Големина на текста:
Технологии и стратегии на обчението (дидактика)
Проблемът за технологиите започва с преводите на я.а.Коменски.
интерпртациите му на Велика Дидактика.
В интерпретациите на П.Цонев уч.метод е правилното постъпвана не при
обучението в определени условия,което включва предварително планиране
на дейността, отнасящосе до:избора на фрагмент
уч.съдържание,определяне на ключовите елементи в него и тяхното
редуване и т.н. така описан уч.метод се възприема като последователност
от стъпки,които могат да се обосноват и се отнасят до всички въпроси- от
съдържанието до синтеза на уч мерки и принципи. Той се мени според
условията и съдържа външен метод или уч.форма и вътрешен метод. Това
което Цонев нар.външен метод днес наричаме метод на обучението.
Технологията на об е съвкупност от последователно и динамично редуване
на конкретни цели,съдържание,процедури ,средства и др. Схващането на
Цонев за учебния метод:изборът на технологии се определея от
дидакт.задачи;дидакт технологии са практикувана дидактика и др. Рез 2002
М.Бершадский публикува поредица от статии,нас към изясняването на
употребата на термина. Обобщенията му се отнасят до използването на
термина в педаг.литература и в образ.практика и могат да се обособят 4
големи групи на употреба: като алтернатива на термина педагогика; в
смисъл на педаг изкуство; като технология в производствения смисъл; като
алгоритмично предписание на процеса. В процеса на усъвършенстване на
пед.технология техните компоненти проявяват различна степен на
консервативност:варират процесуалните аспекти на обуч.,а съдърж.се
изменя само по структура и логика. При това съдърж.на образ.технология в
голяма степен определя и нейната процесуална част. Така от една страна се
говори за образ.система,която се схваща като целите,съдърж,методите и
формите на обуч. От друга страна-за пед.технологии, отнасящи се до
съдърж.и процесуалните аспекти на обучението.
В последните години най-широко разпространение получи класификацията
на Г.Селевко- 12 критерия за технологиите: според степента на използване;
според философска основа;според основния фактор на психично
развитие;според концепцията за усвояване;според ориентацията към
личностни структури;според характера на съдърж.и структурата;според
типа на организ.форми;според управлението на познават.дейност;според
подхода към детето;по доминиращия метод по категориите учащи се и др.
Специално място с представената класификация заема технологията на
съвременното традиционно обучение. За първи път в
специализ.литература го използва М.Махмутов при представянето на
концепцията за съвременен урок в рамките на проблемното обуч. Според
автора съвременното традиц.обуч.се основава на класическата класно-
урочна система и принципите формулирани от Я.А.Коменски и съществено
се отличава от традиц.обучение,защото с времето е интегрирало редица
елементи,характерни за други технологични варианти. Онова което се
запазва е ориентацията към уч.съдърж.. Акцент в различни разработки се
поставя често върху дейността на учителя. Той играе ролята на командир, а
ученикъ на подчинен обект на обучаващи въздействия. Успехите и
неуспехите на уч.дейност са резултат от способностите и усилията на
учителите,което ги поставя в центъра на научния интерес. Изследователите
са единодушни, че традиц.технология е най-икономичната,гъвката по
отношение на възможности за интегриране на елементи от други
техн.модели,ефективна прир азработване на сложен
материал,оиг.системност и ефект.организация на процеса. За всички
пивърженици на традиционната техн. Осн.проблем е този за
индивидуализацията и диференциацията на обучението. От тази позиция и
пасивността и проблемите с индивидуализацията са свързани с практиката.
В рез-т на това за тяхното преодоляване никога не са вземани специални
мерки. Такива са страхът от грешки,привързаността към традиционни и
нови решения,страхът от обоснован риск. За Селевко на основата на
асоциативно-рефлекторните теории обаче се конструира и друг вид
технологии,насочени към задоволяване на естест.чов.потребности от
самоизразяване,самоопределяне и самореализация- игровите технологии.
Систематичното изследване на играт предлага възможността за нейното
изучаване от различни
позиции:физиологически,социални,биопсихологически,социологически и
др. В рамките на педагогиката и психологията е призната ролята на играта
и присъствието и през целия жизнен път на човека. Ясно поставената
педаг.цели обоснованата учебно-познават.насоченост са едни от най-
съществените признаци на пед.игра. редица изследователи правят
разграничение между играта като дейност,като процес,като метод на об.и
като технология. Селевко посочва, че игровата дейност се използва в
съвременното училище поне в 4 случая:като самост.технология за
усвояване на теми,понятия или цели раздели;като елемент в по-цялостна
технология’в качеството на определен урок или негова част’като
технология за извънкласна работа. От тази позиция се приема, че
понятието игрови пед.технологии вкл.достатъчно обширна група методи и
начини за организация на пед.процес във формата на различни пед.игри.
като особеност на игровите технологии, често се посочва фактът, че те се
разработват за 3 възрастови групи-за предуч.,за ранна училищна,за средна
и горна уч.възраст. причината за това деление са особеностите във
възрастовото развитие и спецификата на личностните и образ.потребности.
това което категорично отличава игровите технологии от съвременното
традиционно обуч. Е отказът от представянето на уч.съдържание в готов
вид. Тази негова х-ка го сближава със следващата технология-
технологията на проблемното обучение. Технологията на проблемното
обучение разчита по-скоро на познание в условията на максималко
благоприятел емоционален фон. Последователността на работата
вкл:създаване на проблемна ситуация,издигане на хипотеза за нейното
решение,събиране на данни по посока на доказване на
хипотезата,съотнасяне на данните по посока на целта,изводи и заключение.
Ученикът е в активна позиция на търсещ реш.,което е условие за развитие
на висши интелект.умения. проблем при осъществяването на тази
технология се обособява по отнош на това,че създаването на проблемна
ситуация е строго индивидуален акт,който не винаги се реализира успешно
в условията на колективната организация на обуч. С името на Дж.Дюи се
свързва появата на груповите технологии. Още древните гърци са
използвали елементи на групова работа. През 70-те и 80-те г на 20в.
възможностите за конструиране на техн.,основани върху групова
организаия се разширяват и обхващат англоез.държави,Германия,Япония и
др. Основания за създаването на групови техн. Се търсят както по посока
на преодоляване на нарушената комуникация ученик-ученик в
традиц.технология,така и поради възможностите за активизация на учебно-
познават.процеси,рефлексията и др. Технолог.процес преминава с известни
модификации през 3 осн.етапа-подготовка за групова работа,групова
работа и заключение. Онова което остава непроменено е ролята на
учителя-насочена по-скоро към организацията и контрола на дейността, но
не и към разработването на самото съдържание. Селевко смята, че
ефективнотта на груповите технологии е високапо отнош на постигането
на всички дидакт.задачи,но използването им при практически и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технологии и стратегии на обучението

Тази тема систематизирано обхваща основните възпитателни технологии и стратегии използвани в обучението. Материалът е за дисциплината дидактика...
Изпратен от:
Владимир Стефанов
на 2011-02-07
Добавен в:
Теми
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
96 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Технологии и стратегии на обучението

Материал № 613652, от 07 фев 2011
Свален: 96 пъти
Прегледан: 169 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,681
Брой символи: 10,554

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технологии и стратегии на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала