от най-известните бизнес-списания на Запад:
"Long range planning", "ECONOMIST" , "Harvard business review", "Journal of business strategy" и
други.
Мениджърският проект има теоретичен характер и е с определена практическа
приложимост в областта на организацията и управлението на иновационните процеси
както и за преминаване от сегашните структури на управление към маркетингови
организационно-управленски структури.
ГЛАВА I
ИЗХОДНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА МАРКЕТИНГА
1.1. Същност на маркетинга
Маркетингът е понятие произлизащо от английската дума "market" (пазар) и
"marketing" (пригаждане, съобразяване с пазара, с пазарните изисквания).
В тесен смисъл маркетингът е система от дейности, включващи проучване,
анализ, планиране, осъществяване и контрол на изпълнението на програми,
предназначени за изучаване на потребителското търсене и за създаване на оперативно
управление на производството и реализацията на продукти и стойности, които
удовлетворяват възможно най-добре потребностите на потребителите, за да се
гарантира достигане на поставените цели.
Американската асоциация по маркетинг определя маркетинга, като комплекс от
дейности за доставка на стоки от производителя до крайния потребител, в определено
време и на определено място".
В широк смисъл маркетингът е социален процес, чрез който отделните
индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят, чрез създаване и
размяна на стоки и стойности с други такива.
В рамките на това определение могат да се включат множеството определения
за маркетинга, дадени от именити автори-маркетолози от цял свят. В най-общ вид
маркетингът може да се определи като управленска концепция, осигуряваща пазарната
ориентация на производствено-пласментната дейност. Маркетингът може да бъде
определен още като дейности, включени в опознаването на потребностите, създаване на
стоки и услуги, които удовлетворяват тези потребности, както и в създаване, а след това
- разширяване на търсенето на тези стоки и услуги.
Kotier, Ph., Marketing Management, Analysis, Planning and Control, NJ, 1984, p.4
Потребността от маркетинг възниква, когато е налице някаква неопределеност:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 апр 2019 в 10:13 студентка на 44 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Управление на проекти, випуск 2019
30 яну 2019 в 14:37 студентка на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2016
11 яну 2019 в 00:22 в момента не учи на 26 години
31 яну 2018 в 16:14 студентка от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2005
07 дек 2017 в 21:14 в момента не учи на 29 години
 
Домашни по темата на материала
маркетинг "под прикритие"
добавена от katq.nenova 07.10.2012
0
39
Пакетно предлагане на продукти и изграждане на лоялност
добавена от magiitooo 13.05.2012
1
14
Подобни материали
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
299
·
5
·
532
·
346
·
1

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 

Основни маркетингови концепции

17 май 2009
·
534
·
2
·
445
·
362
·
1

Тема 2. Основни маркетингови концепции. Втора тема по дисциплината Маркетинг(лекция)...
 

Насърчаване на продажбите

26 авг 2009
·
190
·
4
·
741
·
192

Насърчаване на продажбите - реферат при Дуранкиев, 4ти курс, УНСС...
 

Маркетингова обкръжаваща среда

16 дек 2009
·
103
·
7
·
907
·
57

МОС – сложна и динамична съвкупност от свързани помежду си субекти, сили, условия и фактори, които оказват влияние върху възможностите на фирмата да обслужва своите клиенти и да поддържа успешни взаимоотношения с тях, а следователно ...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингова концепция за развитие на фирма

Материал № 618709, от 14 фев 2011
Свален: 238 пъти
Прегледан: 382 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 61
Брой думи: 11,550
Брой символи: 72,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингова концепция за развитие на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения