Големина на текста:
1.1СПЕЦИФИЧЕН
ХАРАКТЕР И ОСНОВНИ
ЧЕРТИ НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
Характера на нашето селско
стопанство е благоприятна
предпоставка за въвеждане
на промишлените
технологии основаващи се
на съвременни постижения
на
науката,техниката,селекцият
а,химизацията и ресурсното
осигуряване на самото
производство.
Основното средство и
предмет на в селското
стопанство е земята.За
разлика от средствата и
предмета на труда в
промишлеността тя не може
да се реконструира,обновява
и увеличава.
Най характерните черти на
земеделското производство
са:
-То е организирано на
открито и обхваща големи
територии
площи.Отглеждането на
културни растения е в
зависимост от почвено
климатичните особености на
района
-Земеделското производство
има цикличен
характер.Съобразяваме се с
годишните времена и
работни сезони.
-сезонността на работата
създава неравномерно
натоварване през годината
-чрез правилни
сеитбообращения,торене и
грижа за културите
добивите могат да нараснат
чрез съвременните
постижения на
селекцията,химизацията и
техниката.
-голямо е разнообразието и
нестандартността на
средствата и предметите на
труда.
1.2Технологични процеси в
селското стопанство
Земеделието се състои от 2
основни отрасъла-
животновъдство и
растениевъдство .Макар и
различни по характер те са
взаимно свързани и зависят
един от друг.Защото
растениевъдството решава
фуражния проблем,а
животновъдството е
източник на почвено
плодородие (оборска тор)
.Растениевъдството е
сложно производство и има
за предмет отглеждане на
културни растения които
чрез биологичен синтез
създават белтъчини
въглехидрати мазнини
витамини и сложни в-ва
които се синтезират в
зелената част под
въздействието на слънчевата
енергия .В нашето
стопанство се отглеждат
много култури които се
обособяват в съответни
отрасли като най-
съществени от тях са
зърнените култури- хлебни
фуражни и бобови .
;технически култури –
слънчоглед захарно цвекло
соя тютюн ;зеленчуково
производство – домати
пипер и др. ;трайни
насаждения – лозя къпини
малини и др.
Всяка една култура се
отглежда за определен
период от време . Само
зърнените култури се
отглеждат в рамките на 2
календарни год. .Периодите
на отглеждане на
културните растения
съответстват н т.нар.
технологични процеси които
по същество са извършили
дадени видове работа
съответстваща на
развитието на културните
растения и на определен
период от време през
годината.Отглеждането
започва с подготовка на
почвата сеитба грижи по
време на растеж и накрая
прибиране на
културите.Независимо от
това че културните растения
не си приличат все пак
технологичните процеси на
отглеждане прибиране могат
да бъдат сведени до
следните основни етапи:
Основно (предсеитбено)
торене трябва да се внесат
основните есенни торове –
фосфорни и калиеви торове;
Основна обработка-
дисковане или дълбока оран
внасяне на пестициди –
препарати за борба с/у
плевели болести и т.н. :
Подготовка на семената да
се почистят и обеззаразят ;
Вегетация (растеж);
Прибиране обработка на
зърното и др.
Всеки един Технологичен
процес се състои от отделни
операции .
Технологичните процеси в
животновъдството –имат
повече промишлен характер
защото самото производство
е концентрирано в
специални ферми няма
цикличност цикъла на
производство е непрекъснат.
Основните технологични
процеси в
животновъдството са
храненето почистването на
помещенията поне при
някои дуене и др.Тези
процеси също имат
различни производствени
организации.
2.1ОПЕДЕЛЕНИЕ,СЪЩНО
СТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОМИШЛЕНИТЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
Промишлените технологии
се създават,развиват и
внедряват на базата на
висока степен на
механизация и
автоматизация на
производствените
процеси.Тук се използват
преди всичко съвременната
технология на техниките и
селекцията.Когато в една
промишлена технология се
използва
комплексно,съвременните
методи и средства за
растителна защита
.Използва 3 категории
инсектициди хербициди и
фондициди .Ползват се
качествени семена получени
от високо качествени
хибриди и сортове и
породи.Когато се ползват
оптимални торови
норми.когато
производствените
технологии се използват от
съвременна модерна високо
производствена техника
посредством която стриктно
можем да спазим сроковете ,
а освен това и качеството на
изпълняване на
технологиите.Стремим се да
постигнем по висока
производителност,качествен
о да извършим операциите
да намалим себестойността
на производствените
операции и в крайна сметка
да произвеждаме по вече и
по ефективно.
2.2Цели и основни
предпоставки за създаване и
внедряване на
пром.технологии.
С внедряването на
промишлените методи се
цели да се постигне
количеството и качеството
на продукцията да се
намалят производствените
разходи и себестойността
.Основните характерни
черти са
-концентрация и
специализация на
производството.
-комплексна автоматизация
и механизация на процесите.
-поточност.
-вертикална интеграция на
земеделското производство
с хранителната
промишленост
-чрез запазване на
стопанската
самостоятелност
Необходимост от
реализиране на следните
основни предпоставки
-специализация в оптимални
граници
-да се изравни дори да се
надмине промишленото
производство
-обновяване на материално
техническите бази
-внедряване съвременни
постижения на селекцията
-създаване на индустриална
база на складово и хладилно
стопанство
-подобряване на
транспортно и техническите
връзки
3СИСТЕМА МАШИНИ В
СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО.Технологич
ни комплекси от машини и
комплексни технологични
линии.
Под система от машини в
СС в най общ вид може да
се приеме дадена
съвкупност от разнородни
но взаимно допълващи се
работни машини
необходими за
последователно изпълнение
на производствените
процеси в отраслите на
СС.Това се реализира при
следните условия- да са
съгласувани по
производителност ; по
основните параметри като
работна ширина ;
междуредови
разстояния;брой на
обработените редове
;работна скорост и др.Също
така да съществува
взаимовръзка м/у отделните
по изпълнение на
технологичните
процеси.Технологичния
комплекс от машини е
определен набор от машини
посредством които може
комплексно да се
механизират отделните
операции на даден
технологичен процес
осъществен чрез комплексна
технологична линия.
3.1ТРАКТОРИ
Те са най-важното звено в
системата машини и
основно енергетично
средство за извършване на
операциите в СС.групирани
са в 7 класа според
мощността на
двигателите.Най използвани
са трактори от клас14,20
и30килонютона .Помощните
трактори се използват при
специфични механизирани
работи.Транспорта в СС се
извършва от автомобилни и
транспортни
ремаркета.Трактора освен
като транспортно средство
участва и като обработващ
уред .когато участва с
пръскачка се нарича
пръскаш агрегат
3.2 ЗЪРНОКОМБАЙНИ
Тя е техника с която се
прибират зърнените култури
есенници и
пролетници.Царевицата
може да бъде прибрана на
зърна и на
кочани.Комбайните са
комбинирани
агрегати.Основната
характеристика на
зърнокомбайна
е пропускателната
способност
3.3 МАШИНИ С ОБЩО
НАЗНАЧЕНИЕ
Това са работни машини
които се присъединяват към
енергетично средство.
Делят се на 3 групи
-прикачни машини(със
собствена ходова част(
-навесни машини(нямат
собствена ходова част)
-полунавесни машини(част
от теглото си предават на
трактора и част на
собствената си ходова част)
Според предназначението си
се делят на:
-за почвообработка-
плугове,брани,ротационни
мотики и др.
-за торене-
торосеещи,тороразпръскващ
и,пневматични торачки и др.
-за сеитба
-за засаждане
-за пръскане
-за поливане
4КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
НА МАШИНИТЕ И
ПРОМИШЛЕНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Основните показатели за
оценки са качество на
изпълняваните
операции,разход на
труд,икономичност,ефектив
ност, да се реализира по
добро качество,да се постига
по висока производителност
на труд и да се получи по
добър икономически ефект.
Икономическата
ефективност на машините-
преки разходи за 1
ч.Машина,работна
заплата+стойността на
амортизациите,разходи за
съхранение и
застраховки,разходи за
гориво и смазочни
материали.
4.1Качество на изпълнените
операции
Вземат се предвид
технологичните и
агротехническите
изисквания към качеството
технически
изисквания,както и
модификация и варианти на
изпълнение на
операциите.Например при
почвообратващата
технология лющене
технологичните изисквания
се отнасят-къде и при какви
условия се провежда,вид и
стойност на почвата и
производствени
операции.Към
агротехническите
изисквания се отнасят-
работна
дълбочина,неравномерност
на работната
дълбочина,степенно
отрязани житни стебла.Към
техническите се отнасят
енергетичните
средства,скоростта с която
той се движи както и
основните параметри
ширина диаметър на
дисковете и др.Към
експлоатационните и
изисквания за качество на
работа се отнасят
производителност,разход на
труд и експлоатационни
коефициенти
технологическа,техническа,е
ксплоатационна надеждност
4.2Производителност и
разход на труд
Производителността е базов
показател при извършване
на почти всички
експлоатационни и
икономически разчети.Тя се
измерва с количество
извършена работа от дадена
машина(изорана
площ,пожънати
декари,овършано зърно)
Експлоатационната
производителност е по
ниска от
теоретичната,защото зависи
от много външни
фактори.Коефициента за
използването на сменното
работно време влияе в/у
сменната производителна
способност на
машината,често пъти се
използва и сезонна
производителност на
машината която
представлява
произведението м/у
сменната производителност
и броя на дните през
годината или сезона когато
се използва дадена машина.
Друг много важен критерий
за оценка на машините е
разхода на труд или
производителността на
труда постигната с дадена
машина
.Производителността на
труда се свързва със
способността на конкретния
човешки труд да създаде
определено количество
продукция за определено
време при конкретни
условия на
производството.Обществена
производителност на труд е
когато към прекия труд
изразходен непосредствено
за определена продукция
прибавим и обществения
труд.Тя зависи от средствата
за производство.Факторите
за повишаване на
производителността на
труда са:
1с какви машини
разполагаме и как ги
използваме
2въвеждане на съвременни
промишлени и авангардни
технологии на
производството
4.3 Икономическа
ефективност на машината
При избора на дадена
машина или комплексна
технологична линия заедно
с технологичните
показатели трябва да се
обърне внимание и на
себестойността на
извършената от тях
работа.Трябва да се има в
предвид разходите за
работна заплата,за
амортизация,за основен
ремонт,за текущо
подържане,за съхранение,и
др.
Заедно с икономическите
показатели под внимание
трябва да се вземат и
санитарно хигиенните
условия които машините
създават за
персонала,количеството и
качеството на получавания
продукт.
5 ПРОМИШЛЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ И
МАШИНИ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
Основните процеси при
отглеждането на тези
култури са:
1основна обработка на
почвата при дълбочина най-
малко-12 см използват се
дискови брани
2Основно торене-през
есента главно с фосфорни и
калиеви торове.
3Сеидба –става със сеялки.
Сеене 30 кг.семена на декар
на 3,4 см дълбочина
междуредията са 12,15см.
4 борба с плевелите-амидна
сол 250 грама на декар
5.1МЯСТО В
СЕИДБООБРЪЩЕНИЕТО
ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ
Най- добри предшественици
са бобовите култури и
фуражната царевица
52 Предсеитбената
обработка включва –плитка
оран с дискови оръдия.
Необходимо е площта да се
почисти добре като се
изнесат или изгорят
растителните остатъци
останали от
предшествениците.Ако това
не е възможно те трябва да
се наситнят и равномерно да
се разпръснат в/у площта
Торенето се извършва преди
сеитба и трябва да се
съобрази с голямото
почвено разнообразие и със
специфичните почвени
условия за отделните
години.Като основни торове
се използват фосфорните и
калиевите торове.
5.3 Сее се редово с
редосеялки
Основните агро-технически
изисквания са;
-междуредово разстояние –
при редосеялки с анкерни
ботуши разстоянието е от
7;7;12,а ако са дискови12,5-
15
посевната норма – килограм
на декар е 10-40кг.д.според
вида Допустимото
отклонение е до 3% от
посевната норма,допуска се
отклонение в количеството
на посетите семена м/у
отделните ботуши до 3%
Дълбочината на сеитбата
от2-6 см. с допустимо
отклонение до 10%
,профила на засятата площ
трябва да е равен
Зърнените сеялки биват
според типа на сеещите
ботуши-анкерни и дискови
Според типа на сеещите
апарати –
улеиини,дискови,пневматич
ни,комбинирани
5.4 Борбата с плевелите е по
химичен път наречени
хербициди.
.Основните плевели са-
див овес ,паламуда.От
голямо значение е да се
спазва сеитбообръщението.
6 ТЕХНОЛОГИЯ И
МАШИНИ ЗА
ПРИБИРАНЕ НА
ЗЪРНЕНИТЕ КУЛТУРИ –
ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
6.1Зърнокомбайните са
основната прибираща
техника,а жътвата е най-
важния процес.За доброто
качество на зърното трябва
да се осигури доброто му
съхранение,почистване и
доизсушаване.
6.2 Прибирайки зърното от
полето трябва да осигурим
минимални загуби на
зърното от самата
машина.Зърното да не е
начупено да са здрави
зърната.Загуби на зърно
може да имаме-при
изпразването на комбайна в
транспортното средство,по
самите кърски пътища,ако
не е уплътнено
транспортното средство или
ако е претоварено.Загуби
може да има при
прибирането в склада.
Причините който водят до
загуба на зърно могат да
бъдат-
биологични,климатични,физ
ически,организационни и
технологични.
Фактурите които влияят в/у
загубите на зърно от
зърнокомбайна са-
натоварването,сламистоста,
както и конструкцията на
комбайна и неговите
работни органи.Които
трябва правилно да се
регулират:
-регулиране на жътварката-
качествено срязване на
стеблата това става чрез
регулиране на мото вилото
на жътварката.
-регулиране на работните
органи на вършачката.
-регулиране на очистите ля-
съвременните комбайни
могат да го извършват
автоматично.
От голямо значение е и
подбиране на оптималния
агротехнически срок за
жътва
6.3 Ако влагата в зърното е
голяма трябва да се мине
през сушилня и по този
начин се оскъпява за
производителя .Ако има
плевелни семена трябва да
се почистят и пак се
оскъпява
Съхранението- да няма
течове в склада и достъп до
гризачи и птици.Да има
възможност за
проветряване.
8ПРОМИШЛЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ И
ПРИБИРАНЕ НА
ЦАРЕВИЦА
От всички зърнени култури
най продуктивна е
царевицата и от нея се
получават най високи
добиви.Те зависят от
правилния избора на района
и от хибридите-предпочитат
се такива със здраво и ниско
стебло образуващи повече
кочани и такива подходящи
за по гъст посев.Царевицата
като зърно фуражна култура
има голямо значение за
развитието на
животновъдството.
8.1 Най често тя идва след
зърнено житни
култури,люцерна и соя.По
изключение може да се
отглежда царевица след
царевица.
8.2Основно торене-преди
есенната или лятната
дълбока оран се внася
калиеви или фосфорни
торове по 12-13 кг на
декар.Това става чрез
пневматични
тороразпръсквачки.Почвооб
работката започва с
подметка или есенна
дълбока оран.При наличие
на коренища от плевели се
съчетава механичната борба
с едно хебрбцидно пръскане
или едно, две
доскования.Дълбоката оран
се извършва с
плугове.Голяма част от
площите обработваме и
подготвяме за сеитба още от
есента,през пролетта торим
еднократно с азот 18кг на 30
декара Предсеитбената
пролетна обработка е
съчетана и с едно
брануване.Култивирането се
извършва с култиватори.
8.3 Сеитбата се извършва в
началото на април като се
стараем да я свършим до
края на април.Сее се с
пневматични
сеялки.Работната ширина на
сеялката е 8 м.работната
скорост 7 км./ч
производителността от 30 до
40 декара на час като зависи
от модела.
8.4 Прибирането много
зависи от степента на
развитие и зрялост на
царевицата т. н.млечно
восъчна зрялост.Много
важно е да се определи
оптималния срок за
прибиране на
царевицата.Когато
прибираме на зърна
царевицата е с по голяма
влажност целта е да падне
под 25% в противен случаи
се носи на сушилня. От
голямо значение е
зърнокомбайна да е с
правилни регулировки,да
няма начупени зърна , да
няма големи загуби след
зърнокомбайна.
Прибирането по технология
е на зърна или на кочани ,
ако е на зърно е важна
влажността,ако е на кочан
по лесно се
съхранява.Зърнокомбайна е
царевичен адаптер.
9 Промишлени технологии
за отглеждане на слънчоглед
Подходящи предшественици
са пшеница , ечемик и
царевица,а най подходящи
са зимните зърнени
култури.Ако слънчогледа се
отглежда на едно и също
място не по рано от 8-10
год. се намаляват
пораженията в/у него от
болести и неприятели.Но в
момента са внедрени много
нови сортове и хибриди
устойчиви на болести срока
е намален на 4-5 год.
9.2 От голямо значение е
обработката на почвата.Тя
трябва да се извърши при
следната последователност:
-лятна дълбока оран
-есенно подравняване на
лятната дълбока оран
-пролетна предсеитбена
Оранта трябва да се
извърши непосредствено
след освобождаването на
полето и не по късно от края
на м. август на дълбочина
23-25 см..Задължително се
използват почвени
хербициди в предсеитбените
обработки като се включва
към тях и едно дискова не
или култивиране на
дълбочина 10-15 см.
Първата обработка през
пролетта – брануването
трябва да се извърши не по
рано от средата на м.март
Предсеитбената обработка с
култиватори и дискови
брани се извършва на
дълбочина до 8 см.
9.3 Срокът за започване на
сеитбата се определя от
температурата на почвата.Тя
трябва да се стабилизира
трайно над 8градуса при по
ниски температури може да
се стигне до загниване на
семената.Сеитбата трябва да
приключи в рамките на 1
седмица.Използват се
пневматични сеялки
А.Т.И-допуска се
отклонение в разстоянието
м/у семената в реда 7%
Чистачките на сеялката
трябва да се регулират така
че семената да се засяват по
единично .Дълбочината на
сеитбата е от 3 до 5
см.Допуска се отклонение +-
1 см. не се допуска да
останат семена на
повърхността не
засети.Работната скорост на
сеялката да не е повече от7
км./ч.Борбата с плевелите е
с хербициди съчетано с
почвообработкa.Основните
плевели са едногодишните
двусемеделни и
многогодишните
плевели.Насекоми-различни
видове червеи.
9.4 Прибирането зависи от
степента на развитие и
зрялост.Много е важно да се
определи оптималния срок
на прибиране.Питите се
прибират като напече.
10 Основна обработка на
почвата
С нея се цели да се създаде
оптимален
хранителен,въздушен и
топлинен режим за
растенията.Това се постига
чрез разрохкване, обръщане
и разместване на почвените
частици с което се
подобрява структурата на
почвата,унищожавайки
плевели и остатъчна
растителност от
предшественика.Според
операциите и времето на
извършване
Почвообработката бива:
-основна и предсеитбена
Основната обработка
включва лющене(подметка
на стърнищата)-извършва се
непосредствено след
прибиране на есенниците и
дълбока оран-тя бива лятна
и есенна –според времето на
нейното извършване.
Предсеитбените обработки
са есенни и пролетни –
според културата за която са
предназначени.
Основна обработка на
почвата:
-Лющене-с тази операция се
цели да се наруши
капилярната система на
почвата,да се намали
влагоотдаването и да се
прекъсне живота на
плевелите.
А.Т.И.
-провежда се
непосредствено след
жътвата.
-извършва се на дълбочина
както следва-при дисковане
от 4 до 8см. при подметка с
плуг 8 -16см. при
плоскорезна обработка 6-
10см.
-допустими промени от
зададената дълбочина до 2
см. и неизравненост на
полето до 3 см.
-след дисковане размерите
на почвените агрегати да са
под 25 мм.и то поне за 80%
от тях
-плевелите да са унищожени
напълно
За дисковане да се ползват
дискови
лющилници,дискови брани
и тежки брани.За целта
трябва да се нагласи ъгъла
на атака на дисковете и да се
провери техническото
състояние на браната.Ъгъла
на атака е 25-45 градуса той
зависи от състоянието на
почвата и наличието на
растителни
остатъци.Колкото почвата е
по лошо обработена толкова
ъгъла на атака е по голям.
Първо се почиства полето
от слама и тогава орния
апарат може да влезе в
полето.Той може да се
движи –диагонално ,
кръстосано или по
совалковия метод
Дълбока обработка на
почвата-оран или
разрохкване.Провежда се в
края на лятото или есента
след прибиране на
предшествениците на
дълбочина-18 до 40 см.Чрез
нея става
разрохкване,заситняване,раз
местване и обръщане на
горния слой.Тук става
съхраняване на
влагата,запазване на
хранителните
вещества,унищожават се
плевелите и се подобрява
въздушния
режим.Дълбоката оран може
да бъде 2 вида с обръщане
на горния слой и без
обръщане на горния
слой.Затова и оръдията на
труда са 2 вида плугове-
обръщат и разрохквачи-
разрохкват без да
обръщат.Според
дълбочината оранта бива-
плитка(предсеитбена )
извършва се на дълбочина
от 18 до22 см.основно за
есенниците ,дълбока оран-за
пролетните
култури(царевица,соя,слънч
оглед) от 22 до 32 см. и
дълбока оран за специални
нужди от 32 до 40 см.
(захарно цвекло,зеленчуко
производството)
А.Т.И-допуска се
отклонение в дълбочината
до 4см.Височината на
гребените да е до 7см
големината на буците да е
до 5см.Растителните
остатъци да са за оране.За
този вид почвообработка-се
използват прикачни
плугове,полунавесни
плугове и навесни
плугове.Предварително
полето трябва да е
почистено от растителни
остатъци,наличието на
слама на бали и др. плевели
намаляват
производителността на
агрегата.Оранта се извършва
перпендикулярно на
предшестващата обработка
и посоката на
преобладаващите ветрове и
наклоните за да се
предотврати
ерозията.Обикновено у нас
се извършва по леховия
начин може и чрез т.н.
фигурна оран
Безотвална обработка чрез
нея се създава
ветроустойчив
повърхностен слой със
запазена остатъчна
растителност от
предшественика
А.Т.И.
-добро разрохкване и
разрушаване на горния слой
-допуска се отклонение от
зададената дълбочина до
1см
-допустима височина на
браздите до 5см

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Промишлени технологии

Характера на нашето селско стопанство е благоприятна предпоставка за въвеждане на промишлените технологии основаващи се на съвременни постижения на науката, техниката, селекцията, химизацията и ресурсното осигуряване на самото производство...
Изпратен от:
Петя
на 2011-02-12
Добавен в:
Пищови
по Земеделие
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Промишлени технологии

Материал № 617601, от 12 фев 2011
Свален: 66 пъти
Прегледан: 124 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 4,312
Брой символи: 26,965

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Промишлени технологии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала