Големина на текста:
1.Понятие за субекти на административното право
Субекти на административното право са участниците в административните
отношения,т.е.отношенията,свързани с функционирането на държавната
администрация.Това са държавните органи,административните
организации,държавните служители и гражданите,притежатели на определени права и
задължения сферата на административната дейност на държавата.Като субекти на
правото субектите на административното право имат определена
правосубектност.Правосубектността е юридическо свойство,което правните норми
придават на лицето-физически или юридически.Тя е особено свойство,което превръща
отделното физическо лице,орган или организация в субект на правото.По правило
правосубектността се проявява в два основни елемента – правоспособност и
дееспособност.Правоспособността е възможността на лицето да притежава права и
задължения.Дееспособността е възможността на лицето самостоятелно,със свои
лични,осъзнати действия и волеизявления да осъществява своите права и
задължения.Деликтоспособността се отнася до способността на лицето да носи
юридическа отоговорност.Теоретичното разграничение на субект на административното
право и субект на административно отношение отразява разликата в случаи,при което
лицето притежава административна правосубектност,по принцип е способно да участва
активно в административните отношения(например лицето има право на висше
образование) и лицето,което вече реално участва в дадено административно
отношение.Правният статут на субектите на административното право се определя от
Конституцията на Република България,законовите и подзаконовите нормативни
актове,които регулират обществените отношения,свързани с организацията и
функционирането на държавното управление(държавната администрация)
Субектите на административното право могат да се класифицират на отделни групи на
следните видове: индивидуални,,колективни и обществени;физически и юридически
лица;граждани,държавни органи,длъжностни лица ,държавни служители
,организации(стопански или търговски и с нестопанска цел).Особено голямо значение
за ефективното участие на гражданите в държавното управление имат правата с
политическо съдържание – избирателното право ,правото на служба в органите на
държавното и обществено управление ,правото на подаване не заявления
(молби,жалби,предложения и др.)до всички органи в системата на управлението и
упражняването на контрол върху тях,правото на изказване на мнения,препоръки
,предложения и др.по решаване не обществени и държавни въпроси и т.н.
Българското административно право е чуждо на всякаква дискриминация към субектите
на административни права задължения .Всички субекти на административното право в
нашата държава са подчинени еднакво на законите и участват на равна основа според
предназначението и възможностите си в изграждането на съвременното
общество.Гражданите и организациите в Република България наред с органите на
държавното управление имат важен дял в неговата работа и в работата на цялото
обществено управление.В нашата държава гражданите не са никакви
„управлявани”,”администратирани”лица и са равноправни и активни участници в
областта на държавното и обществено строителство.
Административната правоспособност е способността на субектите на
административното право да бъдат носители на права и задължения като участници в
правни отношения в областта на държавното управление.Административната
правосубектност трябва да се различава от административната дееспособност
.Последната е признатата от правото възможност на физическите лица сами,чрез свои
волеизявления да предизвикват промени в сферата на държавното
управление.Способността на субектите на административното право да участват в
работата на държавното и обществено управление е различна в зависимост от
определения им по закона правен статут .По начало най-широкия кръг от правомощия в
областта на държавното управление притежават гражданите.Всъщност гражданите като
отделни физически лица са в основата на личния състав на останалите правни субекти –
организациите и органите на държавата ,вкл.органите на държавното управление ,които
са създадени на гражданите и служат на техни нужди интереси.Така гражданите наред с
възможността да участват в качеството на субекти на административното право в
различни административни правоотношения ,засягащи тяхната лична и имуществена
сфера ,участват в многобройни и най-разнообразни правни и административно правни
отношения като членове на персоналния състав на различни учреждения и
предприятия,заведения ,фондации и др.и техните органи .По този начин физическите
лица ,които участват в държавните учреждения и предприятия ,ся явяват било като
членове на техни органи ,било като длъжностни лица и представители на власт или пък
като обикновени техни служители и работници :подобно е положението на участие на
физическите лица и в различните обществени и други организации ,където те освен
като техни равноправни членове могат да се представят и в качеството си на техни
органи или членове на такива органи.Поради това в първия случай ще действат като
еднолични органи ,а във втория –като членове на колегиални органи .Останалите
субекти на административното право-организациите на гражданите и органите на
държавата ,респ.органите на държавно управление ,за разлика от физическите лица са
производни ,създадени от правото по почин на гражданите правни субекти.Тези субекти
са изкуствени образувания на правото ,които участват в общественото и държавното
управление в строго определени по закона рамки и правомощия. Административната
дееспособност е призната от правото възможност на субектите сами,чрез свои
волеизявления или действия,да упражняват права и поемат задължения.Условията за
придобиване на административната дееспособност от субектите на административното
право да има само административна правоспособност,без да има административна
дееспособност,ако е малолетен или е поставен под запрещение.В този случай действия
вместо него се извършват от негов законен представител..По правили всички българки
граждани,навършели 18 години,са дееспособни.Но има случаи,в които законът
определя други възрастови граници за определена административна правоспособност и
дееспособност .Административната деликтоспособност е свързана с реализацията на
административнонаказателната отоговорност .Последната е лична и се носи за
извършване на административни нарушения.Административнонаказателни
отговорности са пълнолетни лица,навършели 18 години ,извършили административно
нарушение в състояние на вменяемост.Административнонаказателно отговорни са и
непълнолетни лица,навършели 16години когато са могли да разбират свойството и
значението на извършваното от нарушение и да ръководят постъпките си.За
административно нарушения,извършени от малолетни,непълнолетни от групата на
възраст 14-16години и лица поставени под запрещение,отговарят съответно
родителите,попечителите или настойниците,които съзнателно са допуснали
извършването им.
2.Административна компетентност
За административна компетентност се говори, когато на органи на държавно
управление или на други държавни органи, или на органи на обществени организации,
или на органи на обществеността са предоставени определени по закона властнически
правомощия в дадена област от държавното управление. Дело кръгът на посочените
властнически правомощия по предмет, обем, обсег и цел се определя винаги от закона.
Органите, които притежават компетентността, не само имат право да извършат
определена юридическа дейност в областта на администрацията, но са и длъжни да я
извършват, щом като са налице условията,посочени от закона. Отказът да се упражняват
предоставените от закона компетенции е грубо нарушение на статута, в който са
облечени органите на държавно управление. Лицата или колективите, упражняващи
административна компетентност и функции на органи на държавно управление,
всъщност действа ват като представители на държавната власт. Останалите лица от
държавните учреждения, предприятия и организации придобиват административна
правосубектност с акта на зачисляването им на работа, издаван от съответния
ръководител. С това на тези лица се дава възможност да участвуват в многобройните и
разнообразни административни правоотношения, вътрешнослужебни отношения,
характерни за държавните учреждения, стопански организации и други образования в
системата на държавния апарат.
Държавните и обществените органи са винаги създания на действащото право и
тяхната административна правосубектност и дееспособност е точно определена от
закона. За да участват обаче в административните правоотношения, тази категория
субекти на административното право не е необходимо да притежават някаква
юридическа личност по смисъла на гражданското право.
Административната правосубектност и способността да влизат в
административноправни връзки притежават не само органите на държавно управление
и учрежденията и предприятията на държавата, придобили при определени условия
юридическа обособеност, но и различни техни поделения и звена,които действат за
тяхна сметка в посочените от закона случай.
3.Гражданите като субекти на Административното право
Административноправният статут на гражданите представлява съвкупността от права и
задължения на физически лица,отнасящи се до качеството им на субекти на
административното право.Административният статут на гражданите кореспондира с
тяхното правно положение относно факти и състояния на техния личен живот и
ежедневна практика като равноправни членове на обществото.В тази връзка интерес
представляват въпроси като гражданството,името,местожителството на лицата
,елементите и промените в гражданското им състояние(раждане,брак,смърт)и др.Тези
въпроси са свързани с положението на гражданите като отделни лица – правни субекти
и се различават от проблемите ,които възникват при други специални правни
административни статути,които гражданите получават или като служители и
длъжностни лица в апарата на администрацията ,или като ползватели на услугите
различни държавни обществени учреждения,институции и пр.Най-важен израз на
административния статут на гражданите е гражданското състояние.
Гражданското състояние на едно лице определя като съвкупност от данни,които го
индивидуализират в обществото и семейството в качеството му на субект на правото.В
гражданското състояние се включват елементи като:гражданство,име,адресна
регистрация,семейно положение,родство и пр.
3.1 Гражданство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2016 в 13:15 студент на 38 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - СУ, випуск 2016
17 фев 2015 в 11:01 ученичка на 56 години от Враца - ПГТР
09 дек 2014 в 17:00 студент на 44 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - информатика и математика, специалност - Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт, випуск 2016
13 сеп 2014 в 17:42 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика и чужд език, випуск 2017
07 авг 2014 в 00:02 ученик на 19 години от Антоново - ОУ "Никола Йонков Вапцаров", Стеврек, випуск 2018
10 ное 2013 в 20:43 студент на 46 години от София - Киевски Славистичен Университет, специалност - Финанси и кредит, випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по Административно право и процес за 1-ви курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление
(Труден)
53
2
2
15 мин
13.08.2018
Тест по Административно право за 4-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курас, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
30
7
1
10 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по административно право

Административно право

Материал № 613709, от 07 фев 2011
Свален: 46 пъти
Прегледан: 56 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,350
Брой символи: 15,866

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Административно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала