Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
ТЕМА 1
МОБЕ като наука, цели ,задачи, обект и предмет.
Методиката е лингво- дидактична дисциплина, която е
едновременно и теория на обучението по БЕ и практико-
приложна дисциплина.За баща на методиката се смята
швейцарския учен Йохан Хенрих Песталоци. МОБЕ е
теория на обучениети и във връзка с това може да се
каже че тя е програма, ръководство за действие. МОБЕ
като наука дава отговор на няколко основни въпроса
-защо, за какво, sкаква цел се учи родния език в училище
т.е. изяснява проблемите за целите и задачите на
родноезиковото обучение.
-какво,колко,кога и каква система да се учи родния език в
урочните неурочните и извънкласни форми на работа
т.е. методиката изяснява проблемите за съдържането на
учебната програма.
-как и с помощта на каво да учим учениците на КнБЕ и
да развиваме езиковата им култура, т.е. проблема за
системата от методи, похвати и средства и за формите
на обучение.
ОБЕКТ на МОБЕ е конкретния учебен процес на
обучението по БЕ в конкретните форми на неговото
проявление.
ПРЕДМЕТ НА МОБЕ е педагогическата система от цели ,
средства за тяхното постигане (съдържание, методи,
средства, форми, дидактически материал, организация
на обучението) и резултати. МОБЕ има свой собствен
уникален предмет- да изследва закономерностите на
обучението по роден език с цел да се създаде оптимална
система за упражнение на този конкретен учебно-
възпитателен процес.
ТЕМА 2
Методи за изследване в МОБЕ
1.наблюдение / 2.експеримент / 3.социометрични
методи- използват се при проучване на мнение /
4.глотаметрични изсл. – приложими в областта на
обучението. Учениците влизат в ролята на
изследователи. / 5.математико- статистически методи
/ 6.контент- анализ – анализ на съдържанието /
7.клъстърен анализ- определя се характера на
множеството / 8.проучване на педегог.опит и на
традициите / 9.оценяване на речевата продукция на
учениците. / 10.анализ на текстове направени от
учениците / 11. експертни оценки
НАБЛЮДЕНИЕ- целенасочено , системно и планомерно
възприемане на явленията под формата на което се
осъществява УП по БЕ. Обект на набл. Могат да бъдат
учебните методи които използва учит-я за да запознае
уч-те с граматичните значения на дад.езикова единица,
за да ги запознае с употребата на дад.езикова единица.
Обект може да бъде и дейността на уч-те , техните
реакции, които позволяват да се съди за мисловните
процеси, протичащи в съзнанието им. Дори по езика на
тялото може да се съди дали ученика проявява внимание
към учителя. Наблюденията стоят в основата на всички
изследователски методи, но винаги се прилагат в
съчетание с други методи. Проследява се системата от
учебни методи и се изчисляват причините, обуславящи
разликите в реакциите на уч-те.
ЕКСПЕРИМЕНТ- определя се като специфичен и високо
организиран път на познание, на който метод могат да се
подчинят вс.др. методи. Изисква изследване на
опред.явления в създадени нови условия които точно се
отчитат с цел да се проучи промяната на явленията в
нужната посока.Експ. в МОБЕ позволява да се разкрият
връзките м/у вида на педагог.въздействие , процесите на
усвояване на ез.знания, умения и навици и резултатите
от тези явления. Биват 2 осн.форми: установяващ =
констатиращ (проучва се състояниетона определени
знания, умения и навици преди или след изучаване на
дадено учебно съдържание преди или след прилагане на
опр.метод и се установяват резултатите ), обучаващ =
формиращ (налага да се изследват етапите в
усвояването на определени знания, умения и навици
като динамиката в процеса се характеризира чрез
съпоставка м/у различни по време статични срезове на
УП)
АНАЛИЗ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ УЧ.ДЕЙНОСТ- позволява
да се проследят различни звена в мисловните процеси ,
извършвани в съзнанието на ученика или пък да се
проследи речевото развитие на обучаваните.
КОНТЕНТ АНАЛИЗ е аналитико –синтетична процедура
чрез която се прави анализ най-често на понятия и
термини свързани с различни теми включени в
уч.програма. Чрез него може да се изследва например
честотата на понятия и термини използвани в уч.статии,
начините на назоваване, на въвеждане на понятията,
може да се изследва броя на понятията, логическите
връзки м/у тях.
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ използва се за
косвено измерване т.к. изучаваните явления не са
непосредствено наблюдавани и измерими. За тях се
съди по др.наблюдавани величини, които се свързват по
известен начин с изучаваните.
ТЕМА 3
УП по БЕ, подсистеми учене и преподаване
Методиката на ОБЕ разглежда УП като сложна,
динамична система от ръководещ , управляван и
управляващ орган. Управлението става под
ръководството на уч-лят, но при съзнаваното творческо
участие на обучаваните лица. Най-важните качества на
УП са управляемост, целенасоченост и организираност.
У-кът не е само обект на въздействие, той има
променени функции и задължения от пасивен обект в
ОБЕ, той се превръща в активен партньор на учителя в
педагогическата интеракция, става инициатор на
речевото и познавателното си развитие в ОБЕ, външната
мотивация се превръща във вътрешна. Конструктивизма
препоръчва работа на учениците в екип като водещ
организационен принцип в УП. Основни характеристики
на интерактивната образователна среда представена
в идеален план са: 1) смяна на ролите на учител и
ученици, 2) повишена активност на учениците, 3)роля на
водещия като улесняващ и подпомагащ учебната
работа, 4)интерактивни методи и техники за работа. УП
съдържа компонентите: 1. цели на ОРЕ- те набелязват
перспективите, свързват се с очакваните резултати,
2.УС, 3.методи,4.похвати. Двете същностни дейности в
УП са: преподаване и учене. Преподаване е дейността
на учителя основаваща се на подбор на най-
целесъобразни методи, похвати, средства за да се
приеме, преработи, съхрани и приложи подаваната от
него лингв.инф-я. Учене- сложна интелектуална дейност
на ученика в УП в резултат на която се изменя
количеството и качеството на знанията за БЕ и се
овладяват умения за тяхното приложение. Ако ученикът
не учи активно УП става невъзможен.
ТЕМА 4
Етапи в усвояването на лингвистичните понятия
Психологическата страна на ученето се нарича
усвояване, то преминава през 4 звена.
1.Възприемане- първоначална генерализация
2.Осъзнаване, осмисляне и обобщаване-
сравнение(съпоставяне, противопоставяне); от
познато към непознато;
3.Затвърдяване-даване на термини; дефиниране на
понятия; общо- конкретно, единично; закономерно-
случайно;
4.Приложение на изучените ез.явления в речевата
практика.
Възприятието като 1-во звено на усвояването води до
създаване на най-обща представа за изучаваните
езикови понятия , представа лишена от богатството на
детайлите. В методически план това означава работа с
изходен текст, работа с нагледен словесен материал.
Въз основа на наблюденията най-напред се
характеризира съвкупността от факти, типична за
изучаваните езикови и речеви явления.
2-то звено е свързано с проникване в същността на
езиковите и речеви явления. При осмислянето и
обобщаването особено внимание трябва да се обърне на
осъзнатата подреденост от средства и похвати
използвани от учителя. Основни методически похвати в
това звено са въпросите и познавателните задачи, които
заставят учениците да извършват логическа операция
сравнение. Сравнението в УП се свързва с дейностите:
съпоставяне и противопоставяне. В този въпрос
съпоставянето е първо от познатото към непознатото.
След това се преминава към съпоставяне чрез
сравнение по сходство.
ТЕМА 5
Цели и задачи на ОБЕ
Осн.цел на ОБЕ е учениците да овладеят лингвистична,
комуникативана и обща култура, които да отговарят на
нуждите на обществото и на отделната личност на
определен етап от развитието им.
Информационно- познавателни цели 1. Формират
необходимостта от даване на знания за основни
лингвистични понятия и закономерности чрез които се
разширява и обогатява езиковата компетентност на
ученика. С подцелите на тази съставка се обвързват на
1-во място със знания за осн.лингв. понятия- развиват се
познавателно- логически способности на личността. Чрез
тях се внася система и единство в знанията
дисциплинира се знанието, учениците свикван на сбит
ясен и точен изказ. Кои понятя се изучават от уч-те от 5
до 8кл.- граматическите, стилистичните, понятия от
текстовата лингвистика. Граматичните се учат с цел
да помогнат за формиране на умения за лингв.анализ и
за усъвършенстване на комун.-речевите умения.
Стилистичните понятия се учат с цел да се формира у
учениците критерий за уместност, неуместност на
езиковия изказ. Текстово лингвистичните умения
помагат за добиване на представа за йерархията на
ез.равнища в рамките на кекста. 2. Лингво-когнит. цели
налагат да се изучава и системата от езиковите норми.
Нужно е спазването на езиковите норми за да се
разбираме по между си. 3.Лингвокогнит.цели би трябвало
да се свързват с овладяването на метаезика- система от
термини; да се овладява езика на науката.
Комуникатовно- практически цели- те се отнасят до
умения и навици за плноценно участие в речевото
общуване. В съвременното РЕОб.поставяме на преден
план понятиято резултатност на реч.общуване, а не
правилното изразяване. Комуник.-оракт.цели се отнасят
до овладяването на следните умения:
-умение за ориентиране в комуникативната ситуация
-умение за осъществяване на обратна връзка с езикови
и неезикови средства
-умение за лингвистичен анализ с помощта на който се
оценяват съответствието м/у комун.намерение и
език.структура.
-умение за създаване и подбиране на текст
-умение за структуриране на текста при разгръщане на
темата
-умение за редактиране на неправилни и стилово
неуместни изрази
Развиващи цели-към тях се отнасят уменията за пренос
на знания и умения в нови условия на речевата практика
и умения за самостоятелно придобиване на нови
лингв.знания и комун.речеви знания.
Възпитателни цели- Те са свързани с формиране на
мироглед, убеждения, позиции. Те се осъществяват чрез
създаване на емоционално ценностно отношение към
заобикалящатауч-те действителност. Има се предвид
формиране на система от ценности, изм/у които се
вкл.следните: траен интерес към проблемите на родната
реч; грижливо отношение към собствения ез.изказ.
ТЕМА 6
Учебно съдържание, принципи на структуриране на
учебното съдържание.
Целите предопределят учебното съдържание (УС) макар
че те са по-устойчиви категории когато са правени
корекции със формулировката на целите под влияние на
УС. Обогатяването на научните знания става причина за
обогатяване на образователните и възпитателни цели в
РОО. УС не е механичен сбор от темите които трябва да
се изучат в у-ще и обикновено то се поставя в книгите за
учителя. Знанията като компонент на УС вкл.-
представи, понятия, факти, закони, закономерности,
теории които се възприемат в процеса на усвояване на
лингв.инф-я. За да се открият знанията за ез.умения
учителят обикновено използва активни глаголи като:
Посочи, назови, изброй...Уменията са способности да се
изпълняват ефективно действия отличаващи се с
повторяемост. 1) когнитивни – свързват се с работа с
езиков или речев материал. 2)комуник.речеви- свързват
се със спазване на езиковите норми (правописни, пункт.
правоговорни).
УС по БЕ се подрежда като се следват 2 принципа-
линеен и спираловиден.
Линеен-системния курс на обучение започва от най-
малката ез.частица- звукът => морфологични теми =>и
се отива към синтаксиса на пр.изр. и сл.изр в 6,7,8кл.
Положителни страни- последователно и пълно се
овладяват грам. лексикални и стилистични норми.
Минуси-развитието на умението да се създават текстове
само в отд.часове при което от ез.знания се ползват
главно правогов. И правописните правила.
Спираловиден- лингв.инф. е поднесена с надграждане.
Изисквания към УС произтичащи от този принцип на
комуникация: 1.усвояване на системата от знания за
езика паралелно със системата от речеведски понятия.
2. лингв.инф да се представя с терминологичния
минимум.3. уч-те целенасочено и в системата да
изучават правилата за опериране с признаците на
езиковите явления. 4. в уроците по БЕ да се овладяват е
просто дифиниции, а същностните признци на ез.явления
да бъдат осъзнати. 5. ез.обучение да се опре здраво на
ез.усет което означава да се съобразяваме с факта, че
уч-те владеят езика практически и да поставим
акцентите в/у трудни за учениците въпроси.
ТЕМА 7
УС по БЕ в прогимназиален и гимназиален етап на
средното у-ще.
Според ДОИ УС се разделя в 4 ядра:
1. Социокултурна компетентност- свързва се с
изграждане на умения за общуване в различни
социокултурни сфери: научна, битова, медийна,
художествена и административна сфера.
2. Езикова компетентност- свързва се със знания за
езика като система и структура.
3. Съчетава 1 и 2- проецирането на умения и
компетентност в сферата на устната комуникация-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика на обучението по български език

МОБЕ като наука, цели, задачи, обект и предмет...
Изпратен от:
Марияна Димитрова
на 2011-02-04
Добавен в:
Пищови
по Методика на обучението
Статистика:
534 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
план беседа за ученици
добавена от stela1216 27.03.2012
0
33
Подобни материали
 

Методически проект - омоними и пароними

28 фев 2016
·
2
·
5
·
664

Да се обобщат знанията предобити в предишните класове; да се обърне внимание на разликата между омонимите и паронимите; повишаване на езиковата култура чрез употребата на различни омонимии и пароними...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
97
1
1 мин
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
76
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на обучението по български език

Материал № 611826, от 04 фев 2011
Свален: 534 пъти
Прегледан: 1,145 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 13
Брой думи: 6,593
Брой символи: 42,717

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по български език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
121 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
19 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала