Големина на текста:
1.Понятия термини и
опр.свързани с
качеството.
Според Джуран –
Качеството е
съответстчие на
употребата.
Файгенбаум- Най-добрите
изделия, изработени по
спецификации на
потребителя.
Кросби- Съответствие с
изискванията.
Деминг –Най-полезните
стоки желани от потреб.
Ишикава
Удовлетворяване на
потребителя.
Опр. за качеството според
Оксфорния речник:
- Степен на
съвършенство;
- Съвкупността от с-ва и
характеристики на
изделие, свързани със
способността му да
удовлетворява уговорени
или предполагаеми
потребности.
- Качеството се свързва с
живота на хората в
хармонията с околната
среда.То обхваща всички
фази на жизнения цикъл
на изделието.
4. Кръг на упр.Същност
на УК.
Тя е един принципен
модел от понятия за
взаимозависими
дейности, които влияят
Върху качеството във
всички фази на
формирането му, от
поставянето на
изискванията до
изясняване на въпросите
дали тези изисквания
действително са били
изпълнени
Политика по отношение
на качеството.
Общите насоки и цели по
отношение на качеството
в дадена организация,
(компания, корпорация,
фирма или предприятие),
официално изразени от
нейното висше
ръководство. Тя е елемент
от общата политика на
организацията
Стратегическо
управление на
качеството.
Онзи аспект на общата
функция на управление,
който определя и
осъществява политиката
по отношение на
качеството (Quality
managrmrnt – QM).
Под QM (УК) се разбират
всички дейности за
изпълнение на общите
задачи, които политиката
по Качеството, целите и
отговорностите
установяват, както и тези,
които се реализират със
средствата на
планирането на
качеството, ОК и
подобряването на
качеството в рамките на
системата за УК.
QM изпълва с
отговорности равнината
на планиране,
административната и
оперативна равнини на
триравнинния модел за
ОМ и трябва винаги да се
определя от най-висшето
ръководство. Към
изпълнението му се
присъединяват всички
сътрудници на
организацията. В
практиката в подобен
смисъл се използва
понятието осигуряване
на качеството ОК.
7. Управление на
качеството.
Регулиран процес, чрез
който ние измерваме
действителното достижение,
сравняваме го със
стандартите и определяме
действията според
различията. Управлението
на качеството трябва да бъде
достигнато от самоконтрола
на оператора и управлението
и оценяване на постигнатото
качество, т.е:
-сравняване между
действителността и целите
на качеството;
-работа върху разликата.
Система за управление на
качеството.
Под система за УК се
разбира организацията,
отговорностите, методите,
процесите и необходимите
средства за осъществяване
на УК. Тук трябва изрично
да се посочи, че досега както
в стандартите, така и в
практиката се използваше
термина ОК.
УК трябва да има обема,
необходим за осъществяване
на целите на качеството. То
се определя, преди всичко,
за вътрешните интереси на
управлението на една
фирма. Изискванията, които
клиентът поставя не се
отнасят до всички отдели на
фирмата.
Осигуряване на качеството
(ОК), (Quality Assurance –
QA).
Под ОК се разбират всички
планирани и системно
изпълнявани дейности,
които се осъществяват от
една система за УК.
Резултат от тези дейности се
явява убеждението на
клиента, че дадената
организация ще изпълни
неговите изисквания по
качеството.
ОК има вътрешни и външни
цели. Вътрешното ОК се
явява доверие на
ръководенето. Външното
ОК се явява доверие на
Клиента при договорни или
други ситуации.
Във връзка с това има
различни мероприятия за УК
и ОК, които са взаимно
свързани. Ако изискванията
по качеството не са
приложени в пълен обем,
може ОК да не достави
нужното доверие.
В международната
терминология понятието
осигуряване на качеството
все повече се отъждествява с
управление на качеството.
Управление на качеството
(в тесен смисъл).
Това са преди всичко
работните техники и
дейности, чийто цел е както
проверка на процесите, така
и ограничаване на
причините за
незадоволителните
постижения във всички
стадии на веригата по
качеството.
Контрол.
Дейности, включващи
измерване, оглед, изпитване,
проверка на една или повече
характеристики на
изделието и сравняването им
със специфицирани
изисквания.
Спецификация.
Документ, предписващ
изискванията, които трябва
да удовлетворява изделието.
Дефект.
Неизпълнението на дадени
експлоатационни
изисквания. Дефектът
означава отсъствие на една
или повече качествени
характеристики или
отклонението им от
специфицираните
изисквания.
5.Елементи на системата на
качеството.
Елементи:
-отговорност на
ръководството;
-принципи на системата по
качеството;
-проверка (вътрешна) на
системата по качеството;
-икономика - съображения
за свързаните с качеството
разходи;
-качество в маркетинга
(анализ на договора);
-качество в спецификацията
и проекта (контрол на
проекта);
-качество при закупуването
(снабдяването,
закупуването);
-качество в производството
(управление на процесите);
-контрол в производството;
-контрол и проследимост на
материалите
(идентификация и
проследимост на изделието);
-контрол Върху резултатите
от проверката (резултат от
контрола и изпитването);
-проверка на изделията
(контрол и изпитване);
-контрол върху
измервателното и
изпитвателно оборудване;
-несъответствие (контрол
върху несъответстващите
изделия);
коригираща дейност;
-обработка и
следпроизводствени
дейности (обработване,
складиране, пакетиране и
експедиране);
-обслужване след продажба;
-документиране и документи
за качеството (документен
контрол);
-записи (документи) за
качеството (документен
контрол);
-персонал (обучение);
-безопасност на изделията и
отговорност за тях;
-използване на
статистически методи и
изделие, доставено от
купувача.
8.Елементи на СУК във
фазата на планиране.
=Задължения-Прототипи-
Тестване-Описание на
изделието.
=Чертежи- Списък на
екземплярите-Изчисления-
Калкулации.
Анализ на
технологичността-доставки-
Работни документи.
=Развитие;
=Конструиране;
=Подготовка на произв;
=Пласмент;
=Сервиз;
=Финанси;
Планиране на качеството:
=Установяване на общи
предписания за изпитване и
доставки;
=Сравнение на техническата
документация с целите на
качеството;
=Обучение и мотивация;
=Анализ на възможните
грешки и тяхното влияние;
=Параметри на качеството.
Изпитване на качеството:
=Спомагателни средства за
планиране на изпитването;
=Таблици за извадкови
планове;
=Продължителност на
изпитване
=Използуване на средствата
за изпитване;
=Планиране на процеса на
изпитване;
=Планиране на изпитването;
=Развитие на средствата за
изпитване;
9.Елементи на СУК във
фазата на изработване.
=Маркетинг-Определяне на
изделието-Цели-Пазарна
стратегия.
=Концепция за изделието-
Производствени изисквания-
Стойностен анализ-
Задължения.
=Маркетинг;
=Развитие;
=Конструиране;
=Подготовка на
производството;
=Производство;
=Пласмент;
=Сервиз;
=Финанси;
Изпитване на качеството;
Планиране на качеството:
=Цели на качеството на
крайния продукт;
=Цели на качеството на
отделните части;
=Установяване на
необходимото качество;
=Установяване на
стандартите за управление и
осигуряване на качеството;
=Определяне целите на
качеството от качеството на
подобните изделия;
=Оценка на рисковете;
=Списък на задълженията за
проверка на изискванията по
качеството;
10.Елементи на СУК
във фазата на пускане в
експлоатация.
=Логистика-Натоварване на
оборудването – Вход на
стока-Производство-
Монтаж.
=Експедиция-Инсталиране
при клиента-Продажби.
=Обработка на
рекламациите-Ремонт-
Гаранции;
=Производство;
=Пласмент;
=Сервиз;
=Финанси
Изпитване на качеството;
Провеждане на изпитване за:
=Входящ контрол;
=Производство;
=Монтаж;
=Обобщение и обработка на
данните за качеството;
=Аудит;
Управление на качеството:
=Анализ на причините за
грешки;
=Мерки за предпазване от
грешки;
=Обучение и мотивация;
=Кореспонденция и статус;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на качеството - пищов

Понятия, термини и определения, свързани с качеството...
Изпратен от:
tedi_oh
на 2011-02-11
Добавен в:
Пищови
по Управление на качеството
Статистика:
137 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същност и основни принципи на системата за тотално управление на качеството


В продължение на много години операционните мениджъри поддържат мнението, че продуктивността и качеството на продукцията са в обратно пропорционална зависимост. В наши дни това твърдение многократно доказва своята несъстоятелно...
 

Управление на качеството

27 май 2011
·
973
·
50
·
14,979
·
1,216

Цялостно качество в организацията може да се постигне, когато всяко нейно звено определи своите изисквания към доставчика, който от своя страна се стреми да ги удовлетвори. С други думи, качеството в организацията, в контекста на тази идея на Джуран...
 

Методика на д-р Джуран за извършване на подобрения по качеството


Джоузеф Джуран е роден на 24 декември, 1904 г. в гр. Браила, Румъния. Пристигайки в САЩ, семейството се установява в покрайнините на град Минеаполис (Минесота) в горска колиба...
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
25.06.2012
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Лесен)
10
13
1
1 мин
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството - пищов

Материал № 616960, от 11 фев 2011
Свален: 137 пъти
Прегледан: 189 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 1,637
Брой символи: 10,949

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала