Големина на текста:
Управленски функции
ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ..
Основна управленска функция - осъществява се от управленския персонал в управляващата
система и е следствие ОТ разделението на труда на изпълнителски и управленски. Основното
й приложение е насочено към самата система и към обекта на управление. Реализира се на
висше, средно и оперативно равнище. Включва отделни елементи като оптимизиране на целта,
формиране на целта. В основата стои формирането на главната стратегическа цел и
декомпозирането й на подцели, в резултат на което се осъществява т.н. йерархично дърво на
целите.
Етапи: 1. Формулиране на целта - определя кръга от дейности, които предстоят да бъдат
извършени.
2.Синтез на програмата — изграждането на програмна структура, съдържа освен целта и
променливи, от които зависи постигането й.
3.Реализация на програмата - свързва се със вземането на решения, които осигуряват
действия, водещи до изпълнение на поставената цел.
Всяка цел се постига с определени планови дейности. . При реализирането на целите е
възможно да възникне т.н. конфликт на целите, когато са налице взаимноизключващи се цели.
РЪКОВОДЕНЕ.
Тази управленска функция представлява насочване, водене на другите към постигане на
определен резултат. Потребността от ръководене възниква там където се обединяват
различни ресурси за постигане на общи цели. Ръководенето е въздействие върху хората, за да
се създаде такава среда, при която е възможно нормалното осъществяване на управленския
процес. Тази функция може да се отнася до лица, които имат непосредствена работа с други
хора и имат задължение да ги насочват за постигане на определени цели. Ръководенето може
да се отнася и до конкретно звено, стоящо начело на дадена формация.
. Ръководенето се проявява в три аспекта:
функционален — свързва се с процеса на изработване и вземане на управленското решение;
структурен — акцентира върху връзката ръководител - ръководен; предметен - отнася се до
ръководен орган, осъществяващ ръководни дейности. Предпоставка за възникването на
функцията ръководене е следствие от това, че след определена граница е невъзможно
непосредствено взаимодействие между участниците в дадена група, което налага
необходимостта от посредник, които да координира и насочва индивидуалните действия в едно
цяло, иначе общата цел може да не бъде изпълнена.
ПЛАНИРАНЕ.
Основна управленска функция, за пръв път обоснована от Анри Файол. Планирането е
сърцевината на управлениетда_организапията. Управлението е съзнателен процес, свързан
с реализиране на определени цели и като такъв следва да се планира. Планирането е
еднозначно ориентирано към бъдещето на организацията. .
Планирането притежава редица характерни черти:
1. процес, който включва следните основни моменти: анализ и оценка на миналото и
настоящето; формулиране на целите; разработване на прогнози; разработване на конкретни
действия; съставяне на поддържащи планове.
2.Планирането не е еднократен акт, а е непрекъснат широко обхватен процес.
3.Разработването на плановете следва избраната стратегия за развитие на организацията.
4.Планирането може да се извърши на всички равнища.
5.Планирането е субективен процес. Плановете са конкретно свързани с този, който ги е
изработил.
6.Има важно значение за реализирането на останалите управленски функции.
Планирането включва следните основни елементи: Цели (да отговарят на опр.
изисквания) ; Действия ; Ресурси.
I.Начини за изпълнение
Представляват средствата, с помощта на които се изпълняват предвидените действия.
Правила (принципи) в процеса на планиране:
1. принцип на участието на всички.
2. принцип на непрекъснатост
3. принцип на единното организационно цяло
4. принцип на мобилност
5. принцип на оптималност
За разработване на плановете се използват различни методи: балансов, нормативен,
математически.
КОНТРОЛ .
Представлява съвкупност от управленски дейности за постигане на набелязаните цели, като
управляващите извършват съпоставка между съществуващите достигнати резултати и
предварително набелязаните (програмирани, планирани). В по-тесен смисъл контролът
може да се отнася само до конкретна система, а в по- широк -включва се и средата, в която
функционира системата.
Причините, които налагат контрола като управленска функция са: състоянието на
системата (взаимодействието между елементите); динамичните изменения на околната
среда; някои слабости на управляващите (липсата на мотивация) и т.н.
Като следствие на контрола се реализират следните положителни посоки: -
-снижава възможността за възникване на кризисни ситуации;
-точно откриване на отклонения и търсене на възможности за отстраняването;
-конкретно посочване на съществуващите проблеми;
- отстраняване на фаталните изходи при дадени ситуации, породени от вземането на
бързи решения;
- по-тясна обвързаност между управляващи и управлявани;
- ефективно използване на ресурсите;
- по-добро реализиране на другите управленски функции;
Изисквания към контрола: точност, обективност, своевременност, изчерпателност,
икономичност, краткост, комплектност, системност, мобилност, безпристрастно и др.
Етапи на контрола:
1.разработване и установяване на норми;
2.измерване на фактически достигнато състояние;
3.сравняване на фактически достигнатото състояние с установените стандарти;
4.определяне на настъпилите отклонения;
5. анализ и оценка на факторите, които са довели до тези отклонения.
КОНТРОЛИНГ.
Може да се разбира като управленска технология, която обхваща комплексно управленския
процес. Контролинг означава упражняване на контрол, проверяване, ограничаване, насочване,
регулиране, направляване за достигане на желаното състояние, т.е. широкоаснектно понятие.
Може да се разглежда като съвкупност от всички управленски задачи за координирането на
планирането й контрола, Както и на информационното осигуряване; система, която съдейства
за избор на оптималния вариант за реализирането на поставената цел; контролът е част от
контролинга.
Различия между контрол и контролинг:
1.Количествени - контролът е част от контролинга; контролингьт включва - планиране,
контрол, бюджетиране, информационна-отчетна дейност, електронна обработка на
информацията.
2.Качествени - свързани с различните цели, различията в тяхната организация,
характеристика, съдържание
Контролинг дейности са:
1.определяне и анализиране на фирмените цели;
2.определяне на времевите граници за постигане на целите;
3.набелязване на мероприятия за постигане на цедите;
4.разработване на инструментариум за постигане на целите;
5.изграждане на информационна система;
6.сравняване на фактическото състояние със заплануването и анализиране на
отклоненията.
Контролингьт бива два основни вида: оперативен - свързва се с целенасоченото управление на
фирмите; стратегически - представлява неразделна част от съвременните форми за
осъществяване на управленския процес.
ОРГАНИЗИРАНЕ .
Като управленска функция организирането следва да се разглежда като съвкупност от
управленски дейности, свързани със създаванетона определен ред, подреденост й системата
При нея се осъществява разделение на задачите между хората. Два основни момента:
проектиране и структура. Организирането се разглежда от различни аспекта: системен
и функционален.
Организирането се реализира въз основа на следните основни моменти:
1.Специализация на длъжностите;
2.Делегиране на пълномощия на длъжностите: съществуват две концепции за
предоставяне на пълномощия – класическа и съвременна. Видове пълномощия:
линейни, функционални, щабни.
3.Основи на разпределението на длъжностите по отдели - зависи от равнището на
специализация на отделните длъжности.
4.Определяне размера на конкретните отдели - необходимо да се определи
оптималният размер на отдела.
РЕГУЛИРАНЕ.
Това е отстраняване на влиянието на неблагоприятните фактори, които могат да изменят
изхода на системата от зададените параметри. Регулирането се осъществява посредством
регулатори. С тяхна помощ се поддържа равновесието в системата и приспособяването й към
динамичните промени на средата. Осъществяването на тази функция е обосновано от
влиянието на неблагоприятните фактори, взаимодействието между елементите изграждащи
средата и възможността от грешки на управляващите. Типът регулатор определя типа
регулиране:
1.пасивно регулиране - регулаторът се намира между околната среда и системата. Той
пасивно понася въздействията на средата и зависимост от своите качества по-добре или по-
зле може да предпази системата от неблагоприятното въздействие.
2.активно регулиране - регулаторът се намира между околната среда и системата, но
неговата роля е да понася въздействията и така да влияе, че в крайна сметка да окаже
благоприятно влияние върху системата.
3.съвършено регулиране - комбинация от пасивно и активно регулиране. Осъществява се по
два начина: използва се един регулатор, който да извършва едновременно активното и
пасивното регулиране; използва се система от регулатори като част от тях оказват пасивно, а
друга - активно регулиране.
3.регулиране по отклонение или регулиране по грешки - регулаторът се намира след
системата и се включва на определен период от време, при нужда. Предимства: икономичен
тип регулиране свързан с малко разходи. Недостатък: възможно е системата да се
дебалансира или разруши, докато се задейства регулатора. Използва се когато управляващите
добре познават средата и са сигурни в характера на нейните въздействия; средата се
характеризира със слаба агресивност
4.пълно (цяластно) регулиране - 1,2,4.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управленски функции

Основна управленска функция - осъществява се от управленския персонал в управляващата система и е следствие от разделението на труда на изпълнителски и управленски. Основното й приложение е насочено към самата система...
Изпратен от:
Мариян Цвятков
на 2011-02-02
Добавен в:
Лекции
по Основи на управлението
Статистика:
71 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
организация и технология на управлението
добавена от manuela.pettkowa 10.02.2019
0
8
Управленски функции приложение
добавена от didka_951 04.05.2015
2
10
Подобни материали
 

Принципи на управлението

10 фев 2011
·
26
·
3
·
801
·
48

Принципите на управлението са съвкупност от правила, изходни позиции и норми за поведение на мениджъра и на предприятието му, чието спазване е предпоставка за успешно управление и добри резултати от стопанската дейност...
 

Управленски функции,подходи,методии механизми

10 май 2009
·
169
·
4
·
687

Управлението е един цикличен процес в чиято реализация се включват различни функции – целеполагане, планиране, организиране, контролиране и регулиране...Метода на управление се свързва с два основни компонента: Първия – когато е реализирана определена ..
 

Управленски функции


Същност на понятието “управленска функция”. Планирането - първа управленска функция. Задачи на планирането. Елементи на планирането: информация, методи, предвиждане - видове. Технология на планирането...
 

Пищови по управление

24 май 2011
·
171
·
11
·
7,163

Управлението представлява процес на въздействие от страна на управляващите върху управляваните, за да могат да бъдат постигнати предварително набелязаните цели, като по този начин се съгласува съвместима дейност на...
 

Формални и неформални задължения в отношенията

25 май 2011
·
24
·
5
·
786
·
38

Реализацията на управленския процес се свърза с възникването на различни отношения - междуличностни, между групови, формални, неформални вътре институционални, между отделните институции, за да се осигури необходимата устойчивост и реализация...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Управленски функции

Материал № 610899, от 02 фев 2011
Свален: 71 пъти
Прегледан: 120 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,122
Брой символи: 7,803

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленски функции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения