Големина на текста:
Връзката между това, което учителят иска от учениците да научат и
действителното учене на учащите, се нарича обучение или педагогика. Ефективното
обучение не е просто въпрос на това някой с повече познания да ги предава на друг
човек. За да бъде наистина ефективно едно обучение, се изисква използването на
множество стратегии, а именно конкретни принципи, методи и форми на обучение и
възпитание, които преподавателите трябва добре да познават и да могат да ги прилагат
в класната стая.
В педагогическата наука се включват различни теории – за възпитанието, за целите
и формите на възпитание и обучение, за урока и неговите типове, за съдържанието на
възпитанието и обучението, за техните процеси и др. От тази гледна точка системата на
педагогиката е организация и интеграция на данни и теории със специални тези,
постулати, дефиниции и методологични ориентации.
Методите на възпитание са обект на засилен теоретичен интерес, който се
обуславя от особеностите им като компонент на възпитателната система. Те дават
отговор на въпроса как да се постигнат целите на възпитанието и с това изразяват до
голяма степен смисъла на самата педагогическа наука.
Разнообразните подходи за дефиниране на понятието “метод на възпитание” могат
да се групират условно в три големи групи – номинален, дейностен и съдържателен.
1) Номинални дефиниции - това са тези дефиниции, които предлагат преводното
значение на думата “метод”, идваща от латинското “Methodus” или от гръцкото
“Mathodos”. Буквалният превод е ''начин за постигане на определена цел''. Някои такива
дефиниции са:
- методи на възпитанието са способите за въздействия на възпитателя върху
съзнанието, волята и чувствата на учещите се.
- основни пътища за възпитателно въздействие върху учещите се.
Най-обобщеното определение принадлежи на Б. Есипов, което гласи, че под методи се
разбират средствата, начините, пътищата за постигане на определени цели, за решаване
на възпитателни задачи.
Акцентът във всички изброени дефиниции е, че методите са пътища, начини или
способи за постигане на целите. Номиналният подход е типичен за справочната
литература – речници и енциклопедии, и затова някои педагози го предпочитат.
2) Дейностни дефиниции – възпитателната дейност, разглеждана като съвкупност
от отделни действия, не може да съществува въобще, а само чрез някаква конкретна
форма, и тази форма е методът. Всяко действие на педагога в рамките на
възпитателното общуване има свой формален израз, свой начин на реализация – това е
методът. Следователно не е възможна възпитателна дейност извън методите. Дейност и
метод са понятия-синоними. Методът е форма за съществуването на възпитателната
дейност.
3) Съдържателни дефиниции – при тези дефиниции методът се определя чрез
неговото съдържание – това са присъщите му похвати. Похватите на един и същ метод
са сходни, защото водят до приблизително едни и същи резултати, а това води до
формулирането на следната дефиниция: методът на възпитание е педагогическо
понятие за обозначаване на съвкупността от сходни похвати. Изборът на метод
зависи от следните детерминанти:
- целта, задачите и съдържанието на възпитанието – това са компоненти на
възпитанието, които му придават насоченост. Възпитателят винаги е наясно какво
точно се стреми да постигне със своите въздействия, а именно: да формира убеждения
и отношения към света, духовни и физически качества, умения и навици;
1
- индивидуалните и възрастовите особености на възпитаниците, тяхното
равнище на възпитаност в момента – методите са ефективни, само ако са съобразени с
разнообразните способности на подрастващите;
- конкретната възпитателна ситуация, в която протича възпитанието;
- мястото на конкретния метод в системата от методи, прилагано спрямо
възпитаника до момента – съобразяването с този фактор произтича от това, че всяко
дете се социализира в ограничен кръг малки общности семейство, училище,
приятелски кръг. Те се отличават с устойчив възпитателен климат, важен в процеса на
детското формиране. Системата от методи, характерна за всяка от тези социални
общности, е част от общата възпитателна атмосфера и тя прави детето това, което е ;
- възпитателят - той е субектът, който реализира методите, затова е най-
важният фактор от всички останали детерминанти.
Методи на обучение.
Класификацията на методите се осъществява въз основа на признака
“насоченост”. Методите се разделят на три групи:
I . група – Информационни методи :
1) Училищен разказ – може да бъде използван с цел информиране на учениците,
мотивиране, провокиране и ситуиране на участието им в обучителния процес, също
така с цел концентриране на вниманието, емпатизиране на взаимоотношенията между
субектите и др.
2) Училищна лекция – използва се преди всичко в горните класове и висшите
училища. В буквален смисъл може да се разглежда като внимателно прочитане на
учебния материал от страна на учителя, без да се води дискусия с учениците.
3) Инструктаж – според дидактиците съществува 3 вида инструктаж: уводен,
текущ и заключителен. Инструктажът може да се осъществява устно с демонстриране
на отделни операции и процедури или изцяло в практическа форма.
4) Консултация – този метод има голямо значение за обучението и възпитанието.
Въпреки че все още се използва рядко в педагогическата практика, консултирането
представлява обмяна на информация, умения и навици на ученика и непрекъснато
усъвършенства тяхното качество. Инициатор за осъществяването на този метод може
да бъде както преподавателят, така и ученикът. Консултирането може да се използва за
коригиране, фиксиране, усъвършенстване, съхранение на придобитите знания, умения
и навици. Методът се осъществява доброволно, по собствена воля, без каквато и да е
принуда.
5) Беседа – подобно на консултирането, беседването също има диалогов характер,
но е много по-широко използвано. Според Пл. Радев съществуват 4 вида беседи:
- еротематична (въпросителна) – изведена е въз основа на едното от основните
нейни качества, а именно въпросът;
- уводна;
- съобщителна;
- заключителна.
Последните три вида беседи са изведени въз основа на времево-пространствените и
съдържателните им функции.
Съществуват още няколко функции, които разкриват още по-добре характера на
беседата. Това са: откриваща и преоткриваща, осмисляща, обобщаваща и
задълбочаваща, затвърждаваща и систематизираща, контролираща и оценяваща и
евристична функция.
Беседването с евристичен характер е възможно тогава, когато учениците са
овладели определени знания, умения и навици. Това се разбира най-добре от характера
2
на въпросите: самото питане като метод е доказателство за възможностите на субекта
на обучение. И двете страни, осъществяващи метода, трябва да бъдат равностойни като
идея и да са в състояние за аргументирано доказване на крайната същност на проблема.
6) Активно използване на информационните и комуникативните средства
този метод може да се срещне и като дейности, работа с книгата, с компютъра или
други пособия. Методът изисква разработването на адекватно обучително съдържание,
с помощта на което учениците самостоятелно ще овладяват знания, умения и навици,
ще могат да решават проблеми. От изключителна важност е функцията на
мултимедийните средства, които дават възможност за самостоятелно обучаване и
възпитаване. Други предимства са: големият обем информация, стимулирането на
реалности, онагледяването, динамиката на комуникативността и рефлексивността,
които водят до формирането на много нови качества у ученика. Съществуват обаче и
недостатъци, изразяващи се в: изолирано осъществяване на ученето, което невинаги
води до размишления, затруднения в мотивацията или премотивиране по отношение на
развлекателните възможности, които предоставя компютърът, липса на известна
компромисност, необходима за по-малките ученици или за тези, които срещат повече
затруднения.
II група – научноизследователски методи:
7) Наблюдаване този метод на обучение цели постигането на
научноизследователски умения и навици. Активен метод, чрез който възприемаме и
опознаваме сетивно света около нас. Ръководи се от учителя в разлинчите форми на
обучение – уроци, екскурзии, домашни работи и др. Според М. Андреев съществуват
няколко вида наблюдаване: спонтанно, описателно, систематично и организирано,
самостоятелно и ръководено от учителя. За да се реализира едно наблюдение трябва да
бъдат спазени следните изисквания:
- да има насоченост към пределен проблем;
- ясна осъзнатост на целта от страна на учениците ;
- диференцираност и последователност на отделните етапи;
- включване на учениците в активна изследователска и проучвателна дейност;
- да се осъществи възможност за сравняване, идентифициране и разграничаване
на резултатите;
- обсъждане на съвкупния резултат и изводите, направени съобразно
поставената цел.
8) Експеримантиране – това е метод, при който въз основа на придобитите
знания, умения и навици, ученикът може да изследва и опознава действителността.
Най-често се препоръчва при възприемането, усвояването и овладяването на учебното
съдържание по биология, физика, химия, технически предмети и др. Въз основа на
различни признаци се извеждат няколко вида експериментиране :
- за проучване и откриване на ново знание;
- за демонстриране;
- за практическо приложение.
При експериментирането е важно да се дава свобода на генерирането на идеи и тяхното
селектиране.
9) Проучване на документи – препоръчва се при обучението по история, но може
да се използва и в други дисциплини, когато се налага разглеждане, усвояване и
овладяване на съответната историческа проблематика. Документите, които могат да се
използват в средствата за обучение, са всички онези, които са плод на човешкия труд,
имат социална значимост и съдържат обективна информация. Желателно е учителят да
определя документите, които учениците да използват, като се съобразява с целта на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2020 в 19:48 родител
15 юли 2020 в 22:48 студент на 41 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - ФОН, специалност - НУПЧЕ ПНУП, випуск 2021
13 юли 2020 в 16:54 в момента не учи на 28 години, випуск 2012
02 юли 2020 в 16:17 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2019
01 юли 2020 в 13:51 студент на 37 години от София - UNSS, факулетет - Фнансово-счетоводен, специалност - Финанаси, випуск 2013
27 юни 2020 в 15:36 учител на 57 години от Ямбол - СУ "Пиер Дьо Кубертен", випуск 2020
28 май 2020 в 10:29 ученик на 25 години
21 май 2020 в 15:29 потребител на 27 години
24 апр 2020 в 08:39 потребител на 42 години
01 апр 2020 в 11:44 студент на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
Търся планове за логопедично знятие
добавена от powercepyman 26.11.2017
1
9
методи на възпитание в детската градина
добавена от kameto5 22.10.2015
1
46
Подобни материали
 

Анализ и интерпретация на рисунака на тема: Нарисувай своето семейство

09 мар 2008
·
475
·
6
·
696
·
336

Катрин е умно дете, което в момента ще постъпва в първи клас. Обича да рисува. Когато я помолих да нарисува рисунката тя веднага се съгласи и подходи с голям интерес към създаването...
 

Принципи за Възпитание

01 юни 2010
·
177
·
9
·
1,626
·
198

Терминът „принцип” произлиза от латинската дума ( „principum” - основа, първоначално ) означава основно, водещо начало, от което се ръководим при осъществяването на даден вид дейност...
 

План за урок: Възникване на държавата - история на развитие

02 мар 2008
·
290
·
44
·
11,501
·
343
·
1

Да се разкрият причините за възникването на държавата, нейната същност, основните характеристики, закономерности и фактори, които предопределят дейността й. Да се проследи историята на развитие.
 

Организационни системи и форми на обучение

09 яну 2008
·
581
·
2
·
826
·
251
·
1

Орг. форми на обучение се делят на 3 големи групи:класни урочни орг. ф-ми на обучение, класни неурочни орг. ф-ми на обучение и извънкласни орф. ф-ми.
 

Модел на управление на съвременното образование

03 мар 2008
·
737
·
11
·
1,389
·
329
·
2

В реферата са разработени едни от основните въпроси,свързани с управлението на образованието-проблемът за качествения подбор на учителите,за лидерството в управлението на училището и децентрализацията на българското училище.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
49
18
1
15 мин
14.08.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
12
1
11 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Принципи и методи на възпитанието

Материал № 615696, от 09 фев 2011
Свален: 378 пъти
Прегледан: 620 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 17
Брой думи: 6,612
Брой символи: 43,453

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи и методи на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
27

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 117 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала