Големина на текста:
ТЕМА 1
УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
1.1. Съдържание, място и роля на управлението
В съответствие с потребностите на обществената практика, усъвършенстването на
управлението придобива все по-голяма значимост. Разширява се дейността за
подобряване на съществуващите и създаване на нови средства и подходи за вземане на
решения. Управлението все повече се поставя на научни основи. Обогатява се науката
за оптимално управление. Създаде се и продължава да се развива математическа теория
на оптималното управление.
Като се използва общият подход за представяне процеса на управление (описван
обикновено като задача за бързодействие), управлението на икономически обект може
абстрактно да се представи по следния начин.
Състоянието на обекта се описва с вектора , където , i = 1, 2,…, n, са параметри на
състояние, наричани фазови координати, характеризиращи отделни страни на
състоянието на обекта. Разгледано във времето, състоянието на обекта се представя с
вектора , t = 1, 2,… . Управляващото въздействие върху обекта се описва с вектора ,
където , j = 1, 2,…, m, наричани управляващи параметри, представят различни
управляващи въздействия върху обекта. Като процес във времето, управлението се
представя с вектора , t = 1, 2,… . Приема се, че управляваният процес се променя
еднозначно под въздействието на прилаганото управление. При това условие, при
зададено начално състояние на обекта (състояние в момента t
0
) и управление , за
времето от началото до k-я момент, може да се определи състоянието на обекта в
момента k. Последователният преход на управлявания обект от едно в друго състояние,
състояния образува траектория на динамиката на обекта – неговото състояние в
различни моменти на разглеждания интервал. Чрез подходящо управление обектът
може да бъде приведен в желано състояние към даден момент.
Такава постановка на задачата за управление е подходяща за процеси на
управление, при които няма случайни отклонения
[1]
. В икономиката влиянието на
множество случайни фактори е причина на дадено управление да не съответства точно
определено състояние, а да се съпоставя множество от състояния, в които
1
управляваният обект може да премине с някаква вероятност. Затова, при вземането на
решения е необходимо да се изучават влияещите фактори, с цел да се определят тези
със съществено влияние, за които да се изучат вероятностните свойства, начинът на
влияние и възможностите да се въздейства чрез тях върху състоянието на обекта.
Описаният подход за представяне на процеса на управление е абстрактен, но той
дава обща представа за подхода на формализиране на процеса на управление, който
може да бъде приложен при управлението на икономически процеси. Определянето на
параметрите на състояние, параметрите на управление и изучаването на
взаимодействието между тях е необходимо за правилно подхождане към проблема и
организиране на управленската дейност. Това важи в общия случай и за фирменото
управление.
Стопанските фирми и предприятия са организационно единство на трудови,
материални и финансови ресурси. При тяхното функциониране, в основата на което е
осъществяването на определени стопански дейности, тези ресурси се структурират по
определен начин. Величината, структурата и използването на различните ресурси са
определящи за мащабите на стопанската дейност и резултатите от нея. Ефективното
използване на ресурсите е основен критерий за оценяване ефективността на
съответната дейност. За всяка стопанска организация е валидно изискването за
получаване на максимални резултати от нейната работа, оценени по приети критерии,
което е аналогично на рационално използване на разполагаемите ресурси, съответно
получаване на възможно най-голям ефект от единица ресурс.
За ефективното осъществяване на стопанската дейност решаваща е ролята на
управлението на фирмите и предприятията. Управленският елемент се проявява във
всички аспекти от дейността им и във всички етапи на тяхното функциониране.
Определянето на областта и вида на стопанската дейност, включително и структурата
на използваните ресурси, вида и параметрите на продукцията, прилаганите
технологични способи, вътрешно-стопанската организация и оперативното протичане
на производствено-стопанските процеси, вътрешните организационни отношения и
отношенията с външни контрагенти и т.н., са обект на управлението. Изборът на един
или друг от множеството възможни варианти е управленски акт, който приема формата
на управленско решение.
Управлението по своята същност е най-активният фактор в дейността на
стопанската организация. Това се определя от функциите, които то изпълнява -
целеполагане, организиране, планиране и контрол. С управленските решения се
2
обосновава начинът на действие, като се вземат предвид реалните условия, в които
протичат процесите, в т. ч. тенденциите на измененията, вътрешните и външните
взаимодействия и целите, на които е подчинена дейността. В този смисъл
управленското решение представлява отражение на възможностите и целите на
стопанските организации, и условията, при които се осъществява тяхната дейност.
Определящ момент в управленската дейност е вземането на решения. Безспорно е,
че качеството на решенията е решаващо за резултатите. Това обуславя предявяването на
високи изисквания при тяхното изготвяне. Като основни предпоставки за постигане на
необходимото равнище на решенията могат да се приемат:
Първо - познаването на обекта на управление, неговата същност, структура,
вътрешни взаимозависимости и движещи сили, взаимодействие с околната среда,
динамични характеристики на неговото поведение под влиянието на вътрешни и
външни фактори.
Второ – подходът, по който се разглеждат обекта и проблема, а също и подходът при
управлението. В съответствие със системния и програмно-целевия подходи
определянето на елементите на системата, разкриването и изучаването на
взаимоотношенията между тях и на системните свойства (свойствата на системата
като цяло) са необходими, за да могат да се разграничат структурните елементи на
системата, връзките и взаимодействията между тях, мястото им в системата и степента
на относителната им самостоятелност. Върху тази основа се определят и целите общо
за системата и за нейните структурни елементи.
Трето - изясняването на проблемите, за които се търси решение, и формулирането
на конкретни задачи, които трябва да се решат, правилното определяне на критериите за
оценяване на решенията.
Четвърто - инструментариумът за изследване и анализ на процесите, за съставяне и
оценяване на решенията. Тук се отнася многообразието от количествени и други методи
за изследване и анализ, алгоритми, програми и технически средства.
Пето - контролът върху резултатите от решението, своевременното реагиране на
измененията в условията и привеждане на решенията в съответствие с тях.
Изпълнението на тези условия неизбежно е свързано с осигуряването на
информация за състоянието и развитието на взаимносвързаните процеси и явления,
определящи средата на функциониране на стопанските организации.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 ное 2020 в 07:27 студент на 36 години от София - МВБУ, факулетет - 1, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2024
22 ное 2020 в 17:42 в момента не учи на 50 години от Горна Оряховица
26 окт 2020 в 12:35 студент на 22 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Логистичен мениджмънт, випуск 2022
04 яну 2020 в 10:28 в момента не учи на 24 години от София
06 ное 2019 в 14:42 родител
14 окт 2019 в 11:30 студент на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2018
02 юли 2019 в 16:01 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес адмнинистрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
17 май 2019 в 08:27 студент на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Социология, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес планиране, стратегии, икономически планове и тактики. Всички въпроси, с изключение на един, имат само един верен отговор.
(Труден)
16
233
1
04.04.2013
Тест по управление на малкия бизнес
тематичен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 1 курс
Тест по управление на малкия бизнес за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
17
1
6 мин
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Управление и управленски решения

Материал № 616992, от 11 фев 2011
Свален: 241 пъти
Прегледан: 395 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Лекция
Брой страници: 147
Брой думи: 34,722
Брой символи: 209,308

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление и управленски решения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала