Големина на текста:
КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
1.Въведение в когнитивната психология – обща характеристика и връзка с другите
научни области.
Цел на Когнитивната психология: прецизно да опише процесите при човека при
изпълнение на когнитивни задачи.
Въпроси на Когнитивната психология:
Как възприема?
Как учи?
Как разсъждава?
Как общува?
Задачи на Когнитивната психология:
Да дефинира познавателните процеси.
Да разкрива и тълкува връзките между различните психични процеси.
Познанието е отражението на обекта в субекта, в съдържанието на човешкото познание
/съзнание/ и памет. Познанието по начало е предмет на гносеологията, от гл. т. на
Когнитивната психология познанието е предмет на активната познавателна дейност
/познавателните възможности на психиката/.
Човек получава информация чрез усещане, възприятие и внимание.
Ученето е кодиране на информацията. Човек се учи чрез:
Опит
Интуиция
Овладяване на наука
Допитване до друг човек
Информацията се натрупва и съхранява в памет.
Обработка на информацията – мислене.
Предаване на информацията – общуване.
Научен подход: сравняване на възгледи.
Същност на когнитивния подход: не само да обясни фактите /механизмите за
преработка на знанията/, но и да предскаже нови.
Научна теория: хипотези, принципи, механизми.
Критерий за добра теория: уточненост и проверяемост.
История:
Предшественици: сър Фредерик Бартлет /Когнитивни структури и схеми/, Доналд
Бронбент /Теории за вниманието/.
Основатели: 1960 г. Джордж Милър и Йорлик Найсер /Първа когнитивна теория за
ученето/.
Когнитивната психология е интердисциплинарна /свързана с информатиката,
лингвистиката, невронауките, философията, антропологията, социологията, общата
психология/.
2.Личност и когнитивна дейност – съзнание и дейност.
Когнитивната психология – наука за поведението и психичните процеси.
Проблеми:
За активността на човека
За вътрешната организация на човека
За взаимоотношението на човека със заобикалящия свят
СЪЗНАНИЕТО Е ПО-ТЯСНО ПОНЯТИЕ ОТ ПСИХИКАТА /върхът на психиката/.
Съзнанието е висша форма на отражение. Формира се в процеса на общуване и в
дейността. Свойства на съзнанието – к о н с т а н т н о с т. Съзнанието зависи от
психичното състояние на личността, проявява д и н а м и ч н о с т в зависимост от
процесите на изменение на личността. Езикът и съзнанието възникват едновременно.
Форми на съзнание:
Самосъзнание
Обществено съзнание
Групово съзнание
Дейност: взаимодействие на човека със заобикалящата среда, в която той осъществява
съзнателно поставена цел като се стреми да избегне неблагоприятни влияния.
Човек се отнася и з б и р а т е л н о към своята дейност и я поставя съзнателно във
волята си.
Всяка дейност се различава по своя предмет.
Всяка дейност се разделя на по-елементарна, докато се стигне една н е д е л и м а.
За да осъществи дейност е необходим опит, знания /най-ранната дейност – игра/.
Всяка дейност има цел, преживяване на степента на трудност /волево усилие/ и
актове /по признак – мисловен, емоционален/.
3.Личност и когнитивна дейност – характер – личност; ефективна дейност.
Психични явления:
Психични процеси /краткотрайни – усещане, възприятие, представа, памет,
въображение, воля, внимание/. ВСЕКИ ПСИХИЧЕН ПРОЦЕС Е ОТРАЖЕНИЕ
ОСВЕН ВНИМАНИЕТО.
Психични състояния /определят дейността за определено време – настроение,
чувство/.
Психични свойства /дълготрайни, осигуряват количествено и качествено отношение
на дейността – темперамент, характер, способности, умения/.
ИНДИВИД Е ПО-ОБЩО ПОНЯТИЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНОСТ /индивидуалността е
свързана с темпераментовите особености/.
Темперамент: индивидуално психично свойство на изразходване и възпроизвеждане на
жизнените сили /нравственост/.
Характер: основата на личността, осигурява вътрешно единство на субекта в
ежедневието.
Личност: съзнателно активна, индивидуално неповторима, тя се формира в социалната
среда, не се ражда. Личността се проявява, когато човекът е в криза, когато трябва да
пренебрегне Его-то си с цел да бъде на висотата на нравствените си идеали и да
надскочи себе си. Това се нарича РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ОТВЪД НЕЙНИЯ
ХАРАКТЕР. За разлика от характера личността е непредвидима. Да станеш и останеш
личност изисква жертвоготовност, воля и бдителност. Статус на личността: оказва
влияние върху всички страни на личността /зависимост на личността от мястото в
обществото/. Процесът на превръщането на индивида в личност се нарича с о ц и а л и
з а ц и я.
4.Усещане – същност, класификация. Измерване на усетливостта. Закони.
В основата на всеки психичен процес са прости нервни импулси и хормонална
секреция.
Усещането отразява свойство или качество на предмет или явление, което
непосредствено въздейства върху сетивата.
Екстероцептивни усещания – идват отвън.
Проприоцептивни – информация за положението на тялото.
Интероцептивни усещания – информация за състоянието на органите, оказват
влияниевърху самочувствието.
Освен горните 3 групи: осезателни, вибрационни и интерзиционни.
Измерване на усещанията /сензорни прагове/:
Долен абсолютен праг – минимум сила на дразнителя, който предизвиква най-слабо
усещане.
Горен абсолютен праг – силата на въздействие на дразнителя, при който все още
възниква съответно на дразнителя усещане.
Диференциален праг – най-малката промяна в интензитета на стимула.
ЗАКОН НА ВЕБЕР: Едва доловимата разлика в усещането е постоянен процент от
интензитета на стимула, а процента, установен за различни стимули е константна
величина. КОНСТАНТА НА ВЕБЕР.
ЗАКОН НА ФЕХНЕР: не е универсален за всички сетива.
ЗАКОН НА СТИВЪНС: Силата на усещане е пропорционална на силата на дразнение,
повдигната на степен, съответстваща за всяко сетиво.
5.Взаимодействия при усещанията. Закономерности на зрителните, слуховите
усещания и усещанията за болка. Теорията за адаптацията и теорията за откриване
на сигнала.
Взаимодействието между усещанията се проявява при сенсибилизацията /промяна на
чувствителността на една сетивна система/ и въздействие с адекватен стимул на една
система върху друга сетивна система – при наслагване на усещанията от другата
система се усилва усещането в първата. СИНЕСТЕЗИС: при въздействие с адекватен за
определена сетивна система стимул се получава усещане, характерно за друга сетивна
система /смесване на различни модалности – модалност – вид усещания/.
ТЕОРИЯ ЗА АДАПТАЦИЯТА:
Това, което чувстваме сега, зависи от това, което сме чувствали преди /сензорна
адаптация/ - намаление на чувствеността в резултат на продължителна и непрекъсната
стимулация.
ТЕОРИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СИГНАЛА:
Сензорните преценки се определят от нашите мотиви.
6.Възприятие – същност, закони.
Усещането – непосредствено преживяване на прости изолирани стимули.
Възприятието – организация и интерпретация /цялостен познавателен процес/.
Видове: /според активността на субекта/ - преднамерени /наблюдение/ и
непреднамерени, /според доминиращата модалност/ - чисти и комплексни.
Закони:
Отделяне на фигура от фон /възприемане на ф о р м а/
Закон за близост /близките неща се възприемат като група/
Закон за тенденция
Закон за доброто продължение
Закон за затвореност
Закон за движещи се
7.Видове възприятия и тяхната характеристика.
Възприятието е устойчиво и ярко.
Свойства на възприятията:
Константност /движение – смаляване/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Когнитивна психология

Да разкрива и тълкува връзките между различните психични процеси. Познанието е отражението на обекта в субекта, в съдържанието на човешкото познание /съзнание/ и памет...
Изпратен от:
nadejdo
на 2011-02-13
Добавен в:
Конспекти
по Психология
Статистика:
319 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Въображение

03 яну 2011
·
468
·
7
·
1,978
·
680
·
1

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
124
·
9
·
1,842
·
158

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Емоции и чувства

25 яну 2009
·
465
·
4
·
920
·
434
·
2

Емоции и чувства. Що е емоция и какво е чувство, разликите между двете и тяхната връзка. Значението им в изкуството.
 

Емоции и чувства

10 мар 2012
·
52
·
3
·
1,008
·
118
·
1

Емоциите са преживявания. Те са психическо явление и са свързани с инстинктите и мотивите на човека...
 

Психология

06 май 2008
·
159
·
2
·
596
·
87

Връзката на психологията с природните науки възниква от необходимостта да се използват техните открития за доказване на материалния произход на психиката (биология, зоология, анатомия, неврофизиология и др.).
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Когнитивна психология

Материал № 618526, от 13 фев 2011
Свален: 319 пъти
Прегледан: 458 пъти
Предмет: Психология
Тип: Конспект
Брой страници: 12
Брой думи: 3,264
Брой символи: 22,385

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Когнитивна психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения