Големина на текста:
Увод
Въпросът за замърсяване на околната среда, респективно на хранителните
продукти с тежки метали и други токсични елементи е доминиращ в науката.
Известно е, че по пътя на хранителната верига тежките метали и други химически
елементи чрез почвата, водата, въздуха и растенията попадат в организма на
животните и съответно в храната от животински произход- мляко, млечни
продукти, месо и месни продукти, птици, яйца, зеленчуци и плодове. Ето защо
хранителните продукти от райони ендемични по отношение на замърсяване с
тежки елементи могат да бъдат източници на остатъчни количества.
Включени в хранителната верига те крият токсикологичен риск за здравето на
хората.
Токсичните метали и техните съединения настъпват в организма на животните
чрез фуражите водата, хранителните добавки, минералните смески, въздуха
замърсен с газове отделящи се от промишлени предприятия и транспортни
средства, медикаменти и други.
Токсичните метали предизвикват промени в имунитета водещи до повишена
чувствителност към бактериалните инфекции, поява на необластични заболявания
и автоимунни явления.
Опазването на околната среда от замърсяване с токсични метали свързано с
количеството на веществото, постъпващо в нея, източниците, разпространението
и въздействието което те оказват върху нея и начините да се провеждат
определени мероприятия за намаляване на отрицателните ефекти.
Токсичните метали постъпват от почвата в растенията водата и въздуха и
оттам в животните и човека.
Счита се, че рибата може да служи като индикатор за отчитане натрупването на
химични вещества във водните басейни. Рибите приемат токсични метали от
утайките, тинята, отпадъчните маси, планктона. Освен чрез храната те постъпват
в организма на рибите чрез хрилете и кожата. За осигуряване на чиста в
екологично отношение риба и особено несъдържаща токсични метали е
необходимо да се спазва наредбата за опазване на рибните стопанства, реките,
езерата, водоемите, включително и морските и океански води. Консервираните
рибни продукти, също трябва да бъдат под строг санитарен контрол. Необходимо
е да се провеждат мониторинг на екологичните ефекти, който включва системи за
наблюдение на промените на околната среда, растенията животни и екосфера.
Създаването на мониторинг на концентрациите на токсичните метали изисква да
се изчисли здравния риск от токсичното въздействие на определен елемент върху
човека.
Поглъщането на тези метали от организма на хората и нивата им служат за
основни данни за изчисляване на доза - ефект.
Въз основа на тази информация се създава мониторинг на здравните ефекти.
Борбата със замърсяването от токсични метали е свързана със:
-Създаване на постъпването на токсични метали във водата, атмосферата,
почвата;
-Усъвършенстване на почистващите съоръжения на околната среда.
1
Профилактичните мерки могат да се формулират така:
-Намаляване на токсичните метали в атмосферата, водата и почвата и оттам
в растителната и животинската продукция.
-Ограничаване на засаждането на някои селскостопански растения около
заводи и автомагистрали замърсяващи околната среда с токсични метали и
други токсични вещества.
-Забрана на производството на оловен бензин и използването му.
-Модернизирането на заводите, произвеждащи химикали и торове.
-Въвеждане на техника, изключваща емисии с тежки и други химикали.
-Диспансеризиране на населението, особено на децата.
-Провеждане на предпазни мерки с цел намаляване на замърсяванията на
домакниствата с токсични вещества.
-Намаляване експозицията на токсични метали в околната среда.
-Системно продължително проследяване ( мониторинг ) на здравното
състояние на населението.
-Провеждане на оздравителни мероприятия в райони, замърсявани от
токсични метали.
-Вътрешен санитарен контрол на месо и месни продукти, мляко и млечни
продукти, зеленчуци и други хранителни продукти.
-Контрол върху спазването на постановления, наредби и закони, свързани с
борбата за опазване на околната среда и хранителните суровини и
продукти.
-Непрекъснато повишаване на културата и познанията на населението с цел
включването му в борбата за създаване на екологична чиста среда и
продукция.
-Създаване на мониторинг с чиято помощ да се разработят ефективни мерки
за контрол и да се съблюдават регламентираните стандарти и норми по
отношение на вредните химични вещества.
Опазването на околната среда от замърсяване с токсични метали е свързано с
количеството на веществото, постъпващо в нея, източници, разпространението
и въздействието, което оказват върху провеждане на определени мероприятия
за намаляване на отрицателните ефекти. За тази цел са създадени така
наречени „мониторинг за наблюдение и прогнозиране на промените в
природата и на различните обекти в нея” , както и физични и биомониторинг.
Биологичният мониторинг се счита за мониторинг на екологичните ефекти и
включва системи за наблюдение на промените в околната среда, растения и
животни в екосферата. Интересен е биомониторингът на растенията.
Установено е, че те натрупват токсичните метали в тъканите и върху
повърхността си и притежават високи адаптационни качества, което им
позволява да понасят настъпващите промени в химическия състав на околната
среда.
Токсичните метали постъпват от почвата в растенията. Попаднали в
растителната тъкан те участват в метаболитните процеси или остават в
неактивно състояние като съединения в клетките и техните структури, а
попадналите върху листата токсични метали се измиват от дъжда, което дава
основание да се предполага, че те съществуват там като утайки, например
олово (pb). Други елементи като кадмий (cd), мед (cu), и цинк (zn) се натрупват
2
върху повърхността на листата в малки количества, които могат да се измият, а
това дава основание да се предполага, че токсичните метали проникват в по-
малка степен на листата. Изследванията показват, че тези метали се натупват
в значителни количества в корените на растенията. Наблюденията показват, че
растенията имат голяма толерантност към токсичните метали и съхраняват
своята жизненост и в присъствието на наднормени нива в почвата и околната
среда. Това се свързва с техните генетични качества и дава основание да се
подбират и изследват в растениевъдството онези видове и сортове, които са
устойчиви на токсичното им действие.
При изследване на токсичните метали в нисши растения ( мъхови, лишеи,
гъби ), които нямат коренови и съдова система и поемат токсичните метали
предимно от атмосферния въздух се получават по-добри резултати, отколкото
при висшите защото последните поемат токсичните метали както от въздуха
(чрез листата), така и от почвата (чрез кореновата система). Резултатите от
такива изследвания показват, че съществува добра зависимост между
концентрацията на токсичните метали в мъховете и техното съдържание във
въздуха.
Постоянното постъпване на токсичните метали в организма на човека е опасно
за здравето му. Във връзка с такива биологични особености като кумулация в
организма, наличие на продължително време на биологичен полуживот,
възможност за мутагенно ембрио – и гонадотоксикологично действие
проблемът придобива голяма важност.
Организмът на човека усвоява 5 – 10% от постъпващите в храносмилателния
тракт токсични метали. При това те се свързват с белтъците и значително се
задържат в организма. В хранителните продукти, богати на белтъци, голяма
част от металните йони с метионина образуват комплексни съединения. В
растителните продукти металите се съдържат по йонна форма или свързани
предимно с растителен белтък или пектин. Групата на токсичните метали
обхваща около 2/3 от таблицата на Менделеев. Най – опасни за здравето на
човека са металите от първа група. Те продължително се задържат в околната
среда и биотрансформират в още по – токсични съединения. Способността им
да се натрупват в организма и да създават трайни остатъчни количества са
предпоставка за продължителното токсично действие върху организма на
хората.
Токсичните метали, отделящи се от антропогенните източници, постъпват в
околната среда и се включват в нормалните биогеохимичните цихли.
Изследването на преноса, времето на пребиваване и съдбата на
замърсяванията във всяка екосистема са основни задачи в дейността по
опазване на околната среда. Замърсяването на различни екологични системи с
токсични метали и особено на хранителни продукти с кадмий ( cd ), живак ( hg ),
олово ( pb ), арсен (ar ), цирконий ( zr ), никел ( ni ), мед ( cu ), алуминий ( al ),
хром ( cr ) и други е предпоставка за токсично увреждане на здравето на
човека. В тази връзка нови, високочувствителни методи за определяне на
съдържанието на тези метали трябва да намерят място в приетите стандарти,
по които се определят последните във всички лабаратории за тази цел всички
химически елементи в една или друга степен мигрират от атмосферата в
хидросферата и обратно. От атмосферата тежките метали и техните
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 апр 2019 в 17:37 студент на 22 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
22 фев 2019 в 15:08 родител
15 яну 2019 в 11:24 ученичка на 26 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски"
11 ное 2018 в 12:25 в момента не учи на 35 години
16 сеп 2018 в 21:55 студент на 30 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - бизнес информатика, специалност - индустриална икономика, випуск 2017
21 юни 2018 в 09:28 студентка на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2014
18 май 2018 в 10:42 потребител
21 яну 2018 в 22:18 студентка на 33 години от Варна
01 яну 2018 в 12:25 студент на 24 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
11 ное 2017 в 20:07 студентка на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Реферат за Екологичните ефекти в туризма (20 страници за утре 8:00 !
добавена от npaxa 11.12.2012
1
13
Интердисциплинарен характер на социалната екология
добавена от neziiksan 01.06.2012
1
23
Подобни материали
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,416
·
9
·
736
·
640
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

Последици от замърсяването на въздуха и норми за ограничаването му

09 мар 2009
·
255
·
6
·
838
·
1,166

Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята...
 

Замърсяването и статуса на почвите

27 яну 2008
·
164
·
1
·
272
·
41

Общата площ на замърсените земеделски земи с тежки метали от промишлена дейност е около 43 660 ha, което е 0.9% от земеделските земи. Това са площи, замърсени преди 2000 г...
 

Токсични метали

03 сеп 2010
·
267
·
7
·
2,096
·
347

От атмосферата тежките метали и техните съединения се отлагат непосредствено върху земната повърхност или върху растенията, откъдето попадат във водата и почвата...
 

Замърсяването на околната среда

01 авг 2006
·
5,253
·
3
·
518
·
354
·
11

На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека.
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(За отличници)
10
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Реферат по социална екология - токсични метали

Материал № 611949, от 04 фев 2011
Свален: 289 пъти
Прегледан: 456 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,395
Брой символи: 15,411

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реферат по социална екология - токсични метали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения