Големина на текста:
Тема:1 Въведение във финансите.
1.Същност на финансите.
Финансите са наука и изкуство за управление на парите.
Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните
институции. В практиката и теорията са известни следните видове финанси:
?Публични /държавни/ финанси – управление приходите и радходите на държавата.
?Фирмени /корпоративни/ финанси – управление приходите и разходите на фирмата.
?Банково дело – управление приходите и разходите на банките.
?Международни финанси – управление приходите и разходите на световното стопанство.
?Лични /семейни или персонални/ - управление приходите и разходите на домакинствата.
?Застраховане – управление приходите и разходите на застрахователните дружества.
2.Финансова система. Финансовата система на една държава представлява съвкупността от
пазари, институции, закони, регулации и техники, чрез които се осъществяват финансовите услуги,
търгуват се акциите, облигациите и другите видове ценни книжа и се определят лихвените равнища.
Финансовата система на всяка страна включва следните елементи:
?Финансови пазари
?Финансови институции
?Финансови закони и регулации
?Финансови техники
3.Финансови пазари – Финансовият пазар е мястото, на което става търговия с финансови
инструменти и се извършва пряко финансиране на икономическите агенти. На финансовите пазари се
срещат тези, които изпитват недостиг на финансов ресурс или могат да управляват повече отколкото
могат да притежават с тези, които имат излишък на финансови ресурси.
Използват се следните критерии за класификация на финансовите пазари:
? Според характера на инструмента, в който се материализират операциите.Те са пазари на
дълг и пазари на акции.
? Според момента от живота на финансовият инструмент:
-първични финансови пазари
-вторични финансови пазари
?Според институциализирането на финансовите пазари:
-борсови пазари
-извън борсови пазари
?Според срока на операциите:
-първи вид – Това са парични пазари.На тях се търгува с финансови инструменти със срок до една
година.Тези инструменти са: ДЦК /държавни ценни книжа – съкровищни бонове/; тъговски ценни
книжа /запис на заповед и менителница-трата/; депозитни сертификати – краткосрочни банкови
кредити.
-втори вид – Това е капиталовият пазар.На него се търгува с финансови инструменти със срок на
годност над една година.Инструменти са: акции; облигации /държавни и частни/; средносрочни и
дългосрочни банкови кредити, ипотеки.
Тема:2 Теоритични основи на държавните разходи и държавните приходи.
1.Същност на държавните разходи/публични разходи/.
а/характеристика на държавните разходи – Държавните разходи са част от финансовите
ресурси, които държавата насочва за развитие на държавно и общинско стопанство, жилищно
стройтелство, отбрана, сигурността, здравеопазване, култура и др.
Характера на държавните разходи се определя от характера на общинската и държавната
собственост и функциите на държавата.
б/Видове държавни разходи
- в зависимост от възможностите на държавните разходи да увеличават БВП.Те биват следните видове:
?Преки производствени разходи- те пряко водят до увеличаване /нарастване/ на
БВП
?Непреки производствени разходи ––Те водят по косвен път до нарастване на БВП -
разходи за образувание, здравеопазване, култура.
?Непроизводствени държавни разходи.Те по никакъв начин не водят да нарастване
на БВП.
- в зависимост от предназначението на държавните разходи:
? текущи държавни разходи
? инвестиционни държавни разходи за капитални влажения
? трансферни държавни разходи – разходи свързани с лихви по външния и
вътрешен дълг, субсидии.
- в зависимост от източника на финансиране на държавните разходи-бюджетни разходи.Те се
финансират от държавният бюджет и бюджета на общините.
Извън бюджетни разходи – те се финансират от извън бюджетни фондове.
2.същност на държавните приходи.
а/характеристика на държавните приходи.Държавните приходи са част от националният
доход предоставен на държавата, областите, общините и кматствата за покриване на техните разходи
Държавните приходи са специфични парични отношения, с помощта на които се разпределя БВП
и по-конкретно националният доход с цел формиране бюджета на държавата и бюджетите на местните
органи на управление.
б/класификация на държавните приходи
- в зависимост от платците са приходи от физически и юридически лица /фирми/.
- в зависимост от сферите, в които се акумулират държавните приходи, те могат да бъдат приходи от
производствената сфера; приходи от непроизводствената сфера.
- в зависимост от методите и формите на акумулиране на държавните приходи те биват следните:
?данъчни приходи
?неданъчни приходи
?данъкоподобни приходи
Тема:3 Теоритични основи на данъците.
1.Същност на данъка.
Данъка е едно законосъобразно, задължително, принудително и безвъзмездно плащане в полза на
държавата от страна на физически и юридически лица.
Данъка е част от доходите на физическите и юридическите лица, които се предоставя на държавата.
2.Теории за данъка.
?Осигурителна теория за данъка
?Жертвена теория за данъка
?Еквивалентна теория за данъка
3.Функции на данъка
- фискална функция – осигуряване на необходимите средства за издръжка на държавата.
- социална функция на данъка – акумулиране и преразпределение на част от доходите на лицата, с оглед
решаване на социални проблеми в страната.
- икономическа функция – акумолиране и преразпределение на част от доходите с оглед постигането на
икономическите цели на правителството.
- контролна функция – чрез нея се осъществява контрол върху елементите на данъчното облагане.
4.Елементи на данъка
- предмет /обект/ на данъка – всичко онова към което е нассочено данъчното облагане /имущество,
качества на личността, обороти и определени стопански дейностти
- субект /платец на данъка/ - това е лицето, което неформално и непосредствено е задължено да внесе
дължимия данък в полза на държавата.
- данъчен носител – физическо или юридическо лице, което в действителност понася данъчното
задължение независимо от това дали е било платец или не на данъка.
- данъчен мащаб – определено качество или белег на предмета на облагането.
- данъчна единица – конкретно определена част от данъчният мащаб на база , на която се изчислява
данъка.
- данъчен размер – данъка, с който се облага една данъчна единица.
- данъчна основа – броят на облагаемите данъчни единици /облагаем доход/
- данъчно задължение – получава се като се умножи данъчната основа с данъчния размер.
5.Принципи на данъчното облагане.
- равномерност на данъка /на данъчното облагане/
- определеност на данъка
- удобство на данъка;
- рентабилност на данъка
6.Начини за облагане с данъци.
а/поголовно облагане – при него всяко юридическо лице /гражданин/ се облага след
навършване на 18 годишна възраст с еднократен данък независимо от финансовото и имущественото му
състояние.
б/пропорционално облагане – размерът на данъка остава един и същ, независимо от обема
на облагаемата /данъчна/основа. При това облагане данъчното задължение нараствапропорционално
спрямо измененията на данъчната основа.
в/прогресивно облагане – при него размера на данъка се променя по една предварително
определена прогресия и данъчното задължение нараства прогресивно спрямо нарастването на данъчната
основа.
Данък в/у печалбата 23,5%? 1000
?10 000
гражданите – с прогресивен данък
7.Начини и техники за събиране на данъците.
а/откупна система за събиране на данъците – богати лица получават правото от държавата
да събират данъците от поданиците и. /IXвек/.
б/събиране на данъци чрез нарочни държавни служители /бирници/.
в/посредством изпобзване на специална хартия или таксови марки /в миналото/.
г/безобложно събиране на данъците /днес/ - при него данъкоплатеца самостоятелно
изчислява съгласно изискванията на закона и го внася в полза на държавата в установените срокове.
8.Начини за прехвърляне на данъците

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финанси на фирмата

Лекцията е от 18 теми - много ясно и точно предават тематиката и същността на предмета...
Изпратен от:
alex_eliza
на 2011-02-03
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
404 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Привлечен капитал - обща характеристика на получените заеми и финансирания

03 апр 2006
·
1,626
·
3
·
383
·
391
·
1

Привлечен капитал - обща характеристика на получените краткосрочни и дългосрочни заеми в лева и във валута и финансирания. Счетоводни сметки.
 

Копоративни финаси

26 ное 2007
·
280
·
2
·
283

Фирмите са възникнали и са станали господстваща форма на организация на производството тъй като чрез тях се постига повишавне на ефективността на производството. Във всички страни с пазарна икономика,основните принципи на организация на фирмите...
 

Финанси на предприятието

05 яну 2007
·
3,110
·
2
·
535
·
436

Същност, цели, функции и значение на финансите на предприятието. Финансов мениджмънт.
 

Капитал на предприятието

08 апр 2007
·
1,011
·
11
·
1,931
·
209
·
1

Привлечен капитал, собствен капитал, лизинг, факторинг и т.н...
 

Строителна фирма „Румен Вълчев”-София (курсова работа)

14 мар 2007
·
1,370
·
9
·
503
·
238
·
2

Изчисляване на началния паричен поток (инвестиционните разходи)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
14.08.2019
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
11
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси на фирмата

Материал № 611265, от 03 фев 2011
Свален: 404 пъти
Прегледан: 568 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 4,039
Брой символи: 24,981

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения