Големина на текста:
8. УПРАВЛЯЕМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА АВТОМОБИЛА.
Управляемостта и устойчивостта са експлоатационни свойства, които характеризират
параметрите на движението и положението на автомобила под действието на странични сили
с относително високи скорости и големи радиуси на кривите - криволинейно и праволинейно
движение.
Действията на водача за поддържане или изменение на параметрите на движението и
положението - големината и направлението на скоростта на автомобила и ориентиране на
надлъжната му ос, се наричат управление или управляващо въздействие върху автомобила.
Управлението на големината на скоростта се извършва чрез подаваното гориво или спиране, а
така също и чрез превключване на предавките. То се разглежда при теглително - скоростните
и спирачните свойства на автомобила и тук се приема за зададено.
Така управлението на автомобила за нуждите на управляемостта и устойчивостта може да се
разглежда като действия на водача за поддържане или изменение на направлението на
скоростта на движението – траекторно управление и ориентиране на надлъжната ос на
автомобила или изменението на курсовия ъгъл – курсово управление. Курсовият ъгъл се
дефинира като ъгъл между проекцията на надлъжната ос на автомобила върху равнината на
пътя и неподвижна права от същата равнина. Управлението се осъществява с помощта на
кормилната уредба на автомобила.
Управлението на водача и действието на външната среда създават странични сили, които
заедно с реакциите от взаимодействието с пътя определят характера на движението на
автомобила. Страничните сили са основно инерционни (при криволинейно движение),
гравитационни (от страничния наклон на пътя), аеродинамични, от взаимодействие с пътните
неравности и др. Те могат да бъдат зададени или случайни и определят, съответно зададеното
(несмутено) или смутеното движение.
Управляемостта и устойчивостта трябва да се разглеждат като реакции на механичната
система на автомобила – за управляемостта спрямо управляващото действие на водача, а за
устойчивостта спрямо действието на различни смущения.
Така под управляемост на автомобила трябва да се разбира неговата способност да следва с
необходимата точност и бързодействие управляващото въздействие на водача, включително и
необходимите корекции в резултат на грешки, при минимална негова умора.
Под устойчивост на автомобила трябва да се разбира неговата способност без намесата на
водача при смущение да запазва зададеното състояние (параметрите на несмутеното движение
или положение) като не допуска самопроизволно отклонение от него до опасни граници или
след отклонение и прекратяване на смущението да се връща към зададеното състояние.
Управляемостта и устойчивостта са взаимно свързани помежду си, тъй като в реални условия
движението на автомобила се извършва едновременно под управляващото въздействие на
водача и смущенията. Взаимното влияние между управляемостта и устойчивостта и общото
им влияние върху безопасността на движението налага тяхното съвместно разглеждане.
Основно влияние върху управляемостта и устойчивостта имат страничното увличане на
еластичните ходови колела, страничното плъзгане и преобръщане. Със страничното плъзгане
е свързано понятието странично унасяне или само унасяне на автомобила. То представлява
самопроизволно изменение на параметрите на движението в резултат на страничното плъзгане
преди всичко на колелата от задната ос, което нарушава устойчивостта и управляемостта и
може да предизвика преобръщане на автомобила.
В началния етап от развитието на автомобила, при относително ниските скорости на
движение, водачът е имал достатъчно време за да компенсира отклоненията и запази
устойчивостта. Поради това автомобилът практически не се е нуждаел от собствена
устойчивост като механична система.
При съвременните автомобили с високи скорости на движение водачът в повечето случаи не
може своевременно да реагира на смущенията и автомобилите се проектират с определена
собствена устойчивост.
Устойчивото положение на неподвижен автомобил върху наклонена опорна повърхност срещу
напречно и надлъжно плъзгане или преобръщане (статична устойчивост или стабилитет) се
разглежда при експлоатационното свойство проходимост на автомобила.
Експлоатационните свойства управляемост и устойчивост нямат строго формулирани
определения, изисквания, показатели и методи за оценка. Експерименталното определяне на
показателите за оценка се извършва най-често при установено движение за осигуряване на
едни и същи начални условия. По тази причина и теоретичните изследвания са направени при
тези условия.
Като показатели за оценка се използват критичните стойности на параметрите на движението
и положението, които определят допустимите граници за запазване на управляемостта и
устойчивостта.
8.1 Криволинейно движение. Геометрия на завоя.
Криволинейното движение на автомобила се разглежда като равнинно движение на фигура
(тяло) или проекцията на автомобила върху хоризонтална опорна повърхност. Моментният
център на завоя може да се определи, ако са известни направленията на скоростите на кои да е
две точки от фигурата.
Извършването на завоя при автомобилите се осъществява най – често чрез завъртване на
отделните управляеми колела около реалната или въображаема ос на шенкелния болт –
шенкелно управление или чрез завъртване на целите оси заедно с колелата – управляеми оси.
При движение на автомобила и завъртване на управляемите колела от неутрално положение в
контакта им от пътя към автомобила възникват странични реакции, чиито моменти спрямо
масовия център, преодоляват инерцията на автомобила и предизвикват криволинейно
движение.
На фиг.8.1.1 е показана схема на двуосен автомобил с предни шенкелно управляеми колела в
завой без отчитане на страничната еластичност на гумите (без странично увличане) и без
странично плъзгане. При това направлението на скоростите на движение на колелата съвпада
с тяхната надлъжна равнина на въртене. За осигуряване на т.н. чисто търкаляне на колелата в
завоя без странично и периферно плъзгане перпендикулярите към постъпателните скорости на
всичките колела или в този случай осите на колелата трябва да се пресичат в една точка –
моментния център на завоя. Тъй като задните колела са неуправляеми и в процеса на завоя
остават успоредни на надлъжната ос на автомобила, то моментния център на завоя трябва да
лежи върху техните оси или върху продължението на задната ос на автомобила. Положението
на всяко от предните управляеми колела се определя от условието техните оси да се пресичат
едновременно в една точка , лежаща върху продължението на задната ос.
За постигане на кинематично съответствие външното и вътрешното спрямо центъра на завоя
управляеми колела трябва да се отклоняват на различни ъгли. От фиг. 8.1.1:
ctg ?
1вн
= (R +B/2)/L
ctg ?
1вт
= (R - B/2)/L
ctg ?
1вн
- ctg ?
1вт
= B/L (8.1.1)
B
2
v
2
R
?
O
1
?
ao
?
1
?
1
ai
L
?
1
v
1
?
1
ao
?
1
ai
1
фиг. 8.1.1
Изразът (8.1.1) е известен като котангенсова зависимост. Тя показва, че независимо от
стойността на средния ъгъл на отклоняване на управляемите колела ?
1
разликата между
котангенсите на ъглите на завъртване на външното и вътрешното колело има винаги
постоянна стойност. За осигуряване на това изискване е необходимо да има подходяща връзка
между завъртванията на отделните управляеми колела. В практиката тя се изпълнява с
помощта на т.н кормилен трапец. Той представлява шарнирно лостов механизъм, който
свързва управляемите колела и определя тяхното взаимно положение при завъртване в
равнината на пътя. Известен е още като механизъм на Жанто (Jeanteaud) или Акерман
(Ackerman), на името на неговите първи изобретатели.
Средният ъгъл на завъртване на управляемите колела, известен още като ъгъл на Акерман, е:
?
1
= (?
1вн
+ ?
1вт
)/2 = arctg (L/R) (8.1.2)
при високи скорости и големи радиуси ъгълът ?
1
може да се приеме за относително малък, при
което радиусът и ъгловата скорост при завиване могат да се запишат:
R = L/tg ?
1
? L/?
1
? = v/R = v.tg ?
1
/L ? v.?
1
/L (8.1.3)
Автомобилът може да се управлява още чрез едновременно завъртване на предните и задните
шенкелно управляеми колела (всичките колела са управляеми). Управлението чрез завъртване
на всички ходови колела може да се осъществява по два начина (фиг.8.1.2). Първият начин е
предните и задните колела да се отклоняват в различни посоки спрямо надлъжната ос
(фиг.8.1.2, а), при което автомобилът се движи по криволинейна траектория. В този случай,
при равни други условия и равни средни ъгли на завъртване на предните и задните колела
(?
1
= ?
2
), радиусът на завоя намалява два пъти:
R
4
= L/(tg ?
1
+ tg ?
2
) = L/2.tg ?
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2022 в 19:23 в момента не учи на 48 години
 
Домашни по темата на материала
Чертеж на двигател Wolksvagen polo 1.4
добавена от Bubstar1 13.04.2016
0
8
Подобни материали
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Дипломна работа на тема "Транспорта в България"

22 дек 2008
·
1,005
·
27
·
5,234
·
1,018
·
1

Съдържание: 1. Същност, значение и особености. 2. Място в структурата на националното стопанство. 3. Условия и фактори за развитие. 4. Развитие на транспорта. 5. Отраслова структура на транспорта: автомобилен транспорт...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Примерна заявка за транспорт

05 юни 2012
·
231
·
3
·
387
·
316
·
1

това е заявка за транспорт с всички условия по нея ....
 

Курсова задача по "Техническа експлоатация на транспорта 1"

12 фев 2013
·
94
·
6
·
918
·
205
·
1

Описание на обекта за диагностика. Конструктивни особености и основни технически характеристики...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Управляемост и устойчивост на автомобила

Материал № 616212, от 10 фев 2011
Свален: 311 пъти
Прегледан: 487 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 8,356
Брой символи: 52,365

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управляемост и устойчивост на автомобила"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала