Големина на текста:
1,2,3 тема ­ Методика на 
преподаване При изучаването 
на народните танци предмет е 
човека и целта е неговото пълно 
запознаване с нашия танц
Предметът Методика на 
преподаването на БНТ е 
запознаване с методите на 
преподаване   и   поставяне   на 
записани фолклорни и сценични 
танци
Народният танц като дисциплина 
в училище играе  важна роля 
върху подрастващитеИзползват 
се педагогически принципи като:
­Съзнателност  и  активност  – 
повишаването им се обуславя от 
педагогическото   умение  на 
преподавателя да обяснява 
техниката на движениетовсички 
елементи които  определят 
характера  – стила  на   танца
нагледност
­Достъпност  –   задължително 
условие при работа с различни 
групивъзрастовисоциални
религиозниместонахождение
ниво на съставабазата и др.
­Системност     трябва  да   се 
спазва строга последователност 
от  по­лекото  към  по­сложното
до усъвършенстването  с 
изграждането  на двигателните 
навици.   Трябва   да   се 
стабилизират и други навици – 
знание,   умение,   владеене   на 
тялото
­Трайност – да не се нахвърля 
безразборно материалаа 
задълбоченопоследователно
трайно поставяне и заучаване.
Методи на обучение при 
преподаване   на   БНТ Главен 
фактор за правилния избор на 
метода за постигане на траен и 
верен резултат е преподавателя
От   личния  му усет  на  метода 
зависят резултатитеТой трябва 
не само добре да владее 
танцитестила и характера им
но и да има качества на педагог
който  да умее  да разбира 
колективада се съобразява с 
негода има авторитетВинаги 
да   си   прави   равносметка   на 
репетициятада се подлага на 
самокритика и да дава критична 
оценка за работата на колегите
възпитаниците и учениците си
Една от основните задачикоито 
ръководителят трябва да решава 
е как да обучава изпълнителите
т.епо  какъв начинс  какви 
средства и по какви пътища да 
провежда обучениетол Най­
често  прилаганите методи   при 
обучението на народни танци са:
­Показване
­Описаниеобяснениеразказ
­Разбор и разучаване
­Поправяне на  грешките
повторение
­Анализ и оценка на 
постигнатото
­Показване –   метода   на 
показване на танците и техните 
движения е много важенПреди 
започване  на   разучаване  на 
дадено   хоро   то  се   показва 
цялостно няколко пъти а по 
време на разучаването се 
показват отделни движения или 
фигуриЦялостното изиграване 
набляга на образното предаване 
на   движенията,   техния   стил   и 
характер.   Показващият   трябва 
да   бъде   на   достатъчно 
разстояние от изпълнителитеза 
да могат да го виждат всички
Тяхното най­правилно 
построяване е в права редица
две редици в шах или отворен 
полукръгЗа да се види добре и 
да се запомницелесъобразно е 
неколкократно  хорото   да  се 
изиграе не само с гръба и с 
лице и в  профилКогато се 
показват  движенията  те  не  се 
описват или обясняват.
­От словесните методи най­често 
се използват описанието и 
обяснението на танцовите 
движения и фигуриЧрез 
описанието се изяснява формата 
на   движението.   То   разкрива 
времевото  и   пространственото 
им изпълнениеТочното 
терминологично описание 
допринася за създаване  на 
правилна представа за 
образността,  релефа,  силата
ритмичния рисунък и 
трайностните отношения на 
танцовите елементи и движения
Описанията   трябва  да  бъдат 
кратки и ясниОбяснението се 
различава  от   описанието  по 
това че  с  него  се  разкриват 
смисълът  и  съдържанието  на 
движението,   осмислят   се 
изучаваните танциЧрез 
обяснението   се  разкрива 
характера на танцаОсвен това 
обясненията   трябва  да  дават 
една по­пълна картина за стила
типичен за отделни етнографски 
областикойто се проявява под 
формата на чукчетанабивания
пружинкиакцентирани 
движения с корпуса и главата
Обясненията  трябва да  бъдат 
емоционалниРазказът като 
метод се използва дотолкова
доколкото да се направи 
характеристика на предстояшото 
за изучаване хоро – съобшава се 
наименованието и произходав 
кой   край се играе,  при   какви 
случаиот когона какъв 
музикален съпровод и др
Разказът трябва да бъде 
образенстегнат.
­Един от най­важните методи за 
бързо   и   лесно   заучаване   и 
затвърждаване на материала са 
разчленения и цялостен метод
По­сложни и  с  по­голям брой 
движения хора в повечето 
случаи се  разчленяват  и 
разучават на частиКъм 
цялостния метод  се пристъпва 
при по­прости и по­леки хора и 
при по­напреднали изпълнители 
с по­големи  технически 
възможностиЦялостното 
изиграване се използва за 
затвърждаване   и 
усъвършенстване.
­Важен въпрос на методиката е 
въпросът  за грешките и 
поправянето имПри изпълнение 
на движенията се  допускат 
грешкисвързани с техниката на 
изпълняването координирането 
на различните части на тялотос 
вярното отразяване на стила и 
характерасъс съгласуването им 
с   музиката и дрДопуснатите 
грешки  трябва   да   се  поправят 
веднагаПо­важно е обаче 
ръководителят да избере такива 
методикоито да предотвратят 
допускането им – да се насочва 
предварително   вниманието   на 
изпълнителите към възможни и 
често допускани грешки
Необходимо е да се изтъкват и 
причините   за   това,   както  и 
начинът  за   поправянето  им
Забележните   трябва   да  бъдат 
краткиясни и навременни
Подреждането   на 
изпълнителите също е от 
значение  за  избягването  и  по­
бързото поправяне на грешките
Необходимо е между по­добрите 
и  бързо усвояващи  материала 
изпълнители   да   се   поставят 
тезикоито изостават и грешат
­Често за да се избегнат 
грешките и  да се заучат  по­
бързо движенията може да се 
пристъпи   към  опростяванеТо 
може да стане само при 
разучаванеЗадължително е да 
е кратковременнослед което да 
се премине към изпълнение на 
хорото в истинския му видтемпо 
и посока
­Важен метод за трайното 
овладяване на материала е 
повторението
Тъй като  една от  целите на 
дисциплината  е  да   спомага  за 
съхеаняването на народните 
танцито задължително е 
основен предмет да са БНТВ 
този час учениците се учат на 
взаимно усещане и разбиране на 
танца     партньорство,   което 
спомага за общуването помежду 
им на сцената и в живота.
­Необходимо   е  всеки   час  да 
започва и завършва с поклон – 
това  възпитава  уважение  към 
самия час по хореография.
­За почивка между отделните 
части на урока – станкасреда и 
танцувална част, ­ е добре да се 
включи „разходка”. Тя спомага за 
правилна  стойка  ритмичност   и 
съсредоточаване.
­За   по­доброто   усвояване   на 
различните размериза отчитане 
на отделните тактове и времена
а същевременно и за отмора се 
препоръчват   ритмични 
упражнения.   Те   могат   да  се 
изпълняват с ръце – тактуване
както и с движвния на краката
Препоръчва   се   на   учениците 
запознаване с календарните 
празници  – лазаруване
коледуване и другикоито могат 
да бъдат използвани при 
подходящи случаи и на сцена.
­Необходимо  е в  началото на 
всяка  учебна   година  да  се 
направи преговор на материала
взет през изминалата.
тема ­ Построяване на урока 
по хореография 1 – 12клас
Урокът представлява обособена 
по   време   и   цел   относително 
завършена част от учебния 
материал   по   даден   предмет
която учениците  усвояват под 
ръководството на учителяТой е 
основна   форма   на   обучение
Колективна   дейност,   която 
учителят   ръководи управлява 
познавателните процеси на 
учащите сеа те съзнателно и 
активно   усвояват   знанията   и 
развиват всестранно своята 
личност
Урокът винаги има точна и ясна 
поставена целТя се определя от 
конкретното съдържание
предвидено  за усвояване
Правилното определяне на целта 
има голямо значение за добрата 
организация и резултатно 
провеждане на урокаВъв всеки 
урок   се   осъществяват 
образователни и  възпитателни 
цели.
При  съвременната  организация 
на   обучение  се   поставя 
изискването  да   се   преодолее 
традиционното схващане за 
урока,   когато   единствено 
активната  страна  в  него  е 
учителятСега централно място 
заема   съзнателната 
самостоятелна   работа   на 
учениците Те не  са  пасивни 
участницикоито възприемат 
наготово поднесените им знания.
Основни изисквания:
Правилно да се построява 
системата от уроци  по 
хореография за целия  курс на 
обучение.   Така   се   осигурява 
системност  и трайност  в 
усвояването на знания.
Да се види връзката на 
конкретния урок с други науки 
(предмети).
Да се обръща внимание на кои 
моменти   учителят  трябва   да 
използва емоционални фактори 
за ободряване на урока – най­
лесно се помни товакоето се 
изживява.
Затрупаността на ученика не се 
получава  само  от   седмичната 
програмаа от сложността
неорганизираността и 
непланираността на учебния 
процес.
Провеждането и  построяването 
на урока по БНТ е различен в 
зависимост от възрастовата 
групаВ пълния си обемобаче 
урокът има няколко 
задължителни части:
АУпражнение на станка
БУпражнение на среда
ВДиагонали
ГТанцови комбинации и 
фолклорни хора
Подреждането на упражненията
времетраенето и натоварването 
са съобразени с възрастовите и 
психологическите особености на 
ученицитеНеобходимо е всеки 
час   да започва и завършва с 
поклон.   Това   възпитава 
уважение   към  самия   час   по 
хореография   и   същевременно 
затвърждава сценичния поклон
За   почивка   между  отделните 
части на урока (станкасреда и 
танцувална часте добре да се 
включи „разходка”. Тя спомага за 
правилна  стойка ритмичност
съсредоточеностВ зависимост 
от учебния час педагогът 
разпределя времето между 
станкасреда и танцувална част
Необходимо е танцувалната част 
да има превес над останалите
За  по­доброто  усвояване  на 
различните размериза отчитане 
на отделните тактове и времена
а същевременно и за отмора в 
начален и среден курс са 
задължителни ритмичните 
упражнения.   Те   могат   да  се 
изпълняват с ръце – тактуване и 
определянето им дали са 
равноделни или неравноделниа 
след 5клас учениците се учат да 
определят и размера,­ както и с 
движение на краката.
В   началото  на  всяка  учебно 
година се прави   преговор на 
материалавзет през 
изминалата.  Основната цел   на 
изучаването на БНТ в часовете 
по хореография от 1 до 12клас в 
общообразователните училища е 
съхраняването и поддържането 
на народните традицииДава се 
основна представа на учениците 
за българския народен танц от 
различните етнографски 
областиДецата се научават да 
възприемат народната музика и 
песен и  правилно  да придават 
нейното  съдържание с 
изразните средства  на танца
Учениците получават 
необходимите   познания  по 
ритмикаактьорско майсторство
сценичност и етнография
Общите задачи на обучението по 
хореография са:
Да възпита у децата любов към 
българския фолклор (песни
танци и обичаи)
Да   им   помогне   да   укрепнат 
физическида развият 
издържливостбързина
упоритостборбеност
толерантност     качества
необходими  за по­нататъшното 
израстване на детето.
Да възпита  чувство за 
самодисциплина,   отговорност
наблюдателностработа в екип
В този час учениците се учат на 
усещане и разбиране на танца
партньорство,   което  помага за 
общуването помежду им на 
сцената и в живота.
Основната   задача   на 
обучението  от  до  4клас  на 
хореографските   паралелки   се 
явява  постановката   на  корпус
крака ръце глава което  се 
постига  чрез   система   от 
упражнениявключени в 
екзерсиса на станка и средаДо 
4клас се постигат 
първоначалните   навици   за 
координация на движениятаза 
изработване на ритмичното 
чувство,  навикът  да  се  слуша 
музика   и  отброяването  й   по 
тактове и дяловекато за това 
спомагат различните видове 
ритмични упражнения
съставени от самия хореограф
Една  от   важните  задачи   е 
постигането  на  ориентиране в 
посока   дясно,   ляво   чрез 
завъртане на 90 и 180. 
В първи клас упражненията се 
изпълняват  на   среда
Екзерсисът е много опростенно 
са запазени последователността 
на упражнениятаЗагряването 
започва от глезени и постепенно 
се  загряват  другите  мускули  – 
глава  и рамене   и  накрая  се 
завършва със скокове.
Основната задача  е  учениците 
да се научат да слушат музика
да ходят по музикаправилно да 
тактуватВсичко това се постига 
чрез разходка по кръгакато се 
използват различни мелодии по 
тембър   и темпо.   Хореографът 
показва   съответния  ход  като 
патемечок,   заеквойници  и 
другиа учениците повтарят
Примерен   екзерсис  за   1клас
Поклонглезенилост на пръсти 
от първа позициялост с 
приклякане лост с  почивка  – 
тупанкиклякане  по  позиции  с 
полупалци,   кръгове   по   земя
прегъванечукчета и пружинки
глава и раменескокове
Разходка по кръгаРазучаване 
на детски музикални игри
Малките ученици възприемат по­
лесно танцовите движения
когато има пълен синхрон между 
музиката текста   на   песента   и 
танца.   Първо  се   започва  с 
посоките дясноляво,  навътре
навън нагоре,   надолу.   Нашият 
детски музикален фолклор има 
достатъчно и подходящи песни и 
игри.   Задължителна   част   от 
урока са и ритмичните 
упражнения В края  на  1клас 
учениците   трябва   да   могат   да 
изпълняват ръченицаправо 
хоро,   джиновско,   скокове   на 
дайчово и буенек.
Във 2клас учениците започват да 
танцуват   и  на  станка
Упражненията са подредени по 
същата последователностно тук 
вече се  търси  по­голяма 
стабилност,   прецизност  на 
изпълнениетоУпражненията от 
станка се изпълняват и на среда
Вече се въвеждат и диагоналите 
– на 90 на буенек и ръченица
Танцовите   комбинации   са   вече 
усложнени,   движенията   се 
сменят   през   8   такта.  ДМИ  са 
заменени  с детски  фолклорни 
хора на песенборяноборянке и 
т.н.
В трети клас упражненията на 
станка започват от трета 
позицияклякането вече е цяло
както и прегъването до долуВ 
танцовата среда са включени и 
малки комбинацииСлед 
разходката по кръга се играят и 
диагонали със завъртане на 180. 
Учениците танцуват комбинации 
с 5­6 елементаНякои от 
фолклорните  хора се 
изпълняват и на други мелодии 
(изгубила Веселинка – дунавско 
хорокупила ми мама – 
самоковско хоро)
В  4клас   екзерсисът   на   станка 
има следната последователност
танцова  средаразходка  по 
кръга диагонали,  фолклорни 
хора.   Танцови  комбинации   – 
влашкаръченицадайчова
джиновска.   Задължително   е   в 
репертоара на учениците от 1 до 
4клас е  да имат  и по  един 
сценично разработен танц
Основната   задача   на 
обучението от 5­8клас  е да се 
работи върху чисто и техническо 
изпълнение,   да   се   затвърди 
въртеливостта и устойчивостта в 
упражненията на среда
Танцовите   комбинации   вече   са 
по­силовиза  да  се изгради  и 
издържливостта.   Внимание  се 
обръща  и   върху   правилното 
предаване на съдържанието на 
музиката  чрез  изразните 
средства на  танцаТанцовите 
комбинации са усложненикато 
са включени и ръцетеВече има 
и разделение на мъжки и женски 
движения пр:   комбинация   на 
тракийска   ръченица.   С   всяка 
следваща  година комбинацията 
се усложнявакато се добавят 
нови  елементи  и  се  намаляват 
тактоветет.еако в 5клас са се 
играли по 16 тактато в 6 ­8т., в 7 
­  8клас   движенията   се   сменят 
през 4 тактаМалките танцови 
комбинации могат да се повтарят 
или 4 пъти.  Диагоналите се 
изпълняват със  завъртане на 
180, като се  изпълняват и по­
сложни движениянапример 
диагонал на дайчовоПри 
танцовите комбинации и 
фолклорни хора вече се търси 
стил,   лекота   и   чистота   при 
изпълнението   на   движенията
Обръща  се внимание  и  на 
изразителността.
Примерен екзерсис 5 – 8клас.(...) 
към всяко фолклорно хоро 
задължително се играе и 
комбинациякоято се надгражда 
всяка следваща година.
По друг начин и по друг ъгъл 
се разглежда работата на 
педагога с възрастовата група 
  12клас. Тук   от  особено 
голямо значение е 
мотивировката на учениците
желанието   им   за   работа,  за 
покоряването на нови върхове в 
хореографското изкуство
Спецификата на преподаване в 
часа  по БНТ  се определя  от 
учебния материалтехническите 
възможности   на   учениците   и 
педагогическите  умения  на 
хореографа
В  зависимост  от   възрастовата 
група  всеки  клас  работи 
конкретно   върху  една 
фолклорна областТя се 
разглежда в детайли като 
географско положениебит  и 
поминък,  костюми,   обичаи  и 
видове хораВ 9клас учениците 
работят  върху  усвояването  на 
СФОВ  часа  се  набляга  на 
отделните и  характерни 
движения на СЕОРаботи се по 
детайлиза да се усвои точната 
постановка   на   корпус,   ръце
крака.   В  СЕО  се наблягат  на 
характерните   хора  с  особена 
динамикаотскокливост
натрисане в  раменната  област
Доброто заучаване на влашко 
хоро,   дайчово,   пайдушко
ганкино шира,   грънчарско
изручана и други са 
предпоставка   за   танцьорските 
умения   на   учениците   за 
усвояване на сложни  танцови 
композиции.   Към   всяко   едно 
хоро преподавателят предоставя 
за   научаване   на   нова 
комбинациякоято е на основата 
на самото хоро и с включването 
на  нови   танцови   елементи   и 
движенияОт особено внимание 
е  и  работата  върху  диагонал
Отново   върху дадено хоро от 
съответната  СО  учениците 
работят  за  усъвършенстване  и 
развиване   на   въртеливост   и 
устойчивостПри работа върху 
дадено хоро  педагогът 
задължително изисква  от 
учениците доброто усвояване на 
стила  и  характера на  хорото
неговото точно  интерпретиране 
и сценично  представяне
Начинът на поведение на 
сцената е от особено голямо 
значениезащото публиката  е 
тазикоято ще поощри или ще 
недоволства от изпълнението на 
артистите (учениците). 
Логично при работата в 10клас 
са същите изисквания и целите 
на  преподавателите.  ШЕО   и 
всичко свързано с нея като стил 
и характерначин на танцуване
характерни елементи  са 
приоритет на изискване от 
преподавателя към ученицитеВ 
шопските танци движенията  са 
съсредоточени  в  краката като 
главататялото и ръцетемакар 
и в значително по­малка степен 
вземат участие в танцаИменно 
педагогът е тозикойто трябва 
да отработи  в детайли всяко 
едно движение  с  танцьорите
Трябва да акцентира върху това
че в шопската етнографска 
област движенията са насочени 
надолу към земятасякаш шопът 
се бори,  гази  и  мачка 
въображаем противникповален 
на земятаВ други моменти пък 
движенията и  акцентите са 
насочени  нагоре което  е   като 
стремеж към откъсване от 
земятаПружинирането като 
стилов  белег   в  няколко 
етнографски области  е  много 
характерно  и  специфично при 
шопските  танци.   По­известно   е 
като натрисане и то се 
изпълнява по­отчетливо и по­
рязко  при  мъжете Тук 
хореографът набляга върху 
основните   движения     шопска
граовска,  ръченична.  Най­
характерни хора саза  пояс
граовскойове,  бистришка 
копаницатройчеу место
Педагогът работи задължително 
върху правилното усвояване на 
хорото и неговото приложение в 
по­сложни танцови композиции.
В 11клас учениците се 
запознават   и   работят   главно 
върху   ТЕО.   Целта   на 
преподавателя  е  да  запознае 
ученика със стила и характера 
на самото хороТоваче 
тракиецът танцува леко 
приклекнал с непрекъснато 
пружиниранеЕдин от основните 
стилови  белези   на   тракиеца   е 
насочването на движенията 
надолу към земятакоето 
показва връзката му с неяВ по­
малка степен са акцентите
насочени   нагоре,   които   са   в 
съчетание с тези надолуЗа 
учениците е важно да отработят 
добре  тези  акценти,  да  се 
обърне внимание на детайлното 
изпълнение  на  движениятаВ 
Тракия ръцете вземат голямо 
участие   в   танца.   Ръцете   на 
тракийката са мекипластичнис 
освободени от напрежение китки 
и лактидопринасящи за 
красотата на движенията в 
ръченицакасъмскататрите 
пътиПри тракиеца те излъчват 
сила  и   достойнство Той 
респектира   със сложни 
плясканияТе са освободени от 
напрежение и ритмично се 
изнасят вдясно и влявонапред и 
назад.  Педагогът  набляга  и 
върху движенията с ярко 
изразен  трудов   процес  като 
сеене на брашномесенеточене 
и други От   Тракия учениците 
изучават  едни  от  най­
популярните фолклорни  хора 
като:   ръченица,   трите  пъти
бучимишновозагорски  чапраз
касъмскатакамишицаправо 
тракийско и другиИмайки 
предвид богатия избор на 
ритмикаколорит и 
хореографски текстТЕО  е 
предпоставка за добро и 
качествено   обогатяване   на 
танцовите умения на ученика и 
неговото развитие като 
изпълнител на сложни танцови 
композиции.
В   12клас   са   застъпени   две 
етнографски области,  това са 
Пирин  и   Добруджа Една  от 
друга тези две  области ярко 
контрастират и като стили като 
характер на изпълнение  на 
хората.  В   Пирин   педагогът   се 
стреми да въведе ученика към 
стила   на изпълнение,   който е 
много   специфичен   относно 
техника  и  хореографски  текст
Тук се изисква особено голямо 
чувство   за   лекота.   Например 
кракът сочино не стъпва тама 
отива с приплъзване по­напред
При   мъжете   се   изисква   да 
излъчват  спокойствие
самочувствиебързина
отскокливостПри русалийските 
игри  арамиите се редуват по­
меки и плавни движения с по­
резки  бързи   и спиращи  дъха
При жените лъха нежност
лекотаплавноствглъбеност и 
грация Най­характерните хора
които са застъпени от ПЕО са
джангурицаиспайче,  денинка
калайджийскотежкото
малешевско.
Добруджа е последната 
етнографска   област,   която   е 
застъпена в изучаването на БНТ
И   тук  движенията   са 
съсредоточени   предимно   в 
краката.  Основната  цел   при 
заучаването на добруджанските 
хора е да се въведе ученика в 
стила и начина на изпълнението 
им.  Акцентът   е  върху 
приседналата   стойка,  с  корпус 
наклонен най­често напред
отново подчертаващ връзката му 
със земятаПедагогът работи с 
учениците върху изразността и 
на ръцетеТук  е налице една 
специфична пластична линия на 
ръцетекоято е ярко изразена 
при жените и при мъжетеПри 
ръченика  се работи  с голяма 
амплитуда   на   ръцете
раздвиженост и   ритмично 
полюляване при рЪкатаРъцете 
тук изразяват и житния стрък
подухнат от вятъраТипична за 
добруджанския стил е играта на 
тялото и раменете  както при 
женитетака и при мъжетеНай­
популярните добруджански хора
които   се   изучават  са:   рЪка
данецопасръчениксборенка
талима,   бръсни­цървул,   дьор­
таяк.
тема ­ КЪМ ИСТОРИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ТАНЦ
Българския  танцов   фолклор  е 
ярко  отражение  на   живота  на 
народана неговите дарби
нравиобичаина мечтите му за 
по­добър животТрудно е да се 
определи с точност кога и как е 
възникнал   българския   народен 
танцЗа неговото развитие 
съдим преди всичко по вида на 
достигналите  до   нас  народни 
танциИзключителното 
разнообразие   на   движение  и 
ритми в днешните народни хора 
свидетелстват за  един дълъг 
процес на оформяне и развитие
Конкретни данни за българския 
танцов фолклор  от далечното 
минало ние нямамеВ ръкопис от 
10 век се споменаваче 
простолюдието играело и пеело.
Презвитер Козма като ревностен 
пазителзащитник  на 
християнството   се   е   опълчил 
яростно с/у народните маси и най 
вече с/у песните и танцитекато 
го обявява за бесовскиВъпреки 
упоритата борба  на  църквата 
друг важен документ в който се 
вижда че  народните  песни  и 
танци са били разпространени и 
обичани   от   българите   е 
свидетелството на византийския 
писател и учен Никифор 
ГригорасПрез 1325­1326гТой 
пътува в областта на Струмица и 
разказваче младежите и 
девойките  след   излизане  от 
църква се събират за да пеят и 
играят хора.
Ценен източник на материали за 
историята на танцовото изкуство 
в България е старата българска 
и светска иконографияТя дава 
конкретни  представи   за  танца
Много   интересна   в   това 
отношение е една стара фреска 
в църквата в село Арбанаси от 
края на 17вВ която е 
изобразено  едно  спокойно 
женско   хоро.  Танцуващите 
наловени на поясне са облечени 
в народна  носия,  а  в   някаква 
особенаможе би болярска 
носия В  движенията и 
позициите на жените има много 
грация и благородствоТанцова 
тематика има в стенописите на 
Лесковския манастир и на 
Хрельовата кула в Рилския 
манастир.
Доста  по­късно   картините  на 
Никола   Образописец 
Самодивско хоро  и на Иван 
Мърквичка „Ръченица“ ни дават 
представа  за подреждането  и 
начина на залавяне  на 
танцуващите,   както  и   за 
състоянието ,което изразяват.
Сведения   за   състоянието   на 
народните  танци   през 
османското  иго са  отразени   в 
статиидневници и пътни 
бележки на  чужди сановници и 
пътешественици,   минали   през 
България, 16­19векНякои от тях 
описват хората по­подробно
други беглоно и при едните и 
при   другите   българските 
народни   танци   привличали 
вниманието имкато имаме 
предвид,че са били с различни 
интереси и подготовка.
Най­известни   са  бележките  на 
професор Стефан Герлах  1546­
1612г.немски  учен и   дипломат
който споменава в дневника си 
за  българските  хора  и  песни
които е видял и чул.
Еспри Кузинери – френски учен 
и   търговски консул в Солун в 
края на 18вПишече 
българските   жени   никога   не 
играели хоро заедно с мъжете.
Граф   Ал  Д'Отрив   1754­1830 
френски дипломат
Ами Буе 1794 ­ 1881гФренски 
геолог и пътешественик.
Огюст Дюзон ­  френски консул в 
Македониясъщо пишат,  за 
облеклото,песните и танците на 
българите.
Феликс  Каниц 1829  ­  1905 – 
унгарски  археолог   и  етнограф 
след дълги наблюдения в/у бита 
и културата на българския народ 
и издава през 1882 тритомния си 
труд „Дунавска България и 
Балкана“.  Той  пишече 
българина обича да се забавлява 
с весела играпеенетанци на 
откритов гората или на зелена 
морава край някоя гораМоми и 
ергени се залавят на хорото най­
отпред на веригаТя прилича на 
пъстра  лента,  която   се  движи 
постепенно вдясно.  Темпото  се 
ускорява   постепенно  и   двете 
крила се стремят с по­енергични 
стъпки да се приближат едно до 
друго.
В България по време на 
Възраждането с повишаване 
националното   съзнание   на 
народа и на национално­
освободителното   движение   се 
дава   тласък   за   развитие  на 
българската етнографска наука
А така също и за издирване и 
събиране на документи за 
народната песен и танц
Петко РСлавейков през 1855г
Печата   в  Цариградски  вестник 
Български   народни   поверия   и 
стари  обичаи“. Митология
където дава интересни сведения 
за  народните  обичаи  Сурваки
Ладуванебабин денВласов ден
по­късно в „Гайда“ през 1866г
Печата „Нрави  и обичаи у 
Българите“­ за нестинарството и 
кукерите.
 1865гГ.СРаковски издава 
Българска старина“, където 
дава сведения за бита  на 
народа.
Любен Каравелов   през 1861г
Издава  в Москва 
забележителния  сборник 
Паметники народного бита 
болгар“ той проявява  интерес 
към  народния  танц.   Повестта 
Неда“ той говори за хоротокато 
става изразител на любовта на 
българина към негоСкоро ще 
да се захване народното 
хоро,без което ни един българин 
ни една млада българка не могат 
да живеят.
Димитър и Костадин 
Миладинови в предговора  към 
сборника   Български   народни 
песни“ издаден  през  1861г  в 
Загреб наричат народното хоро – 
Училищекъдето се 
усъвършенства народната  ни 
поезияТехния  сборник  не  е 
загубил и до днес високата си 
стойност   за  националната   ни 
култура и наука.
През  1872г.  В Болград   излиза 
Български народен сборник“ на 
Васил  Чолаков.   Там  той   прави 
подробно и богато описание на 
народни   обичаи   от   различни 
краища от странатаОсвен това 
отделя   кратка,   но   специална 
глава на народните хора и игри
които наблюдавал в Панагюрско 
и ПазарджишкоС верен усет на 
фолклорист  той   отбелязва 
хората и игрите  като 
самостоятелна танцова проява и 
като   съставка   на  народните 
обичаи.
В периода преди и след 
освобождението много чужди и 
български   учени,   писатели   и 
други в своите запискиповести 
и трудове  пишат  за народните 
танци като неизменна съставка 
от бита на народа.
Елисавета  Водовозова  1844   ­ 
1923гРуска етнографка и 
педагожка  през1888 пише  „От 
всички  удоволствия  българката 
най­много   обича   да   танцува
докато играетя забравя своите 
тъги и  се  отдава всецяло  с 
детско удоволствие на танцаВ 
нейните танци се изявява не 
южната страст на испанкатаа 
непосредствената детска 
природа на българката
Пръв труд у нас посветен изцяло 
на  БНТ  написва  Карел   Махан 
Малко  хореография из 
Видинско и Ломско“ през 1897г
Той   е   чех   по   националност
капелмайстор и учител по 
музика.  Махан   отбелязва 
голямото   разнообразие  в 
имената  на хората  в западна 
България,   наблюдава   хора   в 
Кулско,   Белоградчишко
Монтанско и Берковско и 
отбелязва между другото – На 
краищата на  танца  началото и 
края  на хорото  застават  най­
добрите играчиединия  от тях 
води  хорото а  другия  от тях 
трябва да пази края веригата да 
върви точно по пътя начертан от 
хороводецаСравнява 
наблюдаваните хора  с  тези на 
източна   България   с   тези  на 
шоплука и прави вярна разлика 
м/у тяхНеговите   наблюдения 
отпреди   близо   90   години  са 
ценен  принос   за   изучаване   на 
народните танци от онова време.
Ангел Друмев  1929г издава 
първата  сбирка  от  20  типични 
български хораА през 1926 и 
1930гАтанас Димев учител по 
гимнастика описва няколко хора 
в  едно  ръководство  по 
гимнастика.
Димитър Маринов 1846 ­ 1940ге 
голям изследовател на 
народното   творчество.   Той 
проявява   трайни  и   системни 
интереси  към  етнографията  и 
фолклораПрез 1906 ­ 1907гЕ 
назначен за първи директор на 
новооснования   Народен 
Етнографски Музей.  Огромния 
му събирателски принос е 
публикуван в поредицата  от 
етнографски книги известна 
като  списание   Жива  старина“. 
Прави проучвания  предимно  в 
северозападна  България като 
се спира на народни обичаи
вярваниясемейно­родови 
отношения   и дрСъбрания от 
него обилен материал запазва и 
до днес непреходната си 
стойност  за основа  на   научни 
изследвания.
Съществена част от 
събирателската дейност на 
фолклористи  и етнографи    е 
извършена през 20 ­ 40 год на 
миналия век.
Ак Михаил  Арнаудов  проявява 
задълбочени и трайни интереси 
към историята на българския 
фолклорНеговите изследвания 
са обобщени  в  много различни 
трудове и  студии. „Български 
народни  празници,  кукери   и 
русалииБългарски сватбени 
обреди за  нестинарствотоза 
основните  семейни календарни 
и трудови празници и обичаи на 
народа.
Христо Вакарелски проучва 
задълбочено живота на народа
В   своя  труд  Етнография  на 
България“­той отделя специална 
глава за народните танциВ нея 
той отбелязва имената на хората 
игритеброя на танцьорите и 
формата на хорататемпото при 
изпълнението им . Обръща 
внимание на начините на 
залавяне и стъпването на земята 
както  и съсредоточаването   на 
движенията главно в краката.
Профд­р Стоян Джуджев през 
1945г издава БНХ ,което 
представлява   първия   обстоен 
труд в/у народните танциВ него 
той подробно анализира 50 хора 
от различните краища на 
странатаОтбелязва,че БНТ 
носят   белезите   на   една   много 
стара танцова култура.1970г той 
издава учебника 'Българска 
народна музика“ където отделя 
цяла  част в/у  проучването на 
БНТ.
Борис Цонев  1950г.   Български 
народни хора и  ръченици ­150 
хора са описани.
Стефан Въгларов 1976гБНХора 
и танци
Райна Кацарова Кукудова ­ 
описва   около  1000   хора   от 
различни  краища от  страната
Публикува студии   и  статии  в/у 
български   музикален и танцов 
фолклор.
Анна Илиева – принос за 
издирването  и   проучването   и 
филмирането на народния танц 
и неговото задълбочено научно 
изследване.
тема ПРОФЕСИОНАЛНИ 
АНСАМБЛИ
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ 
ФИЛИП КУТЕВ – 1951 
ерождената дата на ДНПТ „Ф
Кутев”. ФКутев – един от най­
изявените български 
композитори,­ разгръща своя 
многостранен талант в процеса 
на създаване на нов пит 
художествен колектив  в 
съвременния   ни   музикален 
животчиято основна цел е да 
запазва  и  да  развива   най­
ценното от богатата 
съкровищница на народния 
генийФ.Кутев е родоначалник 
на   обработките   на   песни  за 
народен   хор,   като   например
ВечеряйРадо”, „Дона на порти 
седеше”, „Димянинка”, 
Прехвръкна птичка”, „Полегнала 
е Тодора  и много  другиФ
Кутев е инициатор и създатен на 
трите основни звена на народния 
ансамбъл като художествени 
колективикоито съхраняват 
автентичната   свежест   на 
фолклорния първоизточникПод 
влиянието на  ФКутев се 
създават високохудожествени 
творби като: „Трите пъти
Шопска сюита”, „Касъмско хоро”, 
Лисичето”, „Ръченица”, 
Дилманодилберо”, „Криво хоро
Добруджанска сюита”, „Кукери”, 
Кукли” и дрФКутев за първи 
път поставя проблема за 
синкретизма   в   народното 
творчество   по  отношение   на 
синтеза на музикатекст и танц 
чрез   уменала   комбинация   на 
трите  основни  ансамблови 
състава в мащабните музикално­
танцови постановки: „Тракийска 
сватба”,   Събор   в  софийско”, 
Шопска  сюита”,   Жеравненски 
танци”  и   др Художникът  на 
костюмите  е   Н Тузсузова.  От 
1984   главни  художествени 
ръководители саМ
Букурещлиев и СтДрагостинов
с диригенти МЙордановП
Бедрова и хореографи М
ДиковаХр.  ИвановТ
Карапчански.
АНСАМБЪЛ   ЗА   НАРОДНИ 
ПЕСНИ ПРИ БЪЛГАРСКАТА 
ТЕЛЕЗИВИЯ И РАДИО – в този 
ансамбъл липсва танцов състав 
и се издига  ролята  на хора  и 
оркестъра   като  силни 
професионални звенаСъздаден 
през 1952 под ръководството на 
Борис   Петров,   в   него  взима 
дейно участие Угърчинската 
група   на  Цвятко   Благоев  с 
активната намеса на Коста 
Колев.   Хорът   звучи   стройно
балансирановъпреки че в него 
вземат участие известни 
самобитни таланти със 
специфични гласови данникато 
НХвойневаМКокарешковаЕ
ГеогриеваСтГруеваЯ
Рупкина,   О.   Борисова   и   др
Специално  за  народния  хор 
композиторите   са  създали 
редица  песни,  които   са 
изпълнени блестящо  и  звучат 
постоянно  по  микрофоните на 
Радио София: „Калиманку Денку 
мъри”, „Пиленце пееговори” и 
дрСред оркестровите 
постижения са изпълненията на
Трите пъти”, „Лявата”, „Шопска 
сюита”, „Танц с лъжици”, „Сюита 
с  народен  оркестър   и  др
Диригент на хора е ГГенова на 
оркестъра – ДЛавчев.
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ 
ПИРИН”  –  това  е  вторият 
пълноценен  професионален 
ансамбълслед този на ФКутев
създаден  през  1954  с 
ръководители   Зл.   Коцев,   Ал
Кокарешков и БЯневОт 1956 
главен   художествен 
ръководител   на   ансамбъла  е 
кирил Стефанов Основен 
принцип в  работата на 
ансамбъла е стремеж към 
маскимално съхраняване на 
автентичния народен 
изпълнителски стилХорът 
защитава достойно завоюваното 
високо   ниво   в  многобройноте 
песни   на   К.   Стефанов Ой
прошепнал се Сандански”, „На ти
моме,  дзиври”,   Мори,  еж  се 
жени”,  Разболе   се  Дона”,   Не 
прибираймила мамостройници” 
и  др Част  от  репертоара  на 
оркестъра е: „на трапеза”, 
Мелодии  за  оркестър”. 
Танцовата група се насочва към 
оригинални героични танци
обединени  в  мащабни 
хореографски композиции
Ергенаши”, „Комитско либе”, 
Пирине мой”, „Запей земя”, „Луд 
гидия”, „Пролетни игри от 
Пирина”, „Танц с тъпани”. 
СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ  ЗА 
НАРОДНИ   ПЕСНИ   И   ТАНЦИ 
ПЛЕВЕН – възноква като 
самодеен колектив през 1959. От 
1961, когато Иван Вълев става 
негов ръководитенастъпва 
прелом  в  развитието  му
Отличават  се  изпълненията  на 
песните:  „Песен  за  България”, 
Тъкала  ли си,  момина мале”, 
Неранза”,  „Заспало   е 
челебийче”, „Йоигра оро”, „Айде 
цъфтиружо”, „Присмехулка”  и 
дрКачествата на оркестъра се 
проявяват   в:   Дайчово   хоро”, 
Въбелско   хоро”,   Северняшка 
сюита”.  Танцовият колектив,  в 
сътрудничество с хореографите 
Д.  Димитров,   Г.   Ценковски,   Г
ХиновМЕвтимоваКДженев
МКутевИвТодоров разкрива 
умело   танцувалната 
характеристика на  автентичния 
мизийски фолклор в: „Пролетна 
сюита”,  „Гергьовденски  игри”, 
По жътва”, „Празнични танци”. 
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ 
ДОБРУДЖА” – главен 
художествен ръководител 
Петър   Крумов.   Създаден   през 
1954 като самодеен колектив при 
народно   читалище   Й.   Йовков”, 
ансамбълът придобива 
професионалес статус през 
1970. Открояват  се чудесните 
изпълнения на оркестровите 
творби на ПКрумов: „Бресташка 
тропанка”,  „Изхвърли  кондак”, 
Ръка от  Добруджа”,  „Мъжки 
ръченик”.   В   песните   за   хор   и 
оркестър   Весел  да   е 
хороводът”, „Пустите момци 
долнянци”,  „Ой,  Еньо” 
оркестърът  е  развостоен 
компонент на хора в процеса на 
цялостното изграждане
Танцовият съставкойто от 1981 
се ръководи от ВБакларовкато 
в разлините периоди от време от 
1959 с него са работили 
СимеоновИвановТянкова
ЗахариевКомитоваМитева
показва постепенно израстване 
по пътя на майсторското 
разкриване   на   основните 
изразни елементи на 
композициятаВ това  ни 
удеждават  резултатите  от 
музикално­танцовите 
постановки: „Дъга над 
равнината”, „Празнични песни и 
игри в Добруджа”. 
Професионалното умение на 
хореографи – постановчици
като  Дикова Дженев
Харалампиев,   Кутев
Карапчански и др., съдейства за 
поддържане   на   непрекъснато 
художествено усъвършенстване
От  1983 художественото 
ръководство   на  ансамбъла   е 
поверено на Кубратов
БураджиевПанайотовИванова 
и Себрезов.
ДЪРЖАВЕН ФОЛКЛОРЕН 
АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ” – 
уникално явление сред групата 
на  професионални  състави  от 
този родСъздаването му през 
1974 е направо професионално с 
главен   художествен 
ръководител Кирил Дженев
Откроява се прецизната работа 
на диригентите на хора и 
оркестъра Мутавчиев и Стойков
За  издигане на 
професионалното ниво на 
ансамбъла   допринася 
високопродуктивната дейност на 
хореографите  Сираков
ДженеваРускова
Каварджикова на диригентите 
НиколоваЧетинянЦветков
ПращаковСъставът сътрудничи 
с   изявени   композитори   като
Кауфман – „Пило ли е магарето 
вода”,  „Събрали  сме  се   на 
седянка”;  Мутавчиев  –  Гьоре 
дос”, „Казаци”,  Овчар и  юда 
девойка”, „Седяла е Яна”; 
Диамандиев     Пернишки 
миньори”, „Запали се Перущица”; 
Пращаков –  Тракийски   смесен 
танц”, „Хасковски сватбени игри”, 
Добруджанска  танцова 
импресия”;  Колев –  „Шопска 
сюита”,   Страхил   войвода”; 
Стойков  – „Куди”, „Пловдивски 
кокони”; Спасов – „Бално ли ти е
сино льо”. Сред най­пополярните 
постановки на  Дженев които 
имат   разнообразен   диалектен 
обхватсе  открояват
Гергьовден”,  Добруджанска 
танцова   импресия”,  Коледари”, 
Шопски танц”, „Пловдивски 
кокони”,  Тракийски   смесен 
танц”,  „Ръченица  с   шиници”, 
Куди”, „Капански мъжки танц”, 
Шопски лазарки”, „Жеравненски 
танц”. Високи постижения 
показва хоровият състав в 
песните „Гьоре дос”, „Да знам
Мито мори”, „Що си горо”, „Кафал 
свири” и дрЗа доброто ниво на 
оргестъра допринасят 
изпълненията на: „Тракийска 
оркестрова сюита”,  Празнична 
песен   и  др В   стремежа към 
създаване на фолклорен театър 
на  основата  на  автентичния 
български фолклор Дженев 
акцентира на танцакато 
вътрешен израз на чувството
търси  съвременното  му 
въздействие   при непрекъснато 
единство  на   музика слово   и 
танцХарактерни са изявите на 
всеки изпълнител едновременно 
като  певец танцьор и 
инструменталист.
ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ ЗА 
НАРОДНИ   ПЕСНИ   И   ТАНЦИ 
РОДОПА”, СМОЛЯН – формира 
се през 1960 като самодеен с 2 
основни  звенанароден   хор  и 
оркестърДве години по­късно 
се създава танцов съставПрез 
1970 ансамбъл „Родопа” се 
превръща в професионален 
съставС особена популярност 
се  ползват танцовите 
постановки: „Родопска сватба”, 
Цветя  от   Родопа”,  „Родопски 
момински танц” и „Рожен”.
АНСАМБЪЛ   ЗА   НАРОДНИ 
ПЕСНИ   И   ТАНЦИ   ВАРНА   – 
началото на самодейния 
колектив се поставя през 1961, 
но истинското укрепване и 
развитие  на  фолклорния 
ансамбъл започва от 1976. 
Главният  художествен 
ръководител и хореограф Петър 
Ангелов,   диригентът  на   хора 
Атанас Илиев и диригентът на 
оркестъра   Данчо   Радулов
помагат  възходящата  линия  на 
развитие на  професионалния 
съставНа високо 
професионално   ниво  са 
постановките: „Танци от Голица”, 
Лазарки”, „На  мегдана”, 
Варненски танц”, „Коледари”. 
АНСАМБЪЛ   ЗА   НАРОДНИ 
ПЕСНИ  И  ТАНЦИ СЛИВЕН – 
1960,  под  ръководството   на 
Любен   Николов   и   Кирил 
ГълъбовдрХореографи Тончо 
Тончев  и  Кръстю  Гочев;  през 
1977  съставът   се   превръща   в 
професионален и  ръководител 
става Коста Колев – „Тракийска 
младост”,  „Еркечки  танци”, 
Тракийска танцова сюита”.
АНСАМБЪЛ   ЗА   НАРОДНИ 
ПЕСНИ   И  ТАНЦИ  ЗАГОРЕ” – 
1955 основан от Панайот Янев
1979    Иван Тодовор,­  особен 
подем в развитието.
ТРАКИЙСКИ АНСАМБЪЛ ЗА 
НАРОДНИ   ПЕСНИ   И   ТАНЦИ
ЯМБОЛ – 1954 основан от Атанас 
Паленков,   който следва 
неотклонно  традициите   на 
ДАНПТ „ФКутев”. 
Професионалният статус на 
ансамбъла се поставя през 1972 
– „Тракийска сюита”, „Пролетен 
буенек”, „Коледари”.
АНСАМБЪЛ   ЗА   НАРОДНИ 
ПЕСНИ И ТАНЦИПАЗАРДЖИК 
  Лазарки” (хор Дикова,   муз
Йорданов), „Трифон зарезан” 
(хорДиковамузКутев), 
Гергьовден” (хорДимитров
музКюркчийски), „Оро се сбира” 
(хор Кючуков,   муз Евстатиев), 
Пеперуда” и „Напяване на 
пръстените”  (хор.  Хинов,   муз
Мутавчиев).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика за преподаване на хореография

Методи на обучение при преподаване на бнт главен фактор за правилния избор на метода за постигане на траен и верен резултат е преподавателя. от личния му усет на метода зависят резултатите...
Изпратен от:
pandora1989
на 2011-02-08
Добавен в:
Пищови
по Хореография
Статистика:
387 сваляния
виж още
 
 

Методика за преподаване на хореография

Материал № 614998, от 08 фев 2011
Свален: 387 пъти
Прегледан: 1,199 пъти
Предмет: Хореография, Култура и изкуство
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 8,569
Брой символи: 53,069

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика за преподаване на хореография"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Кремeна Шопова
преподава по Хореография
в град Пловдив
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала